fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ
Αριθμός απόφασης  6/2014
(Εκούσια Διαδικασία)

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ανδρου, Αγγελική Ναστούλη, και τη Γραμματέα στο Ειρηνοδικείο Ανδρου, Ειρήνη Γιαννίση.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Άνδρο, την 20η Ιανουάριου 2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ. ____________  _________ του ___________, κάτοικος ________  __________ Ανδρου, ο οποίος εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιό του Ρεγκούτα Ευάγγελο, δικηγόρο Αθηνών.

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1)____________ ____________ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ____________ αρ.δ) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιά της, Ιωάννα Καπετάν-Θεολόγου, δικηγόρο Ανδρου, 2) ____________BANK Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ____________αρ. __) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιό της, Ιωάννη Ξανθό, δικηγόρο Ανδρου, 3) ____________ ΤΡΑΠΕΖΑ  Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα( οδός ____________ αρ.__) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιό της Ελευθέριας Μπάλλα, δικηγόρο Ανδρου.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών επικαλούμενος μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί, μη έχοντας την εμπορική ιδιότητα, τη διευθέτηση αυτών (οφειλών) από το Δικαστήριο με την υπαγωγή του στις διατάξεις του ν.3869/2010, κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, με την εξαίρεση από την εκποίηση του περιγραφόμενου ακινήτου του, που χρησιμοποιεί ως κατοικία του.

Αρμοδίως εισάγεται η αίτηση στο Δικαστήριο αυτό (άρθρο 3 ν.3869/2010) κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 3 Ν 3869/2010, 739 επ ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη, αφού περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, που απαιτούνται κατά τη διάταξη του άρθρου Αθηνών 4ιταρ.1 ν 3809/2010 και νόμιμη άρθρα 1.48,9 κα, 11 του ,6bo νόμου. Ο αιτών προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση από 25/9/20,3 για την ορθότητα κα, πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του. των πιστωτών κα, των απαιτήσεων τους κεφάλαιο, τόκους, κα, έξοδα καθώς και για τις μεταβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων^ ακίνητων του την τελευταία τριετία ( άρθρο 4 παρ. 2 Ν 3859/20,0, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο ,2παρ., Ν4,51/20,3). Εξάλλου , από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία [άρθρο 13 παρ.2 ν 3869/20,0) προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη ομοια αίτηση του αιτούντος, ούτε έχε, εκδοθεί απόφαση γ,α ρύθμιση κα, απαλλαγή από τις οφειλες του. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί η αίτηση και από ουσιαστική άποψη, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός.

Ο ισχυρισμός των πιστωτριών τραπεζών ότι δεν εττιδόθηκε σ’ αυτές αντίγραφο της κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του αιτούντος και σχέδιο της διευθέτη- σης των οφειλών του, πρέπει ως νομικά αβάσιμος να απορριφθεί (άρθρο 5 Ν3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 13Ν 4161 /2013).

Από τη χωρίς όρκο κατάθεση του αιτούντος στο ακροατήριο και τα έγγραφα, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα εξής: Ο αϊτών είναι ηλικίας 71 ετών , συνταξιούχος μηχανικός από το έτος 2011. Είναι παντρεμένος με την ____________ ____________, με την οποία βρίσκεται σε διάσταση από το Μάρτιο 2013 και η τελευταία έχει ασκήσει εναντίον του την από 20-5-2013 αγωγή για τη λύση του γάμου τους , που έχε. προσδιορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στη δικάσιμο της 26-5-2014, είναι δε οι παραπάνω , γονείς δύο ενήλικων τέκνων. Ο αιτών χρησιμοποιεί ως κατοικία τα/ακίνητο επιφάνειας 198 τ.μ., κατασκευής 1975 (μονοκατοικία), που βρίσκεται στην περιοχή ____________ της Ανδρου και ανήκει στην κυριότητά του.

Από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι κατά τη σύναψη, πριν τα έτη 2004,2005, των δανειακών συμβάσεων (καταναλωτικά, στεγαστικά, επιχειρηματικά δάνεια), που αναφέρονται στην αίτηση, ο αϊτών είχε την εμπορική ιδιότητα, όπως ισχυρίζονται οι καθών. Περαιτέρω, δηλώνει για το έτος 2010 καθαρό εισόδημα 68.903,66 ευρώ, και για το έτος 2009, 29.226,37 ευρώ.

Ο αιτών κατά τα έτη 2005, 2006 και 2008 εμφάνισε σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως αποκόλληση αμφιβληστροειδούς δ. οφθαλμού, δύο φορές και στεφανιαία νόσο, υπε βλήθη δε, πλην τον επεμβάσεων για την αποκατάσταση της βλάβης του δ. οφθαλμού και σε χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (Bypass), όπως προκύπτει   από τα έγγραφα της Γενικής Κλινικής _________ -‘και τοο ΓΝΑ “_________ _________”, που προσκομίζει, στη συνέχεια δε, το έτος 2011 συνταξιοδοτήθηκε.

Οι προς ρύθμιση οφειλές του αιτούντος , οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί! το τελευταίο έτος πριν απο την υποβολή της κρινόμενης αίτησης είναι : ΠΡΟΣ ____ΒANK ____________. πρώτη των _καθών, Σύμβαση πίστωσης ( ______) συνολική απαίτηση 8.505,51 ευρώ (οφειλέτης). Καταναλωτικό δάνειο (_________) συνολική απαίτηση 12.304,16 ευρώ (οφειλέτης), Επαγγελματικό Δάνειο (________) συνολική απαίτηση 100.725,07 ευρώ (εγγυητής) , Στεγαστικό Δάνειο (_________) συνολική απαίτηση 49.813,92 ευρώ (οφειλέτης), εξασφαλισμένο με εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση) Επαγγελματικό Δάνειο (___________) συνολική απαίτηση 34.566,24 ευρώ (εγγυητής).

ΠΡΟΣ ____________BANK, δεύτερη των καθών. Καταναλωτικό Δάνειο __________ (συνολική απαίτηση 14.915,55 ευρώ (οφειλέτης), Στεγαστικό Δάνειο (_________) συνολική απαίτηση 32.050,04 ευρώ (εγγυητής), εξασφαλισμένο- με προσημείωση Στεγαστικό Δάνειο (__________) συνολική απαίτηση 183.778,59 ευρώ (εγγυητής), εξασφαλισμένο με προσημείωση/Στεγαστικό Δάνειο(______) για συνο- λική απαίτηση 246.160,30 ευρώ (εγγυητής), εξασφαλισμένο με προσημείωση.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ____________ TPAΠΕΖΑ τρίτη των καθών. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ (_______) συνολική απαίτηση 8.409,55 ευρώ (οφειλέτης).

Ο αιτών εξ αιτίας των προβλημάτων υγείας του, που δεν του επιτρέπει’ πλέον  να εργαστεί και της συνταξιοδότησής του, από το έτος 2011, έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του. Ειδικότερα , το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος ανέρχεται σε 1.700 – 1.800 ευρώ,ανάλογα με τις κρατήσεις, όπως προκύπτει από τα ενημερωτικά σημειώματα (σε φωτοτυπια) του ασφαλιστικού του φορέα (ΕΤΑΑ , ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ) που προσκομίζει, Όπου για τον Φεβρουάριο 2012 το ποσόν της σύνταξής του  1.899,50, για το Μάιο 2012, 1.821,33 ευρώ, για το Σεπτέμβριο 1.715,63 ευρώ και το Δεκέμβριο 2012 σε 1.734,90 ευρώ. Όπως προκύπτει δε, από την με αρ. 31904/27-9-2011 απόφαση του ασφαλιστικού του φορέα, το ποσόν της κύριας σύνταξής του από την 1-2-2011 ανέρχεται σε 1.095,37 ευρώ και το ποσόν της ειδικής προσαύξησης κατά μήνα σε 1.456,84 ευρώ (χωρίς τις σχετικές κρατήσεις].

Ο αιτών ισχυρίζεται ότι το ποσόν της μηνιαίας σύνταξής του έχει μειωθεί και  είναι πλέον 1.480 ευρώ, προς απόδειξη δε, προσκομίζει σε φωτοτυπία απόσπασμα από   λογαριασμό ταμιευτηρίου (_________ _________ BANK), oπου  φαίνεται να γίνεται κατάθεση ποσού 1.487,60 ευρώ, 1.488,45 ευρώ και 1.465,41 ευρώ. κατά τους μήνες, αντίστοιχα Ιανουάριο, Φεβρουάριο κα, Μάρτιο 20,3 στον λογαριασμό αοτών, χωρίς να προκύπτει από ποιον και, για ποιο λόγο κατατίθενται τα ποσά αυτά. Ως αβάσιμος πρέπει να αττορ ριφθει, ο ισχυρισμός του, αφού το ύψος των αποδοχών του αιτούντος προκύπτει κα, από τη Φορολογική του δήλωση οικονομικού έτους 2013, όπου δηλώνει φορολογητέο εισόδημα 25.494,97 ευρώ, δεν προσκομίζει δε ΜαταΙωση από τον ασφαλιστικό του φορέα που να πιστοποιεί για το έτος 2013 διαφορετικό ύψος των αποδοχών του.

Ο αιτών ζει στην ιδιόκτητη οικία του στην Ανδρο και η δαπάνη διαβίωσης του ανέρχεται στο ποσόν των 900 ευρώ. Έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των πιο πάνω ληξιπρόθεσμων οφειλών του, το δε εισόδημά του δεν επαρκεί για την αποπληρωμή των χρεών του (συνολικά οφείλει ποσά μεγαλύτερο από 3.000 ευρώ το μήνα) και συνεπώς συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν3869/2010. Έτσι, η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο, με καταβολές απευθείας στις πιστώτριες για χρονικό διάστημα πέντε ετών (άρθρο 8 παρ.2 Ν3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ.2 Ν4161/2013) και ειδικότερα, λαμβανόμενων υπόψη των βασικών αναγκών του και του εισοδήματός του, το ποσόν των 300 ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο στις πιστώτριες κρίνεται ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες , καταβλητέο το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον μήνα Μάιο 2014. Περαιτέρω, το ακίνητο, που χρησιμεύει για κύρια κατοικία του αιτούντος , έχει αντικειμενική αξία 65. Π 0,50 ευρώ κα, πρέπει α εξαιρεθεί από την εκποίηση μετά από την σχετική πρόταση του αιτούντος, αφού αυτό δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό.

Η ικανοποίηση των υπόλοιπων απαιτήσεων των πιστωτριών με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της πρώτης κατοικίας του αιτούντος πρέπει να οριστεί στο ποσον των 52.000 ευρώ (80% της αντικειμενικής του αξίας) και θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις των πιστωτριών πρώτης και δεύτερης, που είναι εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση αυτής της απόφασης, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαι νόμενο επιτόκιο , που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε 104 δόσεις, το δε ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 500 ευρώ, το οποίο κρίνεται ότι βρίσκεται στις οικονομικές δυνατότητες του αιτούντος.   Επόμενός , σε ακολουθία με τα παραπάνω, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως και ουσιαστικά βάσιμη, κατά ένα μέρος και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος. όπως αναφέρετε, στο διατακτικά. Η απαλλαγή από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών. θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 N38W2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 τταρ. 6 του ίδιου νόμου.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με την παρουσία διαδίκων.

Δέχεται κατά ένα μέρος την αίτηση.

Καθορίζει τις επί μία πενταετία καταβολές του αιτούντος προς τις πιστώτριές του (καθών) στο συνολικό ποσόν των τριακοσίων (300) ευρώ το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τονμήνα μετά τη δημοσίευση αυτής της απόφασης,

Εξαιρεί από την εκποίηση το ακίνητο της ιδιοκτησίας του αιτούντος , πό,υ βρίσκεται  οτην περιφέρεια ____________ της Ανδρου, έχει επιφάνεια 198,24 τ.μ. και χρησιμεύει’ως πρώτη κατοικία του αιτούντος.

Καθορίζει το καταβλητέο από τον αιτούντα συνολικό ποσό για την παραπάνω αιτία σε πενήντα δύο χιλιάδες (52.000) ευρώ, που θα καταβληθεί συμμέτρως στις δύο πρώτες των καθών για τις απαιτήσεις τους τις εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια, με μηνιαίες καταβολές ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ, οι οποίες θα αρχίσουν τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση αυτής της απόφασης, θα γίνονται το πρώτο πενθήμερο κά- θε μήνα και θα διαρκέσουν οκτώ (8) έτη και οκτώ (8) μήνες.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Ανδρο την 9η Απριλίου 2014

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία