fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης: 459/2014
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αγγελική Προύντζου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν κληρώσεως.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20-11-2013, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: της ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ __________ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην ________  και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο Βασιλική Τουρλάκη.

Των καθ’ ων η αίτηση: 1) __________   __________ του __________, κατοίκου __________ __________ και 2) __________ __________ του __________, κατοίκου ομοίως, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ευάγγελο Ρεγκούτα.

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η αίτησή της, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 200343/20887/2012 προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 19-4-2013 και, μετ’ αναβολή, για τη δικάσιμο της 19-8-2013 και, τέλος, για την άνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 682 και 688 ΚΠολΔ σαφώς συνάγεται ότι η λήψη ασφαλιστικών μέτρων επιτρέπεται και διατάσσεται σε περίπτωση υπάρξεως επικειμένου κινδύνου, που απειλεί το επίδικο δικαίωμα ή την απαίτηση και προς αποτροπή αυτών ή σε περίπτωση συνδρομής επείγουσας περίπτωσης, που επιβάλλει την ταχεία και άμεση λήψη δικαστικών προφυλακτικών μέτρων πριν ή κατά τη διάρκεια της τακτικής διαγνωστικής δίκης. Σε περίπτωση ανυπαρξίας ή σε περίπτωση μη πιθανολόγησης των πραγματικών αυτών προϋποθέσεων δεν δικαιολογείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, τα οποία αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα, κατά τον οποίο τα εξαναγκαστικά μέτρα κατά της περιουσίας ή του προσώπου κάποιου, διατάσσονται και λαμβάνονται μόνον, μετά την οριστική και τελεσίδικη διάγνωση της απαιτήσεως και υπό τις εγγυήσεις και διατυπώσεις της τακτικής διαδικασίας. Ειδικότερα, ως επικείμενος κίνδυνος νοείται η πιθανολόγηση πως επίκειται προσεχής αποξένωση του οφειλέτη από την κατασχετή περιουσία του, έτσι ώστε να είναι αδύνατη η επίσπευση εναντίον του αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν ο αϊτών (δανειστής) αποκτήσει εκτελεστό τίτλο, μετά τον τερματισμό της διαγνωστικής δίκης (ΜΠΑ 23867/93 Νοβ 42.233, ΜΠΧαλκ 686/91 Δ 23.262, ΜΠΑ 12407/85 Δ 16.725, Μπέης Πολ Δικ 682 παρ 5 σελ 32, ο ίδιος “Εισαγωγή στη δικονομική σκέψη, παρ 23, σελ 345, ο ίδιος σχόλιο Δίκη 10.441, Κεραμεύς-Πολυζωγόπουλος, “Τα ασφαλιστικά μέτρα, στο ελληνικό αστικό δικονομικό δίκαιο στο συλλογικό έργο “Η δραστικότητα της δικαιοσύνης παρ. 3, 4 σελ 260). Το γεγονός ότι ο καθού η αίτηση είναι ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη λήψη του ασφαλιστικού μέτρου, διότι ανάγκη για να εξασφαλισθεί η αξίωση δεν δημιουργείται, όταν ο οφειλέτης είναι κάτοχος μικρής περιουσίας, αλλά όταν αυτός επιχειρεί να αποξενωθεί απ’ αυτήν, άλλως όταν προβαίνει σε συγκεκριμένες θετικές ή αποθετικές ενέργειες ή κινήσεις που δείχνουν ότι επίκειται προσεχής αποξένωση. Επείγουσα περίπτωση δε, συντρέχει όταν λχ. συρρέουν βάσιμες πληροφορίες ή επιβεβαιωμένες φήμες ή λαμβάνουν χώρα ενέργειες που καταδεικνύουν την πρόθεση του οφειλέτη να προβεί σε άμεση και προσεχή αποξένωση από την περιουσία του κατά την τρέχουσα στιγμή.

Επί πλέον, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση η πιθανή μεταβολή στο μέλλον της περιουσιακής κατάστασης κάποιου, διότι υπ’ αυτήν την εκδοχή θα εδικαιολογείτο η λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε κάθε εκκρεμή διαφορά, ενόψει της ενδεχόμενης, κατά την κοινή πείρα και λογική, μεταβολής ή ελαττώσεως της περιουσιακής κατάστασης του διαδίκου. Συνεπώς, όταν ο νόμος απαιτεί επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση, εννοεί προδήλως την ύπαρξη ασυνήθους ανάγκης εκτάκτου δικαστικής προστασίας του διαδίκου, δικαιολογουμένων από τη συνδρομή παρόντων πραγματικών περιστατικών συγκεκριμένου κινδύνου ματαιώσεως της απαιτήσεως ή επείγουσας περίπτωσης της παρούσας στιγμής (βλ σχ. ΜΠΑ3066/99 Δ30 (1999) 523) [ΜΠρΠειρ 6460/2003 ΧΡΙΔ 2004.152], Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα επικαλείται ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος, να διαταχθεί η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στα αναφερόμενα ακίνητα της δεύτερης των καθ’ ων, που μεταβιβάστηκαν καταδολιευτικά από την πρώτη των καθ’ ων (όπως διορθώθηκε παραδεκτά το επώνυμό της- άρθρ. 224 ΚΠολΔ), για το ποσό των 60.000 ευρώ, προς εξασφάλιση της ικανοποίησης της απαίτησής της, που αναφέρει, η οποία κινδυνεύει να ματαιωθεί. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρ. 939 επ., 1274 ΑΚ, 706 ΚΠολΔ, ως προς τη δεύτερη, διότι για την πρώτη των καθ’ ων, που δεν είναι πλέον κυρία των ακινήτων είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση των εγγράφων που προσκομίστηκαν νόμιμα μετ’ επικλήσεως και την ένορκη κάτ,άθεση του μάρτυρα των καθ’ ων η αίτηση __________ __________ δεν πιθανολογήθηκαν, ανεξάρτητα από τη βασιμότητα ή μη της απαίτησης της αιτούσας, πραγματικά περιστατικά αδήριτης ανάγκης και επικείμενου κινδύνου απαλλοτρίωσης της περιουσίας της δεύτερης καθ’ ης που να καθιστούν επιβεβλημένη τη λήψη του ζητουμένου ασφαλιστικού μέτρου κατά αυτής, διότι από την ημερομηνία της εκποίησης, την 27-10­2008, μέχρι και τη συζήτηση της παρούσας δεν έχει προβεί σε κάποια προπαρασκευαστική πράξη για απαλλοτρίωση. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι και η αγωγή διάρρηξης που έχει ασκήσει η αιτούσα διασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών, διότι εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων (άρθρ. 220 ΚΠολΔ), και δημιουργεί προσκόμματα στην περαιτέρω μεταβίβαση σε τρίτο. Συνεπώς, η αίτηση πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα θα συμψηφιστούν ενόλω μεταξύ των διαδίκων (άρθρ. 179 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοί τους την

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ