fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ

Αριθμός Αποφάσεως
14809/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Βασιλική Κατσά, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, και τη γραμματέα, Αναστασία Παππά.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 24-01-2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ:  _________  _________ του  _________, κατοίκου  _________  _________, οδός  _________ αρ. __, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Αθηνών, Αικατερίνης Μητρογιάννη με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 034937.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ:  _________ –  _________  _________ του  _________, κατοίκου  _________  _________  _________, οδός  _________  _________ αριθμ. __, ο οποίος απούσιαζε και δεν παραστάθηκε.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 1-3-2012 αγωγή του, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με γενικό αριθμό κατάθεσης 16799/2012 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 13510/2012 και προσδιορίστηκε προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 1-   2 10-2015 και μετ’αναβολής για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο με αριθμό Η1/1.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο η πληρεξούσια δικηγόρος του ενάγοντος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις προτάσεις που κατέθεσε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

Από την υπ’αριθ. 4811Γ/31-10-2013 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς Δημητρίου Ραπατζίκου, την οποία νομίμως επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων, αποδεικνύεται ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής της, με πράξη προσδιορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 1-10-2015 επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο, όταν κατόπιν αναβολής η συζήτηση ορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως. Ο τελευταίος, όμως, δεν εμφανίσθηκε κατά τη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συνεπώς, επειδή η αναβολή της συζητήσεως και η εγγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο επέχει θέση κλητεύσεως, θα πρέπει να δικασθεί ερήμην (άρθρα 226 παρ.4 και 271 παρ.1 και 2 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αγωγή, ο ενάγων εκθέτει, ότι τυγχάνει αλιέας και διατηρεί επιχείρηση στη νήσο της Λέρου, καθώς και ότι, βάσει της δράστηριότητάς του αυτής, συνήψε στη Λέρο με τον εναγόμενο προφορική σύμβαση συνεργασίας, δυνάμει της οποίας ο τελευταίος ανέλαβε, έναντι συμφωνηθείσας προμήθειας 10%,    συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., να  προβαίνει σε πωλήσεις φαριών και εν γένει αλιευμάτων προς τρίτους για λογαριασμό του ενάγοντος, που θα του παρέδιδε ο ίδιος. Ότι ο εναγόμενος ανέλαβε την υποχρέωση να εισπράττει το αντίτιμο της πώλησης και να του το αποδίδει στο τέλος εκάστου μηνός, όταν και ελάμβανε μεταξύ τους εκκαθάριση, αφαιρουμένης της δικής του προμήθειας. Ότι, αν και κατά το χρονικό διάστημα από 29-4-2010 έως και την 2-6-2010, ο εναγόμενος προέβη στις πωλήσεις των αναφερόμενων στην αγωγή του αλιευμάτων, για τα οποία εκδόθηκαν τα αντίστοιχα τιμολόγια-δελτία αποστολής που ενσωματώνονται στην αγωγή, συνολικής αξίας 58.798,96 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο τελευταίος εξακολουθεί να του οφείλει (αφαιρουμένης της προμήθειάς του) το ποσό των 52.919,07 ευρώ, το οποίο και παρακρατεί. Ότι, ο εναγόμενος εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα του υπεύθυνου για την είσπραξη των συμφωνηθέντων ποσών, που προέκυψαν από την πώληση των ψαριών που ο ίδιος (ο ενάγων) αλιεύ ε, ιδιοποιήθηκε παρανόμως τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το ανωτέρω διάστημα από την πώληση των αλιευμάτων του, με αποτέλεσμα, αυτός να στερηθεί τα μοναδικά έσοδα που είχε για τον βιοπορισμό του, αλλά καί να τρωθεί η επαγγελματική φήμη και πελατεία του, εκ του ότι, δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει υποχρεώσεις του έναντι των συνεργατών του. Με βάση το παραπάνω ιστορικό, ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να του καταβάλει το ποσό των 52.919,07 ευρώ, το οποίο αποτελεί το ποσό που του υπεξαίρεσε, καθώς και το ποσό των 20.000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από την αδικοπρακτική συμπεριφορά του τελευταίου, με το νόμιμο τόκο από την τέλεση της σε βάρος του    αδικοπραξίας, ήτοι από την 30-6-210, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως. Τέλος, ζητεί να καταδικασθεί εκείνος στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης.

Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα, η κρινόμενη αγωνή αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 14 παρ.2, 31, 33 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 513 επ., 297, 298, 299, 340, 345, 346, 822 επ. 914 ΑΚ, 375 ΠΚ, 176, 191 παρ.2, 907 και 908 παρ.1 δ’-στ’ ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος να επιδικασθούν τόκοι από την τέλεση της αδικοπραξίας, το οποίο είναι νόμιμο κατά την επικουρική του βάση, ήτοι για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αγωγής και εντεύθεν, διότι επί άσκησης αξίωσης αποζημίωσης που στηρίζεται σε αδικοπραξία, ΤΟΚΟΙ δεν οφείλονται από το χρόνο τέλεσης της αδικοπραξίας, αλλά από την, μετά από τη γενόμενη εξώδικη ή δικαστική όχληση, υπερημερία του εναγόμενου (ΑΠ 286/1986 ΕλλΔνη 1986.1111, ΕφΑΘ 51/2002, αδημ). Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο για το αντικείμενό της τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων (βλ. 2567164279590037 ηλεκτρονικό παράβολο μετά της από 28-1-20019 βεβαίωσης πληρωμής της Τράπεζας Πειραιώς).

Κατά της αγωγής δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και για τα γεγονότα που ιστορούνται στο δικόγραφο της επιτρέπεται η ομολογία. Πρέπει, κατά συνέπεια, η αγωγή να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ουσία, διόη, εφόσον ο εναγόμενος ερημοδικεί, αποδεικνύονται πλήρως οι πραγματικοί ισχυρισμοί που περιέχονται στο δικόγραφο της, δεδομένου, ότι θεωρούνται ομολογημένοι εκ μέρους του ερημοδικαζόμενου εναγόμενου (άρθρ.271 παρ.3, όπως ισχύει μετά   την τροποποίησή του με το άρθρο 29 του Ν. 3994/2011, το οποίο εφαρμόζεται εν προκειμένω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.2 του ν.3994/2011, σε συνδυασμό με άρθρ.352 παρ.1 ΚΠολΔ). Κατόπιν όλων των προεκτιθεμενών, πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή ως βάσιμη κατά την ουσία της και να αναγνωρισθεί, ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλες στον ενάγοντα ως αποζημίωση, το συνολικό ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων δέκα εννέα ευρώ και επτά λεπτών (52.919,07 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής έως την ολοσχερή εξόφληση, καθώς και το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 ευρώ), ως χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης την οποία υπέστη, λόγω της προαναφερόμενης αδικοπρακτικής συμπεριφοράς του εναγόμενου, ήτοι την με δόλο παρακράτηση των εισπραχθέντων από τις πωλήσεις των αλιευμάτων του ενάγοντος χρημάτων, τα οποία του είχε εμπιστευθεί, ποσό το οποίο εν όψει του βαθμού της υπαιτιότητας του τελευταίου, του μεγέθους της ζημίας του ενάγοντος και της οικονομικής και κοινωνικής θέσεως των διαδίκων, κρίνεται εύλογο- με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής, έως την εξόφληση. Το παρεπόμενο αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτό για το ποσό των 10.000 ευρώ, επειδή κρίνεται, ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα προκαλέσει σημαντική ζημία στον ενάγοντα, πρόκειται δε και για απαίτηση αδικοπρακτικής φύσεως (άρθρο 908 παρ. 1 εδ. δ’ ΚΠολΔ). Τέλος, για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας από τον εναγόμενο κατά της παρούσης, πρέπει να οριστεί το προκαταβλητέο παράβολο ερημοδικίας (ά. 501,502,505 παρ.2 ΚΠολΔ), ενώ μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, επί τη βάσει σχετικού παρεπόμενου αγωγικού του αιτήματος, πρέπει να επιβληθεί εις βάρος   του εν προκειμένω αντιδίκου του, λόγω της εν μέρει ήττας του, κατά το ποσό που ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό (άρθρα 176, 180 παρ. 3, 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ, 63 παρ. 1 και 68 παρ. 1 του ν. 4194/2013 «περί Κώδικα Δικηγόρων»). Δικάζει ερήμην του εναγόμενου. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα εννέα ευρώ και επτά λεπτών (53.919,07 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη για το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Καταδικάζει τον εναγόμενο στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος, την οποία προσδιορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση, στις , χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.  4/12/19

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του εναγόμενου. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα εννέα ευρώ και επτά λεπτών (53.919,07 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη για το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Καταδικάζει τον εναγόμενο στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος, την οποία προσδιορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση, στις  28-11-2019 , χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία