fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Αριθμός  165/2013

 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

 

Η Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδος Αρετή Δημητρακοπούλου έχοντας υπόψη την από 28-11-2011 αίτηση της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «__________ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ» που εδρεύει στο __________ Αττικής, οδός __________, αρ. __ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη του Γεωργίου με ΑΜ.Δ.Σ.Π. 2517.

ΚΑΤΑ

του __________ __________ του __________, γεννηθέντος στην __________ το έτος 1955, κατοίκου __________, οδός __________, αριθ. __, κατόχου του υπ’ αριθ. __________ Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. __________, με Α.Φ.Μ. __________/ Δ.Ο.Υ. __________. Με την οποία για όσους λόγους αναφέρει στην αίτηση αυτή, ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 623 -634 Κ.Πολ.Δ. με βάση τον τίτλο που αναφέρει , προσάγει και επικαλείται στην αίτηση της.

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση το έγγραφο που προσάγει και επικαλείται: Το από 16/05/2011 ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους & διακανονισμού οφειλής συνολικού ποσού 232.074,30€ (διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα ευρωλεπτών) το οποίο καταρτίσθηκε στη __________ και από το οποίο προκύπτει ότι ο καθ’ ου αναγνώρισε, συνομολόγησε, αποδέχθηκε και ανέλαβε άμεσα, ρητά και ανεπιφύλακτα, χωρίς οιαδήποτε αίρεση, όρο ή προθεσμία , την οφειλή του ανωτέρω ποσού προς την αιτούσα, ως οριστική και εκκαθαρισμένη, που αντιστοιχεί στο τίμημα σύμβασης πώλησης ψαριών από την εταιρία «__________ ΣΙΑ ΕΕ» της οποίας διαχειριστής τυγχάνει ο __________ __________ του __________, στις ατομικές επιχειρήσεις της συζύγου και των δύο τέκνων του καθού, __________ __________, __________ __________ και __________ __________ αντιστοίχως, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Λαϊκή Αγορά της __________.

Επιπλέον με το ως άνω συμφωνητικό συνομολογήθηκε ότι το εν λόγω ποσό των 232.074,30 ευρώ που οφείλεται στην αιτούσα αναλύεται ως εξής: από την ατομική επιχείρηση της __________ __________ προέκυψε οφειλή ποσού 47.074,30 €, από την ατομική επιχείρηση του __________ __________ οφειλή ποσού 78.000 € και από την ατομική επιχείρηση του __________ __________ οφειλή ποσού 107.000 €, ήτοι συνολικά οφειλή ποσού 232.074,30 € (εκατόν δεκαέξι χιλιάδων ευρώ).

Με το ως άνω συμφωνητικό ο καθ’ ου ανέλαβε παράλληλα την υποχρέωση να καταβάλλει το εν λόγω ποσό των 232.074.30€ (διακοσίων τριάντα δύο γιλιάδων εβδοιιιίντα τεσσάρων ευρά και τριάντα ευοω λεπτών) στην αιτούσα σε είκοσι δύο δόσεις έκαστη εξ’ αυτών συμφωνηθείσα να καταβληθεί σε δήλη ημέρα , οι οποίες έπρεπε να καταβληθούν την 16/06/2011 ποσού 17.000 Ευρώ, την 18/06/2011 ποσού 5.000 Ευρώ, την 25/06/2011 ποσού 17.000 Ευρώ, την 07/07/2011 ποσού 5.000 Ευρώ, την 09/07/2011 ποσού 5.000 Ευρώ, την 15/07/2011 ποσού 15.000 Ευρώ, την 28/07/2011 ποσού 5.000 Ευρώ, την 06/08/2011 ποσού 10.000 Ευρώ, την 14/08/2011 ποσού 8.000 Ευρώ, την 20/08/2011 ποσού 8.000 Ευρώ, την 25/08/2011 ποσού 8.000 Ευρώ, την 31/08/2011 ποσού 10.000 Ευρώ, την 10/10/2011 ποσού 10.000 Ευρώ , την 25/10/2011 ποσού 10.000 Ευρώ , την 5/11/2011 ποσού 7.000 Ευρώ, την 25/11/2011 ποσού 6.000 Ευρώ, την 18/12/2011 ποσού 17.074,30 Ευρώ, την 18/01/2012 ποσού 17.000 Ευρώ, την 18/02/2012 ποσού 17.000 Ευρώ, την 18/03/2012 ποσού 15.000 Ευρώ, την 18/04/2012 ποσού 15.000 Ευρώ και την 18/05/2012 ποσού 5.000 Ευρώ με ταυτόχρονη παράδοση προς διασφάλιση της εξόφλησης των δόσεων αντίστοιχων αξιόγραφων, αποδεικνυόμενης δε της καταβολής μόνο δια εγγράφου αποδείξεως του αιτούντος ή του σχετικού αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της αιτούσης, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Εξάλλου με το ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό ρητώς συμφωνήθηκε ότι σε περίπτωση μη προσηκούσης και εμπροθέσμου καταβολής έστω και μίας δόσεως του ως άνω ποσού καθίσταται λτι£ιπρόθεσιιο και απαιτητό το σύνολο τικ οωειλτις επιΒαρυνόιιενο ιιε τους νόιιιιιους τόκους υπερτιιιερίας από τρ στινιιιί της νεννυστις ττις οφειλής, ιίτοι τυν 1η Ιανουάριου 2010 αωού ρτηώς ορίσθηκε στο εν λόνω συικρωνητικό ότι : «« ….Γίνεται μνεία ότι αν δεν εξοφληθεί ο πρώτος των συμβαλλόμενων νόμιμα, εμπρόθεσμα και προσηκόντως μέχρι και την 18/05/2012 , ήτοι την καταληκτική ημερομηνία αποπληρωμής της εν λόγω οφειλής που αναγνώρισε ο δεύτερος προς τον πρώτο των συμβαλλόμενων , καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του ποσού και μάλιστα νομιμοτόκως από την γέννηση της οφειλής προς τον πρώτο των συμβαλλομένων , ήτοι από την 1η Ιανουάριου του 2010 [ και μάλιτα χωρίς να απαιτείται όχληση εκ μέρους του πρώτου των συμβαλλομένων] ».

Ζητεί δε σήμερα η αιτούσα να εκδοθεί Διαταγή Πληρωμής κατά του καθ’ ου με βάση το έγγραφο που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ήτοι το από 16.05.2011 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίσθηκε στη __________, διότι ο καθου αν και παρήλθαν οι ως άνω συμφωνηθείσες δήλες ημερομηνίες καταβολής των δόσεων, ήτοι η 16/06/2011, η 18/06/2011, η    25/06/2011,        η 07/07/2011, η 09/07/2011, η    15/07/2011, η 28/07/2011, η        06/08/2011,        η 14/08/2011, η    20/08/2011, η    25/08/2011, η 31/08/2011, η        10/10/2011,        η 25/10/2011, η 5/11/2011 και    η 25/11/2011, δεν κατέβαλλε        τα συμφωνηθέντα ποσά εμπροθέσμως και         προσηκόντως, ουδέ εξόφλησε την οφειλή του και να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να της καταβάλλει το ποσό 232.074,306 (διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα ευοω λεπτώνίκαι αυτό επιβαρυνόμενο με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας από ττιν τηιέοα γέννυσικ της ΟΦειλικ, ιίτοι την 1η Ιανουάριου 2010, όπως αυτά ορίζονται και συνομολογούνται στο ιδιωτικό συμφωνητικό εώς την ολοσχερή εξόφλησή της αιτούσας.

Με το περιεχόμενο αυτό , η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη κατά τις διατάξεις των άρθρων 623 επ. Κ.Πολ.Δ. και των άρθρων 330 ΑΚ , 335 επ. Α.Κ . 361 επ Α.Κ., 374 επ. Α.Κ. και 873 επ. Α.Κ. Περαιτέρω αποδεικνύεται και βάσιμη, αφού ο καθ’ ου με το προσαγόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνωρίζει εγγράφως, ρητώς και ανεπιφυλάκτως ως αληθινή, οριστική και εκκαθαρισμένη την παραπάνω οφειλή του η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή καθώς παρήλθαν όλες οι ως άνω αναφερόμενες προσδιορισθείσες δήλες ημερομηνίες προς καταβολή, και ο καθου δεν πλήρωσε το χρέος του και κατά συνέπεια η αξίωση της αιτούσας είναι στο σύνολό της ληξιπρόθεσμη και απαιτητή και μάλιστα νομιμοτόκως από την ημέρα γέννησης του χρέους ήτοι την 1η Ιανουάριου 2010.Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία η κρινόμενη αίτηση όπως ορίζεται στο διατακτικό , δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΊΤΤΛΑ με τα με αριθ.γραμμάτια και η νόμιμη προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής με το υπ’ αριθ. γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση .

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον καθ’ ου η αίτηση να καταβάλλει στην αιτούσα το ποσό των 232.074.,30€ (διακοσίων τριάντα δύο Υίλιάδων εβδοιηιντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα ευ ρω λεπτών! νομιμοτόκως από την ημέρα γέννησης του χρέους ήτοι την 1η Ιανουάριου 2010 έως την ολοσχερή εξόφλησή της αιτούσας καθώς και 6800 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι ο καθ’ ου η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στη Χαλκίδα στις 4-3-2013.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία