fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός 3270/2017
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθανασία Νικολοπούλου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς ΣυμβουλίουΔιοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία τηςΓραμματέως Ευσταθίας – Όλγας Μπουκουβάλα.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του , στις 9-3-2017,για να δικάσει τις παρακάτω υποθέσεις μεταξύ:

Α’ ΑΓΩΓΗ [7028/2015]

Του ενάγοντος : Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « ______________- ____________» (______-_____) και ήδη Ν.Π. Δ.Δ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [ ΕΦΚΑ] , που εδρεύει στην _____, επί της οδού ______ , αριθμ. __ , νομίμως εκπροσωπούμενο, με ΑΦΜ ______ Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών , το οποίοπαραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Γαρυφαλλιάς Φραντζή .

Των εναγόμενων : 1] ______ ______ του ______ ,κατοίκου ______ ______, επί της οδού ______ , αριθμ. __, οοποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ζωής Παπαγεωργίου και 2] Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία « ______» , η οποία εδρεύει στην Αθήνα , επί της λεωφ.______ , αριθμ. ______, νομίμως εκπροσωπούμενης , η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αναστασίας Αποστόλου.

Β’ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ [ 194/2017]

Της παρεμπιπτόντως ενάγουσας : Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία « ______ _____________ » , η οποία εδρεύει στην ____ , επί της λεωφ. ______ , αριθμ. ______, Α.Φ.Μ_________ , Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης , η οποίαπαραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αναστασίας Αποστόλου.

Των παρεμπιπτόντως εναγομένων : 1] ______ ______του ______ , κατοίκου ______ ______, επί της οδού ______ ,αριθμ. ___, ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ζωής Παπαγεωργίου, 2] Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «_____________ Α.Ε » , η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι ______ , επί νομιμως/Λτης οδού _________ , αριθμ. __ και _________εκπροσωπούμενης , η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας .δικηγόρου της ‘Αννας Φασούλα και 3] Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « _____________ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε » , η οποία εδρεύει στην Αθήνα , επί της λεωφόρου ______ , αρ ______   , νομίμως εκπροσωπούμενης , η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αγγελικής Θλιβίτου.

Το ενάγον της πρώτης αγωγής , με την από 10 -7-2015 κύρια αγωγή , διαδικασίας αυτοκινήτων, η οποία κατατέθηκε στο παρόν Δικαστήριο με αύξοντα αριθμό 7028/2015, δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε με την από 10-7-2015 σημείωση της αρμόδιας γραμματέως η1-12-2015 , ότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας, ζήτησε, όσα αναφέρονται σ’ αυτήν. Η ενάγουσα της δεύτερης αγωγής με την από 9-1-2017παρεμπίπτουσα αγωγή του, διαδικασίας αυτοκινήτων , η οποία κατατέθηκε στο παρόν Δικαστήριο με αύξοντα αριθμό 194/2017 ζήτησε,όσα αναφέρονται σ’ αυτήν. Εια την προκειμένη συνεκδίκαση των αγωγών και μετά την εκφώνηση των υποθέσεων από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής τους σ’ αυτό , το Δικαστήριο αφού

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 249 ΚΠολΔ , αν η διάγνωση της διαφοράς εξαρτάται ολικά ή μερικά από την ύπαρξη ή ανυπαρξία μιας σχέσης ή την ακυρότητα δικαιοπραξίας ή τη διάρρηξη μιας δικαιοπραξίας που συνιστά αντικείμενο άλλης δίκης εκκρεμούς σε πολιτικό δικαστήριο ή από ζήτημα που πρόκειται να κριθεί ή κρίνεται από διοικητική αρχή, το δικαστήριο μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου να διατάξει την αναβολή της συζητήσεως έτος ότου περατωθεί τελεσίδικα η άλλη δίκη ή εωσότου εκδοθεί από τη διοικητική αρχή απόφαση που δεν θα μπορεί να προσβληθεί. Από τη διατύπωση και την έννοια της παραπάνω διατάξεως, που θεσπίστηκε προς αποφυγή εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων, η οποία εφαρμόζεται και κατά τη διαδικασία ενώπιον των ειδικών διαδικασιών , προκύπτει με σαφήνεια ότι στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου, εναπόκειται να διατάξει την αναβολή ή να χωρήσει στην περαιτέρω έρευνα της διαφοράς, όταν για το ίδιο θέμα υφίσταται σειρά δίκης πολιτικής εκκρεμούς ενώπιον του αυτού ή άλλου Δικαστηρίου ανεξαρτήτως βαθμού , μεταξύ των αυτών ή διαφόρων προσώπων σχετικά προς ένα καιτο αυτό ζήτημα ή από άλλο λόγο που αφορά την ορθή εκτίμηση της διαφοράς (βλ. Κ. Μπέη Ερμ. Κ. Πολ. Δικ., αρθ. 249, ίΔεληκωστόπουλου- Σινανιώτη Ερμ. Κ. Πολ. Δικ., αρθ. 249].

Με την υπ’ αριθμ. εκθέσεως καταθέσεως 7028/2015 κύριααγωγή το ενάγον Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία _______ , εκθέτει ότι ο πρώτος εναγόμενος _____________ς Ηλίαςο δηγώντας το υπ’ αριθμ. κυκλ. _____________ ΙΧΕ αυτοκίνητο κατέστη υπαίτιος της συγκρούσεως του οχήματος αυτού με την υπ’αριθμ.κυκλ. _____________δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο μη διάδικος_____________ _____________ , ο οποίος ήταν ασφαλισμένος του , γιατην περίπτωση ασθένειας , αναπηρείας και γήρατος προξενώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του τελευταίου. Ότι από την ασφαλιστική σχέση και συνεπεία του προαναφερόμενου θανάσιμου τραυματισμού του ασφαλισμένου του , ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος εργαζόταν ως ιδιωτικός υπάλληλος στην Εταιρεία________,με την ειδικότητα του τεχνίτη οχημάτων, κατέβαλε στους δικαιούχους του το ποσό των 759,52 ευρώ για έξοδα κηδείας όπως ειδικότερα το κονδύλιο αναλύεται και εξειδικεύεται στην αγωγή και εκδόθηκε ηυπ’αριθμ.Σ91/2257/4-11-2014 απόφαση του Διοικητή του ενάγοντος ,με την οποία καθορίσθηκε η απαίτηση του τελευταίου κατά του πρώτου των εναγομένων .

Ζητεί δε βάση των ανωτέρω να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, ο μεν πρώτος , ως οδηγός, η δε δευτέρα, ως ασφαλίζουσα το ζημιογόνο όχημα κατά το χρόνο του ατυχήματος , να του καταβάλουν, ενεχόμενοι εις ολόκληρον έκαστος , το προαναφερόμενο ποσό των759,52 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής ,μέχρις εξοφλήσεως, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστήκαι να καταδικασθούν στη δικαστική του δαπάνη.

Η υπόθεση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου[αρθ. 14 παρ. 1 και 22,25 παρ. 1 ΚΠολΔ ],κατά την ειδική διαδικασίατων άρθρων 666,667,670,676 και 681Α’ του ΚΠολΔ.Εξ’άλλου με την υπ’αριθμ. εκθέσεως καταθέσεως [ 194/2017]παρεμπίπτουσα αγωγή της η ενάγουσα ασφαλιστική εταιρεία – δεύτερηεναγομένη της κύριας αγωγής , ζητεί , κατόπιν παραδεκτής μετατροπής του αγωγικού αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό , δια προφορικής δηλώσεως της πληρεξούσιας δικηγόρου της στο ακροατήριο που καταχωρήθηκε στα πρακτικά συνεδριάσεως του παρόντος Δικαστηρίου [ άρθρ. 223 ΚΠολΔ] , να αναγνωρισθεί ότι οφείλουν οι εναγόμενοι, ο μεν πρώτος ως οδηγός τουζημιογόνου αυτοκινήτου , συνεναγόμενός της στην κύρια αγωγή , η δεύτερη , ως κάτοχος , η δε τρίτη ως κυρία αυτού , να της καταβάλουν , ενεχόμενοι εις ολόκληρον έκαστος , οποιοδήποτε ποσό , fτο οποίο η ίδια [ ενάγουσα ] θα υποχρεωθεί να καταβάλει στο ενάγον της κύριας αγωγής , νομιμοτόκως από της ημερομηνίας της καταβολής μέχρι την εξόφληση , με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, γιατί κατά το χρόνο που ο οδηγός προκάλεσε το αυτοκινητικό ατύχημα ο τελευταίος ήταν κάτω υπό την επίδραση ουσιών εξαιρούμενος από την ασφαλιστική κάλυψη . Η παρεμπίπτουσα λοιπόν αγωγή, η οποία τελεί υπό την αίρεση της καταδίκης του προαναφερομένου οδηγού , δηλαδή κατ’ εξαίρεση της αρχής του άρθρου 219 ΚΠολΔ [ΑΠ 689\64 Αρχ.Ν ΙΣΤ’266], αρμόδια φέρεται προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο [ άρθρ. 31 παρ. 1 ΚΠολΔ], Από το συνδυασμό όμως των διατάξεων των άρθρων 11 παρ. 1 του ν. 489/1976και 927 ΑΚ προκύπτει , ότι η καλύπτουσα ασφαλιστικούς την αστική ευθύνη εξ αυτοκινήτου εταιρεία , δικαιούται, αν εναχθεί από το ζημιωθέντα τρίτο ή το υποκατασταθέν στα δικαιώματα αυτού ΕΦΚΑ, να στραφεί κατά του ασφαλισμένου αναγωγικά απαιτώντας , όσα κατέβαλε ή θα καταβάλει στον τρίτο .

Το δικαίωμα της αναγωγής ασκείται είτε με αυτοτελή αγωγή του ασφαλιστή μετά την καταβολή που έκανε αυτός προς τον τρίτο , είτε με παρεμπίπτουσα αγωγή , αν συνενάγονται ως απλοί ομόδικοι ο ασφαλιστής και ο ασφαλισμένος . Αν ο ασφαλισμένος δεν είναι συνεναγόμενος , ο ασφαλιστής θα τον προσεπικαλέσει για συμμετοχή στη δίκη προς απόκρουση της αγωγήςσυνενώνοντας και αγωγή αποζημιώσεως [ βλ.Εφ.ΑΘ 10613/1990 ΕΕΝ1990,512, Εφ.ΑΘ6616/1984 ΕΕμπΔ 1986,112, Κρητικός : Αποζημίωσηαπό Τροχαία Αυτοκινητικά Ατυχήματα, έκδοση 1998, αριθμ. 1987, σελ.676], Επομένως η παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική εταιρεία ,απαραδέκτως στρέφεται κατά των ανώνυμων εταιρειών με τηνεπωνυμία « _____________ Α.Ε » και « ____________________ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε » , κατόχου και ιδιοκτήτριας αντίστοιχα του ζημιογόνου αυτοκινήτου με την παρεμπίπτουσα αγωγήτης , εφόσον οι ανωτέρω δεν είναι συνεναγόμενες αυτής [ ενάγουσας ]στην κύρια δίκη, κατά τα ως άνω αναγραφόμενα και ούτω πρέπει να απορριφθεί η παρεμπίπτουσα αγωγή, ως προς αυτές . Παραδεκτώς όμωςστρέφεται , ως προς τον πρώτο των εναγομένων _____________ _____________καιπρέπει να συνεκδικασθεί η παρεμπίπτουσα αγωγή με την κύρια αγωγή,λόγω της προφανούς συνάφειας [αρθ.246 ΚΠολΔ] .Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχείατων φακέλλων , στις 7-7-2010 στο ύψος της διασταύρωσης τηςλεωφόρου _____________ με την πλατεία _____________ το υπ’ αριθμ.κυκλοφορίας _____________ αυτοκίνητο , το οποίο οδηγούσε ο _____________ς_____, κυριότητος της εταιρείας με την επωνυμία « ___________________ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε » και είναι ασφαλισμένο στηνεταιρεία με την επωνυμία « ______ _____________ » και η υπ’ α^Α”κυκλ. _____________δίκυκλη μοτοσυκλέτα , που οδηγούσε ο _____________ _____________, συνεκρούσθηκαν. Από τη σύγκρουση αυτή τραυματίσθηκε θανάσιμα ο προαναφερόμενος οδηγός της μοτοσυκλέτας.

Η ασφαλιστική εταιρεία του οδηγού του αυτοκινήτου , με την επωνυμία « ______ _____________ » εκτιμώντας ότι υπαίτιος του θανατηφόρου τροχαίου είναι ο τελευταίος κατέβαλε στους κληρονόμους του θανόντος οδηγού της μοτοσυκλέτας το ποσό των 204.000 ευρώ, ως αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης και άσκησε την υπ’ αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 7076/2011 αγωγή της α] κατά του οδηγού του αυτοκινήτου ______  ________, λόγω εξαίρεσης αυτού από την ασφαλιστική κάλυψη [ χρήση ουσιών ]           , β] της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « _____________ Α.Ε » , ως μισθώτριας του οχήματος και γ]της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία« _____________ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε » , ως κυρίας αυτού , με την οποία ζητούσε να της καταβάλουν ενεχόμενοι εις ολόκληρον έκαστος το προαναφερόμενο ποσό. Επί της αγωγής αυτής,με την οποία συνεκδικάσθηκαν και λοιπές αγωγές και ασκήθηκαν προσεπικλήσεις και πρόσθετες παρεμβάσεις , ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της οποίας η ______ παραιτήθηκε από το δικόγραφο , ως προς την εταιρεία «_____________ Α.Ε », εκδόθηκε η υπ’ αρίθμ. 3062/2013 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε αποκλειστικώς υπαίτιος του ατυχήματος ο _____________ _____, ο οποίος τελούσε υπό την επίδραση τοξικών ουσιών και καθορίσθηκαν τα ποσάτης αποζημίωσης και της χρηματικής ικανοποίησης.

Μετά την ως άνω απόφαση ο οδηγός του ιχ αυτοκινήτου άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών την από 16-12-2013 , με αριθμό κατάθεσης 7479/2013έφεσή του και εν συνεχεία τους από 30-7-2015 με αριθμ. 364/2015πρόσθετους λόγους. Επ’ αυτών εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5250 /2015απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών , η οποία έκρινε, όπως και η πρωτόδικη απόφαση, ότι αποκλειστικός υπαίτιος του ατυχήματος ήταν ο οδηγός του ι.χ αυτοκινήτου , ο οποίος παραβίασε ερυθρό σηματοδότητελώντας υπό την επίδραση τοξικών ουσιών , παραβίαση η οποίατελούσε σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος καιαναγνώρισε ότι υποχρεούται αυτός να καταβάλει στην __________________________ το ποσό των 163.100 ευρώ, νομιμοτόκως .

Κατά της προαναφερόμενης τελεσίδικης απόφασης ο οδηγός του αυτοκινήτου άσκησε εμπροθέσμως ενώπιον του Αρείου Πάγου την από 18-5-2016 με αριθμ. κατάθ. 317/2016 αίτηση αναιρέσεως, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του Δ’ Πολιτικού Τμήματος αυτού στις 3-11-2017, t\Vγιατί η ως άνω απόφαση, κατά τους ισχυρισμούς του, από κακή εφαρμογή του νόμου δέχθηκε ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου τελούσε υπό την επίδραση τοξικών ουσιών , κατά παράβαση του ΚΟΚ και η συγκεκριμένη παράβαση τελούσε σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος. Η υπόθεση λοιπόν αυτή που εκκρεμεί στον Άρειο Πάγο θα κρίνει περί της υπάρξεως του λόγου εξαιρέσεως από την ασφαλιστική κάλυψη , γεγονός που αποτελεί ζήτημα προκριματικού χαρακτήρα για την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου στην κρινόμενη με αριθμ. εκθέσεως καταθέσεως 194/2017 παρεμπίπτουσα αγωγή .Όσον αφορά δε την υπ’ αριθμ. εκθέσεως καταθέσεως 7028/2015 κύρια αγωγή το Δικαστήριο επίσης πρέπει να αναβάλλει την οριστική του απόφαση επ’ αυτής, για το ενιαίο της κρίσεως.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω το δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση αναβολήςτης συζητήσεως της παρούσας δίκης κατ’ ανάλογη εφαρμογή τηςδιατάξεως του άρθρου 249 ΚΠολΔ , μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επίτης ως άνω ασκηθείσης αναιρέσεως , προς αποφυγή εκδόσεωςαντιφατικών αποφάσεων, δεκτού γενομένου, ως βάσιμου του σχετικούισχυρισμού του εναγομένου ______ ____.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει ως απαράδεκτη την υπ’αριθμ, εκθέσεωςκαταθέσεως 194/2017 παρεμπίπτουσα αγωγή , για τις δεύτερη καιτρίτη εναγόμενες ασφαλιστικές εταιρείες.
Αναβάλλει τη συζήτηση των κρινόμενων αγωγών για τουςλοιπούς διαδίκους , μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της από 18-5-2016με αριθμ. κατάθ. 317/2016 αίτησης αναιρέσεως, που έχει ασκήσει οπρώτος των εναγομένων _____________    _________ κατά της υπ’ αριθμ,250/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτηδημόσιά συνεδρίαση στο ακροατήριο του δικαστηρίου, απόντων τωνπαρισταμένων διάδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους  στις 14Σεπτεμβρίου 2017

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία