fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

Αριθμός αποφάσεως  113/2016
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από την Δικαστή Ευδοκία Κουμούσου, ί Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Ιωάννα Βέττου.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του στις 6 Οκτωβρίου  2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α. ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρίας με την επωνυμία «________ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.», που εδρεύει στο ________ Αττικής (οδός   ________ αρ.__ και ________), νομίμως εκπροσωπούμενη, η ρποία δεν παρστάθηκε.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την φπωνυμία  «________  ________ Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός  ________ αρ.__) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παρατάθηκε.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 15-9-2011 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 158968/396/2011 και προσδιορίστηκε μετά από αναβολή για τη δικάσιμο της 29-1-2013, κατά την οποία και συζητήθηκε η υπόθεση, πλην όμως, επειδή δεν εκδόθηκε απόφαση εντός οκταμήνου από τη συζήτησή της, επιστράφηκε η δικογραφία και ακολούθως, με την από 20-9-2015 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 90966/312/2-^io] ορίστηκε νέα δικάσιμος, προς επανάληψη της συζήτησης, η αναφε^μ^νη^ στην αρχή της παρούσας.

Β. ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «________________ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΟΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός ________ αρ.__) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρίας με την επωνυμία «________ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.», που εδρεύει στο ________ Αττικής (οδός ________ αρ.__ και   ________), νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία δεν παρστάθηκε.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 15-10-2012 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό  168456/400/2012 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 29-i-2bi3, κατά την οποία και συζητήθηκε η υπόθεση, πλην όμως, επειδή δεν εκδόθηκε απόφαση εντός οκταμήνου από τη συζήτησή της, επιστράφηκε η δικογραφία και ακολούθως, με την από 20-9-2015 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 90965/3H/2-10-2015, ορίστηκε νέα δικάσιμος, προς επανάληψη της συζήτησης, η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 307 ΚΠολΔ, «Αν για οποιοδήποτε; λόγο που παρουσιάστηκε μετά το τέλος της συζήτησης είναι αδύνατο να εκδοθεί η απόφαση, η συζήτηση επαναλαμβάνεται αφού οριστεί νέα δικάσιμος και κοινοποιηθεί κλήση. Ο ορισμός της δικασίμου μπορεί να γίνει και η ;κλήση για  τη συζήτηση μπορεί να κοινοποιηθεί με την επιμέλεια είτε κάποιου διαδίκου, είτε της γραμματείας του δικαστηρίου. Το ίδιο εφαρμόζεται καί όταν το δικαστήριο διατάζει να επαναληφθεί η συζήτηση. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις οι κλήσεις για συζήτηση και τα αποδεικτικά της επίδοσης     συντάσσονται ατελώς. Οι διατάξεις των προηγούμενων  εδαφίων  εφαρμόζονται και στη περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδοθεί  απόφαση μέσα σε οκτώ μήνες από τη συζήτηση πολιτικής υπόθεσης». Επίσης,  κατά το άρθρο 271 παρ. ι και 2 ΚΠολΔ, το οποίο εφαρμόζεται και στις ειδικές  διαδικασίες (άρθρο 591 παρ. 1 ΚΠολΔ), «Αν ο εναγόμενος δεν εμφανιστεί  κατά τη συζήτηση ή εμφανιστεί αλλά δεν λάβει μέρος σ’ αυτήν κανονικά, το  δικαστήριο, αν η αγωγή και η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκαν σ’ αυτόν  νόμιμα και εμπρόθεσμα, κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση. Το ίδιο ισχύει,  αν η συζήτηση γίνεται με επιμέλεια του εναγόμενου και δεν εμφανισθεί ο  ενάγων ή εμφανισθεί αλλά δεν λάβει μέρος στη συζήτηση κανονικά».

Στην προκειμένη περίπτωση, με τις από 29-9-2015 Πράξεις του  Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών,  παραδεκτά επαναφέρονται προς συζήτηση, κατά την αναφερόμενη ότην αρχή  της παρούσας νέα δικάσιμο, οι α) από 15-9-2011 αγωγή, που κατατέθηκε στη  Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 158968/396/2011: και β) η  από 15-10-2012 και με αριθμό κατάθεσης 168456/400/2012 αγωγή, που  συζητήθηκαν στις 29-1-2013, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, επειδή δεν  εκδόθηκε απόφαση εντός οκταμήνου από τη συζήτησή τους και ο δικαστής  επέστρεψε τη δικογραφία. Κατά την επαναλαμβανόμενη συζήτηση των  υποθέσεων οι διάδικοι δεν εμφανίστηκαν, ούτε εκπροσωπήθηκαν από  πληρεξούσιο δικηγόρο, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει,  καθόσον στους φακέλους των δικογραφιών περιέχονται οι από 23-^-2015 και  24-9-2015 δηλώσεις παραίτησης από της κλητεύσεως των πληρεξούσιων  δικηγόρων των διαδίκων.

Α) Με την από 15-9-2011 (αριθμός κατάθεσης 158968/396/2011  I  αγωγή της η ενάγουσα εκθέτει ότι είναι τεχνική εταιρία και με την Αναγόμενη  συνήψε την από 3-11-2009 έγγραφη σύμβαση εργολαβίας, σύμφώνα με την  οποία, ως εργολάβος, ανέλαβε να εκτελέσει για λογαριασμό της εναγόμενης,  )  ως εργοδότριας, την κατασκευή ενός καταστήματος   ________ στην οδό ________ ίο στην Αθήνα, συνολικού προϋπολογισμού 195-000 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της ως άνω σύμβασης. Ότι έπρόκειτο     για ειδικό έργο καθώς η κατασκευή στηριζόταν σε εξειδικευμένες μελέτες και  προδιαγραφές αλλοδαπής εταιρίας, δικαιούχος της οποίας ήταν η εναγόμενη.  Ότι το έργο άρχισε να εκτελείται κανονικά όμως από αποκλειστική  υπαιτιότητα της εναγόμενης εμφανίστηκαν διάφορα προβλήματα με  αποτέλεσμα τα μέρη να έλθουν σε διαπραγματεύσεις και τελικά υπογράφηκε  το από 10-2-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό, όπως αυτό παρατίθεται στην αγωγή.  Ότι κατόπιν αυτού η ενάγουσα συνέχισε και αποπεράτωσε το υπόλοιπο τμήμα  του έργου προσηκόντως και κάλεσε την εναγόμενη να παραλάβει αυτό κατά  τη συμφωνηθείσα ημερομηνία 19-2-2010. Ότι η εναγόμενη, συνεχίζοντας την  διαρκή αντισυμβατική και καταχρηστική τακτική της και προφασιζόμενη  ΐ,  ανύπαρκτες κακοτεχνίες και επουσιώδη ελαττώματα, δεν προσήλθε κατά την  παραπάνω ημέρα για να παραλάβει το έργο, καταστάσα έτσι υπερήμερη ως  προς την αποδοχή του έργου και την καταβολή της αμοιβής. Ότι η εναγόμενη  1  με την από 23-2-2010 εξώδικη δήλωσή της κήρυξε έκπτωτη την ενάγουσα.  Ότι η έκπτωση είναι άκυρη και καταχρηστική για τους λόγους που εκτίθενται  στην αγωγή. Ότι η συμβατική αμοιβή της ενάγουσας ανέρχεται στο ποσό των  239-948 ευρώ, έναντι του οποίου η εναγόμενη έχει καταβάλει Τμηματικά  συνολικό ποσό 159-618,59 ευρώ, παραμένοντος ανεξόφλητου ποσού  80.329,4! ευρώ, το οποίο αιτείται η ενάγουσα να της καταβάλει η εναγόμενη  νομιμότοκα από την ημέρα παράδοσης του έργου (19-2-2010), άλλως από την  επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. Τέλος ζητεί να κήρυχθεί η  απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδιαστεί η εναγόμενη στα  δικαστικά της έξοδα.

Β) Στην με αριθμό κατάθεσης 168456/400/2012 αγωγή κατ’ εκτίμηση του  δικογράφου αυτής, η ενάγουσα, παραθέτοντας τα ίδια πραγματικά  περιστατικά σχετικά με την σύναψη της σύμβασης εργολαβίας, εκθέτει ότι η  \  εναγόμενη εγκατέλειψε το έργο και ουδέποτε παρέδωσε με συνέπεια να κηρύξει την εναγόμενη έκπτωτη. Ζητεί, δε, να αναγνωριστεί η εγκυρότητα της έκπτωσης της εναγόμενης και να υποχρεωθεί η τελευταία να της καταβάλει α) ως ποινικές ρήτρες κατά τους όρους της σύμβασης το ποσό των 2μ.οοο και 34-500 ευρώ, όπως αναλυτικά εκτίθενται στην αγωγή, β) για θετική ίζημία που υπέστη, γ) το συνολικό ποσό των 62.009,08 ευρώ για την αποκατάσταση της θετικής της ζημίας, της απομείωσης της αξίας του έργου, τα διαφυγόντα κέρδη της και την ηθική βλάβη της, όπως αναλυτικά εκτίθενται στην αγωγή.     Τέλος, ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να  καταδικαστεί η εναγόμενη στα δικαστικά της έξοδα.

Οι ως άνω αγωγές, οι οποίες πρέπει να συνεκδικαστούν λόγω της  μεταξύ τους συνάφειας κατά την προσήκουσα τακτική διαδικασία,  εφαρμοζόμενη αυτεπαγγέλτως (άρθρο 591 παρ.2 του ΚΠολΔ), υπάγονται  στην καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα  14 παρ. 2 και 25 παρ.2 του ΚΠολΔ) και αμφότερες είναι νόμιμες,  ι  στηριζόμενες η μεν πρώτη (υπ’αριθ. καταθ. 158968/396/2011) στις διατάξεις  I  των άρθρων 346,361, 68ΐ, 682 του ΑΚ, 907,908 παρ.ΐ εδ. στ, 176)191 παρ.2  του ΚΠολΔ), η δε δεύτερη (υπ’ αριθ. καταθ. 168456/400/2012) στις διατάξεις  .1  των άρθρων 68ΐ, 686, 687, 690 ΑΚ, 176, 907, 9θ8 ΚΠολΔ. ΠρέπειΙεπομένως  να εξετασθούν περαιτέρω για να κριθεί η βασιμότητά εκάστης από  ουσιαστική άποψη εφόσον για το αντικείμενό τους καταβλήθηκαν το  απαιτούμενα τέλη δικαστικού ενσήμου με τις ανάλογες υπέ,ρ τρίτων  προσαυξήσεις (βλ. τα υπ’ αριθ. 13377742 και 13377253 Διπλότυπα Είσπραξης  Δ.Ο.Υ.).

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων που  εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά την αρχική συζήτηση της  29-1-2013, των εγγράφων που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν και  τις νομίμως ληφθείσες ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων   ________   ________  (458/14-12-2012 ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης  Παντελοπούλου), Δ. Σπανώτα (444/26-10-2012 ενώπιον της  συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Παντελοπούλου), ______  _____  (2191/5-12-2012  ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου) και   ________   ________    ________ (7208/30-11-2012 ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών) αποδείχθηκαν  ϊ\  τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Μεταξύ των διαδίκων, ήτοι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την  επωνυμία ________________ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 1 ΛΟΙΠΩΝ  ι  ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε. και της ανώνυμης τεχνικής εταιρίας με την ;επωνυμία  ________ Α.Τ.Ο.Ε.Ε. καταρτίστηκε στην Αθήνα η από 3-11-2009! έγγραφη     σύμβαση εργολαβίας με την οποία η πρώτη, ως εργοδότης, ανέθε’σε στη δεύτερη, εργολάβο και αυτή ανέλαβε την εκτέλεση – κατασκευή ενός καταστήματος   ________ στην οδό ________  στην Αθήνα, σύμφωνα με τη συνημμένη στη σύμβαση αυτή ανάλυση εργασιών, τιμών και σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 195-000 ευρώ, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω σύμβαση. Το έργο αυτό ήταν «ειδικό» με την έννοια ότι όλη η κατασκευή στηριζόταν σε εξειδικευμένες μελέτες και προδιαγραφές αλλοδαπής εταιρίας, της οποίας ήταν δικαιοδόχος η εργοδότρια εταιρία. Το έργο λοιπόν είχε ως αντικείμενο τη συνολική επίβλεψη και κατασκευή του καταστήματος και την παράδοσή του έτοιμου προς λειτουργία και περιλάμβανε την κατασκευή των δομικών στοιχείων, των παταριών, των οροφών, των πατωμάτων, των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, τον ελαιοχρωματισμό, την κατασκευή των επιγραφών, των προσόψεων κλπ. Ως ημερομηνία εγκατάστασης του εργολάβου και έναρξης των εργασιών συμφωνήθηκε η φυσική έναρξη των εργασιών επί τόπου του έργου από τον εργολάβο και η οποία έγινε» στις 5-11- 2009, η δε διάρκεια κατασκευής ορίστηκε σε 41 ημερολογιακές ημέρες από την εγκατάσταση του εργολάβου, ήτοι η παράδοση έπρεπε να γίνει ότις ιό-ΐ2- 2009· Κατά την συμφωνηθείσα ημέρα παράδοσης, ωστόσο, το έργο δεν ήταν έτοιμο και τα μέρη υπέγραψαν το από 10-2-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο είχε ως ακολούθως: «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ» Στην Αθήνα σήμερα ίο Φεβρουάριον 2010 μεταξύ ι. Της ετερόρρυθμης εταιρίας με τηνεπωνυμία «________________ΕΠΕ» ..νομίμως εκπροσωπονμένης από τον κ. ______ (εφεξής ο Εργοδότης) Και 2. Της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρίμς με την επωνυμία ________ Α.Τ.Ο.Ε.Ε….νομίμως εκπροσωπονμένης απρ τον κ. _______ (εφεξής ο Εργολάβος). Σε συνέχεια διαφόρων συναντήσεων και συζητήσεων των μερών….σε μία προσπάθεια να επιλύσουν τις μεταξύ τους διαφορές σχετικά με την παό 3-11-2009 μεταξύ τους σύμβαση….αήλά και τη διευθέτηση των οικονομικών τους εκκρεμοτήτων καθώς και μετά’από τους σχετικούς ελέγχους τον Εργοδότη επί των προσμετρήσεων που πάρέδωσε ο Εργολάβος την 30-1-2010 (ως λογαριασμός εργασιών της 29-1-2010 και λογαριασμός πρόσθετων εργασιών της 28-1-2010, κατωτέρω υπό{(α) & (β) άρθρου χ) σνμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: ι. Η συνολική αξία όλων των εργασιών (εκτελεσθεισών και μη) ανέρχεται στο     ποσό των Ευρώ ΐ8ο.053,05- 2. Η συνολική αξία των πρόσθετων εργασιών (εκτελεσθεισών καί μη) ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 21.584,50- 3- Ο Εργολάβος, ο οποίος ήδη συνεχίζει τις εργασίες, δηλώνει και εγγυάϊαι πως οι εργασίες για την αποπεράτωση του έργου συνεχίζονται εγγυώμενος ως  ημερομηνία οριστικής παράδοσης την Παρασκευή ig Φεβρουάριου 20og       9.  Εφόσον ο εργολάβος εγκαταλείψει ή δεν παραδώσει το έργο αποπερατωμένο την Παρασκευή ig Φεβρουάριου 2010, αναγνωρίζει το δικαίωμα στον εργοδότη να τον κηρύξει έκπτωτο εξ υπαιτιότητάς του (του εργολάβου) και αποδέχεται να υποστεί τις συνέπειες – ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από το άρθρο 6 της Σύμβασης Εργολαβίας σε περίπτωση κηρύξεώς του ως έκπτωτου και από το άρθρο 8 της Σύμβασης Εργολαβίας σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης του έργου, παραιτούμενου του εργολάβου από  ι  τούδε πάσης αμφισβήτησης των δικαιωμάτων του εργοδότη…». Μετά την υπογραφή της ως άνω συμφωνίας η εργολήπτρια συνέχισε κανρνικά την κατασκευή του έργου. Στις 16-2-2010 ο νόμιμος εκπρόσωπος της εργοδότριας απέστειλε στο νόμιμο εκπρόσωπο της εργολάβου μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου με το κάτωθι περιεχόμενο: «Σας αποστέλλω συνημμένους ένα  \  πίνακα κατασκευών οι οποίες είτε είναι κακοτεχνίες, είτε ελαττωματικές κατασκευές ή είναι κατασκευές που δεν είναι σύμφωνες με την εγκεκριμένη μελέτης της   ________. Τις κατασκευές αυτές πρέπεινα τις αποκαταστήσετε αμέσως σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης εργολαβίας, έτσι ώστε το έργο να παραδοθεί οριστικά πλήρως αποπερατωμένο \στις ig-2- 2010, όπως τελικώς έχει συμφωνηθεί με το από ιο-2-20ΐο\ Ιδιωτικό Συμφωνητικό», στο δε συνημμένο πίνακα οι κατασκευές που ανάφέρονται είναι οι ακόλουθες: – Στραβή κάσα στο ισόγειο (από πόρτα στοάς προς κύριο χώρο), – Στραβό ξύλινο δοκάρι πάνω από τον πάγκο, – Οι γωνίες στα πλακίδια των τοίχων του εμπορικού μέρους του καταστήματος πρέπει ί να είναι μπρούτζινες, – _______, μονωτικό υλικό όπου χρειάζεται (σε σοβατέπι κλπ). – Σιλικόνη, έλεγχος παντού (συμπλήρωση ή καθαρισμός). – Στοκάρισμα στις βίδες των ξύλων ή χρωματισμός κυρίως πάνω από την είσοδο (________). – Στραβό τελείωμα σε πάγκο γρανίτη (τοίχος και πλακίδια εκτός ευθείας) – τοποθέτηση καινούριου στόκου & διόρθωση στην ένωση. –     WC ισογείου πελατών: βάψιμο άλλο ένα χέρι. – Το σοβατέπι κάτω  παράθυρο (δίπλα στον ταμπλά) πρέπει να κοπεί φάλτσα. – Τελειώματα  πλακιδίων στη σκάλα στον όροφο (να κλείσει κάτι). – Βίδωμα στην είσοδο τον ά jy  ψυγείου (πάνω από την πόρτα). – Καθαρισμός πατωμάτων (είναι σε άθλια  κατάσταση έπρεπε να καλυφθούν). – Καθαρισμός πανέλων οροφής. –  Ρύθμιση πανέλων οροφής. – Βάψιμο ξύλινων δοκαριών στις ενώσεις. –  Βάψιμο στη γωνία δεξιά της πόρτας (________). – Βάψιμο στον τοίχο  μπαλκονιού. – Να ξεκολήσει το χαρτί από τα inox έξω. – Καρτέλα  ηλεκτρολόγον για πίνακα. – Κούμπωμα spot ( να μην υπάρχει κενό). – Να  φύγει μικρή επιγραφή κατασκευαστή από ρολά. – Διόρθωση εξωτερικών  γραμμάτων (αλφάδιασμα και κόλλημα). Ο νόμιμος εκπρόσωπος της  εργολάβου αυθημερόν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχύδρομείου  ι  διαβεβαίωσε την εργοδότρια ότι τις επόμενες ημέρες 17 και 18/2/2010 θα  αποκαθίσταντο τα προβλήματα, παρακάλεσε δε τον εκπρόσψοπο της  εργοδότριας να παρευρίσκεται και ο ίδιος, ούτως ώστε σε συνεννόηση με τους  τεχνικούς να επιβλέψει την εφαρμογή των παρατηρήσεών του. Η εργολάβος  στις 19-2-2010, κάλεσε εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, την  εργοδότρια να παραλάβει αυτό ώρα 15:00. Αυθημερόν ο νόμιμος εκπρόσωπος  της εργοδότριας απάντησε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι  το έργο παρουσιάζει ακόμα ελλείψεις, ατέλειες και ελαττωματικές κατασκευές  και δεν μπορεί να παραληφθεί σήμερα (δηλαδή στις 19-2-2010) διότι δεν είναι  αποπερατωμένο, καλώντας ταυτόχρονα τον νόμιμο εκπρόσωπο της  εργολάβου να παρασταθεί στο έργο στις 18:30 για να εξετάσουν τη \  δυνατότητα εξεύρεσης λύσης. Τελικώς, στις 17:00 της ίδιας ημέρας  ο εκπρόσωπος της εργολάβου μαζί με δύο ακόμα άτομα εμφανίστηκε  στο έργο, όπου παρευρίσκονταν ήδη ο ηλεκτρολόγος και ο υδραυλικός της  εργοδότριας, ο εκπρόσωπος της εργοδότριας   ________   ________, ο  πατέρας του   ________   ________, ο υπάλληλος της εργοδότριας   ________    ________, ο πολιτικός μηχανικός _______  __________, ο , πολιτικός  μηχανικός   ________   ________ και δύο ειδικοί τεχνίτες τοποθέτησης  πλακιδίων, ο   ________   ________   ________ και ο βοηθός του, οι οποίοι είχαν κληθεί  να γνωματεύσουν εάν ο στόκος που είχε τοποθετηθεί στους αρμούς των  ]  πλακιδίων στο χώρο παρασκευής στο ισόγειο και στο μεσώροφο ήταν  υδατοστεγής, εάν είχε την απαραίτητη συνοχή, ανθεκτικότητα και τα     υπόλοιπα χαρακτηριστικά που απαιτούναι σε τέτοιους χώρους υγιειονομικού ενδιαφέροντος. 0 ως άνω τεχνικός   ________   ________ διαπίστωσε ελαττώματα και κακοτεχνίες στο είδος του στόκου και στον τρόπο τοποθέτησης των πλακιδίων, όπως αναλυτικότερα καταθέτει στην ένορκη βεβαίωσή του. Η εργοδότρια γνωστοποίησε τα ως άνω στον εκπρόσωπο της εργολάβόυ και του πρότεινε ολιγοήμερη παράταση έτσι ώστε να διορθώσει το πρόβλημα με την αφαίρεση του αρμόστοκου και την τοποθέτηση νέου, πλην όμως ο τελευταίος αρνήθηκε, ισχυριζόμενος ότι το έργο ήταν έτοιμο προς παράδοση και αποχώρησε από το κατάστημα, παίρνοντας μαζί του και τον ηλεκτρολόγο και  . ‘ ι  τον υδραυλικό της εταιρίας, που βρίσκονταν στο κατάστημα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται στην ένορκη βεβαίωση του μάρτυρα   ________   ________ ο οποίος καταθέτει ότι «…το απόγευμα της 19-2-2010, που όπως γνωρίζω θα γινόταν η   παράδοση του έργου και ενώ εργαζόμαστε για την τακτοποίηση των    τελευταίων μικρολεπτομερειών…ο κ.   ________ μας ζήτησε να αποχωρήσουμε από το έργο». Αλλά και από την ένορκη βεβαίωση χου επίσης μάρτυρα της εργολάβου,   ________   ________, ο οποίος καταθέτει: «…Ο κύριος   ________   ________ διαμαρτυρήθηκε για κάποιες κακοτεχνίες και ελαττώματα που υπήρχαν στα πλακάκια και στους αρμούς τους. Ο κ.    ________ το αρνήθηκε και αμέσως εκνευρισμένος ζήτησε από τον’υπάλληλό  μου και έναν υδραυλικό της Αττικά, που επίσης ήταν στο ‘έργο, να  σταματήσουν τις εργασίες και να αποχωρήσουν, όπως και * έγινε».Η  ί  εργολάβος, ακολούθως, στις 22-2-2010 επέδωσε στην εργοδότρια την με ίδια ημερομηνία εξώδικη όχλησή της, διαμαρτυρόμενη για τη συμπεριφορά της, και τη μη παραλαβή του έργου και την καταβολή της αμοιβής της,  επιφυλασσόμενη των νομίμων δικαιωμάτων της. Σε απάντηση της εξώδικης  όχλησης της εργολάβου, η εργοδότρια επέδωσε στις Ι8:ΟΟ της ίδιάς ημέρας εξώδικη απάντηση – καταγγελία – δήλωση – διαμαρτυρία, στην οποία, αφού της επεσήμαινε τις ελλείψεις και τα ελαττώματα του έργου, την κάλούσε εκ νέου να εμφανιστεί την επομένη, ήτοι στις 23-2-2010 στις 8 το πρωί για να πραγματοποιήσει τις εργασίες αποκατάστασης όλων των ελλείψεων,  κακοτεχνιών και ελαττωματικών κατασκευών, άλλως θα την κήρυττε έκπτωτη  εξ υπαιτιότητάς της σύμφωνα με το άρθρο 8 του από 10-2-2010 Ιδιωτικού     Συμφωνητικού και το άρθρο’6r τής’&πο 3-11-2009 Σύμβασης Εργολαβίας μέ  την επέλευση των νομίμων συνεπειών. Ειδικότερα, στην ως άνω εξώδικη    απάντησή της, η εργοδότρια αναφέρει τις κάτωθι κακοτεχνίες: «Ο στόκος των πλακιδίων δαπέδου στο χώρο παρασκευής και τοποθέτησής του . δεν είναι σύμφωνοι με την από 3-11-2009 Σύμβαση Εργολαβίας και δεν πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης της   ________, 2) Ο ηλεκτρολογικός πίνακας του ισογείου ο οποίος είναι καί ο βασικός πίνακας του καταστήματος και μεγάλης παροδικής ισχύος είναι ανοικτός, χωρίς δηλαδή το απαραίτητο προστατευτικό καπάκι του….Σε μερικά σημεία και των δύο ηλεκτρολογικών πινάκων, όπου δεν έχουν τοποθετηθεί ασφάλειες ή διακόπτες, υπάρχουν ακάλυπτα κενά τα οποία είναι εστίες κινδύνου πιθανής ηλεκτροπληξίας. Επίσης δεν παραδόθηκε καρτέλα από τον ηλεκτρολόγο για κανένα από τους δύο ηλεκτρρλογικούς πίνακες του καταστήματος. 3) Ο συλλέκτης – σιφόνι δαπέδου στο ,χώρο του ισογείου είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να κατακρατεί μεγάλη ποσότητα λιμναζόντων υδάτων και είναι βέβαιο ότι θα αναδύει οσμές και θα προκαλέσει προβλήματα υγιειονομικής φύσης ανεπίτρεπτα για το κατάστημά μου που είναι υγιειονομικού ενδιαφέροντος, μ) Στον πάγκο τόυ κυρίως  ι  καταστήματος υπάρχουν αιωρούμενα δύο καλώδια τα οποία έπρεπε να καταλήγουν σε δύο πρίζες σύμφωνα με τη μελέτη, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει πραγματοποιηθεί, β) Από τα 57 αποτ τα 2μ εξ αυτών δεν’ είναι τα προβλεπόμενα στη μελέτη, 6) Τα πλακίδια δαπέδου του χώρου παρασκευής είναι σε πολλά σημεία λερωμένα από κόλλες και τσιμέντα που χρησιμοποιήθηκαν για τις εργασίες σας και βαμμένα από χρώματα που χρησιμοποιήσατε για τη βαφή των κουφωμάτων, διότι δεν τα πρόφυλάξατε όπως οφείλατε». Η εργολάβος, ωστόσο, δεν προσήλθε την επομένη στο έργο και η εργοδότρια της απέστειλε την από 23-2-2010 εξώδικη δήλωίσή της με  I.  την οποία της δήλωνε ότι την κήρυσσε έκπτωτη. Στις 2-3-2010 με αίτησή της προς το ΤΕΕ η εργοδότρια ζήτησε τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης αναφορικά με τις κακοτεχνίες και ελλείψεις του έργου. Στις Ι0-3-2010 διεξήχθη αυτοψία στο κατάστημα της εργοδότριας και συντάχθηκε;η από 15- 3-2010 Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης, η οποία διαπίστωσε τα εξής: «- Ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας δεν έχει πόρτα και όπως με ενημέρωσε ο κύριος   ________ δεν του έχουν παραδώσει τις οδηγίες χρήσης. – Δύο πρίζες δεν έχουν τοποθετηθεί και κρέμονται από τα καλώδια. – Στο ισόγειο έχορν       τοποθετηθεί δύο διαφορετικά είδη σποτς τα εικοσιτέσσερα τεμάχια από το ένα είδος δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τον συμφωνητικού. – Το φωτιστικό του ανελκυστήρα είναι γεμάτο κόλλα από την τοποθέτηση. – Στο φωτιστικό του μηχανοστασίου έχει γίνει βραχυκύκλωμα που διαπιστώνεται από τα μαύρα καλώδια και δεν λειτουργεί. – Ο αρμός των πλακιδίων των βοηθητικών χώρων από μπεζ στα περισσότερα έχει γίνει κίτρινος ΦΩΤΟ No 5. – Στο διάδρομο τον 1ου ορόφου έχουν ξεκολλήσει δύο πλακάκια. – Τα πλακάκια που έχουν τοποθετηθεί στα σοβατεπιά στη βάση της κυκλικής κολώνας του 1ου ορόφου είναι κακώς τοποθετημένα γιατί παρουσιάζουν διαφορετικό πάχος κόλλας στην επαφή τους με την ίδια την κολώνα. – Τα πλακάκια των βοηθητικών χώρων έχουν κακοτεχνίες στην τοποθέτηση γιατί εξέχουν μεταξύ τους έως και δύο χιλιοστά ΦΩΤΟ Νο2. – Έύα ξύλινο παράθυρο στον ανοικτό εξώστη ήταν βαμμένο μαύρο έγινε αλλαγή χρώματος σε πράσινο όπως τα άλλα βάση των προδιαγραφών αλλά φαίνεται στις άκρες το μαύρο χρώμα αν και έχει ξαναβαφτεί πράσινο. – Σε μία εσωτερική πόρτα του 1ου ορόφου έγινε αλλαγή της θέση των μεντεσέδων αλλά δεν έχουν στοκαριστεί οι τρύπες ούτε έχει βαφτεί ώστε να έχει τεχνικά , αποδεκτό αποτέλεσμα ΦΩΤΟ No 3· ~ Η ξύλινη επένδυση της εσωτερικής σκάλας του καταστήματος παρουσιάζει στη μετώπη του 1ου και τελευταίος σκαλιού μαύρους λεκέδες που έχουν ποτίσε το ξύλο και καταστρέφει τρ λούστρο ΦΩΤΟ No 4· ~ Η πλάτη των 12 εκ. στο πάγκο από γρανίτη δεν εφάπτεται στον τοίχο με το ίδιο πάχος και το γέμισμα σιλικόνης είναι διαφορετικών παχών. – Το κανάλι του ισογείου έχει τοποθετηθεί χωρίς κλίση με αποτέλεσμα να λιμνάζουν σε ύψος δύο εκατοστών νερά από την καθαριότητα του καταστήματος. – Στην πλαϊνή πρόσοψη πέντε τεμάχια από τον Κυπριακό πωρόλιθο έχουν νερά με σκούρο χρώμα με αποτέλεσμα να δημιουργούν έντονη διχρωμία από τα άλλα ΦΩΤΟ Νοί. — Σε ένα από τα ρολά της πλαϊνής εισόδου έχει καεί το προστατευτικό για τη σκόνη βουρτσάκι. – [Κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε υγρασία στα πλακάκια ούτε σε άλλους χώρους του καταστήματος. ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ι. Γενικά Στοιχεία: Όλα τα παραπάνω προβλήματα θα πρέπει να αποκατασταθούν ώστε το κατάστημα να λειτουργήσει σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τις     %/  (συμφωνηθείσες προδιαγραφές-?::..3. Επενδύσει: Τα κεραμικά πλακάκια\  χώρο τον ισογείου δεν παρουσιάζουν προβλήματα αν και κατά την αυτοψιά ό  κ.   ________ είχε αφαιρέσει τους εποξειδικούς αρμούς χωρίς προφανή λόγο.  μου προσκόμισε η   ________ Α.Ε. και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με την εταιρία πώλησης. Τα πλακάκια του 1ου ορόφου παρουσίασαν κακοτεχνίες κατά την τοποθέτηση μόνο στους τοίχους αφού σε πολλά σημεία  δαπέδου διαπίστωσα δύο πλακάκια να έχουν ξεκολήσει και να μην έχουν ίχνος κόλλας αλλά όλος ο υπόλοιπος χώρος δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα κινητικότητας ή αποκόλλησης. Στον ίδιο χώρο ο κ.   ________ είχε βγάλει τα  κίτρινο. Η συμπεριφορά αυτή παρατηρείται στην περίπτωση που ο  εποξειδικός αρμμός δύο συστατικών δεν έχει πρόσμιξη στη σωστή· αναλογία  με αποτέλεσμα να χάσει τη στεγανότητά του και κατά τη διάρκεια του  καθαρισμού τα υγρά να τον διαβρώσουν και να του αλλάξουν το χρώμα ΦΩΤΟ  5···». Από την ανωτέρω πραγματογνωμοσύνη και τα επιμέρους και  ι  σημαντικότερα σημεία αυτής προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία παράδοσης  του έργου αυτό ήταν πλήρως αποπερατωμένο, τα αναφερόμενα δε στην  πραγματογνωμοσύνη αποτελούν μικρές λεπτομέρειες για την αποκατάσταση  των οποίων απαιτούνταν μερικά «μερεμέτια». Εξάλλου, η κύρια και  σημαντικότερη αντίρρηση της εργοδότριας, που οδήγησε στην άρνηση  παραλαβής του έργου ήταν, κατά τα αναφερόμενα στην αγωγή, οι  διαπιστώσεις του ειδικού τεχνίτη τοποθέτησης πλακιδίων   ________   ________    ________, ο οποίος διαπίστωσε, όπως καταθέτει και στην ένορκη βεβαίωσή  του, ότι «ο στόκος των αρμών των πλακιδίων έχει αλλάξει χρώμα καί έχει γίνει  κίτρινος. .Αυτό σημαίνει …ότι ο στόκος δεν ήταν υδατοστεγής1 και είχε  διαβρωθεί από νερά και άλλα υγρά καθαρισμού…. 0 στόκος των αρμών  έβγαινε πολύ εύκολα… σε φέτες, χωρίς καμία αντίσταση και στη συνέχεια με  ι  ένα απλό τρίψιμο των δακτύλων γινόταν σκόνη στο χέρι. Αυτό σημαίνει ότι ο  στόκος των αρμών δεν παρουσίαζε καμία αντίσταση στην αποκόλληση και  7 στη χάραξη και δεν είχε καμία ανθεκτικότητα και συνοχή μεταξύ των  συστατικών του και καμία πρόσφυση προς τα πλακάκια και στο δάπεδο». Ο  Οι αρμοί είναι εποξειδικοί όπως πιστοποιείται από τα τιμολόγια αγοράς που  είχαν απόκλιση ως προς τους αρμούς και το πάχος της κόλλας. Στο κέντρο του  σοβατεπιά που τον εμπόδιζαν να βγάλει τον αρμό τους. Το σημαντικό πρόβλημα των πλακιδίων του ορόφου είναι η αλλαγή χρώματος από μπεζ σε     ίδιος τεχνίτης, επίσης, αμφισβήτησε ότι ο στόκος που είχε τοποθετηθεί ήταν εποξειδικός και ότι σε πολλά πλακάκια του μεσόφορου δεν υπήρχε ίχνος κόλλας, είχε υγρασία στο υπόστρωμά τους και απεκολλώντο πολύ εύκολα. Στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης, ωστόσο, στην παρ.3 αυτής, που αφορά ειδικά τις Επενδύσεις, αναφέρονται τα εξής: « Τα κεραμικά πλακάκια στο χώρο τον ισογείου δεν παρουσιάζουν προβλήματα αν και κατά την αυτοψία ο κ.   ________ είχε αψαιρέσει τους εποξειδικούς αρμούς χωρίς προφανή λόγο. Οι αρμοί είναι εποξειδικοί όπως πιστοποιείται από τα τιμολόγια αγοράς που μου προσκόμισε η   ________ Α.Ε. και μετά από τηλεφωνική επικοιγωνία που είχα με την εταιρία πώλησης. Τα πλακάκια του 1ου ορόφου παρουσίασαν κακοτεχνίες κατά την τοποθέτηση μόνο στους τοίχους αφού σε πολλά σημεία είχαν απόκλιση ως προς τους αρμούς και το πάχος της κόλλας. Στο κέντρο του δαπέδου διαπίστωσα δύο πλακάκια να έχουν ξεκολλήσει και να μην έχουν ίχνος κόλλας αλλά όλος ο υπόλοιπος χώρος δεν παρουσίασε κανένα ‘πρόβλημα  I  κινητικότητας ή αποκόλλησης. Στον ίδιο χώρο ο κ.   ________ είχε\ βγάλει τα σοβατεπιά που τον εμπόδιζαν να βγάλει τον αρμό τους. Το σημαντικό πρόβλημα των πλακιδίων του ορόφου είναι η αλλαγή χρώματος από μπεζ σε κίτρινο. Η συμπεριφορά αυτή παρατηρείται σε περίπτωση που ο εποξειδικός  ί  αρμός δύο συστατικών δεν έχει πρόσμιξη στη σωστή αναλογία με αποτέλεσμα να χάσει τη στεγανότητά του και κατά τη διάρκεια του καθαρισμόρ τα υγρά να τον διαβρώσουν και να του αλλάξουν το χρώμα ΦΩΤΟ 5». Η αυτοψία διενεργήθηκε στις 10-3-2010, ήτοι σε χρονική απόσταση 28 ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης του έργου (19-2-2010) κατά δε το χρόνο αυτό είχαν ήδη αφαιρεθεί από την εργοδότρια οι αρμοί των πλακιδίων και τα σοβατεπιά, πέραν των δύο πλακιδίων που κρίθηκαν ελαττωματικά, ουδέν άλλο άνευρέθη, η διαφορά χρώματος των πλακιδίων οφείλεται στον καθαρισμό τους από την εργοδότρια με τη χρήση ενδεχομένως ακατάλληλων καθοριστικών υγρών, αφού ο στόκος ήταν τελικά εποξειδικός, σε αντίθεση με τα ισχυριζόμενα από τον τεχνίτη της εργοδότριας, ενώ, όσον αφορά τις κακοτεχνίες στά πλακίδια των τοίχων, τα οποία είχαν απόκλιση σε πολλά σημεία, τούτο οφείλεται στην κατασκευαστική διαμόρφωση των τοίχων της οικοδομής, πράγμα σύνηθες κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας. Οπωσδήποτε, πάντως, όλα τά ανωτέρω       δεν καθιστούσαν το έργακιτελές και μη αποπερατωμένο, η λόγω εκνευρισμού αποχώρηση του νομίμου εκπροσώπου της εργολάβου δεν συνιστούν εγκατάλειψη του έργου, η δε άρνηση της εργοδότριας να παραλάβει  κατά την ημέρα παράδοσης και η εν συνεχεία έκπτωση της εργολάβου για  τους ανωτέρω λόγους, είναι άκυρη και καταχρηστική, αφού η τελευταία δεν  παραβίασε κανέναν από τους αναφερόμενους στη Σύμβαση Εργολαβίας, λόγο  έκπτωσης, αφού: α) συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις του, που απέρρεαν  από τους όρους της σύμβασης, β) το έργο είχε ολοκληρωθεί, γ) το έργο δεν  εμφάνισε κακοτεχνίες, δ) δεν εγκατέλειψε το έργο και παρέδώσε αυτό  αποπερατωμένο κατά την ορισθείσα ημερομηνία. Επομένως έχει δικαίωμα να  λάβει το υπόλοιπο της μη συμβατικής και μη καταβληθείσας, αμοιβής.  Ειδικότερα, η συμβατική αμοιβή της εργοδότριας ανέρχεται στο ποσό των  201.637,6 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 19% ύψους 38.311 ευρώ και συνολικά 239-948  ευρώ, το οποίο έχει αναγνωρισθεί από την εργοδότρια με το από Ι0-2-2010  ιδιωτικό συμφωνητικό. Για την αξία αυτή η εργολάβος εξέδωσε τα υπ’αριθ.  621/3-12-2009, 630/10-2-2010 και 632/19-2-2010 τιμολόγια, αξίας 48-790  ευρώ, 102.432,59 ευρώ και 88.726,09 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  αντίστοιχα, εκ των οποίων η εργοδότρια το με αριθμό 632/19-2-2010  αρνήθηκε να παραλάβει. Έναντι της οφειλής αυτής η εργοδότρια) κατέβαλε  τμηματικά συνολικά 159-618,59 ευρώ και απομένει ανεξόφλητο το( υπόλοιπο  ποσό των 80.329,41 ευρώ, το οποίο και πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλει  εντόκως από την ημερομηνία παράδοσης του έργου και μέχρι την εξόφληση.  Κατόπιν αυτών πρέπει αφού απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη ή υπ’ αριθ.  καταθ. 168456/2012 αγωγή να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν ή υπ’ αριθ.  ι·  κατάθεσης 158968/2011 αγωγή, να υποχρεωθεί η εναγόμενη της τελευταίας  αγωγής να καταβάλει στην ενάγουσα το ως άνω ποσό των 80.329,41 ευρώ,  ί  εντόκως από την επομένη της παράδοσης του έργου, να κηρυχθεί η! απόφαση  προσωρινά εκτελεστή, καθόσον το Δικαστήριο κρίνει ότι η καθυστέρηση στην  εκτέλεση θα προκαλέσει βλάβη στην ενάγουσα και να καταδικαστεί η  ηττηθείσα διάδικος στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της νικήσασας,  κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις υπ’ αριθ. καταθ. 158968/2011 και 168456/2012  αγωγές αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την υπ’ αριθ. καταθ. 168456/2012 αγωγή.

ΔΕΧΕΤΑΙ την υπ’ αριθ. καταθ. 158968/2011 αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα ποσό  ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννιά ευρώ και σαράντα ενός λεπτών  (80.329,41) νομιμοτόκως από τις 20-2-2010 και μέχρι την εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή κατά την ανωτέρω  διάταξη.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας σε βάρος της  εναγόμενης και ορίζει αυτά στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του σε  Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 4/8/16.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία