fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Απόφασης 231/2018 και 267/2018

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 9ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 21ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΦΟΥΔΗ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ

ΑΙΤΩΝ: __________   __________ του ___________, κάτοικος _______ όδος _______  _________ αρ __ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
α) Καθορισμός συνολικής ποινής κατ’άρθρον 551 του ΚΠοινΔ και 97 του ΠΚ.
β) Αίτηση δοσοποίησης κατ’άρθρο 82 παρ 4 Π.Κ

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

Η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του αιτούντος, ο οποίος δεν εμφανίστηκε.

Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε ο δικηγόρος Πειραιώς Χρηστός ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ (AM 2517 Δ.Σ.Π.), ο οποίος, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, δήλωσε στο Δικαστήριο ότι εκπροσωπεί τον απόντα κατηγορούμενο, δυνάμει της από 24-01-2018 εξουσιοδότησής του, η οποία αναγνώστηκε νομότυπα. Όπως δε προκύπτει απ’ αυτήν, έχει συνταχθεί νόμιμα και φέρει βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και, για το λόγο αυτό, πρέπει, κατά τη σύμφωνη περί τούτου πρόταση του Εισαγγελέως, να επιτραπεί η εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από την ως άνω δικηγόρο (άρθρο 340 παρ. 2 ΚΠΔ σε συνδυασμό με άρθρα 42 παρ. 2 και 501 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠΔ), ο οποίος προσκόμισε το υπ’ αριθ. Α195083 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών και Ενσήμων του Δ.Σ.Π.

Στη συνέχεια, η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο δήλωσε ότι εισάγεται η από 28-12-2017 αίτηση του ανωτέρω, (δια της ειδικής εξουσιοδοτήσεως του συνηγόρου) τόσο κατά το άρθρο 551 Κ.Π.Δ. (με τις αναφερόμενες σχετικές προς συγχώνευση αποφάσεις) για καθορισμό συνολικής ποινής, όσο και κατ’ αοθο. 82 παο. 4 Π.Κ. καθόσον, εν προκειμένω μετά τον καθορισμό της συνολικής ποινής, υφίσταται αίτημα περί δοσοποΐησης του προϊόντος της συγχώνευσης.

1)            με την υπ’ αριθμόν 148-28/03/2017 απόφαση του ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚ/ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΑΤ’ ΕΦΕΣΗ) ΠΟΙΝΗ: Φυλάκιση 4 ετών μετατραπείσα προς πέντε (5) ευρώ.

2)            με την υπ’ αριθμόν 384-30/10/2017 απόφαση του ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚ/ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΑΤ’ ΕΦΕΣΗ) ΠΟΙΝΗ: Φυλάκιση 3 ετών

3)            με την υπ’ αριθμόν 102185-2011 απόφαση του ΣΤ’ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΙΝΗ: Φυλάκιση 2 ετών και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ 30.000,00 €.

4)            με την υπ’ αριθμόν 1300-2015 απόφαση του Η’ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΙΝΗ: Φυλάκιση 14 μηνών.

5)            με           την         υπ’          αριθμόν               16399-2017         απόφαση του    Γ’             ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ 12 μηνών (Α1 πράξη (8) μήνες και Β’ πράξη (8) μήνες).

6)            με           την         υπ’          αριθμόν               38365-2017         απόφαση            του         Β’            ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΙΝΗ: Φυλάκιση 10 μηνών.

7)            με           την         υπ’          αριθμόν               15188-2017         απόφαση            του         Η’            ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΙΝΗ: Φυλάκιση 10 μηνών.

8)            με την υπ’ αριθμόν 33295Α /2017 απόφαση του Ε’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΙΝΗ: Φυλάκιση 8 μηνών.

9)            με           την         υπ1        αριθμόν               38259-2017         απόφαση            του         Η’            ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΙΝΗ: Φυλάκιση 7 μηνών.

10)          με την υπ1 αριθμόν 81723-2016 απόφαση του Α’ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΙΝΗ: Φυλάκιση 7 μηνών.

11)          με την υπ’ αριθμόν 16400-2017 απόφαση του Γ’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΙΝΗ: Φυλάκιση 6 μηνών.

12)          με την υπ’ αριθμόν 9879-2017 απόφαση του Δ’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΙΝΗ: Φυλάκιση 5 μηνών.

13)          με την υπ’ αριθμόν 84271/2015 απόφαση του Α’ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΙΝΗ: Φυλάκιση 5 μηνών.

 

 

Στη συνέχεια ρώτησε τον πληρεξούσιο συνήγορο υπερασπϊσεως του  κατηγορουμένου αν κλήτευσε μάρτυρες υπεράσπισης και αυτός απάντησε  καταφατικά προτείνοντας ως μάρτυρα υπερασπϊσεως τον  ______   ______ του  ______.  Στο σημείο αυτό και μετά από πρόταση της Εισαγγελέως,  αναγνώσθηκαν νομότυπα τα παρακάτω έγγραφα χωρίς να προβληθεί κάποια  αντίρρηση καθώς και αυτά που προσκομίστηκαν κατά την ακροαματική  διαδικασία, ήτοι:

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  1. Η από 28-12-2017 αίτησή του.
  2. Οι πιο πάνω αποφάσεις με βεβαιώσεις αμετακλήτου
  3. Η υπ’ αριθμ. 102185/2011 Απόφαση (απόφαση δοσοποίησης:8022/2016) που αφορά τον _________ _________ του   _________
  4. Η υπ’ αριθμ. 1028/24-1-2018 Βεβαίωση του Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Εκκαθάρισης για τον _________ _________ περί βεβαίωσης χρεών  στη Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου
  5. Η με ημερομηνία 24-01-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του _________ _________Υ προς το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά
  6. Το με Αριθ. Φακ. 358598/24-01-2018 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ της Εισαγγελάις Πρωτοδικών Αθηνών προς την Εισαγγελία Πλημ/κών  Πειραιά

Η Πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα και τον συνήγορο υπερασπϊσεως αν  θέλουν να προβούν σε δηλώσεις, εξηγήσεις και παρατηρήσεις σχετικά με τα  έγγραφα που διαβάσθηκαν στο ακροατήριο και αυτοί απάντησαν αρνητικά.

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τον μάρτυρα υπερασπίσεως του  κατηγορουμένου, ο οποίος όταν ερωτήθηκε για την ταυτότητά του  αποκρίθηκε ότι ονομάζεται  ________  ________ του  ________ και της   ________, γεν. στις  ________στην Αθήνα, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΒ  __________ Α.Δ.Τ., ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος   ________, οδός  ________, Έλληνας, ρωτήθηκε αν προτιμά να δώσει  θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο και απάντησε ότι προτιμά θρησκευτικό όρκο,  γνωρίζει τον κατηγορούμενο και συγγενεύει με αυτόν. Επομένως, ορκίσθηκε  στο Ιερό Ευαγγέλιο σύμφωνα με το άρθρο 218 παρ. 2 του Κ.Π.Δ. και  εξεταζόμενος κατέθεσε:

«Είναι θείος μου. 10 χρόνια ήταν με γυναικεία ρούχα. Με την κρίση έπαθε  μεγάλη ζημιά. Νοσεί από καρκίνο. Εμείς βοηθάμε όπως μπορούμε ως  οικογένεια».

Σημειώνεται ότι ο μάρτυρας που αναφέρεται παραπάνω κλήθηκε και αφού  εξετάστηκε προφορικά, έμεινε στο ακροατήριο και ότι μετά από την κατάθεση  του η Πρόεδρος έδινε το λόγο στην Εισαγγελέα και στον συνήγορο  υπερασπίσεως για να απευθύνουν τυχόν ερωτήσεις, σχετικά με τις οποίες, ο  μάρτυρας απαντούσε, όπως αναφέρεται ειδικότερα στην κατάθεσή του.

Στο σημείο αυτό και μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του ανωτέρω  μάρτυρος υπερασπίσεως η Εισαγγελέας περί ώρα 15:00′ μ.μ., αφού έλαβε τον  λόγο από την Πρόεδρο, πρότεινε τη διακοπή της δίκης για την 21η Μαρτίου  του 2018, λόγω πέρατος ωραρίου.  Η Πρόεδρος στη συνέχεια, με την παρουσία της Εισαγγελέως και του  Γραμματέως, κατήρτισε και αμέσως δημοσίευσε την με αριθμό 231/2018  απόφασή της, η οποία έχει ως εξής:

Επειδή πρέπει να διακοπεί η εκδίκαση της προκειμένης υπόθεσης για  την 21η Μαρτίου του 2018, ώρα 09:00 π.μ., λόγω πέρατος του ωραρίου του γραμματέως της έδρας, επειδή πριν απ’αυτήν την υπόθεση είχαν συζητηθεί άλλες υποθέσεις του πινακίου.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ με παριστάμενο δια πληρεξουσίου τον αιτούντα _________  _________ του _______, κάτοικο ______, οδός ______  _______, αρ. __   ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ τη συζήτηση της προκειμένης υπόθεσης για την 21η  Μαρτίου του 2018 και ώρα 09:00 π.μ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του  σε δημόσια συνεδρίαση.

Πειραιάς, 9η Μαρτίου 2018

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία