fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης 280/2008
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τμήμα 3° ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Η Δικαστής Βασιλική Γιαλλελή, Πρωτόδικης Διοικητικών Δικαστηρίων, ήλθε σήμερα στις 5 Μαρτίου 2008, στο γραφείο της στο κατάστημα του       Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, χωρίς την παρουσία γραμματέα για να κρίνει την από 14.1.2008 αίτηση ανάκλησης: Της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί ________ Ο.Ε.», που εδρεύει στην ________, οδός ________, αρ. __.

Κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή του _________. Το Δικαστήριο μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και τις διατάξεις του νόμου.Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα υπ΄ αριθμ. 1092807 και 2648482 σειράς Α γραμμάτια παράβολου), επιδιώκεται η ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 1403/2005 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, με την οποία απορρίφθηκε η από 25.7.2005 αίτηση της αιτούσας εταιρίας για την αναστολή εκτελέσεως των υπ’ αριθμ. 14533/ 14534, 14535,      14536,   14537,   14538,   14539,   14540, 14541, 14542, 14543,  14544, 14545 και 14546/10.6.2004 Πράξεων Χρέωσης Φορολογικών Επιβαρύνσεων του Διευθυντή Ε’ Τελωνείου Πειραιά. Με τις πράξεις αυτές επιβλήθηκαν σε βάρος της αιτούσας εταιρίας φορολογικές επιβαρύνσεις, ποσού 4.910,23, 4.910,23, 4.910,23, 4.910,23, 4.904,53, 4.901,60, 4.901,60, 4.901,60, 4.904,53′, 4.904,53, 4.904,53, 4.904,53, 4.964,52 και 4.001,30 ευρώ, αντιστοίχως, για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, ΦΕΚ 265 Α’).

Επειδή, στο άρθρο 205 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α’), ορίζεται ότι: ”-1… -6. Οι αποφάσεις που εκδίδονται για την αίτηση αναστολής μπορούν να ανακληθούν εν όλω ή εν μέρει, ύστερα από αίτηση διαδίκου ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται σε νέα στοιχεία. Κατα την εκδίκαση της αιτησης αυτής εφαρμόζονται αναλόγως ol διατάξεις των άρθρων 200 έως και 205”.Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με τις υπ’ αριθμ. 14533, 14534, 14535, 14536, 14537, 14538, 14539, 14540,14541,14542,14543,14544,14545 και 14546/10.6.2004 Πράξεις Χρέωσης Φορολογικών Επιβαρύνσεων του Διευθυντή Ε’ Τελωνείου Πειραιά επιβλήθηκαν σε βάρος της αιτούσας εταιρίας φορολογικές επιβαρύνσεις, ποσού 4.910,23, 4.910,23, 4.910,23, 4.910,23, 4.904,53, 4.901,60, 4.901,60, 4.901,60, 4.904,53, 4.904,53, 4.904,53, 4.904,53, 4.964,52 και 4.001,30 ευρώ, αντιστοίχως, για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, ΦΕΚ 265 Α’ ) . Κατά των προαναφερόμενων πράξεων η αιτούσα άσκησε την από 15.9.2004 προσφυγή και, συγχρόνως, ζήτησε την αναστολή εκτελέσεώς τους, κατά το μέρος που αυτές αφορούν το κατά νόμο βεβαιούμενο ποσό των καταλογισθεισών σε βάρος της αιτούσας συνολικών επιβαρύνσεων, ύψους 33.917,10 ευρώ (67.834,19 ευρώ οι συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις X 50%, σχετ. άρθρο 31 παρ. 4 ν. ‘2960/2001), ισχυριζόμενη ότι εάν υποχρεωθεί να καταβάλει το προαναφερόμενο ποσό, θα καταστραφεί οικονομικά, ιδίως ενόψει των επαγγελματικών υποχρεώσεών της (αποδοχές των εργαζομένων στην επιχείρησή της, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ και ΦΠΑ) .

Η αίτησή της αυτή, όμως, απορρίφθηκε με την υπ’ αρίθμ. 261/2005 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, με την αιτιολογία ότι η αιτούσα δεν προσκόμισε στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η βλάβη της. Στη συνέχεια η αιτούσα κατέθεσε δεύτερη αίτηση αναστολής-ανάκλησης της ανωτέρω απόφασης, η οποία όμως απορρίφθηκε με την 1403/2005 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά με την αιτιολογία αφενός ότι δεν προσκομίστηκε κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί την ανάκληση της 261/2005 απόφασης, αφετέρου ότι δεν προσκόμισε κανένα νέο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η βλάβη της. Ήδη, με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα επιδιώκει την ανάκληση της 1403/2005 δικαστικής αποφάσεως, επαναλαμβάνοντας τους ως άνω αναφερόμενους ισχυρισμούς της, προς απόδειξη των οποίων προσκομίζει το πρώτον ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την 41495/2006 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (καθώς και το 3359/12.9.2006 πιστοποιητικό τελεσιδικίας της απόφασης αυτής), με την οποία κρίθηκε ότι τα μέλη της ομόρρυθμης αιτούσας εταιρείας είναι αθώα των κατηγοριών για τις οποίες καταλογίστηκαν από το Ε’ Τελωνείο Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει της διατάξεως του άρθρου 205 παρ. 6 ΚΔΔ που παρατέθηκε σε προηγούμενη σκέψη, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ότι η 41495/2006 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, αποτελεί μεν νέο στοιχείο, πλην όμως η αιτούσα εξακολουθεί να μην προσκομίζει  κανένα νέο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι αυτή βρίσκεται (ενόψει των ετήσιων εισοδημάτων της και των λοιπών υποχρεώσεών της) σε αδυναμία καταβολής των καταλογισθέντων σε βάρος της ποσών ή ότι από την καταβολή των ποσών’ αυτών θα υποστεί οικονομικό κλονισμό. Εξάλλου, η απειλή λήψης σε βάρος της αιτούσας αναγκαστικών μέτρων (σε συνδυασμό με την άρνηση της ΔΟΥ να της χορηγήσει πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας) δε στοιχειοθετεί βλάβη από την άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων, αφού είναι βέβαιο ότι εάν η αιτούσα καταβάλει την οφειλή, της και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης θα ατονήσει και η ΔΟΥ θα προβεί στη χορήγηση πιστοποιητικού. Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί, να διαταχθεί η κατάπτωση του παράβολου που κατέβαλε η αιτούσα και να μην επιδικασθούν σε βάρος της τα δικαστικά έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου, ελλείψει σχετικού αιτήματος, (άρθρο 275 παρ.1 εδ. τελευταίο ΚΔΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παράβολου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Η απόφαση εκδόθηκε στον Πειραιά στις 13.3.2008

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΛΛΕΛΗ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία