fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Ν. 3869/2010
(ΓΑΚ 3265:2012)

Αριθμός απόφασης 118/2015
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Πειραιώς Μπακογιάννη Μαρία και από τον Γραμματέα Νικόλαο Μπακάλη. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 4Νοεμβρίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ________ ________ του ________,κατοίκου ________ Αττικής,η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Γεωργίου Παναγάκου.

ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ-ΚΑΘ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ:Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ________»,που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αλέξανδρο Χρηστίδη.

Η αιτούσα με την από 06.04.2012 αίτηση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού, γράφτηκε στο σχετικό βιβλίο με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 494/2012 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζητεί όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Κατά την δικάσιμο που αναφέρεται στην χή της παρούσας, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα και ακολούθησε συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010: «Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή καΓ μηδενικές, το Δικαστήριο μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε μήνες, νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών». Αν το Δικαστήριο αξιολογήσει την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη ως τέτοια που επιβάλλει μικρές ή μηδενικές καταβολές, τότε θα το αποφασίσει ακόμα και     αυτεπαγγέλτως, χωρίς την ανάγκη σχετικού αιτήματος του οφειλέτη (ΙΑ ________-________    ________-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3869/2010 ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, 2Η ΕΚΔΟΣΗ, ΣΕΛ. 395). Είναι αδιάφορο δε, αν στην προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού είχε προτείνει μεγαλύτερου ύψους καταβολές.

Με την κρινόμενη αίτηση της, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την καθής πιστώτρια τράπεζα, που αναφέρεται στην περιεχόμενη στην αίτηση κατάσταση, ζητά, τη ρύθμιση των χρεών της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της και αφού ληφθεί υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, όπως αυτή εκτίθεται.

Η ένδικη αίτηση, όπως παραδεκτώς διευκρινίστηκε με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της αιτούσας στο ακροατήριο που καταχωρήθηκε στα τηρούμενα πρακτικά αλλά και με τις επί της έδρας κατατεθείσες προτάσεις του (άρθρα 224 και 741 ΚΠολΔ), εισάγεται νομίμως και αρμοδίως ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της απούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 του Ν.3869/2010), μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση της καθ ής η αίτηση πιστώτριας τράπεζας(βλ. την υπ.αρ.3904Γ/04.05.2012 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Δημήτριου Ραπατζίκου) και την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου των εγγράφων των παρ. 2 και 4 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, ήτοι: α) της προβλεπομένης από το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 βεβαίωσης περί αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από από 24.04.2012 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού του πληρεξούσιου δικηγόρου της απούσας Χρήστου Οικονομάκη ο οποίος βεβαιώνει ότι η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού απέτυχε την 18η.04.2012), που κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού ήτοι την 25η.05.2012 και β) της από 25.04.2012 υπεύθυνης δηλώσεως της απούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των κάθε φύσης εισοδημάτων της, κατάσταση των πιστωτριών τραπεζών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία καφαπθείσας την 25.05.2012.

Από  την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, κατ’ άρθρο   13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 διαπιστώθηκε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας  για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας,  ούτε έχει απορρκρθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους,(βλ. την  υπ.αρ.πρωτ. 1268γ/2014 βεβαίωση του Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού και του  Ειρηνοδικείου Αθηνών).      Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, είναι ορισμένη απορριπτομένης κατ’ ακολουθία της προβληθείσας από την παριστάμενη πιστώτρια τράπεζα ένστασης αοριστίας (διότι δεν αναφέρονται: τα εισοδήματά της κατά τον χρόνο ανάληψης των δανείων έως σήμερα,η μηνιαία δόση που έπρεπε να καταβάλει για να τα εξυπηρετεί,μέχρι πότε εξυπηρετούσε τα δάνειά της,η αξία της κύριας κατοικίας της,δεν εξειδικεύονται οι βιοτικές της δαπάνες κλπ)ως ουσία αβάσιμης.

Περαιτέρω,η ένδικη αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8 και 9 του ιδίου νόμου, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της απούσας στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της.Εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της απούσας και της παρισταμένης πιστώτριας τράπεζας, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.    Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της απούσας ________ ________ του ________, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και του οποίου η κατάθεση εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως (η παριστάμενη πιστώτρια τράπεζα δεν εξέτασε μάρτυρες), καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που οι διάδικοι μετ’ επικλήσεως προσκομίζουν, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (261 ΚΠολΔ) και απ’ όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχτηκαν τα ακόλουθα:Η απούσα γεννήθηκε το έτος 1974,είναι έγγαμη και μητέρα δύο τέκνων της ________  ________ 21 ετών η οποία είναι πρωτοετής φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και χρήζει της οικονομικής αρωγής των γονέων της για την ολοκλήρωση των σπουδών της και του ________ ________ 17 ετών.

Η απούσα στερείται της πτωχευτικής ικανότητας,δεν εργάζεται (βλ. προσκομισθείσα κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ)και έχει μηδενικά εισοδήματα.Ο σύζυγος της     αιτούσας εργαζόταν ως σιδηρουργός,όμως την 20η.09.2011 σταμάτησε να ερ’ λόγω ασθένειας. Στον σύζυγο της αιτούσας έχει διαγνωσθεί ποσοστό αναπηρίας (βλ. την από 04.09.2014 πιστοποίηση αναπηρίας της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ-ΙΚΑ Πειραιά) λόγω σοβαρών καρδιολογικών προβλημάτων υγείας(βλ. την από 24.04.2012 γνωμάτευση από το Γενικό Νοσοκομείο  ________).0 σύζυγος της αιτούσας σήμερα είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και του χορηγείται προσωρινή σύνταξη ύψους 508.72 ευρώ (βλ.ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων Μαρτίου 2014). Η αιτούσα διαμένει με την οικογένεια της σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας(υπό στοιχεία Β-3),κείμενης στο Πέραμα επί της οδού ________ αρ. __,επιφάνειας 65 τ.μ.Το ως άνω διαμέρισμα έχει ως παρακολουθηματικούς-βοηθητικούς χώρους μια θέση στάθμευσης επιφάνειας 10,10 τμ και την υπό στοιχεία Υ-2 οριζόντια ιδιοκτησία αποθήκη υπογείου,επιφάνειας 5 τ.μ.Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα του συζύγου της αιτούσας ________ ________ σε ποσοστό 100% δυνάμει του υπ.αρ. 13545/06.12.2007 συμβολαίου αγοραπωλησίας οριζόντιων ιδιοκτησιών του συμβολαιογράφου Ελευσίνας (βλ. και ΦΑΠ 2013).

Συνεπώς,η αιτούσα δεν διαθέτει όπως αβασίμως ισχυρίζεται στην αίτησή της την πλήρη κυριότητα του ακινήτου αυτού σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου με τον σύζυγό της και συνεπώς το αίτημα για εξαίρεση από την εκποίηση του ακινήτου αυτού κατά το άρθρο 9 παρ.2 ν.3869/2010 δέον να απορρκρθεί ως αβάσιμο.Η αιτούσα διέθετε μηδενικά εισοδήματα από το έτος 2009,ενώ το ετήσιο εισόδημα του συζύγου της αιτούσας το οικονομικό έτος 2009 ανήρχετο στο ποσό των 35055,56 ευρώ και το, το οικονομικό έτος 2010 ανήρχετο στο ποσό των 31637,64 ευρώ και το οικονομικό έτος 2011 ανήρχετο στο ποσό των 31056,66 ευρώ.Τέλος,το οικονομικό έτος 2014 το εισόδημα της αιτούσας ανήρχετο στο ποσό των 1147,01 ευρώ και το εισόδημα του συζύγου της στο ποσό των 6104,64 ευρώ.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99), με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10).Ειδικότερα,η αιτούσα είχε συνάψει με την καθ ής η αίτηση     πιστώτρια τράπεζα: α) σύμβαση στεγαστικού δανείου με αρ. ________ με  οφειλή την 20η.10.2014 το ποσό των 89813,05 ευρώ και β) σύμβαση    συνολική   στεγαστικού δανείου με αρ. _________ με συνολική οφειλή την 20η. 10.2014 το ποσό των 41542,43 ευρώ.

Οι ως άνω απαιτήσεις είναι εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης επί της κύριας κατοικίας της αιτούσας (βλ.παρατηρήσεις πιστώτριας ενώπιον του Ειρηνοδικείου).Το συνολικό ύψος των οφειλών της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 131355.48 ευρώ.Τα ετήσια έσοδα της αιτούσας και του συζύγου της τα οποία υπέστησαν σημαντική μείωση από το οικονομικό έτος 2009 έως σήμερα συγκρινόμενα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της αιτούσας από τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις δεν της επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του κύριου όγκου των χρεών της τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 131355.48 ευρώ.Περαιτέρω,η αιτούσα λόγω των μηδενικών εισοδημάτων της και των χαμηλών εισοδημάτων του συζύγου της της της των 508.72 ευρώ μηνιαίως δεν δύναται να ανταποκριθεί ούτε στο κόστος διαβίωσης της ίδιας και της οικογένειάς της το οποίο υπολογίζεται στο ποσό των ευρώ χιλίων ευρώ μηνιαίως.

Η ως άνω αρνητική σχέση μεταξύ της ρευστότητάς της αιτούσας και των οφειλών της κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να αλλάξει, καθόσον λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας δεν προβλέπεται σημαντική αύξηση των οικογενειακών εισοδημάτων της, ενώ παράλληλα οι δανειακές της υποχρεώσεις αυξάνονται συνεχώς λόγω της επιβάρυνσης των δανείων με τόκους υπερημερίας.Συνεπώς, συντρέχει στην περίπτωση της απούσας μόνιμη και διαρκής αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς την μετέχουσα πιστώτρια.

Η αδυναμία αυτή της απούσας δεν οφείλεται σε ενδεχόμενο δόλο, όπως προβάλλει η μετέχουσα πιστώτρια, σύμφωνα με την οποία η απούσα ενώ γνώριζε ότι τα εισοδήματά της δεν επαρκούν, εντούτοις προέβαινε σε συνεχή δανεισμό αν και γνώριζε το ενδεχόμενο αδυναμίας κάλυψής τους και έτσι περιέφερε τον εαυτό της σε κατάσταση υπερχρέωσης. Η ένσταση αυτή πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμη διότι ο Ν. 3869/2010 εξειδικεύοντας τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ στοχεύει στην οριοθέτηση της παροχής του οφειλέτη, καθότι καθορίζει τις προϋποθέσεις ρύθμισης των χρεών και απαλλαγής του από αυτά και έχει σκοπό να επαναφέρει την ισορροπία των παροχών μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών, που – κατά κύριο λόγο – είναι οι τράπεζες (βλ. σχετ. Ειρ. Θεσ. 5105/2011, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ), γι αυτό και η αλόγιστη περιέλευση του οφειλέτη σε υπερχρέωση δυσανάλογη με την επάρκεια     των εισοδημάτων του για την αποπληρωμή των αναληφθέντων χρεών δεν συ. λόγο μη νομιμότητας του αιτήματος του να υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου/1 δολιότητα που προβλέπει ο νόμος αναφέρεται στην αδυναμία πληρωμής και ό> στον τρόπο περιέλευσης του οφειλέτη σε αδυναμία. Εξάλλου, ο δανειολήπτης που αιτείται τη λήψη δανείου δεν έχει τη δυνατότητα να υποχρεώσει τον πιστωτή του ν’ αποδεχθεί την πρόταση του.

Τα πιστωτικά ιδρύματα όμως έχουν το εξαιρετικό προνόμιο να ερευνήσουν τις οικονομικές δυνατότητες του αιτουμένου το δάνειο (μέσω του εκκαθαριστικού σημειώματος και βεβαίωσης αποδοχών) καθώς και τις λοιπές προηγούμενες δανειακές του υποχρεώσεις ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά (ύπαρξη ακάλυπτων επιταγών, απλήρωτων συναλλαγματικών, κατασχέσεων κλπ) μέσω του σύστηματος «________» (σύστημα οικονομικής συμπεριφοράς και σύστημα συγκέντρωσης κινδύνων). Γι αυτό στην υπ’ αριθ. Ζ1-699 απόφαση περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τη οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-04-2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (ΦΕΚ 917/2010) θεσπίζεται ρητά στο άρθρο 8 η υποχρέωση από τα πιστωτικά ιδρύματα της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή, δηλαδή το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα υποχρεώνεται, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, πριν από τη σύναψη σύμβασης πίστωσης να ερευνά και να αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα του καταναλωτή, βάσει επαρκών στοιχείων κατά το προσυμβατικό στάδιο και κατόπιν έρευνας στην κατάλληλη βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις για την εποπτεία των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δολιότητα νοείται μόνο όταν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους της τράπεζας προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις του που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν οι τράπεζες για την οικονομική συμπεριφορά των υποψήφιων πελατών τους (Δημητρίου Μακρή Ερμηνεία Ν.3869/2010 παρ. 17, σελ.37) και τέτοιου είδους εξαπάτηση δεν επικαλείται η ενιστάμενη πιστώτρια.    Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές περιστάσεις που υπάρχουν στη κρινόμενη υπόθεση οι οποίες συνίστανται στο ανεπαρκές οικογενειακό εισόδημα της αιτούσας για τη κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της ίδιας και της οικογένειάς της,στην χρόνια ανεργία της αιτούσας και στα σοβαρά προβλήματα υγείας του συζύγου της κρίνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 8 παρ.5 του ν.3869/2010 και ορίζει απευθείας μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς την     καθ ής η αίτηση ττιστώτρια τράπεζα.

Εττιττροσθέτως,ορίζεται νέα δικάσιμος εντός δύο  ετών από τη δημοσίευση της παρούσας κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό    προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης και των  εισοδημάτων της αιτούσας και του συζύγου της με την εύρεση εκ μέρους της  κατάλληλης εργασίας ή τη χορήγηση στο σύζυγο αυτής οριστικής συντάξεως και να  προσδιοριστούν ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές επί τριετία..Κατόπιν των  ανωτέρω,η ένδικη αίτηση δέον να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία  της.Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.  3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ όσα κρίθηκαν απορριπτέα.
ΟΡΙΖΕΙ μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς την καθ’ης πιστώτρια.
ΟΡΙΖΕΙ νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της απούσας την  28η-2-2017, κατά το χρόνο και τόπο που συνεδριάζει το Δικαστήριο.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 3 Φεβρουάριου 2015 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ