fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 308/2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Βασιλική Καρακώστα, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσιά στο ακροατήριό τον, στις 9 Μαΐου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ : __________  __________ του __________, κατοίκου __________ (οδός __________ αρ. __) ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τιυ Νικολάου Ζερβά.

ΤΗΣ ΚΑΘΉΣ Η Α1 ΊΑΚΟΠΗ : Ετερρόρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “__________ . ΚΑΙ ΣIΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ & ΚΑΤΕΨΎΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ”, που εδρεύει στο __________ (οδός __________ αρ. __), νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάΟηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά ; Με επίσπευση της καθ’ής η ανακοπήν προς ικανοποίηση χρηματικής απαίτησής της, ποσού 232.074,30 ευρώ, πλέον τόκων και είόδων, δυνάμει πρώτοι? (Α7) εκτελεστού απογράφου της υπ’αριθ. 165/2013 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, που εκδόθηκε σε βάρος του ανακόπτοντος, της υπ/αριθ. 2689/1,04.2013 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων και της υπ αρι,θμ. 2690/2.04,2013 περίληψης αυτής, που συντάχθηκαν από τον Δικαστικό Επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, Νικόλαο  Αντωνίου, εκτίθενται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, στις 15.05.2013, στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Χαλκίδας, Αλεξάνδρας Κζίτρανά-Τσάλα, τα κάτωθι ακίνητα : Αν α) Η υπό στοιχείο (Δ-1) οριζόντια ιδιοκτησία [διαμέρισμα) του τέταρτου υπέρ το ισόγειο ορόφου και β) Η υπό στοιχείο (Υ-2) αποθήκη του υπογείου, όπως παρακάτω λεπτομερώς περιγράφοντας με τα συστατικά καί τα παραρτήματα τους, μιας πολυκατοικίας χτισμένης σε οικόπεδο, άζτιη και οικοδομήσιμο, έκτασης 649,36 τ.μ, ή όσων και αν είναι, κείμενο στη Δημοτική Κοινότητα __________, της Δημοτικής Ενότητας __________, του Δήμου __________, της __________ της _________  και συγκεκριμένα στη θέση “__________”, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πάλεως __________, στο υπ’αριθ, 528 Ο.Τ. και επί τος οδού __________, εμφαινόμενο με τα περιμετρικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο από μηνός Φεβρουαρίου 1984 τοπογράφο διάγραμμα της αρχιτέκτονος μηχανικού ______  ________, που είναι ιίροσαρτημένο στο υπ’αριθ. 28.680Λ984 συμβόλαιο του Συμβ/φου Χαλκίδας Βασιλείου Σ. Παππά και συνορευόμενο ολόκληρο γύρωθεν με την οδό __________ επί πλευράς Α-Β του σχεδιαγράμματος μήκους 16,30 μέτρων, συν Β-Γ επί πλευράς μήκους 1140 μέτρων, Γ-Δ επί πλευράς μήκους 8,50 μέτρων, με ιδιοκτησία __________ συζ. __________ __________ επί πλευράς Δ-Ε του σχεδιαγράμματος μήκους 16,80 μέτρων, με υπόλοιπη ιδιοκτησία __________ __________ επί πλευράς Ε-Ζ του σχεδιαγράμματος μήκου; 26,20 μέτρων, με ιδιοκτησία _________   __________ και __________ __________ επί συνολικής πλευράς Α-Ζ του σχεδιαγράμματος μήκους 28,20 μέτρων. Συγκεκριμένα : α) Η υπό στοιχείο (Δ-1) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του τέταρτου υπέρ το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 85,96 τ,μ. αποτελούμενη από σαλόνι, τραπεζαρία, (2) ϊίοι,τώνες, κουζίνα, λουτρό, οφίς και τέσσερις βεράντες και συνορευόμενη βόρεια με την οδό __________, νότια με το Δ-2 διαμέρισμα, πλατύσκαλο __________, του Δήμου _________, της ________, της ________ και συγκεκριμένα στη θέση “__________” εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της τόλεως __________ και στις οδούς __________ __________, __________ και __________, στο οικοδομικό τετράγωνο __, το οποίο έχει συνολική έκταση 451,73 τμ, όπως καταμετρήθηκε και φαίνεται με τα περιμετρικά στοιχεία Α-Β Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο συνταγμένο ειδικά για το ενιαίο αυτό οικόπεδο από το μήνα Οκτώβριο 1989 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδίου αρχιτέκτονα μηχανικού _______  _____, το συνημ μένο στο με αριθμό 11,359/1990 συμβόλαιο του Συμβ/φου Χαλκίδας Ιωάννη Στρουμπούλη και συνορεύει Βόρεια με την οδό __________ __________, στην πρόσοψη Β-Α με μήκος 15,95 μέτρα και με την ιδιοκτησία ________  _______, στην πλευρά Ζ~Ε ιζ μήκος 8,05 μέτρα, Ανατολικά πάλι με ιδιοκτησία _________  _______ στην πλευρά Α-2 με μήκος 1733 μέτρα καί με την ιδιοκτησία κληρονόμων ________  ________ στην πλευρά :Ε-Δ με μήκος 17,15 μέτρα, Νότια με την οδό __________  στην πρόσοψη Δ-Γ με ί μήκος 11,90 μέτρα και Δυτικά με την με την οδό __________ στην πρόσοψη Γ-Β με μήκος 32,35 μέτρα Το ανωτέρω κατάστημα περήλθε στον ανακόπτόντα κατά το 16 εξ’αδιαιρέτου, με αγορά, δυνάμει του νπ’αριθ. 13.697/17.12.1993 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβ/φου Χαλκίδας Ιωάννη Στρουμπούλη, που με’ αγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χαλκίδας τον τόμο 1526 και αριθμό 16. Το ακίνητο αυτό φέρει αριθμό ΚΑΕΚ1216258120C2/0/3 του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλκίδας. Η εμπορική αξία των ακινήτων αστών, εκτιμήθηκε στις προσβαλλόμενες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης ως εξής : 1) Για το υπό στοιχείο (ΔΊ) διαμέρισμα στο ποσό των 108,000 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 72.000 ευρώ (2/3 της εμπορικής του αξίας) 2) Για την υπό στοιχείο (Τ-2) αποθήκη, στο ποσό των 750 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 500 ευρώ (2/3 της εμπορικής του αξίας) και 3) Για το υπό στοιχείο (1-2) κατάστημα του ισογείου στο ποσό των 21.000 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 14000 ευρώ (2/3 της εμπορικής του αξίας). Ο ανακόπτων ζητεί τη διόρθωση της ως άνω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης και της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης, προσδιορίζοντας την εμπορική αξία και την τιμή πρώτης προσφοράς των ως άνω c κινητών ως εξής; 1) Για το υπό στοιχείο (Δ-1) διαμέρισμα, στο ποσό των 240.000 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 160.000 ευρώ (2/3 της εμπορικής του αξίας) 2) Για την υπό στοιχείο (Τ-2) αποθήκη, στο ποσό των 1.200 Εντωνίου, ως προς την αξία των περιγραφομένων σε αυτές ακινήτων και την τιμή Οντης πρώτης προσφοράς.

ΟΡΙΖΕΙ την αξία ίων ακινήτων, που εκτίθενται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό, με βάση την ανωτέρω έκθεση και την προαναφερθείσα περίληψη
αυτής, ως εξής : 1) Για το υπί στοιχείο (Δ-1) διαμέρισμα, στο ποσό των 150.000 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 100.000 ευρώ, (2) Για την υπό στοιχείο (Ύ-2) αποθήκη, στο ποσό των 1.0(0 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 666,66 ευρώ και 3) Για το υπό στοιχείο (1-2) κατάστημα, στο ποσό των 40.000 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό: των 26.666,66 ευρώ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη των γνωστοποιήσεων και δημοσιεύσεων.

ΟΡΙΖΕΙ χρόνο πλειστηριασμού την 24.07.2013, ημέρα Τετάρτη.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Χαλκίδα, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 13-5-2013

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία