fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αριθμός Απόφασης
4967/2006
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Αλέξιο  Ορτεντζάτο, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο  Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του  Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Μαριάνθη  Παπαευθυμίου.  Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του  στις 27 Σεπτεμβρίου 2006 , για να δικάσει την  υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ – ΚΑΛΟΥΣΑΣ: __________    __________   του __________   και της __________  , κατοίκου  __________   , την οποία εκπροσώπησε στο  ακροατήριο η πληρεξούσια δικηγόρος της     2181/2006, προσδιορίστηκε στις 30-5-2006 και  γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά την δικάσιμο εκείνη η  συζήτηση αναβλήθηκε για την δικάσιμο που  αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Οι προσεπικαλούντες – προσθέτως  παρεμβαίνοντες, (__________   __________   κ.λ.π.)  ζητούν να γίνει δεκτή η από 3 1-3-2005  προσεπίκληση – παρεμπίπτουσα αγωγή τους που  κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου  τούτου με αριθμό 2921/2005, προσδιορίστηκε στις  9-6-2005 και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά την  δικάσιμο εκείνη η συζήτηση αναβλήθηκε για τις 9-  6-2005 όπου ματαιώθηκε.

Η σχετική κλήση κατατέθηκε στη  Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό  3270/2006, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που  αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε  στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση των παραπάνω  δικογράφων, που  συνεκφωνούνται και  συνεκδικάζονται λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους  συνάφειας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων  ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να     της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Ζητεί  επίσης, να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι, έκαστος  εις ολόκληρον, οφείλουν να της καταβάλουν προς  αποζημίωσή της και για χρηματική ικανοποίησή της  λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη, το ποσό των  40.000 Ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη  ημέρα που έγινε η επίδοση της αγωγής μέχρι την  ολοσχερή εξόφληση. Τέλος, ζητεί να κηρυχθεί η  απόφαση που θα εκδοθεί, ως προς την  καταψηφιστική της διάταξη, προσωρινά εκτελεστή  και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην πληρωμή  των            δικαστικών της εξόδων. Με αυτό το  περιεχόμενο και αίτημα ως άνω αγωγή αρμοδίως και  παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού  του Δικαστηρίου (άρθρ. 16 αρ. 12 και 22  Κ.Πολ.Δικ.), κατά την ειδική διαδικασία που  προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 666, 667, 670  έως 676 και 681 Α Κ.Πολ.Δικ. και είναι νόμιμη,  στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 297,  298, 330 εδ β’, 346, 481 επ., 926         και 932 του  Α.Κ., 2, 4, 9 και 10 του Ν. ΓπΝ/1911, 70 του  Κ.Πολ.Δ και ως προς τα παρεπόμενα αιτήματα,  στις διατάξεις των άρθρων 907, 908 παρ. 1δ και 176       είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη, αφού η παρέμβαση  δεν έχει αυτοτέλεια έναντι της αρχικής αίτησης,  αλλά εξαρτάται από την κύρια δίκη που ανοίχτηκε  με την αίτηση ή το ένδικο μέσο, από την οποία δεν  μπορεί να χωριστεί, γι’ αυτό η περάτωση της κύριας  δίκης συνεπιφέρει αυτοδικαίως κατάργηση και της  δίκης για την παρέμβαση. Η πρόσθετη παρέμβαση  δεν περιέχει αίτημα, αφού δεν ζητεί ο παρεμβαίνων  παροχή έννομης προστασίας για τον ίδιο, ούτε  υποβάλλει δικαίωμα προς διάγνωση, γι’ αυτό δεν  γεννιέται θέμα βάσιμου ή αβασίμου αυτής και  συνεπώς δεν απαιτείται στην απόφαση διάταξη για  την πρόσθετη παρέμβαση (βλ. ΕΘ 1931/1983 Αρμ.  38/42 – ΕΑ 1290/1982 ΕλλΔνη 23/308).

Η ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία  «__________  _______.Α.Ε.» με προφορική δήλωσή  της, η οποία καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα με την  παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού του  Δικαστηρίου, ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των  εναγομένων ως δικονομική εγγυήτρια, ισχυριζόμενη  ότι κατά τη χρονολογία που έγινε το ένδικο  ατύχημα, η ίδια είχε αναλάβει την ασφαλιστική  κάλυψη της αστικής ευθύνης του κυρίου, νομέως και        αυτήν. Ότι το ανήκον στην κυριότητα, νομή και  κατοχή της δεύτερης και της τρίτης εξ αυτών, (κατά  ποσοστό 50% στην καθεμία) υπ’ αρ. κυκλοφορίας  __________  _______ Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο κατά τον  αναφερόμενο στην παραπάνω αγωγή κρίσιμο χρόνο,  ήτοι στις 14-12-2002, το οδηγούσε ο πρώτος εξ  αυτών, ήταν ασφαλισμένο στην               καθ’ης η  προσεπίκληση – παρεμπίπτουσα αγωγή για την από  την κυκλοφορία του έναντι τρίτων αστική ευθύνη,  συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου σωματικών  βλαβών σε τρίτους (αριθμός ασφαλιστηρίου  συμβολαίου 0828339). Με αυτά τα δεδομένα ζητεί,  κατ’ επιτρεπτό κατ’ άρθρ. 223  Κ.Πολ.Δ .  περιορισμό του αιτήματος της, να αναγνωριστεί ότι  η καθ’ης η προσεπίκληση – παρεμπίπτουσα αγωγή  οφείλει να της καταβάλει το ποσό των 83.648,45  Ευρώ, ή οποιοδήποτε άλλο μικρότερο ποσό ήθελαν  τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλουν στην ανωτέρω  ενάγουσα, με το νόμιμο τόκο από την επομένη  ημέρα που έγινε η επίδοση της προσεπίκληση  παρεμπίπτουσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή  εξόφληση. Ζητούν επίσης να καταδικαστεί η καθ’ης  η προσεπίκληση – παρεμπίπτουσα αγωγή στην     ενάγουσα εκινείτο πεζή επί της Λεωφόρου  __________   στο __________   Πειραιά, με προορισμό  την επί της οδού __________   αρ. __ κατοικία της. Η  Λεωφόρος __________   τυγχάνει διπλής  κατευθύνσεως, με πλάτος οδοστρώματος 7,5 μέτρων  ανά κατεύθυνση και με δύο λωρίδες κυκλοφορίας  ανά κατεύθυνση, ενώ στο ενδιάμεσο υφίσταται  διαχωριστική νησίδα, πλάτους 3,5 μέτρων. Η  ενάγουσα είχε φθάσει στην παραπάνω νησίδα  ασφαλείας (κατά συνέπεια, είχε διασχίσει ήδη το  τμήμα του οδοστρώματος, η κίνηση επί του οποίου  έχει κατεύθυνση από την Αμφιάλη προς τη  Χαλκηδόνα) και πρόθεσή της, ήταν να διασχίσει  κάθετα το οδόστρωμα στο ρεύμα κυκλοφορίας, με  κατεύθυνση από Χαλκηδόνα προς Αμφιάλη. Ενώ η  ενάγουσα διέσχιζε στο ύψος της Λεωφόρου  __________   κάθετα το οδόστρωμα και είχε φθάσει  σχεδόν στο μέσον αυτού, το υπ’ αρ. κυκλοφορίας  __________  _______ Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, της κυριότητας, νομής  και κατοχής των δεύτερης και τρίτης των  εναγομένων, εκάστης εξ’ αυτών κατά ποσοστό 50%,  οδηγούμενο από τον πρώτο των εναγομένων,  ασφαλισμένο για τις προκαλούμενες προς τρίτους       οδόστρωμα και να την τραυματίσει, ήτοι σαφώς  παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 1 και  19 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ. Παράλληλα όμως και η  παραπάνω πεζή είναι συνυπαίτια στην πρόκληση του  τροχαίου αυτού ατυχήματος κατά ποσοστό 20%,  καθόσον διέσχισε το οδόστρωμα της παραπάνω  Λεωφόρου, χωρίς προηγουμένως να ελέγξει και να  βεβαιωθεί ότι δεν θα παρεμπόδιζε την κυκλοφορία  των οχημάτων, δηλαδή προδήλως παραβίασε τη  διάταξη του άρθρου 38 παρ. 4 εδ. ε’ του Κ.Ο.Κ.,  γενομένης δεκτής ως βάσιμης και κατ’ ουσίαν της  σχετικής ενστάσεως των εναγομένων.

Αμέσως μετά το ατύχημα η ενάγουσα  διακομίστηκε, με ασθενοφόρο στο Γενικό  Νοσοκομείο __________   «__________  », προκειμένου να  της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, όπου  υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαπιστώθηκε ο  τραυματισμός της.

Τελικά, κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή της  για νοσηλεία, και εισήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο  __________   «__________  » την 15-12-2002 και στην  Ορθοπηίδική Κλινικής με αρχική διάγνωση κάταγμα  έσω μηριαίου κονδύλου ΔΕ και κάταγμα κάτω     )  γόνατος (ΔΕ), χειρουργηθέν 16-12-2002 (κάκωση  15-12-2002) και ευρισκόμενη σε στάδιο εξελίξεως  πύρωσης μη θεραπευθέν εισέτι

Β. κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδος (ΑΡ)  από 15-12-2002 αντιμετωπισθέν συντηρητικά.  Παρουσιάζει δυσκαμψία πήχεων δακτύλων και  συνεστήθη φυσιοθεραπεία  Γ. Εξαιτίας του ενδίκου ατυχήματος  j  υπήρχαν θλαστικά τραύματα κρανίου – προσώπου τα  οποία συνερράφησαν .

Λόγω του ενδίκου ατυχήματος, η ενάγουσα  υπέστη τις ακόλουθες θετικές και αποθετικές ζημιές:

Για νοσηλεία στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  __________   «__________  » η ενάγουσα κατέβαλε

Α. για τον χρόνο νοσηλείας της από 14-12-  2002 έως 03-01-2003 το ποσό των ευρώ 1.512,58.

Β. το ποσό των ευρώ 350 για την προμήθεια  μηροκνημικού κηδεμόνα οπίσθιου χιαστού Δεξιού  Γόνατος σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1 122887/7-1-2003  γνωμάτευση του ΙΚΑ, από την οποία το ποσό που  s κατέβαλε η ενάγουσα ήταν το ποσό των 87,50 ευρώ  και το ΙΚΑ κάλυψε το ποσό των 262,50 Ευρώ.

Γ. το ποσό των 18 ευρώ για ζεύγος  k     00186/20-1-2003 δελτίο παροχής υπηρεσιών του  νοσοκομείου «__________  ».

-3 ευρώ για ιατρική επίσκεψη στο ορθοπεδικό, όπως  εμφαίνεται από το προσκομιζόμενο με αρ. 02552/19-  2-2003 δελτίο παροχής υπηρεσιών του νοσοκομείου  «__________  ».

-7,4 ευρώ για ακτινολογία (ήτοι 2,88 ευρώ για  ακτινογραφία Ακρας χειρός F/P, 4,52 ευρώ για  ακτινογραφίας γόνατος F/Ρ, όπως εμφαίνεται από το  προσκομιζόμενο με αρ. 0193 0/19-2-2003 δελτίο  παροχής υπηρεσιών του νοσοκομείου «__________  ».

-3 ευρώ για ιατρικές επισκέψεις το ορθοπεδικό,  όπως εμφαίνεται από το προσκομιζόμενο με αρ.  02887/24-2-2003 δελτίο παροχής υπηρεσιών του  νοσοκομείου «__________  »

-6,96 ευρώ για ακτινολογία (ήτοι 4,52 ευρώ για  ακτινογραφία γόνατος F/P και 2,44 ευρώ για  ακτινογραφία ώμου F), όπως εμφαίνεται από το  προσκομιζόμενο με αρ. 05616/14-4-2003 δελτίο  παροχής υπηρεσιών του νοσοκομείου «__________  »

-3 ευρώ για ιατρικές επισκέψεις στο ορθοπεδικό,  όπως εμφαίνεται από το προσκομιζόμενο με αρ.  05607/14-4-2003 δελτίο παροχής υπηρεσιών του     1-2003 και την 19-2-2003 (οι ημερομηνίες  παρουσιάσεως της στο Εξωτερικό Ιατρείο του  ανωτέρω Νοσοκομείου προκύπτουν από την με αρ.  πρωτ. 2188/24-2-2003 Ιατρική Βεβαίωση του  Διευθυντή της Ορθοπεδικής Κλινικής __________    __________  ). Δαπάνη συνολικά 32 ευρώ ήτοι 8 ευρώ  για την κάθε διαδρομή X 4 διαδρομές.

Γ. Μετάβασή της στο 1ΚΑ Αγ. Σοφίας  Πειραιώς και επιστροφή στην οικία της την 7-1-  2003 και την      14-1-2003            (οι                ημερομηνίες  παρουσιάσεως της στο εν λόγω ΙΚΑ, προκύπτουν  από την υπ’ αρ. 1 122887/7-1-2003 γνωμάτευση του  ΙΚΑ και από την υπ’ αρ. 1 122892/14-1-2003  γνωμάτευση του ΙΚΑ Αγ. Σοφίας αμφότερες που  αναλύονται ανωτέρω). Δαπάνη συνολικά 10 ευρώ  (2,5 ευρώ η κάθε διαδρομή X 4 διαδρομές).

Δ. Μετάβασή της στην οδό Ρίμινι 1 στο  Χαϊδάρι όπου  στεγάζεται         το           Νοσοκομείο  «__________  » και επιστροφή στην οικία της την 24-  2-2003, 14-4-2003 και 22-7-2003 (οι ημερομηνίες  παρουσιάσεώς της στο Εξωτερικό Ιατρείο του  ανωτέρω Νοσοκομείου^ προκύπτουν από τα με αρ.  αρ. 02887/24-2-2003, 05616/14-4-2003, 05607/14-4-     σχετικού αγωγικού κονδυλίου κατά το υπερβάλλον.  Το αγωγικό όμως κονδύλιο των 434 Ευρώ της λήψης  βελτιωμένης διατροφής από την ενάγουσα, πρέπει να  απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο, καθόσον δεν  προσκομίζεται βεβαίωση από τους θεράποντες  ιατρούς, από την οποία να προκύπτει η  αναγκαιότητα της λήψης βελτιωμένης τροφής,  λαμβανομένου υπόψη ότι δεν επιδικάζεται κάθε  περίπτωση λήψης βελτιωμένης τροφής, αλλά αυτής  που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αναγκαία.  Επίσης, το αγωγικό κονδύλιο των 22.380 Ευρώ, που  αφορά αποζημίωση της ενάγουσας λόγω αποχής της  από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, πρέπει  να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο, καθόσον δεν  ενισχύθηκε από αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 931 Α.Κ., η  αναπηρία ή η παραμόρφωση που προξενήθηκε στον  παθόντα, λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την  επιδίκαση της αποζημίωσης, αν επιδρά στο μέλλον  του. Κατά τη σαφή έννοια του άρθρου αυτού, η  αναπηρία ή η παραμόρφωση, προϋποθέτει την  αξίωση αποζημιώσεως μέλλουσας ζημίας λόγω  αδικοπραξίας, συνεπεία της οποίας προκλήθηκε στον  ι       Δικαστήριο (άρθρ. 118 αρ. 4 και 216 παρ. 1  Κ.Πολ.Δ.

Επομένως, εξαιτίας του ενδίκου τροχαίου  ατυχήματος, η ενάγουσα υπέστη ζημία κατά το ποσό  των 634,45 Ευρώ (97,25 + 32,20 +205 + 300),  υπολογιζομένου δε του ποσοστού συνυπαιτιότητάς  της, υπέστη ζημία κατά το ποσό των 507,56 Ευρώ.

Τέλος, λόγω του ατυχήματος που προκάλεσε  τον αναφερόμενο τραυματισμό της, η ενάγουσα  υπέστη ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της  οποίας πρέπει να της επιδικαστεί χρηματική  ικανοποίηση. Ενόψει των συνθηκών, κάτω από τις  οποίες έγινε το ατύχημα, της βαρύτητας του  τραυματισμού της ενάγουσας του βαθμού του  πταίσματος της ενάγουσας και του πρώτου των  εναγομένων και της κοινωνικής και οικονομικής  κατάστασης των διαδίκων μερών, εύλογο ποσό που  πρέπει να της επιδικαστεί, κρίνεται εκείνο των  10.000 Ευρώ.

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το ανήκον στην  κυριότητα, νομή και κατοχή της δεύτερης και της  τρίτης των προσεπικαλούντων εναγόντων εκάστης  κατά ποσοστό 50%, υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ______     επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.  Οσον αφορά το αίτημα περί κηρύξεως της  αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής, το Δικαστήριο  κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, οι οποίοι  επιβάλλουν την προσωρινή εκτελεστότητα (άρθρ.  907, 908 παρ. 1δ Κ.Πολ.Δικ.) Γι’ αυτό, το σχετικό  αίτημα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτό για το ποσό  των 5.000 Ευρώ. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να  συμψηφιστούν κατά ένα μέρος, λόγω της εν μέρει  νίκης και ήττας των διαδίκων και να επιβληθεί  μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας σε  βάρος των εναγομένων (άρθρ. 178 Κ.Πολ.Δ .),  κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της  παρούσας. Διάταξη για την προφορικώς ασκηθείσα  πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των εναγομένων δεν  διαλαμβάνεται , σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν  παραπάνω. Επίσης, διάταξη περί δικαστικών εξόδων,  όσον αφορά την προφορικώς ασκηθείσα πρόσθετη  παρέμβαση υπέρ των εναγομένων δεν  διαλαμβάνεται, καθόσον η ενάγουσα – καθ’ης η  πρόσθετη παρέμβαση, δεν υποβλήθηκε σε πρόσθετα  δικαστικά έξοδα, σε σχέση με τα ως άνω  αναφερθέντα της από 2-2-2005 (αυξ. αρ. κατ.

Υποχρεώνει τους εναγομένους, έκαστο εις  ολόκληρον, να καταβάλουν στην ενάγουσα το ποσό  των δέκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων  Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (10.634,45) με το  νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα που έγινε η  επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

Κηρύσσει την παρούσα απόφαση, ως προς  την καταψηφιστική της διάταξη, προσωρινά  εκτελεστή, για το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000)  Ευρώ. Και

Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων, ένα  μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το  οποίο ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων δέκα (510)  Ευρώ.

Β. Επί της από31-3-2005 (αρ. κατ. δικ.  2921/2005) προσεπίκλησης – παρεμπίπτουσας  αγωγής:  Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.  Δέχεται την προσεπίκληση παρεμπίπτου  σα  αγωγή.  Αναγνωρίζει ότι η καθ’ης η προσεπίκληση  εναγομένη οφείλει να καταβάλει στους

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία