fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Διαταγής
 516/2018

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Η Δικαστής του Ειρηνοδικείου Πειραιώς Παναγιώτα Κουμαρίνου λαμβάνοντας υπόψη την από 03.07.2018 αίτηση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «__________  Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στον __________  __________  __________ , οδός __________ , αριθ. ___ , με ΑΦΜ __________ , Δ.Ο.Υ __________  και εκπροσωπείται νόμιμα, που υπογράφεται από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο της, Χρηστό Οικονομάκη του Γεωργίου με ΑΜΔΣΠ 2517, κάτοικο Πειραιά, οδ. Λουδοβίκου, αριθμ. 2 κατά του συνεταιρισμού με την επωνυμία «__________ », που εδρεύει στην __________ , οδός __________ , με ΑΦΜ __________ , Δ.Ο.Υ. __________  και εκπροσωπείται νόμιμα,

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα ζητεί την έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τα έγγραφα που αναφέρει στην αίτησή της, ήτοι:

 1. Το υπ’ αριθ. ΤΜ 4362/02.07.2017 μετά των συνοδευτικών ΔΑ υπ’ αριθ.7158/02.07.2017,7145/29.06.2017,7114/22.06.2017,5342/21.06.2017 , 7100/18.06.2017, 7065/11.06.2017 (σχετικό 1)
 2. Το υπ’ αριθ. ΤΜ 4417/18.07.2017 μετά των συνοδευτικών ΔΑ υπ’ αριθ.7245/18.07.2017,5458/16.07.2017,7222/13.07.2017,7213/11.07.2017 , 5410/06.07.2017, 7169/04.07.2017 (σχετικό 2)
 3. Τουπ’αριθ.ΤΜ 4472/3.8.2017     μετά των συνοδευτικών ΔΑ        υπ’αριθ.     7348/03.08.2017,7333/01.08.2017,5521/30.07.2017, 287/27.07.2017, 5490/23.07.2017 (σχετικό 3)
 1. Τουπ’αριθ.ΤΜ 4473/3.8.2017     μετά των συνοδευτικών ΔΑ        υπ’αριθ. 7259/20.07.2017 (σχετικό 4)
 1. Το υπ’ αριθ. ΤΜ 4500/10.8.2017 μετά των συνοδευτικών ΔΑ υπ’ αριθ. 7388/08.08.2017, 7379/07.08.2017, 7366/06.08.2017 (σχετικό 5)
 1. Το υπ’ αριθ. ΤΜ 4570/05.09.2017 μετά ίων συνοδευτικώ\*-‘ΔΑ \· υπ’ αριθ. 7523/05.09.2017,5641/3.5,2017,5635/31.08.2017,7493/29..ρ8.2017,7. 478/27.08.2017,5609/24.08.2017,5603/22.08.2017,5582/20.08.2017, 5574/17.08.2017, 7413/13.08.2017, 7401/10.08.2017 (σχετικό 6)
 2. Το υπ’ αριθ. ΤΜ 4644/02.10.2017 μετά των συνοδευτικών ΔΑ υπ’ αριθ.5710/17.09.2017,7582/14.09.2017,7548/10.09.2017,7538/07.09.2017 (σχετικό 7)
 3. Εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία είναι νόμιμος εκπρόσωπος ο αντίδικος (σχετικό 8)
 4. Την υπ’ αριθμόν 272/2018 Απόφαση Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, (σχετικό 9)
 5. Την υπ’ αριθμόν 4030Δ/13-6-2918 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Εύβοιας Νικολάου I. Αντωνίου (σχετικό 9α)
 6. Τις καρτέλες ΚΕΠΥΟ (σχετικό 10-10α)

Επειδή, από τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα τιμολόγια προκύπτει ότι εντός των πλαισίων της συνεργασίας της αιτούσας με τον καθ’ ού η αίτηση, ο καθ’ ου είχε παραλάβει πλήθος εμπορευμάτων για τα οποία έχουν εκδοθεί τα ανάλογα Τιμολόγια με τα συνοδευτικά Δελτία Αποστολής αυτών και Τιμολόγια Πώλησης. Ότι το παραγγελθέν εμπόρευμα παραλήφθηκε προσηκόντως από τον καθ’ ού η αίτηση ( όπως προκύπτει από την υπογραφή του ίδιου κάτω από την έκφραση «παραλαβή» στα συνοδευτικά δελτία αποστολής και τιμολόγια ), που η αιτούσα του μετέφερε στο υποδειχθέν από τον ίδιο σημείο εκφόρτωσης και εν συνεχεία αποδέχθηκε τα αντίστοιχα Τιμολόγια-Δελτία Αποστολής ή Δελτία Αποστολής, που του απέστειλε και ότι και ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας ΕΕ 2011/7, η οποία ενσωματώθηκε με το άρθρο πρώτο παρ. Ζ του Ν.4152/2013 στην ελληνική νομοθεσία: « … ο δανειστής δικαιούται τόκο υπερημερίας χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις και δεν έχει λάβει το οφειλόμενο ποσό εμπρόθεσμα … Στην περίπτωση συνδρομής ίων ανωτέρω όρων, ο δανειστής έχει δικαίωμα τόκου υπερημερίας από την ημέρα που ακολουθεί ΐην ημερομηνία πληρωμής ή το τέλος της προθεσμίας πληρωμής που ορίζει η σύμβαση. Εάν η ημερομηνία ή η προθεσμία πληρωμής δεν ορίζεται στη σύμβαση, ο δανειστής έχει δικαίωμα τόκου υπερημερίας κατά την εκπνοή τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου.

Επειδή, ο καθ’ ου η αίτηση, καίτοι του παρασχέθηκαν τα αναφερόμενα στα ως άνω τιμολόγια προϊόντα , κατόπιν των δικών του συνοδευόμενων παραγγελιών, και πραγματοποιήθηκε η παράδοση των εμπορευμάτων, όπως προκύπτει και από τα προσκομισθέντα συνοδευτικά Δελτία Αποστολής, αρνείται να εξοφλήσει το ως άνω οφειλόμενο ποσό συνολικού ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (18.306,30€)

Επειδή, από το συνδυασμό των επτά (7) τον αριθμό υπογεγραμμένων τιμολογίων και της καρτέλας πελάτη που διατηρεί η αιτούσα , προκύπτει ότι υπάρχει έγγραφη απόδειξη της απαιτήσεως εναντίον του καθ’ ού η αίτηση.

Επειδή, κατά συνέπεια ο καθ’ ου τυγχάνει υπερήμερος ως προς την εξόφληση των ανωτέρω επτά (7) τον αριθμό τιμολογίων, συνολικού ύφους δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (18.306,300

Επειδή, η αίτηση αυτή είναι νόμιμη κατά άρθρο 623επ. του ΚΠολΔ., και αποδεικνύεται από τα έγγραφα, που προσκομίζονται νόμιμα και αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Επειδή, πρέπει συνεπώς η αίτηση να γίνει δεκτή και κατ’ ουσίας όπως  ορίζεται στο διατακτικό, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί και το ανάλογο τέλος  δικαστικού ενσήμου με ποσοστά υπέρ ΤΝ καιΤΠΔΑ και γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει τον καθ’ ου η αίτηση να καταβάλλει στην αιτούσα για το κεφάλαιο ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (18.306,300, νομιμότοκα από την επομένη ημέρα της εκπνοής τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου.

Καθώς και ευρώ 380 ευρώ ως δικαστικά έξοδα για την έκδοση της διαταγής αυτής.

Σημειώνεται ότι ο καθ’ ού η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις  13/7/2018

Δίνεται εντολή στο Δικαστικό Επιμελητή, από τον οποίο θα ζητηθεί να εκτελέσει την παρούσα διαταγή πληρωμής, στους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι ο νόμος τους επιτάσσει και στους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της Δημόσιας Δύναμης να συνδράμουν όταν τους ζητηθεί.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία