fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΘΦΑΣΕΩΣ140./2018
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτούμενο από τους Δικαστές, Αγγελική Μακρυγεώργου, Πρόεδρο Πρωτοδικών – Εισηγήτρια, Μαρία Άποστολοπούλου, Πρωτόδικη, Ζήση Χατζημπύρρο, Πρωτόδικη, και τη Γραμματέα ,Αικατερίνη Αθανασοπούλου. Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, την 8η Μαίου 2018,για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ανακόπτουσας & καλούσας — αιτούσας / υπέρ ης η πρόσθετη παρέμβαση: Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «________ ΕΜΠΟΡΙΑΕΝΑΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «________»που εδρεύει στο ________ Αττικής (________ __) και εκπροσωπείταινόμιμα, με αριθμό ΓΕΜΗ ________ & AΦM. ________ – Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο,Χρήστο Οικονομάκη (Δ.Σ.ΠΕΪΡ. 2517).

Της καθ’ ης η ανακοπή και η κλήση & αίτηση / καθ’ ης η πρόσθετηπαρέμβαση: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα________ ________ Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο«________», που εδρεύει στην Αθήνα (________  __) και εκπροσωπείται  νόμιμα, με αριθμό ΓΕΜΗ ________ & Α.Φ.Μ. ________, ηεκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, ΔημήτριοΠαπαδημητριού (Δ.Σ.Α. 24912)

 

Των προσθέτως παρεμβαινόντων

_____________  _______________, _____________  _______________, _____________  ____________________________  _______________, _____________  _______________, _____________  ____________________________  _______________, _____________  _______________, _____________  _______________ _____________  _______________, _____________  _______________, _____________  ____________________________  _______________, _____________  _______________, _____________  ____________________________  _______________, _____________  _______________, _____________  _______________ _____________  _______________, _____________  _______________, _____________  ____________________________  _______________, _____________  _______________, _____________  ____________________________  _______________, _____________  _______________, _____________  _______________ _____________  _______________, _____________  _______________, _____________  ____________________________  _______________, _____________  _______________, _____________  ____________________________  _______________, _____________  _______________, _____________  _______________ _____________  _______________, _____________  _______________, _____________  ____________________________  _______________, _____________  _______________, _____________  ____________________________  _______________, _____________  _______________, _____________  _______________ _____________  _______________, _____________  _______________, _____________  ____________________________  _______________, _____________  _______________, _____________  ____________________________  _______________, _____________  _______________, _____________  _______________ ,    τους οποίους εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος, Αικατερίνη Μητρογιάννη (Δ.Σ.Α. 34937).

Η ανακόπτουσα και αιτούσα ζητά να γίνουν δεκτές: α) η από 22-3-2018 ανακοπή| της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, με αριθμό 29995/94/2018, και προσδιορίστηκε για να συζητηθεί την παραπάνω αναφερόμενη δικάσιμο, κατά την οποία εκφωνήθηκε με τη σειρά αναγραφής της στο οικείο έκθεμα, και β) η από23-3-2018 αίτηση αναστολής, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, με αριθμό 300(15/95/2018, και προσδιορίστηκε για  να συζητηθεί την 25-5-2018, ενώ η συζήτησή της επισπεύστηκε για την παραπάνω αναφερομένη δικάσιμο με την από 3-4-2018 κλήση πουκατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με – αριθμό34992/112/2018, οπότε και συνεκφωνήθηκε με την ως άνω ανακοπή. Οι προσθέτως παρεμβαίνοντες ζητούν να γίνουν δεκτές οι προφορικά ασκηθείσες στο ακροατήριο, πρόσθετες υπέρ της ανάκόπτουσας – αιτούσας παρεμβάσεις τους. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί, καθώς και όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματά τους, τα οποία κατέθεσαν, μαζί με τα γραμμάτια προείσπραξης της νόμιμης αμοιβής τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η με αριθμούς ΓΆΚ 29995/2018 8L ΕΆΚ 94/2018 ανακοπή και η με αριθμούς ΓΑΚ 30005/2018 & ΕΑΚ 95/2018 αίτηση πρέπει να συνεκδικαστούν, λόγω της μεταξύ τους προφανούς συνάφειας, αφού ,αμφότερες βάλλουν κατά του ίδιου ασφαλιστικού μέτρου (συντηρητικής κατάσχεσης) που έχει επιβληθεί με την ίδια απόφαση (79/2018) αυτού του Δικαστηρίου, εφόσον υπάγονται στην ίδια διαδικασία (των άρθρων686 επ. ΚΠολΔ) και με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται η διεξαγωγή τηςδίκης (άρθρα 246, 702 παρ.1 και 724 παρ. 2 ΚΠολΔ). Με αυτές πρέπει, ομοίως, να συνεκδικαστούν και οι δύο από 8-5-2018 πρόσθετες παρεμβάσεις που ασκήθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου υπέρ της ανακόπτουσας και αιτούσας, αφού μεταξύ τους υπάρχει σχέση κυρίου και παρεπομένου (άρθρα 31 και 246 ΚΠολΔ).

Σύμφωνα με το άρθρο 724 παρ, 1 ΚΠολΔ, όπως τούτο ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το Ν. 4335/2015, ο δανειστής μπορούσε «με βάση διαταγή πληρωμής χρηματικών απαιτήσεων να ζητήσει εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, καθώς και να επιβάλει συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη ή τρίτου για το ποσό που ορίζεται με πληρωμής ότι πρέπει να καταβληθεί», Η ίδια παράγραφος του άρθρου, με το άρθρο 5 του Άρθρου 1 του Ν. 4335/2015, τροποποιήθηκε ως εξής: «Ο δανειστής μπορεί με βάση οριστική απόφαση, καθώς και με διαταγή πληρωμής χρηματικών απαιτήσεων να ζητήσει εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και να επιβάλει συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη ή τρίτου για το ποσό που επιδικάζεται με την απόφαση ή ορίζεται ότι πρέπει να καταβληθεί με τη διαταγή πληρωμής». Με την εν λόγω τροποποίηση, δηλαδή, καθιερώθηκε η οριστική απόφαση ως τίτλος για την αυτοδύναμη εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης, παράλληλα με τη διαταγή πληρωμής, η οποία αποτελούσε ήδη τίτλο επιβολής, αυτοδύναμα, των ίδιων ως άνω ασφαλιστικών μέτρων.

Ωστόσο, με δεδομένη τη γενική αρχή ότι, για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, πρέπει ο τίτλος με βάση τον οποίο αυτή επισπεύδεται να φέρει εκ του νόμου τη δύναμη αυτή (εκτελεστότητα), είτε πρόκειται για αναγκαστική εκτέλεση που μπορεί να διενεργηθεί μόνο με βάση έναν από τους τίτλους που προβλέπει το άρθρο904 ΚΠΪλοΔ, είτε για συντηρητική (εξασφαλιστική, ασφαλιστικού μέτρου) με βάση απόφαση ή διαταγή όπως προβλέπει το άρθρο 700ΚΠολΔ, από το γράμμα της ως άνω τροποποιηθείσας διάταξης γεννάται το ερώτημα εάν ο νομοθέτης θέλησε να προσδώσει εκτελεστότητα για επιβολή ασφαλιστικού μέτρου και στην οριστική απόφαση που δεν έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, αλλά είναι καταψηφιστική (δηλ. είναι ιμεν εν δυνάμει τίτλος, αλλά εξαιρείται ρητά από τους τίτλους του άρθρου904, μέχρι να καταστεί τελεσίδικη) ή ακόμη και την αναγνωριστική οριστική απόφαση.

Η τελευταία φαίνεται να εξαιρείται από το άρθρο 724και τούτο συνάγεται από τη διατύπωση της ίδιας της διάταξης, καθώς γίνεται λόγος για «επιδίκαση» ποσού με την εν λόγω απόφαση («για το ποσό; που επιδικάζεται με την απόφαση»), αν και στην αιτιολογική έκθεση-του Ν. 4335/2015 γίνεται αναφορά σε «διάγνωση της ισχύος» της χρηματικής αξίωσης, καθώς αναφέρεται ότι «Η διαταγή πληρωμής στηρίζεται μόνο στο πραγματικό και αποδεικτικό υλικό που προσκόμισε ο δανειστής, χωρίς οποιαδήποτε δυνατότητα ακρόασης του οφειλέτη επομένως δεν παρουσιάζει περισσότερα εχέγγυα ορθής κρίσης από την οριστική απόφαση που δέχθηκε την αγωγή και διέγνωσε την ισχύ της επικαλούμενης χρηματικής αξίωσης του δανειστή».

Εντούτοις, πρέπει να θεωρηθεί ότι η επιλογή του όρου «επιδίκαση» στην ίδια τη διάταξη, αποκλείει την αναγνωριστική απόφαση, καθώς τούτο συνάγεται και από όλο το πνεύμα της αιτιολογικής έκθεσης, αναφορικά με το άρθρο 724.Ειδικότερα, αμέσως μετά το ανωτέρω εδάφιο (στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4335/15 – άρθρο 724), αναφέρεται ότι: «Μολονότι αποτελεί η διαταγή πληρωμής εκτελεστό τίτλο εν τούτοις με την παρεχόμενη δυνατότητα αναστολής της εκτελεστότητάς της (άρθρο 632 παρ. 2) δεν διαφοροποιείται από τη μη κηρυχθείσα προσωρινός εκτελεστή οριστική απόφαση, της οποίας μεταγενέστερα διατάχθηκε αναστολή της προσωρινής  εκτελεστότητάς. Υπάρχει λοιπόν όχι μόνον απόλυτη ομοιότητα ανάμεσα στη διαταγή πληρωμής και στην οριστική απόφαση, αλλά υπεροχή της τελευταίας. Επιπλέον, με βάση την οριστική, και μη καταστάσα τελεσίδικη, απόφαση μπορούν να επιβληθούν αυτό δύναμα ασφαλιστικά μέτρα (άρθρα 519 παράγραφος 1 και 521 παράγραφος 1),προδήλους τα ίδια ασφαλιστικά μέτρα που προβλέπει και το άρθρο 724. Ωςεκ τούτου κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή της παρούσας ρύθμισης, με τηνοποία καθιερώνεται η οριστική απόφαση ως τίτλος για την αυτοδύναμηεγγραφή προσημείωσης υποθήκης και την επιβολή συντηρητικήςκατάσχεσης».

Σύμφωνα δε με το άρθρο 519 παρ.! ΚΠολΔ, «Όσο διαρκεί η προθεσμία της έφεσης δεν μπορεί να εκτελεστοί η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Κάθε πράξη που ενεργείται κατά τη διάρκεια της προθεσμίας της έφεσης είναι άκυρη, επιτρέπεται όμως να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα», ενώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου521 παρ. 1 ΚΠολΔ, «Η έφεση που έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και νόμιμα αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Κάθε πράξη που ενεργείται μετά την άσκηση της έφεσης είναι άκυρη, επιτρέπεται όμως να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα». Από τις διατάξεις αυτές, οι οποίες, ως έχουν καιι σχύουν, ίσχυαν και πριν από τη δημοσίευση του Ν. 4335/2015, εφόσονδεν τροποποιήθηκαν από αυτόν, και αφορούν στο ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης (η πρώτη αφορά στο ανασταλτικό αποτέλεσμα της προθεσμίας εφέσεως και η δεύτερη στην άσκηση καθεαυτή του ενδίκου μέσου), σαφώς συνάγεται ότι, από το ανασταλτικό αποτέλεσμα αυτών εξαιρείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

Ωστόσο, για τη λήψη των τελευταίων απαιτείτο όπως ο διάδικος εφοδιαστεί με απόφαση εκδοθείσα κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ (βλ. ΕρμΚΠολΔ Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα έκδοση 2000, τ. I, σελ 924 σχόλια υπό άρθρο 519 αρ.1, & Β. Βαθρακακοίλη ΕρμΚΠολΔ έκδ.1995, τ. Γ\ σχόλι αυπό άρθρα 519 και 521, σελ. 249 αρ.3 & σελ. 279 αρ. 6). Από δε, όλο τοπνεύμα της προεκτεθείσας αιτιολογικής έκθεσης του Ν. 4335/2015(άρθρο 724), και παρά την αντιξοότητα κατά την ερμηνεία της ιδιαιτέρωςατυχούς διατύπωσης του τελευταίου εδαφίου που παρατίθεται ανωτέρω,κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, η βούληση του νομοθέτη της νέας διάταξης του άρθρου 724 ΚΠολΔ, ήταν να χορηγηθεί στην οριστική καταψηφιστική απόφαση που δεν έχει ακόμη καταστεί τελεσίδικη, έστωκαι εάν δεν έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή (πόσο μάλλον στην τελευταία), η ειδική εκτελεστότητα, όμοια με εκείνη της διάταξης του άρθρου 700 ΚΠολΔ, προς αυτοδύναμη επιβολή των ασφαλιστικών μέτρων, της εγγραφής προσημείωσης και της συντηρητικής κατάσχεσης εως του ποσού που επιδικάζεται με αυτή (και όσον αφορά στην εν μέρει κηρυχθείσα προσωρινά εκτελεστή, και μέχρι του ποσού που επιδικάζεται με τη μη εκτελεστή διάταξη, δηλαδή, ως προς το σύνολο της επιδίκασης και πέραν του προσωρινά εκτελεστού).

Πιο συγκεκριμένα, ‘ η βούληση του νομοθέτη του Ν. 4335/2015 ήταν, το επιτρεπτό της λήψης των ασφαλιστικών μέτρων κατά τα άρθρα 519 παρ. 1 και 521 παρ.1 ΚΠολΔπαρά το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης, επί οριστικής καταψηφιστικής απόφασης, ακόμη και εάν δεν έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να πραγματώνεται αυτοδύναμα, με βάση την ίδια αυτή απόφαση, δίχως να απαιτείται η υποβολή αίτησης, συζήτηση επί αυτήςκαι έκδοση (έτερης) απόφασης κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.ΚΠολΔ (Σχετικά με τα ασφαλιστικά μέτρα και τη σχέση τους με την κύρια δίκη, βλ& Κράνη σε ΕρμΚΠολΔ Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, τ.ΙΙ, σχόλια υπό άρθρο 682 αρ.10).Π.

Με τη θεσμοθέτηση των διατάξεων των άρθρων 1022 επ.ΚΠολΔ, διευρύνονται τα υποκείμενα σε εκτέλεση περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη προς όφελος του δανειστή, του οποίου ενισχύεται η δικονομική προστασία, καθόσον τίθεται στη διάθεσή του και καθίσταται υπέγγυα και αντικείμενο αναγκαστικής κατάσχεσης ολόκληρη η περιουσία  του οφειλέτη του, ώστε να μη διαφεύγει κανένα περιουσιακό αγαθό του τελευταίου που είναι δυνατό με τη δέσμευσή του να καταλήγει στην ικανοποίηση του δανειστή του, όπως είναι και τα άυλα περιουσιακά αγαθά που μέχρι τη ρύθμιση των άρθρων 1022 επ. ΚΠολΔ δεν ήτανδεκτικά κατάσχεσης. Η κατάσχεση, ως ατομικό μέτρο δίωξης, διέπεται από το γενικότερο σύστημα της διάθεσης (άρθρο 10ό ΚΠολΔ) και την ειδικότερη αρχή της πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος δανειστή (άρθρο927 ίδιου Κώδικα), ενώ έχει ως αντικείμενο ορισμένα και εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Γι’ αυτό, κατάσχεση, κατά το άρθρο 1022 ΚΠολΔ, μπορεί να γίνει σε συγκεκριμένο περιουσιακό δικαίωμα του καθ’ ου η εκτέλεση προϋποθέτει δανειστή που επέβαλε την κατάσχεση.

Με αυτόν τον τρόπο νοείται και η αναγκαστική κατάσχεση σε σήμα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 133 παρ.2 του ν. 4072/2012: αυτή επισπεύδεται κατά του οφειλέτη – σηματούχου από δανειστή που, αφού υπέβαλε αίτημα να επιτραπεί η κατάσχεση του σήματος, πέτυχε να εκδοθεί η απόφαση του άρθρου 1023 ΚΠολΔ και τήρησε τις διατυπώσεις του άρθρου 1025 τουίδιου Κώδικα. (ΟλΑΪΙ 4/2018). Πιο συγκεκριμένα, κατά το άρθρο 1022του ΚΠολΔ, κατάσχεση μπορεί να γίνει και σε περιουσιακά δικαιώματα εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κατασχέσεως κατά τη διαδικασία των άρθρων953 παρ, 1 και 2, 982 και 992, ιδίως σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, εκμεταλλεύσεως κινηματογραφικών ταινιών, σε απαιτήσεις κατά τρίτων εξαρτώμενες από αντιπαροχή, εφόσον κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου επιτρέπεται η μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων. Κατά δε το άρθρο 1023 του ίδιου Κώδικα την κατάσχεση των δικαιωμάτων του άρθρου 1022 διατάζει, ύστερα από αίτηση εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση, το μονομελές πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 επ. Το δικαστήριο μπορεί να μην επιτρέψει την κατάσχεση, αν κρίνει ότι είναι δύσκολο να γίνει η αναγκαστική εκτέλεση ή ότι το αποτέλεσμα της θα είναι ασύμφορο.

Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι αρμόδιο καθ’ύλη δικαστήριο για την κατάσχεση περιουσιακών δικαιωμάτων είναι το μονομελές πρωτοδικείο, του οποίου η κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζεται από τις κοινές για τη δωσιδικία διατάξεις. Επομένως αρμόδιο είναι το δικαστήριο της γενικής δωσιδικίας του καθ’ ού η αίτηση- κατάσχεση (οφειλέτη), δηλαδή, το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του (ΕφΠατρ 809/2008 ΑχαΝομ2009. 371, βλ. και Ι.Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεσις, άρθρο 1023, παρ.682 σελ. 2332, Βασ. Βαθρακοκοίλη ΕρμΚΠολΔ άρθρο 1023, αρθμ. 2σελ. 585 και άρθρο 741 αρθρ. 6, και ακόμη περισσότερα για τηδιαδικασία επί κατάσχεσης ειδικών περιουσιακών στοιχείων βλ. ΑΙΪ121/2003 Δνη 2003.967, ΑΠ 1751/2001 Δνη 2002. 1396). Περαιτέρω,κατά την κρατούσα άποψη, και παρά την πρόβλεψη (μόνο) περίαναγκαστικής κατάσχεσης των ειδικών περιουσιακών στοιχείων (1022ΚΠολΔ), είναι δυνατή και η συντηρητική κατάσχεση αυτών ωςασφαλιστικό μέτρο (Β. Βαθρακοκοίλη ΕρμΚΠολΔ έκδοση 1997 τόμοςΣΊΡ σελ. 568 επ, σχόλια υπό άρθρο 1022 αρ.2, Μπέης, Διαδικασίαιενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, 329 επ, Μπρίνιας, Δ 1.571,Τζίφρας, Ασφαλιστικά μέτρα, σελ. 163, ΕφΑΘ 10417/78, ΝοΒ 27.1501),.διότι ενόψει της δυνατότητας που παρέχει η διάταξη του άρθρου 707ΚΠολΔ, για τη συντηρητική κατάσχεση γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου, μέσα στην έννοια των οποίων αναμφίβολα εντάσσονται και τα ειδικώς απαριθμούμενα στο άρθρο 1022 ειδικά περιουσιακά στοιχεία. Και ναι μεν, δεν υπάρχει διάταξη που να προβλέπει ρητά τη συντηρητική κατάσχεση των τελευταίων, αυτό, όμως, από μόνο του δεν σημαίνει τον αποκλεισμό τέτοιας κατάσχεσης, η οποία θα πρέπει να επιβάλλεται όταν συντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων, δηλαδή, η χρηματική απαίτηση να έχει ανάγκη καλύψεως με την παροχή της έννομης προστασίας των ασφαλιστικών μέτρων.

Η περίπτωση αυτή ρυθμίζεται με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 711 -714 του ΚΠολΔ, κατάλληλα προσαρμοζόμενων με εκείνες των 1022 επ.ΚΠολΔ (Μπρίνιας, Αναγκαστική εκτέλεση, § 675, σελ 2290 επ.).Συνεπώς, για την επιβολή της συντηρητικής κατάσχεσης σε ειδικό περιουσιακό στοιχείο απαιτείται απόφαση, η οποία, κατ την αρχή κατά την οποία δεν είναι αναγκαία η μνεία στο διατακτικό της απόφασης των στοιχείων που θα κατασχεθούν συντηρητικά, θα πρέπει να διαλαμβάνει αυτό ειδικά, κατ5 ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 709 ΚΠολΔ, καθόσον τούτο συνάγεται από την ειδική ρύθμιση των άρθρων 1023 και 1024 ΚΠολΔ. Η συντηρητική κατάσχεση συντελείται με την επίδοση της απόφασης στον οφειλέτη, ενώ η παράλειψη αυτής (της επίδοσης) καθιστά τη συντηρητική κατάσχεση ανυπόστατη και ανίκανη για., την παραγωγή των έννομων αυτής συνεπειών (Β. Βαθρακοκοίλης ό.π.)·

Με την από 22-3-2018 ανακοπή (Ε.Α.Κ. 94/26-3-18), η ανακόπτουσα, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «________ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.», ζητά, για τους ειδικότερα αναφερόμενους λόγους ,να ακυρωθούν α) η επιβληθείσα την 9-2-2018 συντηρητική κατάσχεση εις χείρας της του με αρ. ________ ημεδαπού σήματος «________» υνάμει του από 7-2-2018 κατασχετηρίου εγγράφου βάσει της υπ5 αρ.79/2018 οριστικής απόφασης αυτού του Δικαστηρίου (η οποία δεν έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή και κατά της οποίας η ίδια –η ανακόπτουσα , έχει ασκήσει την από 9-3-2018 έφεσή της η οποία έχει προσδιοριστεί προς συζήτηση την 4-4-2019), και β) η επιβληθείσα την 9-2-2018 συντηρητική κατάσχεση εις χείρας τρίτου, βάσει της ίδιας ως άνω οριστικής απόφασης και, ειδικότερα, εις χείρας των αναφερομένων τραπεζικών εταιρειών και του ν.π.δ.δ. «Τ.Π.&Δ. Αθηνών».

Η ανακοπή, με αυτό το περιεχόμενο και τα αιτήματα, παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι αρμόδιο να τη δικάσει (ως το Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση που προσβάλλεται), κατά την προκειμένη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 702 παρ.1ΚΠολΔ). Ωστόσο, είναι νόμιμη μόνον όσον αφορά στο ανωτέρω υπό (α) αίτημα της, δηλαδή, κατά το κεφάλαιο αυτής που προσβάλλει τη συντηρητική κατάσχεση που επιβλήθηκε στο προαναφερθέν σήμα, ως ειδικό περιουσιακό στοιχείο αυτής, στηριζόμενη στις διατάξεις του άρθρου 702 παρ. 1 ΚΠολΔ και σε εκείνες των άρθρων που αναφέρονται στην προηγηθείσα νομική σκέψη υπό (Π). Αντίθετα, δεν είναι νόμιμη και πρέπει να απορριφθεί κατά το υπό (β) αίτημα αυτής, δηλαδή, κατά το μέρος της κατά to οποίο η ανακόπτουσα παραπονείται για τη συντηρητική κατάσχεση που επιβλήθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς της, δηλαδή, στις απαιτήσεις της εις χείρας  των αναφερομένων τραπεζικών εταιρειών, με βάση την 79/2018 οριστική καταψηφιστική απόφαση που εκδόθηκε από το Δικαστήριο τούτο, κατά την τακτική διαδικασία, ενώ δεν κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή.

Τούτο, δε, διότι και αληθή υποτιθέμενα όσα ιστορούνται στα σχετικά κεφάλαια του δικογράφου της, η εν λόγω προσβαλλόμενη συντηρητική κατάσχεση δεν πάσχει ακυρότητας, από το λόγο και μόνο ότι δεν επιβλήθηκε με βάση προσωρινά εκτελεστή απόφαση, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στην προηγηθείσα νομική σκέψη υπό (1). Εξάλλου, όσα αναφέρονται στην υπό κρίση ανακοπή και στο κεφάλαιο αυτής «ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος κατ5 άρθρο 281 ΆΚ» (ειδικότερα ότι, η απαίτηση της καθ’ ης δεν είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη, ότι στηρίζεται σε συμβάσεις στις οποίες εμπεριέχονται άκυροι Γενικοί Όρο ιΣυναλλαγών, ότι η ανακόπτουσα είναι διαφορετική εταιρεία από την«________ Α.Ε.» και αυτό το γνώριζε η καθ’ ης, ενώ δεν αποτελεί ούτε διάδοχο της εταιρείας αυτής, ότι η αγωγή επί της οποίας εκδόθηκε η79/2018 απόφαση ασκήθηκε καταχρηστικά κλπ) προτείνονται απαραδέκτως, καθόσον αφορούν στην ορθότητα (ή μη) της απόφασης δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε το προσβαλλόμενο ασφαλιστικό μέτρο, όπερ εκφεύγει του αντικειμένου της παρούσας δίκης.

Ειδικότερα, αντικείμενο της δίκης κατ’ άρθρο 702 ΚΠολΔ, είναι το κύρος της εκτέλεσης ή γενικότερα της υλοποίησης των ασφαλιστικών μέτρων που διατάχθηκαν και, εν προκειμένω, που επιβλήθηκαν, δηλαδή, στο πλαίσιο της δίκης αυτής ελέγχονται τυχόν ακυρότητες ή αταξίες του τίτλου με βάση τον οποίο επιβλήθηκαν και όχι καθεαυτή η ορθότητα της νομικής ή ουσιαστική κρίσης που περιέχεται σ΄ αυτόν.  Στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα ,η οποία αφορά σε οριστική καταψηφιστική απόφαση, όλα τα ανωτέρω παράπονα της ανακόπτουσας στοιχειοθετούν (οιονεί) λόγουςέφεσης κατά αυτής (της απόφασης) και όχι παραδεκτούς λόγους της ανακοπής του άρθρου 702 παρ. 1 ΚΠολΔ. Επομένως, η ανακοπή, κατά toμέρος της κατά to οποίο κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω, από ουσιαστική άποψη.

Με την από 23-3-2018 αίτηση αναστολής (· 95/26-3-2018),η ίδια ως άνω ανακόπτουσα, για τους, επίσης, ειδικά αναφερόμενους λόγους, επικαλούμενη, ειδικότερα, ανυπαρξία της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε (ερήμην της) η ίδια ως άνω οριστική απόφαση, καθώςκαι επείγουσα περίπτωση και άμεσο κίνδυνο για την ίδια (αιτούσα), ζητάνα ανασταλεί ολικά: α) η από 9-2-2018 συντηρητική κατάσχεση εις χείρας της του με αρ. ________ ημεδαπού σήματος «_______»δυνάμει της υπ9 αρ. 79/2018 οριστικής απόφασης αυτού του Δικαστηρίου (τακτική διαδικασία) και να διαταχθεί να σημειωθεί η εν λόγω αναστολή στα βιβλία σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και β) η από 9-2-2018 συντηρητική κατάσχεση εις χείρας τρίτου δυνάμει της υπ αρ. 79/2018 οριστικής απόφασης αυτού του Δικαστηρίου (τακτική διαδικασία) και ειδικότερα εις χείρας των αναφερομένων τραπεζικών εταιρειών. Η αίτηση εισάγεται παραδεκτά προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο είναι αυτό που εξέδωσε την οριστική απόφαση που αποτέλεσε τον τίτλο για την επιβολή της προσβαλλόμενης συντηρητικής κατάσχεσης, και το οποίοείναι αρμόδιο να τη δικάσει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικώνμέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ).

Είναι δε, νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις του άρθρου 724 παρ.2 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί κατ’ ουσίαν. Με τις από 8-2-2018 (δύο) πρόσθετες υπέρ της ανακόπτουσας και αιτούσας παρεμβάσεις, οι εκατόν σαράντα ένας προσθέτως παρεμβαίνοντες, επικαλούμενοι άμεσο έννομο συμφέρον, ως εργαζόμενοι στην επιχείρηση της ανακόπτουσας & αιτούσας, ζητούν να γίνουν καθ’ ολοκληρίαν δεκτές, τόσο η ανακοπή (όπερ ζητείται με την πρώτη) όσο και η αίτηση αναστολής (όπερ ζητείται με τη δεύτερη). Αμφότερες οι προφορικώς ασκηθείσες πρόσθετες αυτές παρεμβάσεις είναι παραδεκτές (άρθρο 686 παρ. 6 ΚΠολΔ) και νόμιμες (άρθρο 80ΚΠολΔ) και πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω, συνεκδικαζόμενες με την παραπάνω ανακοπή και την αίτηση αναστολής, ως προς την ουσιαστική τους  βασιμότητα. Από την εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων τα οποία προσκομίστηκαν με νόμιμη επίκληση από τους διαδίκους, καθώς επίσης, της ένορκης επ’ ακροατηρίω κατάθεσης του μάρτυρα της ανακόπτουσας& αιτούσας, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου, υπό το φως των διδαγμάτων της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως (άρθρο 336 παρ. 4ΚΠολΔ), όπως και τα πασίδηλα γεγονότα, πιθανολογούνται τα εξής,κρίσιμα για την υπόθεση ( και κατά συνοπτική αιτιολογία, σύμφωνα μετο άρθρο 691 παρ. 3 εδ. α* ‘ΚΠολΔ), περιστατικά :

Η καθ’ ης άσκησε κατά της ανακόπτουσας/αιτούσας και ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, την από 29-7-2016 και με αριθμό κατάθεσης 49749/1406/2016 αγωγή της, η. οποία συζητήθηκε την 2-3-2017, με την τακτική διαδικασία, ερήμην της εναγόμενης (ανακόπτουσας/αιτούσαςΐ Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η υπ3 αριθμόν 79/10-1-2018 οριστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή, υποχρεώνοντας την εναγόμενη (ήδη ανακόπτουσα/αιτούσα) να καταβάλει στην ενάγουσα ήδη καθ’ ης) το ποσό των 4.000.000 ευρώ, νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, καθώς και το ποσό των 92.000. ευρώ για δικαστικά έξοδα. Την 9-2-2018, η καθ5 ης επέδωσε στην ανακόπτουσα-αιτούσα την απόφαση αυτή, μαζί με το από 7-2-2018 έγγραφο συντηρητικής κατάσχεσης, με το οποίο δήλωνε ότι, δυνάμει της ως άνω απόφασης, επιβάλλει κατ’ άρθρο 724 παρ.1 ΚΙΊολΔ, συντηρητικήκατάσχεση, μέχρι του ποσού των 4.092.000 ευρώ, επί του ημεδαπούσήματος «________» το οποίο έχει αριθμό καταχώρησης στοΥπουργείο Ανάπτυξης – Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων, ________, του οποίου η ανακόπτουσα είναι κυρία και δικαιούχος.

Ωστόσο, η συντηρητική αυτή κατάσχεση του ειδικού περιουσιακού στοιχείου της ανακόπτουσας, δηλαδή, του εμπορικού σήματός της, είναι ανυπόστατη (και όχι απλώς άκυρη), εφόσον δεν επιβλήθηκε με απόφαση η οποία να την επιτρέπει ειδικά και να μνημονεύει το συγκεκριμένο, συντηρητικά κατασχεθησόμενο, ειδικό αυτό περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή, το εν λόγωσήμα της ανακόπτουσας, σύμφωνα και με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στη νομική σκέψη της παρούσας, ανωτέρω υπό (II). Κατά συνέπεια, η κρινόμενη ανακοπή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, ως και ουσιαστικά βάσιμη, και να αναγνωριστεί το ανυπόστατο της προσβαλλόμενης συντηρητικής κατάσχεσης του σήματος της ανακόπτουσας (κατ? επιτρεπτή εκτίμηση και ορθή νομική διατύπωση του σχετικού της αιτήματος).

Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι, την 14-2-2018η καθ’ ης γνωστοποίησε στην αιτούσα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 712 παρ. 1 εδ. Α΄ ΚΠολΔ, ότι επέβαλε, δυνάμει της ίδιας ως άνω τουριστικής απόφασης αυτού του Δικαστηρίου, συντηρητική κατάσχεση, προς εξασφάλιση της ανωτέρω απαίτησής της ποσού 4.092.000 ευρώ, κάθε τυχόν απαίτησης της αιτούσας εις χείρας καθεμίας από τις τραπεζικές εταιρείες: ________ BANK, ________ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ________ Α.Ε., ________ BANK ______.,________ Bank, ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ και την εταιρεία με την επωνυμία «________», Με τον τρόπο αυτό, έχουν κατασχεθεί συντηρητικά όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της αιτούσας (αυτοί που βρέθηκαν, στην________ ΤΡΑΠΕΖΑ, την ΤΡΑΠΕΖΑ ________ και το _________ και αναφέρονται στην αίτηση), με άμεση συνέπεια να μην μπορεί η τελευταία να ανταποκριθεί στις τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες της.

Ειδικότερα, η αιτούσα αδυνατεί να πληρώσει προσηκόντως  τους προμηθευτές της στο εξωτερικό (ιδίως στο πλαίσιο των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων που έχουν επιβληθεί από το 2015 και όπως ισχύουν σήμερα), κυρίως, όμως, αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις πληρωμές τηςπρος τους εργαζομένους της, δηλαδή, στο σύνολο των προσθέτως παρεμβαινόντων. Έτσι, επίκειται άμεσος κίνδυνος για την εύρυθμη λειτουργία της αιτούσας, αλλά και γι αυτή ακόμη την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητά της, εφόσον πρόκειται για εταιρεία που εκμεταλλεύεται καταστήματα πώλησης ενδυμάτων με μεγάλη καταναλωτική κίνηση, τα οποία προμηθεύει με εισαγωγές εμπορευμάτων κλπ. Πιθανολογείται δε, πως προτού να δεσμευτούν οι επίδικοι λογαριασμοί της, η αιτούσα δεν αντιμετώπιζε προβλήματα ρευστότητας και ήταν ενήμερη όσον αφορά στις οφειλές της προς το Δημόσιο, ενώ δεν όφειλε ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό της.

Εξάλλου, αν και δεν πιθανολογείται ανυπαρξία, -ούτε ολική ούτε εν μέρει-, της απαίτησης της καθ’ ης για την οποία εκδόθηκε η 79/2018 απόφαση αυτού Δικαστηρίου, πιθανολογείται, ωστόσο ότι, προς ικανοποίησης της ίδιας απαίτησης έχει ήδη κατασχεθεί (από την καθ’ ης) αναγκαστικά ακίνητοτης  πρωτοφειλέτιδας εταιρίας (________ Α,Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ήδη ________ Α.Ε.) που βρίσκεται στο________ (________ ) και εκκρεμεί ο πλειστηριασμός του (όπου στεγάζεται και η έδρα της αιτούσας). Κατόπιν όλων αυτών, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, πιθανολογείται ότι, η εκτέλεση του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης πρέπει να περιοριστεί σε ορισμένους μόνο από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της αιτούσας (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 724 ΚΠολΔ), εφόσον αυτοί κρίνονται επαρκείς για την εξασφάλιση της απαίτησης, και να διαταχθεί η άρση αυτής (της συντηρητικής κατάσχεσης) που έχει επιβληθεί στον εκ τους λογαριασμούς που τηρεί η αιτούσα στην Τράπεζα ________, μέσω του οποίου εξυπηρετείται η μισθοδοσία των προσθέτως παρεμβαινόντων καθώς και οι υποχρεώσεις της αιτούσας προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Τούτο δε, δηλαδή, ο περιορισμός της εκτέλεσης του ετάδικου ασφαλιστικού μέτρου σε ορισμένα μόνο περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας, αφενός κρίνεται πρόσφορο (πρβλ άρθρο 692 παρ. I & 3 και724 παρ. 2 εδ. τελ. ΚΠολΔ) να εξυπηρετήσει το σκοπό της επιβολής του,αφετέρου, μπορεί να διαταχθεί κατά το νόμο, ως περιεχόμενο στο μείζον αίτημα να ανασταλεί ολικά η από 9-2-2018 συντηρητική κατάσχεση εις χείρας όλων των Τραπεζών ως τρίτων, το οποίο (μείζον αίτημα), με βάση όλα τα ανωτέρω πιθανολογηθέντα (και ιδίως το καθ’ όλα υποστατό της προς εξασφάλιση απαίτησης της καθ’ ης σε βάρος της αιτούσας ως ειδικής διαδόχου της ανωτέρω πρωτοφειλέτιδος εταιρείας) δεν μπορεί να γίνειι δεκτό, ως ουσιαστικά αβάσιμο, Τέλος, η εξέταση του αιτήματος να ανασταλεί ολικά η από 9-2-2018 συντηρητική κατάσχεση εις χείρας της αιτούσας του ημεδαπού σήματός της (________, με αριθμό καταχώρησης ________), ενόψει: α) της παραδοχής του αιτήματος της συνεκδικαζόμενης ανακοπής περί ακυρότητας της επιβολής της (και όπως ήδη έγινε δεκτό, κατ’ επιτρεπτή εκτίμηση και ορθότερη νομική διατύπωση «η αναγνώριση του ανυπόστατου της επιβολής αυτής»), και β) ότι η παρούσα, όσον αφορά στην κρίση της επί του αμέσως προηγουμένου ζητήματος, δηλαδή, αναφορικά με την κρίση επί της ανακοπής του άρθρου 702 ΚΠολΔ, εφόσον εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα (βλ. ΕφΆΘ11094/199 Δνη 1991. 1078 και Β, Βαθρακοκοίλη, ό.π., σχόλια υπό άρθρο702 αρ, 14), παρέλκει Επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, ως και ουσιαστικά βάσιμη, όπως και οι πρόσθετες παρεμβάσεις, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό. Ανάλογο μέρος της δικαστικής δαπάνης της ανακόπτουσας, κατόπιν του σχετικού νομίμου ( άρθρα 176, 191 παρ,2 ΚΠολΔ και 84 παρ.2 εδ,α9 Ν. 4194/2013«Κώδικας Δικηγόρων») αιτήματος της, πρέπει να επιβληθεί σε βάρος τηςκαθ9 ης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ,αντιμολία των διαδίκων, την από 22-3-2018ανακοπή (αρ. κατ, 29995/94/2018), την από 23-3-2018 (αρ. κατ,30006/95/2018) αίτηση και τις από 8-5-2018 πρόσθετες παρεμβάσεις,
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο,
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις πρόσθετες’ παρεμβάσεις,
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την από 22-3-2018 ανακοπή (ΕΑΚ 94/2018),
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ το ανυπόστατο της επιβληθείσας την 9-2-2018συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας της ανακόπτουσας του με αρ.________ ημεδαπού σήματος «________» δυνάμει του από 7-2-2018κατασχετηρίου εγγράφου και βάσει της υπ’ αρ. 79/2018 οριστικής απόφασης αυτού του Δικαστηρίου (τακτικής διαδικασίας).
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την από 23-3-2018 αίτηση (ΕΑΚ 95/2018).
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ α) την άρση της συντηρητικής κατάσχεσης πουεπιβλήθηκε δυνάμει .της υπ5 αρ. 79/2018 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου (τακτικής διαδικασίας) στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η αιτούσα στην Τράπεζα ________ Α.Ε. με αριθμό________ (ΙΒΑΝ: ________________) και β) τον περιορισμό της εκτέλεσης του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης που επιβλήθηκε με την ως άνω απόφαση αυτού του Δικαστηρίου στους υπόλοιπους τραπεζικούς λογαριασμούς της αιτούσας.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθ’ ης μέρος της δικαστικής δαπάνης της ανακόπτουσας & απούσας, το οποίο καθορίζει στο συνολικό ποσότων τριακοσίων (300) ευρώ. Κρίθηκε και αποφασίστηκε, στην Αθήνα, την 06/08/2018.
Στην Αθήνα την 9-8-2018 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιο δικηγόρων τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία