fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός απόφασης 394 / 2011
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ειδική διαδικασία πιστωτικών τίτλων (άρθρα 635 επ. Κ.Πολ,Δ.)

Αποτελούμενο από τον δικαστή Παναγιώτη Κατσικερό, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και την γραμματέα Ευσταθία Παπαευθυμίου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 20-10-2010 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

της ανακόπτουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ __________ Α.Ε.», εδρεύουσας στην __________ (οδός __________ αρ. __), νομίμως εκπροσωπούμενης, που δεν παραστάθηκε

του καθ’ ου η ανακοπή __________ __________ του __________, κατοίκου __________ __________ (οδός __________ αρ. _), ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Ιωάννας Μαρώση.

Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 2-11-2009 (αρ. κατάθεσης 1829/3-11- 2009) ανακοπή της, που προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 28-4-2010, οπότε αναβλήθηκε για τη παρούσα δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά την συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος του καθ’ ου η ανακοπή ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη γενόμενη νομίμως, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου από τη σειρά του οικείου πινακίου, εκφώνηση της κρινόμενης υπόθεσης στην παρούσα δικάσιμο, η ανακόπτουσα δεν εμφανίσθηκε και δεν έλαβε μέρος στη συζήτηση, η οποία προσδιορίσθηκε εξ’ αναβολής από την αρχική δικάσιμο της 28/4/2010, όπου όμως είχε παραστεί η ανακόπτουσα δια πληρεξουσίου δικηγόρου της (βλ. πρακτικά συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου της 28/4/2010), άρα είχε λάβει γνώση της αναβολής και της σημερινής δικασίμου. Επίσης, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 226 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ., η μετ’ αναβολή, από την αρχική δικάσιμο, εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων – άρα και της ανακόπτουσας – στη παρούσα δικάσιμο. Επομένως, η ανακόπτουσα πρέπει να δικασθεί ερήμην, χωρίς όμως να παράγεται εκ της ερημοδικίας της τεκμήριο, ομολογίας των ισχυρισμών του καθ’ ου η ανακοπή, το δε παρόν Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 643 παρ. 2 και 649 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).

Με την κρινόμενη ανακοπή ζητείται, για τους αναφερόμενους σ’ αυτήν λόγους, η ακύρωση της υπ. αρ. 13898/2009 διαταγής πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία υποχρεώθηκε η ανακόπτουσα να καταβάλει στον καθ’ ου η ανακοπή, με βάση απαίτηση του δεύτερου, ως τελευταίου κομιστή, από δύο τραπεζικές επιταγές έκδοσης της πρώτης, ποσό 40.000 ευρώ, συν νόμιμους τόκους από την επομένη της εμφάνισης των επιταγών για πληρωμή, συν δικαστικά έξοδα ποσού 680 ευρώ για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Η ανακοπή ασκήθηκε νομότυπα, εμπρόθεσμα και εισάγεται αρμοδίως προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρο 632 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.), σύμφωνα με τη ειδική διαδικασία των άρθρων 638 έως 644 Κ.Πολ.Δ., κατά την οποία εκδικάζεται η διαφορά από την απαίτηση (εκ τραπεζικών επιταγών), με βάση την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής (άρθρα 632 παρ. 3 και 635 Κ.Πολ.Δ.). Πρέπει επομένως να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί η νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

Από την κατάθεση του μάρτυρα του καθ’ ου η ανακοπή, __________ __________, που εξετάσθηκε ενόρκως ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (περιεχόμενη στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασης του) και τα έγγραφα που νομίμως επικαλείται και προσκομίζει ο καθ’ ου η ανακοπή, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η ανακόπτουσα εξέδωσε τις υπ. αρ. 20136100-1 και 20136288-1 μεταχρονολογημένες επιταγές «ΤΡΑΠΕΖΑΣ __________ Α.Ε.», η πρώτη με ημερομηνία έκδοσης 30-3-2009 ποσού 10.000 ευρώ εις διαταγήν της εταιρίας «__________ Α.Ε.» και η δεύτερη με ημερομηνία έκδοσης 30-11-2009 ποσού 30.000 ευρώ εις διαταγήν της εταιρίας «__________ Ε.Π.Ε.». Ο καθ’ ου η ανακοπή, ως τελευταίος νόμιμος κομιστής των ανωτέρω επιταγών, που τις απέκτησε με οπισθογράφηση και παράδοση (την μεν πρώτη επιταγή από την εταιρία «__________ Α.Ε.», την δε δεύτερη επιταγή από τον Χρήστο Οικονομάκη, στον οποίο προηγουμένως είχε οπισθογραφηθεί από την εταιρία «__________ Ε.Π.Ε.»), εμφάνισε αυτές νόμιμα και εμπρόθεσμα προς πληρωμή στις 7-4-2009 την πρώτη επιταγή και στις 3-7-2009 την δεύτερη επιταγή, πλην όμως δεν πληρώθηκαν λόγω έλλειψης υπολοίπου.

Επομένως, κατ’ άρθρα 1, 14 παρ. 1,15 παρ. 4, 17 παρ. 1, 19 εδ. α’, 29 παρ. 1 και 4, 40, 44 και 45 του Ν. 5960/1933, η ανακόπτουσα υποχρεούται να καταβάλει στον καθ’ ου η ανακοπή τα ποσά των επιταγών (βάσει των οποίων εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής), με τους νόμιμους τόκους από την επομένη της εμφανίσεως τους προς πληρωμή έως την εξόφληση και τα δικαστικά έξοδα 680 ευρώ, χωρίς να απαλλάσσεται από την ανωτέρω υποχρέωση της, ακόμη και αν αληθεύει το επικαλούμενο στην ανακοπή γεγονός, ότι οι επιταγές εκδόθηκαν, προς εξασφάλιση ανύπαρκτης οφειλής της εκδότριας έναντι των εις διαταγήν δικαιούχων από πώληση κλιματιστικών μηχανημάτων, ηλεκτρικών ειδών και εξοπλισμού κουζίνας, λόγω εξαπάτησης του μοναδικού μετόχου και της νομίμου εκπροσώπου της εκδότριας, __________ __________ και __________ – __________ __________, εκ μέρους των __________ __________, __________ __________ και των νομίμων εκπροσώπων των εις διαταγήν δικαιούχων εταιριών, __________ __________ και ____________________, για την οποία υποβλήθηκε έγκληση. Και τούτο διότι, κατ’ άρθρο 22 Ν. 5960/1933, για να αντιταχθεί, κατά του κομιστή της επιταγής, ένταση στηριζόμενη στις προσωπικές σχεσεις μεταξύ των εξ’ επιταγής εναγόμενων προσώπων (εκδότη και προηγούμενων κομιστών), θα πρέπει ο κομιστής, κατά το χρόνο κτήσης από αυτόν της επιταγής, να ενήργησε εν γνώσει του προς βλάβη του οφειλέτη της επιταγής (βλ. σχετ. Α.Π. 1436/2003, ΕλλΔνη 2005, σ. 772 – Εφ.ΑΘ. 5}757/2003, ΕλλΔνη 2004, σ. 861 – Εφ.ΑΘ. 7453/2001, ΕλλΔνη 2002’ σ. 481 – Εφ.ΑΘ. 5358/2001, ΕλλΔνη 2002, σ. 1472), προϋπόθεση όμως, που δεν συντρέχει εν προκειμένω, διότι ο καθ’ ου η ανακοπή, όταν απέκτησε τις επιταγές με οπισθογράφηση από τις λήπτριες εταιρίες __________ Α.Ε.» και «__________ Ε.Π.Ε.», δεν ήταν γνώστης των παραπάνω ισχυρισμών (πολύ δε περισσότερο της βασιμότητας αυτών, που δεν επιβεβαιώνεται από σχετική απόφαση ποινικού ή αστικού δικαστηρίου) της ανακόπτουσας, περί εξαπάτησης των νομίμων εκπροσώπων της, καθώς ουδέποτε ενημερώθηκε σχετικώς, γραπτά (λ.χ. με κοινοποίηση της έγκλησης ή εξωδίκου) ή προφορικά, από την εκδότρια ή τις λήπτριες των επιταγών. Με βάση τα παραπάνω, πρέπει να απορριφθεί, ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος, ο πρώτος λόγος της κρινόμενης ανακοπής, που στηρίζεται στην κατ’ άρθρο 22 Ν. 5960/1933 (σε συνδυασμό με τα άρθρα 147 Α.Κ. και 386 Π.Κ.) ένσταση της ανακόπτουσας εκ της υποκείμενης σχέσης (αιτίας) έκδοσης της επιταγής.

Επίσης, ο δεύτερος λόγος ανακοπής, με τον οποίο η ανακόπτουσα επικαλείται ότι συμπληρώθηκε η κατ’ άρθρο 52 παρ. 1 Ν.5960/1933 (σε συνδυασμό με το άρθρο 634 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) εξάμηνη παραγραφή της αξίωσης εκ της υπ. αρ. 20136100-1 επιταγής ποσού 10.000 ευρώ, επειδή εμφανίσθηκε προς πληρωμή στις 7-4-2009, ενώ η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής επιδόθηκε σ’ αυτήν στις 14-10-2009, πρέπει να απορριφθεί [α] ως νομικά αβάσιμος, διότι η συμπλήρωση της επικαλούμενης παραγραφής στις 7-10-2009, ως γεγονός μεταγενέστερο της ημερομηνίας έκδοσης της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής (22-9­2009), δεν νόμιμο λόγο ανακοπής του άρθρου 632 Κ.Πολ.Δ., αλλά μπορεί να προβληθεί μόνο με ανακοπή του άρθρου 933 Κ.Πολ,Δ. (βλ. σχετ. Ποδήματα σε Κεραμέα / Κονδύλη / Νίκα, Ερμ.Κ.Πολ.Δ., άρθρο 632 αρ. 17, 18 και 20) και [β] σε κάθε περίπτωση, ως ουσιαστικώς αβάσιμος, καθώς δεν προσκομίζεται από τους διαδίκους η έκθεση επίδοσης της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής στην ανακόπτουσα, ώστε να επιβεβαιωθεί εάν αυτή η επίδοση πραγματοποιήθηκε πριν ή μετά την 7-10-2009.

Κατ’ ακολουθίαν, μη υπάρχοντος άλλου λόγου ανακοπής, πρέπει αυτή να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, να επικυρωθεί η ανακοπτόμενη με αυτήν διαταγή πληρωμής και να υποχρεωθεί η ανακόπτουσα, λόγω της ήττας της, στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του καθ’ ου η ανακοπή, κατά παραδοχή του σχετικού, υποβληθέντος με τις προτάσεις αυτού, αιτήματος του (άρθρα 106, 176, 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.). Τέλος πρέπει να ορισθεί το κατά νόμο παράβολο για την περίπτωση άσκησης από την ανακόπτουσα ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης (άρθρα 501, 502 παρ.1 και 505 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της ανακόπτουσας και παρόντος του καθ’ ου η ανακοπή.

Ορίζει, για την περίπτωση άσκησης από την ανακόπτουσα ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης, παράβολο ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Απορρίπτει την ανακοπή.

Επικυρώνει την υπ. αρ. 13898/2009 διαταγή πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Υποχρεώνει την ανακόπτουσα να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου η ανακοπή, ποσού οκτακόσιων ( 800 ) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και η πληρεξούσια δικηγόρος του καθ’ ου η ανακοπή, στις 24 Μαϊου 2011.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία