fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός αποφάσεως 15292/13

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων)

Αποτελούμενο από την Δικαστή Χαρίκλεια Κ. Ηλιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωναμε το νόμο από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου της Διοικήσεωςτου Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 12 Νοεμβρίου2013, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Της αιτούσας: _________ _________ του _________, κατοίκου_________ _________, οδός _________ αρ. __, η οποία εκπροσωπήθηκεαπό την πληρεξούσια δικηγόρο της Αννα Δημητρουλοπούλου.

Του καθ’ου η αίτηση: _________ _________ του _________ κα ιτης _________, κατοίκου _________ _________, οδός _________ _________ αρ.__,ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 15.4.2013 αίτησή της, πουκατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αύξοντααριθμό εκθέσεως καταθέσεως 56114/6294/2013 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 24ης Ιουλίου 2013. Κατά τη δικάσιμο εκείνη, το Δικαστήριο ανέβαλε τη συζήτηση της υποθέσεως κατόπιν σχετικούαιτήματος της αιτούσας, για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχήτης παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας και ο καθ’ου η αίτηση, παριστάμενος αυτοπροσώπως, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα, αφού εξιστορεί ότι με τον καθ’ου η αίτηση τέλεσαν θρησκευτικό γάμο στις 10.8.1997, απότον οποίο απέκτησαν ένα ανήλικο σήμερα θήλυ τέκνο, την _________,που γεννήθηκε στις 10.6.1999, ότι η έγγαμη συμβίωσή τους έχει διασπασθεί από τις 10.4.2011 και, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί, μετά από επιτρεπτό περιορισμό του αιτήματος της αιτήσεώς της που έλαβε με προφορική δήλωση της πληρεξούσιαςδικηγόρου της στο ακροατήριο και, κατ’εκτίμηση του δικογράφου της:α) να ανατεθεί στην ίδια προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας τουανηλίκου τέκνου τους, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινόσυμφέρον του και β) να υποχρεωθεί ο καθ’ου να καταβάλλει στην ίδιαγια λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της ως προσωρινή μηνιαίαδιατροφή το ποσό των 1.100 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την ημέραδιασπάσεως της έγγαμης συμβιώσεως, άλλως από την επίδοση τηςαιτήσεώς. Τέλος, ζητεί να επιβληθούν εις Βάρος του καθ’ου η αίτησητα δικαστικά της έξοδα.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 22 και 686 επ. του ΚΠΟΛΔ). Σημειώνεταιότι η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας κατέθεσε το υπ’αριθμ. 115 01744 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών στον ΔΣΑ (άρθρο 61 του ν.4194/2013). Από όλο το περιεχόμενο και αιτητικό της αιτήσεωςπροκύπτει ότι αυτή έχει ασκηθεί από την αιτούσα υπό την ιδιότητά τηςως νόμιμης εκπροσώπου του ανηλίκου τέκνου. Συνεπώς, η αιτούσανομιμοποιείται ενεργητικώς για την άσκηση της αιτήσεως αυτής καικαθ’ό μέρος αυτή ζητείται η προσωρινή επιδίκαση διατροφής υπέρ τουανηλίκου τέκνου της, παρά το ότι στην επικεφαλίδα της αναγράφεταιμόνον το ονοματεπώνυμο της ιδίας και όχι η παραπάνω ιδιότητά της[ΜΠρΡοδ 6/2011 (ασφ.) δημοσιευμένη στην Τράπεζα ΝομικώνΠληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», ΕΑ 11687/1995                ΕλλΔνη37.1116, ΕΑ1527/1992 ΕλλΔνη35.435, ΕΑ 11675/1986 ΕλλΔνη28.1336]. Η αίτησηείναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 340, 341, 345,1485, 1486, 1493, 1496, 1498, 1510 παρ. 1, 1511, 1512, 1513 και 1518του ΑΚ και 176, 728, 729, 731, 732 και 735 του ΚΠΟΑΔ. Πρέπει,επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 352 παρ. 1 του ΚΠΟΑΔ, ηομολογία του διαδίκου, προφορική ή γραπτή ενώπιον του Δικαστηρίου που δικάζει τη δίκη ή του ενταλμένου Δικαστή, αποτελεί πλήρηαπόδειξη εναντίον εκείνου που ομολόγησε. Και κατά τη διαδικασία τωνασφαλιστικών μέτρων το αποδεικτικό αυτό μέσο της δικαστικήςομολογίας έχει ηυξημένη αποδεικτική δύναμη και διατηρεί τηδεσμευτικότητά του γιατί αποτελεί το μεγαλύτερο έναντι τουμικρότερου που αρκεί με την πιθανολόγηση [ΜΠρΚω (ασφ.) 318/1988ΕλλΔνηΙ989.200, I. Χαμηλοθώρη «Ασφαλιστικά μέτρα» έκδ. 2010, σ.53).

Στην προκειμένη περίπτωση, ο καθ’ου η αίτηση, παριστάμενος αυτοπροσώπως, με προφορική δήλωσή του που καταχωρήθηκε, λόγωμη συμπράξεως Γραμματέως, από την Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου επί του δικογράφου της αιτήσεως συνομολογεί τα προς ευδοκίμηση τηςαιτήσεως πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν το ιστορικό καιαιτητικό αυτής. Εξάλλου, η αιτούσα προσεκόμισε και το από 12.11.2013«ιδιωτικό συμφωνητικό συμβιβασμού» με το οποίο οι διάδικοισυμβιβάσθηκαν εξωδίκως και συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, ότι ηεπιμέλεια του ανηλίκου τέκνου θα ανατεθεί στην αιτούσα μητέρα του,επιπλέον, δε, ότι ο καθ’ου η αίτηση θα καταβάλλει στην αιτούσα γιαλογαριασμό του ανηλίκου τέκνου το ποσό των 1.100 ευρώ ως μηνιαίαδιατροφή εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός,με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση εκάστης δόσεως και έως τηνπλήρη εξόφληση, αρχής γενομένης από την επίδοση της ένδικηςαιτήσεως και έως την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως επί της κύριαςαγωγής διατροφής που πρόκειται να ασκήσει η αιτούσα και, τέλος, τονσυμψηφισμό μεταξύ τους της δικαστικής δαπάνης. Σημειώνεται το ίδιοαυτό ιδιωτικό συμφωνητικό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δικαστικόςσυμβιβασμός, αφ’ενός μεν διότι κατά τη συζήτηση της υποθέσεως δενσυνέπραξε Γραμματέας (I. Χαμηλοθώρη ό.π. σ. 47), αφ’ετέρου δε το ενλόγω ιδιωτικό συμφωνητικό έχει υπογραφεί από τον ίδιο τον καθ’ου ηαίτηση και την πληρεξούσια δικηγόρο της αιτούσας, χωρίς νααποδεικνύεται ότι η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ήταν ειδικώςεξουσιοδοτημένη προς τούτο.

Πρέπει, επομένως, η αίτηση να γίνει δεκτή ως και κατ’ουσίανβάσιμη και, αφ’ενός μεν να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια τουανηλίκου τέκνου των διαδίκων στην αιτούσα, αφ’ετέρου, δε, ο καθ’ουνα υποχρεωθεί να καταβάλει στην αιτούσα, για λογαριασμό του ωςάνω ανηλίκου τέκνου ως μηνιαία προσωρινή διατροφή το ποσό τωνχιλίων εκατό (1.100) ευρώ, εντός του πρώτου τριημέρου εκάστουημερολογιακού μηνός, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρησηεκάστης δόσεως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, για το χρονικόδιάστημα από την επίδοση της αιτήσεως και μέχρι τον καθορισμό τηςδιατροφής μεδικαστική απόφαση. Τα δικαστικά έξοδα θα συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων, κατ’άρθρο 187 του ΚΠΟΛΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα την αποκλειστικήεπιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, _________.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ου να καταβάλλει στην αιτούσα γιαλογαριασμό του ανηλίκου τέκνου το ποσό των χιλίων εκατό (1.100)ευρώ ως προσωρινή μηνιαία διατροφή, εντός του πρώτου τριημέρουεκάστου ημερολογιακού μηνός, με το νόμιμο τόκο από τηνκαθυστέρηση εκάστης δόσεως μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, για τοχρονικό διάστημα από την επίδοση της αιτήσεως και μέχρι τονκαθορισμό της διατροφής με τελεσίδκη δικαστική απόφαση.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτηδημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας, στις 27/12/13.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία