fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθ 35.2009

 

ΣΤΟ  ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Δικαστής του Ειρηνοδικείου Πειραιώς Ειρηνοδίκης Μαρία Σπινθάκη    έχοντας υπόψιν την από 04-11-2008 αίτηση της _________   _________  του _________, κατοίκου _________, Λεωφ. _________, αρ. __, που  υπογράφεται από τρν πληρεξούσια δικηγόρο της  Ζαφειροπούλου Αθηνά.

 

ΚΑΤΑ

  1. Του κ. _________ _________ του _________, κατοίκου _________, οδός  _________, αρ. __.
    2.  Της κ. _________, συζ. _________ _________, το γένος _________  _________, κάτοικο _________, οδός _________, αρ. __.

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τα έγγραφα  που αναφέρει στην αίτηση της ήτοι

Α. Το από 05-01-2004 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως  κατοικίας που συνήφθη μεταξύ της αιτούσης ως εκμισθώτριας και των  καθών ως μισθωτών , δυνάμει του οποίου τους εκμίσθωσε το  διαμέρισμα Νο4 του ισογείου της επί της διασταυρώσεως των οδών  ______και _________, αρ. ___στον _________ ευρισκόμενης οικοδομής  (του οποίου η αιτούσα έχει την αποκλειστική κυριότητα άλλως νομή και  κατοχή του ), επιφάνειας 71 τ.μ., για να χρησιμοποιηθεί ως κυρία  κατοικία τους , απαγορευομένης απόλυτα οποιαδήποτε μετατροπής της  χρήσης του μισθίου καθώς και ολικής ή μερικής υπομίσθωσης του ή με  οποιοδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα παράδοσης της χρήσεως του  μισθίου σε τρίτους ή συγκατοίκηση τρίτων χωρίς την έγγραφη συναίνεση  της εκμισθώτριας.

Η διάρκεια της εν λόγω μισθώσεως συμφωνήθηκε διετής με  ημερομηνία έναρξης την 01-01-2004 και λήγουσα την 31-12-2005.

Κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου οι καθών  παρέδωσαν στην εκμισθώτρια για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της  μίσθωσης ατόκως το ποσό των 310 ευρώ ως εγγύηση, το οποίο  συμφωνήθηκε ότι θα τους επιστραφεί μόνον στο τέλος της μίσθωσης,  κατά την παράδοση του μισθίου και εφόσον έχει γίνει εκκαθάριση όλων  των εκκρεμών λογαριασμών, ενώ επιπλέον συμφωνήθηκε ρητά ότι η  εγγύηση αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμψηφιστεί με τα  μισθώματα ή άλλες οφειλές των μισθωτών προς την εκμισθώτρια.

Το μηνιαίο μίσθωμα ορίσθηκε, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 2 όρου του  εν λόγω συμφωνητικού, για το πρώτο έτος της μίσθωσης στο ποσό των  299,23 ευρώ μαζί με το αναλογούν χαρτόσημο 3,6% ήτοι 10,77 ευρώ  και συνολικά σε (299,23 + 10,77 =) 310 ευρώ, το οποίο και θα υπόκειτο  σε ετήσια αναπροσαρμογή, το ποσό της οποίας συμφωνήθηκε σε  ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του προηγούμενου μηνιαίου  μισθώματος και μάλιστα είτε η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται συμβατικά ,  είτε κατά το νόμο. Δυνάμει του ως άνω όρου του συμφωνητικού  ορίστηκε ότι το εν λόγω μίσθωμα πρέπει να καταβάλλεται την πρώτη  ημέρα κάθε μισθωτικού μήνα στην οικία της εκμισθώτριας , της  καταβολής του μισθώματος αποδεικνυόμενης αποκλειστικά με έγγραφη  απόδειξη της εκμισθώτριας περί καταβολής του μισθώματος,  αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και αυτού του  όρκου. Συμπληρωματικά δε συμφωνήθηκε ότι το μηνιαίο μίσθωμα ήταν  δυνατό να καταβάλλεται στο λογαριασμό της εκμισθώτριας στην  Τράπεζα _________, με αριθμό λογαριασμού     V     _________, της καταβολής του οποίου  αποδεικνυόμενης με έγγραφη απόδειξη της ως άνω τράπεζας.

Το εν λόγω συμφωνητικό (το οποίο και Σας προσκομίζω)  κατατέθηκε αρμοδίως και προσηκόντως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δη στη  Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου με αριθμό καταχώρησης _________.

Β. Το από 05/01/2006 μεταξύ της αιτούσης ως εκμισθώτριας και  των καθών ως μισθωτών ιδιωτικό συμφωνητικό παρατάσεως μισθώσεως  δυνάμει του οποίου η ανωτέρω μίσθωση παρατάθηκε για δύο (2) ακόμα  έτη, ήτοι από την 01/01/2006 έως και την 31/12/2007. Το εν λόγω  μισθωτήριο καταχωρήθηκε στη Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου με αριθμό  καταχώρησης _________.

Δυνάμει του ανωτέρω συμφωνητικού παρατάσεως το μηνιαίο  μίσθωμα ορίσθηκε για το χρονικό διάστημα από 01/01/2006 έως και  31/12/2006 σε τριακόσια σαράντα πέντε (345) ευρώ πλέον τέλος  χαρτοσήμου (3,6%), ήτοι σύνολο τριακόσια πενήντα επτά ευρώ και  σαράντα δύο λεπτά (357,42) και για το δεύτερο έτος ήτοι από 01/01/2007  έως και 31/12/2007 (και κατόπιν προσαυξήσεως κατά 5% επί του  μηνιαίου μισθώματος) ορίστηκε ότι θα ανέρχεται στο ποσό των  τριακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (362,25) πλέον  χαρτοσήμου (3,6%) δηλαδή συνολικό ποσό τριακοσίων εβδομήντα πέντε  ευρώ και τριάντα λεπτών (375,30).

Ωστόσο, λόγω της μείωσης του ποσοστού του χαρτοσήμου, από  ενάρξεως του έτους 2007, σε 1,8%, το μηνιαίο μίσθωμα από 1-1-2007     και έκτοτε αντιστοιχεί τελικά στο συνολικό ποσό των τριακοσίων  εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (368,77).

Οι καθών δεν υπήρξαν συνεπείς στις προς την εκμισθώτρια  αναληφθείσες υποχρεώσεις τους και συγκεκριμένα [από δυστροπία και  μόνο συνεχώς και επανειλημμένως και παρά του ότι κάνουν προσήκουσα,  ανενόχλητη, ανεμπόδιστη και ακώλυτη χρήση του μισθίου] από το μήνα  Σεπτέμβριο του έτους 2007 μέχρι και σήμερα, δεν έχουν καταβάλει στην  εκμισθώτρια τα συμφωνηθέντα μισθώματα και κατά συνέπεια της  οφείλουν

Α. το ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ και δέκα πέντε λεπτών  (240,15 ευρώ) από το μίσθωμα του Σεπτεμβρίου 2007 (στο εν λόγω ποσό  συμπεριλαμβάνεται και το αναλογούν χαρτόσημο κατά τα ανωτέρω) ,  καθώς για το συγκεκριμένο μήνα της έχετε καταβάλλει έναντι το ποσό  των εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών,

Β. τα μισθώματα των μηνών Οκτωβρίου 2007, Νοεμβρίου 2007,  Δεκεμβρίου 2007 εκ 368,77 ευρώ έκαστο μίσθωμα ήτοι συνολικά (3  μισθώματα X 368,77 ευρώ έκαστο ευρώ=) 1.106,31 ευρώ (στο εν λόγω  ποσό συμπεριλαμβάνεται και το αναλογούν χαρτόσημο κατά τα ανωτέρω).     / Όπως προκύπτει επομένως, το συνολικό ποσό της οφειλής των καθών  προς την αιτούσα ανέρχεται σε (240,15 ευρώ + 1.106,31 ευρώ =)  1.346,46 ευρώ.

Η αίτηση αυτή είναι νόμιμη κατά άρθρο 623 επ. του ΚΠολΔ., 66  του Εισ.Ν. ΚΠολΔ , 574 και 595 του ΑΚ αποδεικνύεται από τα  προσκομιζόμενα και νόμιμα θεωρημένα από την αρμοδία ΔΟΥ  μισθωτήρια που προσκομίζονται νόμιμα.

Πρέπει, συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία , όπως ορίζεται  στο διατακτικό δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος  δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΠ και γραμμάτιο  προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής Δ.Σ.Π. (αρ. διπλ  78178).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση
Διατάσσει τους καθών η αίτηση να καταβάλουν στην αιτούσα το  συνολικό ποσό των 1.346,46 ευρώ ήτοι

Α. ήτοι για τα το υπόλοιπο οφειλόμενο μίσθωμα του μήνα  Σεπτεμβρίου 2007 συνολικά το ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ και  δέκα πέντε λεπτών (240,15), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το  αναλογούν χαρτόσημο εκ 3,6%

Β. για τα μισθώματα των μηνών Οκτωβρίου 2007, Νοεμβρίου  2007, Δεκεμβρίου 2007 εκ 368,77 ευρώ έκαστο μίσθωμα ήτοι συνολικά  (3 μισθώματα X 368,77 ευρώ έκαστο ευρώ=) 1.106,31 ευρώ όπου και  περιλαμβάνεται το αναλογούν χαρτόσημο εκ 1,8%     ευρώ με το νόμιμο τόκο από της επομένης της λήξεως της προθεσμίας  για την καταβολή κάθε μισθώματος έως την εξόφληση, καθώς και  120 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.

Σημειώνεται ότι οι καθών η αίτηση έχουν δικαίωμα να ασκήσει  ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15)  εργασίμων ημερών από την επίδοση της.  Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις 14/1/ 2009

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία