fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 592/2017

0/Η Δικαστής του Ειρηνοδικείου Πειραιά Ευαγγελία Μαρία Γκότα   έχονταςυπόψη την από-13/10/2017 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «________Ε.Π.Ε», που εδρεύει στον _________, οδός ________, αριθ. ___, με ΑΦΜ ________, Δ.Ο.Υ Μοσχάτου όπως εκπροσωπείται νόμιμα, πουυπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της, Χρήστο Οικονομάκη του Γεωργίου, Δικηγόρο Πειραιώς με ΑΜΔΣΠ 2517 κάτοικο Πειραιά επί της οδού ________κατά του ________ ________ του ________, που κατοικεί στο ________________, επί της οδού ________, αριθ. __, με Α.Φ.Μ ________.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τα έγγραφα πουαναφέρει, ήτοι:

1)   Το υπ’αριθ. _____/________ Τιμολόγιο και το συνοδεύον αυτού υπ’ αριθ______Δελτίο Αποστολής.
2)   Το υπ’ αριθ. ________ Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής.
3)   Για το υπ’ αριθ. ________ Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής.
4)   Για το υπ’ αριθ. _________ Τιμολόγιο και το συνοδεύον αυτού υπ’ αριθ. ________ Δελτίο Αποστολής.

Η αιτούσα έχει ως αντικείμενο την παραγωγή, προμήθεια και εμπορία πλαστικών ειδώνσυσκευασίας. Στο πλαίσιο της εμπορικής δραστηριότητας της αιτούσας και του σκοπούτης, η αιτούσα πώλησε και παρέδωσε στον καθ’ ου τα παρακάτω αναφερόμενααναλυτικά εμπορεύματα ( κιβώτια μιας χρήσεως και κιβώτια μεσαίας κλούβας ) για ταοποία εκδόθηκαν τα αντίστοιχα Τιμολόγια- Δελτία Αποστολής ή τα αντίστοιχαΤιμολόγια και τα οποία συνοδεύονταν από τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής. Η αποστολή των εμπορευμάτων συμφωνήθηκε να γίνεται από την έδρα μαςπαράδοση αυτών στην έδρα της καθ’ ης στο ________.

Επειδή σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 166/29-05-2003 το οποίο εκδόθηκεβάσει της οδηγίας 2000/35/ΕΚ της 29/6/2000 αναφορικά με τις επιβαρύνσεις για τιςκαθυστερήσεις πληρωμών και ειδικότερα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 περ. γ ορίζεταιότι « 2. Εάν δεν συμφωνήθηκε ορισμένη ημέρα ή προθεσμία πληρωμής τηςαμοιβής, ο οφειλέτης γίνεται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται όχληση, και οφείλειτόκους:          γ. Εάν η παραλαβή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή ηδιαδικασία αποδοχής ή ελέγχου έχει προηγηθεί , μόλις περάσουν 30 ημέρες από τοχρόνο παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου».Επειδή με βάση τα ανωτέρω ο ορισθείς χρόνος πληρωμής των εμπορευμάτων ήταν τοχρονικό διάστημα των 30 ημερών από την παραλαβή του εκδοθέντος Τιμολογίου και τουεκάστοτε συνοδεύοντος Δελτίου Αποστολής ή του εκδοθέντος Τιμολογίου Πώλησης-Δελτίου Αποστολής η οποία αποδεικνύεται είτε από την υπογραφή παραλαβής τωνεμπορευμάτων.

Επειδή επομένως, εντός των πλαισίων της συνεργασίας ιιε την αιτούσα ο καθ’ ου έγειπαραλάβει πλήθος ειιπορευιιάτων για τα οποία έγουν εκδοθεί τα ανάλογα δελτίααποστολής και τυπολογία. Επειδή ο καθ’ ου έγει παραλάβει τα εν λόγω εμπορεύματαανεπιφύλακτα και ουδέποτε εζέφρασε παράπονο για αυτά όπως αυτό αποδεικνύεται απότην υπογραφή παραλαβής επί των σωιιάτων των Δελτίων Αποστολής και επί τωνΤιαολογίων Πώλησης – Δελτίων Αποστολής.Στην συνέχεια ακολουθεί συνοπτική λίστα των τιμολογίων πώλησης (ΤΠ)- ΔΑ καθώςκαι των ΤΠ με τα αντίστοιχα και συνοδεύοντα αυτά Δελτία Αποστολής , που έχειεκδώσει η αιτούσα για τα εμπορεύματα που έχουν πωληθεί στον καθ’ ου, τα οποίααναγράφουν τον αριθμό του κάθε (ΤΠ)- ΔΑ καθώς και των ΤΠ με τα αντίστοιχα καισυνοδεύοντα αυτά Δελτία Αποστολής, την ημερομηνία εκδόσεως τους, την αντίστοιχηχρέωση και πίστωση, το ποσό του Φ.Π.Α, το υπόλοιπο της οφειλής του καθ’ ου και τουπροοδευτικού υπολοίπου.

ΑΡΙΘΜΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΕΚΔΟΣΗΣΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥΠΩΛΗΣΗΣ /ΑΡΙΘ.ΤΠ-ΔΕΛΤΙΟΥΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΟΣΔΕΛΤΙΟΥΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΞΙΑΤΙΜΟΛΟ-ΓΙΟΥ Φ.Π.Α24% ΤΕΛΙΚΗΑΞΙΑΤΙΜΟΛΟ-ΓΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΛΗΡΩΜΗΣ6ΠΑΡΕΛΕΣΗ 30ΗΜΕΡΩΝΑΠΟΠΑΡΑΛΑΗ)
Υπ’ αριθ. ΤΜ 3363/10-
06-2016
Συνοδεύον ΔΑ
υπ’ αριθ. 5632/
09-06-2016
0,036 1.543,506 370,446 1.913,946 09/07/
Υπ’ αριθ. ΤΜ-ΔΑ
3364/________
1913,976 918.726 220,496 1.139,216 10/07
Υπ’ αριθ. ΤΜ-ΔΑ
3643/12-06-2016
3.053.186 2.088,006 501.126 2.589,126 12/07
Υπ’ αριθ. ΤΜ 3374/14-
06-2016
Συνοδεύον ΔΑ
υπ’ αριθ. 5653/
14-06-2016
5.642,306 4.200,006 1008,006 5.208,006 14/07/201(

 

Επειδή εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι συνολικά η αιτούσα έγει εκδώσει τιμολόγια για πώληση στον καθ’ ου εμπορευμάτων συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων οκτακόσιων πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτών (0.036 + 1.913,946 + 1.139,216 +2.589,12 + 5.208,006 = 10.850,306). Επειδή εκ του ανωτέρω συνολικού ποσού ο καθ ου κατέβαλε στην αιτούσα ποσό έναντι χρηματικής εξοφλήσεως τεσσάρων χιλιάδων ευρώ(4.000,006) το οποίο ο καθ ου της κατέβαλε στις 4-07-2016 μέσω εμβάσματος στον Αρ.Λογαριασμού 145/470420-78 και ΙΒΑΝ 010 1450 0000 1454 7042 078 που διατηρεί ηαιτούσα στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Ε.Τ.Ε), με αποτέλεσμα τη σήμερον ναευρώ και τριάντα λεπτών (10.850,306- 4.000,006 = 6.850,30€), το οποίο αν και είναιυπερήμερος δε της έχει καταβάλλει παρά τις συνεχείς και επανειλημμένες οχλήσεις της.

Στη συνέχεια ακολουθούν τα ανωτέρω Τιμολόγια Πωλήσεως και τα συνοδευτικά αυτώνΔελτία Αποστολής καθώς και τα Δελτία Αποστολής -Τιμολόγια που έχει εκδώσει ηαιτούσα για τα εμπορεύματα που έχει παραδώσει στον καθ’ ου στα οποία περιγράφονται επακριβώς τα προϊόντα, η καθαρή ποσότητα, η τιμή ανά μονάδα, ο αναλογούν ΦΠΑ καιη καθαρή αξία εκάστου εκ των τιμολογίων, και τα προηγούμενα υπόλοιπα οφειλών,καθώς και η με χρονολογία 9-05-2017 Καρτέλα Πελατών της αιτούσας, τα οποίααποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αιτήσεώς μας.

Eπειδή ο καθ ου. ενώ παρέλαβε τα αναγραφόμενα στα τιιιολόγια ειιπορεύματα. oπως αποδεικνύεται από τα νόμιμα υπογεγραμένα δελτία, αρνείται και δεν έγει εξοφλήσει στην αιτούσα αέγρι σήμερα παρά τις συνεχείς προς τούτο προφορικές οχλήσεις της το ως άνω συνολικά οφειλόμενο ποσό των έξι χιλιάδων οκτακόσιων πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτών (10.850,306 – 4.000,00 €= 6.850,30 €. )

Επειδή πρέπει, κατόπιν αυτών, ο καθ ου να υποχρεωθεί να καταβάλλει στην αιτούσατο ποσό των έξι γιλιάδων οκτακόσιων πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτών16.850,306) . με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της ημέρας που έκαστοτων ανωτέρω Τιμολογίων και ΤΠ-ΔΑ κατέστη απαιτητό και έως την ολοσχερή εξόφληση με την έκδοση εις βάρος της Διαταγής προς Πληρωμή( όπως οι ανωτέρω ημερομηνίες έχουν αναλυτικά αναφερθεί στο ως άνω πίνακα).

Επειδή η αίτηση αυτή είναι νόμιμη και βάσιμη σύμφωνα με τα άρθρα 623 επ. ΚΠολΔκαι 513 επ. ΑΚ και αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα τιμολόγια και δελτίααποστολής καθώς και από τα προσκομιζόμενα Τιμολόγια Πώλησης- Δελτία Αποστολής.Πρέπει, συνεπώς να γίνει δεκτή και στην ουσία της, όπως ορίζεται στο διατακτικό τηςδεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστάυπέρ ΤΝ και ΤΠΔ και γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής Δ.Σ  (αρ. διπλ.Α164024).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτησηΔιατάσσει τον καθ ου να καταβάλλει στην αιτούσα για την αναφερόμενη ως άνω αιτίατο συνολικό ποσό των των έξι γιλιάδων οκτακόσιων πενήντα ευρώ και τριάνταλεπτών (6.850,300 και αυτό νομιμοτόκως με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τηνεπίδοση της αποφάσεως, που θα εκδοθεί, στον καθ ου και έως την πλήρη εξόφληση τηςαιτούσας , καθώς και 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.

Σημειώνεται ότι ο καθ ου η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά τηςδιαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοσητης.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά , στις18/10/2017Δίνεται εντολή στο Δικαστικό Επιμελητή, από τον οποίο θα ζητηθεί να εκτελέσει την παρούσα διαταγή πληρωμής στους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι ο νόμος τουςεπιτάσσει και στους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της Δημόσιας Δύναμης νασυνδράμουν όταν τους ζητηθεί.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία