fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Αριθμός Απόφασης:  45/2016
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Ιωάννη Γερωνυμάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στη Νεάπολη την 16 Δεκεμβρίου 2015, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της απούσας __________ __________ του __________, κατοίκου __________ οδός __________  __, ενεργούσας για τον εαυτό της ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της __________, __________ και __________ __________, κατοίκων ομοίως, η οποία εμφανίστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου με την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρία Κανακάκη.

Του καθ’ ου __________ __________ του __________, κατοίκου __________, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 27/7/2015 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 225/2015 και προσδιορίστηκε για την 16/9/2015, οπότε η συζήτηση της υπόθεσης ματαιώθηκε.

Ήδη η αιτούσα επαναφέρει την υπόθεση για συζήτηση με την από  28/9/2015 κλήση της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 275/2015 και προσδιορίστηκε για την 18/11/2015, οπότε η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη σημερινή δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της απούσας και ο καθ’ ου αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους ζήτησαν να γίνουν δεκτοί και η πληρεξούσια δικηγόρος της απούσας όσα αναφέρονται στο σημείωμά της.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1391 και 1493 του ΑΚ προκύπτει ότι οι σύζυγοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση για διατροφή τους, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, ανεξάρτητα του αν ο ένας από αυτούς είναι εύπορος και ο άλλος άπορος, το μέτρο δε της διατροφής καθενός από αυτούς προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες οικογενειακής ζωής. Σε περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους διέκοψε την έγγαμη συμβίωση για εύλογη αιτία, που περιλαμβάνει και την εγκατάλειψή του από τον υπόχρεο προς διατροφή σύζυγο, η διατροφή που του οφείλεται από τον άλλο, το μέτρο της οποίας καθορίζουν πλέον όχι οι συνθήκες του εγγάμου βίου, που ήδη δεν υφίσταται, αλλά, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1493 του ΑΚ, που δεν αποκλείει, το άρθρο 1392 του ιδίου κώδικα, οι ανάγκες του δικαιούχου συζύγου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως, πληρώνεται σε χρήμα κάθε μήνα προκαταβολικώς (ΑΠ 132/2003 ΕλλΔνη 44, 1302, ΑΠ 613/1999 ΕλλΔνη 41, 71, ΑΠ 1661/1997 ΕλλΔνη 39, 1293, ΑΠ 804/1992 ΕλλΔνη 35, 108 με σημειώσεις Ματθία, του ιδίου σε Νο.Β. 31, σελ. 1481), δηλαδή επί διασπάσεως της εγγάμου συμβιώσεως, για την αναζήτηση διατροφής από μέρους ενός των συζύγων πρέπει, κατ’ αρχήν, ο αϊτών αυτήν σύζυγος να έχει από εύλογη αιτία αποστεί της συμβιώσεως ή να έχει εγκαταληφθεί από τον άλλον χωρίς εύλογη αιτία, επιπροσθέτως δε πρέπει να του οφειλόταν διατροφή με τις συνθήκες της εγγάμου συμβιώσεως, κατά την οποία υπάρχει η αμοιβαία υποχρέωση συνεισφοράς για την αντιμετώπιση των αναγκών του γάμου, στις οποίες  περιλαμβάνεται και η διατροφή, υπό την έννοια ότι ο ίδιος όφειλε, κατά τη διάρκεια της συμβιώσεως, τη μικρότερη συνεισφορά στην αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών (ΕφΑΘ 5017/1999 ΕλλΔνη 42, 462, ΕφΑΘ 633/1997 ΕλλΔνη 38 σελ. 887). Το εύλογο ή μη της αιτίας διακοπής της έγγαμης συμβίωσης κρίνεται κυρίως ενόψει α) του περιεχομένου της κατά το άρθρο 1386 του ΑΚ αμοιβαίας υποχρεώσεως των συζύγων για συμβίωση «εφόσον η σχετική αξίωση δεν αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος» και β) των εισαγομένων με το άρθρο 1387 του ίδιου κώδικα αρχών ρυθμίσεως του συζυγικού βίου, ότι «οι σύζυγοι αποφασίζουν από κοινού για κάθε θέμα του συζυγικού βίου και η ρύθμιση από τους συζύγους του κοινού τους βίου πρέπει να μην εμποδίζει την επαγγελματική και την υπόλοιπη δραστηριότητα του καθενός από αυτούς και να μην παραβιάζει τη σφαίρα της προσωπικότητάς του». Θα πρέπει δε η εύλογη αιτία υπαίτια ή ανυπαίτια να αναφέρεται στο πρόσωπο του εναγομένου συζύγου ή στο πρόσωπο και των δύο, με την έννοια υπάρξεως αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στο αντικειμενικά πρόσφορο για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης γεγονός καθεαυτό και στο πρόσωπο του εναγομένου συζύγου ή και των δύο (ΑΠ 1028/2013 ΝΟΜΟΣ).

Με την κρινόμενη αίτησή της η αιτούσα, αφού εξιστορεί ότι με τον καθ’ ου τέλεσαν νόμιμο γάμο την 14/7/2006 από τον οποίο απέκτησαν τρία τέκνα, την __________, την __________ και την __________, που γεννήθηκαν την 28/7/2006, την 19/9/2007 και την 3/12/2008 αντίστοιχα και ότι εξαιτίας της περιγραφόμενης συμπεριφοράς του καθ’ ου είναι πλέον αφόρητη η με αυτόν συμβίωση, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί: α) να ανατεθεί σε αυτήν, προσωρινά, αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον τους, β) να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να της καταβάλλει στην αρχή κάθε μήνα το συνολικό ποσό των 660 ευρώ ως ανάλογη χρηματική διατροφή για τα ως άνω ανήλικα τέκνα τους, τα οποία διαμένουν μαζί της και δεν έχουν εισοδήματα, και το ποσό των 550 ευρώ για την ίδια, η οποία αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της διατροφής της από εισοδήματα ή την περιουσία της, και τα δυο > ποσά με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της καταβολής κάθε δόσης και γ) να καταδικαστεί ο καθ’ ου στην εν γένει δικαστικής της δαπάνη. Η αίτηση αρμοδίους εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1391, 1392, 1485, 1486, 1493, 1496, 1498, 1510 παρ. 1, 1511, 1512, 1513, 1514 ΑΚ και 176, 728, 729, 735 του ΚΠολΔ.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μαρτύρα απόδειξης __________ __________ του __________ και της χωρίς όρκο κατάθεσης του καθ’ ου, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο σύμφωνα με τον πολιτικό τύπο στην Ιεράπετρα, την 14/7/2006, από τον οποίο απέκτησαν τρία τέκνα την __________, που γεννήθηκε την 28/7/2006, την __________, που γεννήθηκε την 19/9/2007 και την __________, που γεννήθηκε την 3/12/2008. Αμέσως μετά το γάμο τους εγκαταστάθηκαν σε μισθωμένο διαμέρισμα στην ________. Η αρχικά ομαλή και χωρίς αξιοσημείωτες εντάσεις έγγαμη συμβίωσή τους διαταράχθηκε από τις αρχές του έτους 2013, όταν ο καθ’ ου άρχισε σταδιακά να απομακρύνεται ψυχικά από την αιτούσα και την οικογένειά του, αδιαφορώντας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυπταν και επιδείκνυε απροθυμία συζήτησης με την αιτούσα σε οτιδήποτε αφορούσε την οικογένειά του. Η συμπεριφορά αυτή του καθ’ ου οδήγησε στην πλήρη ψυχική και συναισθηματική απομάκρυνση των διαδίκων, με αποτέλεσμα τέλη Νοεμβρίου 2014 ο καθ’ ου να αποχωρήσει από την οικογενειακή κατοικία. Επέστρεψε σε αυτή τέλη Δεκεμβρίου 2014, με την προοπτική οι διάδικοι να προσπαθήσουν να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα αφού οι έριδες και διαπληκτισμοί αρχίσαν ξανά και σε συνδυασμό με την αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των διαδίκων οδήγησαν στην οριστική πια αποχώριση του καθ’ ου από τη συζυγική κατοικία τον Ιανουάριο του έτους 2015. Έκτοτε η αιτούσα εξακολουθεί να κατοικεί στη συζυγική κατοικία, με τα ανήλικα τέκνα της. Πιθανολογείται περαιτέρω ότι λόγω της διακοπής της συμβιώσεως των διαδίκων συζύγων αποκλείεται η άσκηση της επιμέλειας στα ανήλικα τέκνα των διαδίκων από κοινού από αυτούς, η οποία, λαμβανομένου υπόψη του αληθινού συμφέροντος των ανηλίκου, το οποίο το Δικαστήριο πρέπει να έχει ως μόνο οδηγό, πρέπει να ανατεθεί προσωρινά στην αιτούσα, καθώς αυτή παρέχει τα εχέγγυα ώστε τα ανήλικα να αναπτύξουν ισορροπημένη προσωπικότητα και να τύχουν πλήρους ψυχοπνευματικής ανάπτυξης, διότι υπεραγαπά τα ανήλικα, τα οποία λόγω της ηλικίας τους, του φύλου τους και του γεγονότος ότι από τη γέννηση τους ουδέποτε διέμειναν μακριά της, είναι πιο κοντά αισθηματικά προς στην μητέρα τους.

Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι τα ανήλικα είναι μαθήτριες της Δ’, Ρ και Β’ τάξη αντίστοιχα του Δημοτικού Σχολείου, και δεν ασχολούνται με οποιαδήποτε εξωσχολική δραστηριότητα, ούτε χρειάζονται οποιοσδήποτε ιδιαίτερης ιατρικής παρακολούθησης ή υποβοήθησης, στερούνται οποιασδήποτε περιουσίας ή εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή, ενώ λόγω της ηλικίας τους αδυνατούν να εργασθεί. Επομένως, μη δυνάμενα να αντιμετωπίσουν με τις δικές τους δυνάμεις τις ανάγκες διατροφής τους, έχουν αξίωση διατροφής έναντι των γονέων τους, καθένας των οποίων ενέχεται αναλόγως των δυνάμεων του. Ο καθ’ ου εργάζεται ως βοηθός τεχνίτης στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «__________  __________ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται την κατασκευή και τοποθέτηση πρότυπων μεταλλικών θερμοκηπίων, με μηνιαίες αποδοχές ανερχόμενες στο ποσό των 705 ευρώ [35 ευρώ (ημερομίσθιο) X 25 ημέρες/μήνα – 19,5% (κρατήσεις)]. Έχει στην ιδιοκτησία του το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας __________  ΙΧΕ αυτοκίνητο, τύπου __________ και μια βάρκα ψαρέματος με εξωλέμβια μηχανή, αγνώστου τύπου και αξίας. Άλλα περιουσιακά στοιχεία δεν πιθανολογήθηκε ότι διαθέτει και κυρίως δεν πιθανολογείται αν και ποιο είναι το εισόδημά του από αγροτική περιουσία που η αιτούσα ισχυρίζεται ότι διαθέτει ο καθ’ ου, ούτε ότι ο καθ’ ου έλαβε το έτος 2013 επίδομα που αναλογεί στις τρίτεκνες οικογένειες και το έτος 2014 κοινωνικό μέρισμα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, καθώς για την απόδειξη των ισχυρισμών της η αιτούσα προσκομίζει αιτήσεις του καθ’ ου προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την παροχή των οικονομικών αυτών βοηθημάτων, χωρίς να προκύπτει αν οι αιτήσεις εγκρίθηκαν και ποια ποσά καταβλήθηκαν.

Τα ανήλικα διαμένουν στην ως άνω κατοικία με τη μητέρα τους χωρίς να βαρύνονται με δαπάνες στέγασης πλην όμως θα βαρύνονται με τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες αυτής. Οι λοιπές δαπάνες των ανηλίκων, δηλαδή τροφής, ένδυσης, εκπαίδευσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχαγωγίας είναι οι συνήθεις δαπάνες παιδιών αντίστοιχης με αυτά ηλικίας. Με βάση τις προεκτεθείσες οικονομικές δυνατότητες του καθ’ ου και τις ανάγκες των ανηλίκων τέκνων του, όπως αυτές προκύπτουν από τις πιο πάνω συνθήκες της ζωής τους και συγκεκριμένα, τις ανάγκες τους για ένδυση, διατροφή, εκπαίδευση, ιατρική παρακολούθηση, ψυχαγωγία και εν γένει συντήρηση τους, η διατροφή που δικαιούνται αυτά έναντι του καθ’ ου, δεδομένου ότι με την αίτηση επιδιώκεται το προσδιοριζόμενο από τις ανάγκες τους συνολικό ποσό διατροφής τους, εξαιτίας δε της έλλειψης υποβολής, από τον καθ’ ου ένστασης συνεισφοράς της απούσας στη διατροφή των ανηλίκων, το Δικαστήριο δεν μπορεί να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως την οικονομική δυνατότητα της απούσας και να κανονίσει, ανάλογα με τις δυνάμεις του κάθε γονέα, το επιδικαστέο σε βάρος του καθ’ ου ποσό της διατροφής (ΑΠ 680/2010 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 856/2010 ΕφΑΔ 2011, 434, ΕφΑΘ 854/2010 ΕφΑΔ 2011, 531) ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 400 ευρώ. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζονται οι δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, ΟΤΕ και οι αποτιμώμενες σε χρήμα, συναφείς με την περιποίηση και φροντίδα του προσώπου τους υπηρεσίες, των οποίων έχουν ανάγκη για την ανατροφή τους και προσφέρονται σε αυτά από τη μητέρα τους.

Περαιτέρω πιθανολογείται ότι κατά τη διάρκεια της εγγάμου συμβίωσης των διαδίκων συζύγων, στη συντήρηση της οικογένειας τους συνεισέφεραν και οι δύο διάδικοι, η μεν απούσα με τη διεύθυνση του συζυγικού οίκου, καθώς επίσης και με τον μισθό της, όσο εργαζόταν, ο δε εναγόμενος με τα ως άνω εισοδήματά του, πλην όμως το μεγαλύτερο βάρος συντηρήσεως της οικογένειας των διαδίκων συζύγων έφερε ο καθ’ ου, με συνέπεια, κατά τη διάρκεια της εγγάμου συμβιώσεώς τους, η απούσα να απολαμβάνει μέρος των εισοδημάτων του συζύγου της, αφού συμμετείχε με μικρότερο ποσό στην αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών, ως εκ τούτου δε και τώρα δικαιούται διατροφής, σε χρήμα όμως πλέον, μετά τη διάσπαση του έγγαμου βίου, ο οποίος σύμφωνα και με όσα εκτενώς προαναφέρθηκαν, υπήρξε προβληματικός, λόγω της συμπεριφοράς του καθ’ ου. Η αιτούσα κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης εργαζόταν περιστασιακά ως ξενοδοχοϋπάλληλος, πλην όμως από το έτος 2014 είναι άνεργη και έχει εγγράφει στον ΟΑΕΔ από την 24/10/2014, αδυνατεί δε να βρει εργασία όχι μόνο λόγω των περιορισμένων θέσεων εργασίας εξαιτίας της οικονομικής δυσμενούς συγκυρίας αλλά και διότι δεν διαθέτει άλλο άτομο για να τη συνδράμει στην ανατροφή των τέκνων της. Με βάση τις προαναφερόμενες περιστάσεις, αναγόμενες στο καθεστώς της εγγάμου συμβιώσεως των διαδίκων, οι οποίες δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς, ώστε ν’ αποκλεισθεί ή περιορισθεί το δικαίωμα της απούσας, δικαιολογείται κατ’ αρχήν, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί παραπάνω, η αναζήτηση από την αιτούσα ανάλογου, προς διατροφή της, μέρους από τα εισοδήματα του καθ’ ου συζύγου της κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Επομένως με βάση τις ανάγκες των διαδίκων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής τους και όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τη χωριστή τους διαβίωση, η διατροφή, την οποία δικαιούται η σύζυγος από τον εναγόμενο κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ το μήνα, που ενόψει των συντρεχουσών περιστάσεων, θα απολάμβανε αυτή, από το σύζυγό της υπό καθεστώς συμβιώσεως. Τέλος, πιθανολογήθηκε ότι υφίσταται επείγουσα περίπτωση, που επιβάλλει να διαταχθούν τα, διαλαμβανόμενα στο διατακτικό, αντίστοιχα, ασφαλιστικά μέτρα. Πρέπει επομένως η αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη. Ένα μέρος των δικαστικών εξόδων της απούσας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του καθ’ ου λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας των διαδίκων (άρθρο 178 του ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα την αποκλειστική επιμέλεια των ανήλικων τέκνων των διαδίκων __________, __________ και __________

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου να καταβάλλει το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα προσωρινά στην αιτούσα α) με την ιδιότητά της ως ασκούσα αποκλειστικά την επιμέλεια των πιο πάνω ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, ως μηνιαία διατροφή σε χρήμα για τα ανήλικα και για λογαριασμό τους το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επόμενη που κάθε δόση είναι απαιτητή έως την εξόφληση και β) ως μηναία διατροφή σε χρήμα για την ίδια το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επόμενη που κάθε δόση είναι απαιτητή έως την εξόφληση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του καθ’ ου ένα μέρος των δικαστικών εξόδων της απούσας το οποίο ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Νεάπολη χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, την 23-3-2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ