fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης: 528/2016
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη δικαστή Βασιλική Βασιλοπούλου, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Χαλκίδας Πρόεδρος Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέως.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, την Η Δεκεμβρίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: __________  __________  του __________ , κατοίκου __________ , με Α.Φ.Μ.: 021138616, Δ.Ο.Υ. __________ , ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο διό του πληρεξούσιου δικηγόρου του Νικολάου Ζέρβα του Αναστασίου, δικηγόρου Χαλκίδας.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «__________  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ», που εδρεύει στο __________  _______, νομίμως εκπροσωπούμενης, με Α.Φ.Μ.: __________ , Δ.Ο.Υ. __________ , η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αικατερίνης Μητρογιάννη, δικηγόρου Αθηνών.

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή η από 25.11.2016 ανακοπή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 711/2016 και προσδιορίσθηκε η συζήτησή της για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά χη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση ανακοπή, ο ανακόπτων, ζητεί να διορθωθεί α) η υπ’ αριθμ. 2689/01.04.2013 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, Νικολάου Αντωνίου, β) η υπ’ αριθμ. 2690/02.04.2013 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, καθώς και γ) η υπ’ αριθμ. 3046/08.11.2016 Α’ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, δυνάμει των οποίων την 14*1 Δεκεμβρίου 2016 εκτίθενται, με επίσπευση της καθ’ ης η ανακοπή, σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό τα κατασχεθέντα ακίνητά του, όπως αυτά ειδικότερα περιγράφονται στην ανακοπή, αφενός μεν ως προς την εκτιμηθείσα αξία τους και αφετέρου ως προς την τιμή πρώτης προσφοράς τους, καθ’ όσον η αξία τους τυγχάνει υπέρτερη από αυτή που αναφέρεται στην κατασχετήρια έκθεση και στις περιλήψεις αυτής. Επιπλέον, ζητεί να καχαδικασθεί η καθ’ ης η ανακοπή στην καταβολή των δικαστικών του εξόδων.

Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα, η ανακοπή παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 993 παρ. 2 εδ. α’, 954 παρ. 4, 933 και 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, ερειδομένη στις διατάξεις των άρθρων 993 παρ. 2, 954 παρ. 4, 995 παρ. 1, 999 παρ. 1, 176, 189 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος που αφορά στη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 2690/02.04.2013 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης, το οποίο τυγχάνει απορριπχέο ως μη νόμιμο, καθώς έχει καταστεί άνευ αντικειμένου, δεδομένου όχι έχει ήδη καταρτισθεί νέα επαναληπτική περίληψη της υπ’ αριθμ. 2689/01.04.2013 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης και δη η ήδη προσβαλλόμενη με την υπό κρίση ανακοπή υπ’ αριθμ. 3046/08.11.2016 Α’ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης. Πρέπει, συνεπώς, η υπό κρίση ανακοπή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα του ανακόπχονχος, ______ __________  του __________ , που έλαβε χώρα νομίμως ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που νομίμως προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με επίσπευση της καθ’ ης η ανακοπή, με την υπ’ αριθμ. 2689/01.04.2013 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, Νικολάου Αντωνίου, κατασχέθηκε, βάσει και προς εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 165/2013 Διαταγής Πληρωμής της Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου και του πρώτου (A1) εκτελεστού απογράφου αυτής, η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη – ανακόπχονχος, ήτοι: Α. ί) Η υπό στοιχεία Δ-1 οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του τετάρτου υπέρ το ισόγειο ορόφου και ϋ) η υπό στοιχεία Υ-2 αποθήκη του υπογείου, με τα συστατικά και τα παραρτήματά τους, μιας πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, έκτασης 649,36 τ.μ. ή όσων και αν είναι, κείμενο στη Δημοτική Κοινότητα __________ , της Δημοτικής Ενότητας __________ , του Δήμου __________ , της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στη θέση «__________ », εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Χαλκίδας, στο υπ’ αριθμ. 528 Ο.Τ. και επί της οδού __________ , εμφαινόμενο με τα περιμετρικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο από μηνάς Φεβρουάριου 1984 τοπονραφικό διάγραμμα της αρχιτέκτονος μηχανικού __________  __________  , nou eIvqi προσαρτημένο στο υπ’ αριθμ. 28.680/1984 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Χαλκίδας , Βασιλείου  Παππά και συνορευόμενο ολόκληρο γύρωθεν με την οδό __________  επί πλευράς Α-Β του σχεδιαγράμματος μήκους 16,30 μέτρων, συν Β-Γ επί πλευράς μήκους 11,40 μέτρων, Γ-Δ επί πλευράς μήκους 8,50 μέτρων, με ιδιοκτησία __________  συζ. _______  __________  επί πλευράς Δ-Ε του σχεδιαγράμματος μήκους 16,80 μέτρων, με υπόλοιπη ιδιοκτησία __________  __________  επί πλευράς Ε-Ζ του σχεδιαγράμματος μήκους 26,20 μέτρων, με ιδιοκτησία __________  __________  και __________  __________  επί συνολικής πλευράς Α-Ζ του σχεδιαγράμματος μήκους 28,20 μέτρων. Ειδικότερα: ί) Η υπό στοιχεία Δ-1 οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του τετάρτου υπέρ το ισόγειο ορόφου, επιφάνειαο 85.96 τ.μ, τέσσερις βεράντες και συνορευόμενη βόρεια με την οδό __________ , νότια με το Δ-2 διαμέρισμα, πλατύσκαλο κλιμακοστασίου, φρέαρ αναβατήρος, ανατολικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και δυτικά με πλατύσκαλο κλιμακοστασίου και την οδό __________ , με τα αναλογούντα 90,08/1000 ποσοστά εξ αδιαιρέτου στο παραπάνω οικόπεδο και στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη, πράγματα και εγκαταστάσεις της πολυκατοικίας αυτής ή 58,50 τ.μ και η οποία φέρει αριθμό ΚΑΕΚ 121625704011/0/ 13 του Κτηματολογικού Γραφείου __________  και ΐί) η υπό στοιχεία Υ-2 αποθήκη του υπογείου, επιφάνειας 3,60 τ.μ., αποχελούμενη από μία αίθουσα και συνορευόμενη βόρεια με διάδρομο υπογείου, νότια με αυλή πολυκατοικίας, ανατολικά με την Υ-3 αποθήκη και δυτικά με την Υ-1 αποθήκη, με τα αναλογούντα 1,50/1000 ποσοστά εξ αδιαιρέτου στο παραπάνω οικόπεδο και στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη, πράγματα και εγκαταστάσεις της πολυκατοικίας αυτής ή 0,98 τ.μ και η οποία φέρει αριθμό ΚΑΕΚ 121625704011/0/2 του Κτηματολογικού Γραφείου __________ . Β) το 1/2 εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 1-2 καταστήματος του ισογείου, όπως φαίνεται σε κάτοψη στο από μηνός Νοεμβρίου 1993 νέο σχέδιο κάτοψης χου ισογείου ορόφου, καθώς και στον από μηνός Νοεμβρίου 1993 συνταγμένο νέο πίνακα χιλιοστών και τα δύο χου αρχιτέκτονα μηχανικού _______  _________, τα συνημμένα στην υπ’ αριθμ. 13.695/1993 πράξη του Συμβολαιογράφου Χαλκίδας Ιωάννη Στρουμπούλη, που αποτελείται από μία αίθουσα και ένα χώρο W.C., έχει ιδιόκτητη επιφάνεια 32,15 τ.μ. ύψος 3,50 μέτρα, ιδιόκτητο όγκο 112,52 κυβικά μέτρα, αναλογία όγκου κοινοχρήστων 8,62 κυβικά μέτρα, συνολικό όγκο 121,14 κυβικά μέτρα, συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων και ποσοστό συνιδιοκτησίας σε ολόκληρο το οικόπεδο 29/1000 εξ αδιαιρέτου και συνορεύει με την οδό __________  μέσω χης πρασιάς, σε πρόσοσιμη μήκους 4,35 μέτρων, με το 1-1 γωνιακό ισόγειο κατάστημα, με την όμορη ιδιοκτησία __________ . __________  και με το 1-3 ισόγειο κατάστημα. Το ανωτέρω κατάστημα αποτελεί χωριστή, ανεξάρτητη και διηρημένη οριζόντια ιδιοκτησία και ευρίσκεται σε οικοδομή που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο κείμενο στη Δημοτική Κοινότητα __________ , της Δημοτικής Ενότητας __________ , του Δήμου __________ , της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στη θέση «__________ », εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης __________  και στις οδούς __________  __________ , __________  και __________ , στο υπ’ αριθμ. 185α Ο.Τ., συνολικής έκτασης 451,73 τ.μ., όπως καταμετρήθηκε και εμφαίνεται με τα περιμετρικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο συνταγμένο ειδικά για το ενιαίο αυτό οικόπεδο, από μηνός Οκτωβρίου 1989, τοπογραφικό διάγραμμα του ίδιου αρχιτέκτονα μηχανικού __________  __________ , το συνημμένο στο υπ’ αριθμ. 11.359/1990 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Χαλκίδας Ιωάννη Στρουμπούλη και συνορεύει βόρεια με την οδό __________  __________ , στην πρόσοψη Β-Α με μήκος 15,95 μέτρα και με την ιδιοκτησία __________ . __________ , στην πλευρά Ζ-Ε με μήκος 8,05 μέτρα, ανατολικά πάλι με ιδιοκτησία __________ . __________  στην πλευρά Α-Ζ με μήκος 17,33 μέτρα και με την ιδιοκτησία κληρονόμων ______. __________  στην πλευρά Ε-Δ με μήκος 17,15 μέτρα, νότια με την οδό __________  στην πρόσοψη Δ-Γ με μήκος 11,90 μέτρα και δυτικά με την οδό __________  στην πρόσοψη Γ-Β με μήκος 32,35 μέτρα, φέρει, δε, αριθμό ΚΑΕΚ 121625812002/0/3 του Κτηματολογικού Γραφείου __________ . Με την προαναφερόμενη, δε, έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, η αξία της παραπάνω ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος εκχιμήθηκε, από τον συντάξαντα αυτή δικαστικό επιμελητή, ως εξής: α) το υπό στοιχεία Δ-1 διαμέρισμα στο ποσό των 108.000,00 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της εκτίμησης, ήτοι ποσό 72.000,00 ευρώ, η οποία είναι μεγαλύτερη από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, β) η υπό στοιχεία Υ-2 αποθήκη στο ποσό των 750,00 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της εκτίμησης, ήτοι ποσό 500,00 ευρώ, η οποία είναι μεγαλύτερη από την αντικειμενική αξία του ακινήτου και γ) το 1/2 εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 1-2 καταστήματος στο ποσό των 21.000,00 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της εκτίμησης, ήτοι ποσό 14.000,00 ευρώ, η οποία είναι μεγαλύτερη από την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Επιπλέον, συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 2690/02.04.2013 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του νόμου, με την οποία ορίσθηκε ως ημέρα πλειστηριασμού η 15π Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη, από την 16υ έως και την 17η απογευματινή ώρα της εν λόγω ημέρας. Εν συνεχεία, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 308/2013 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, επί της από 26.04.2013 ανακοπής του ανακόπτοντος, με την οποία διατάχθηκε η διόρθωση της προαναφερόμενης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης και της αντίστοιχης περίληψης αυτής, ως προς την εκτίμηση της αξίας και την τιμή πρώτης προσφοράς των ως άνω περιγραφόμενων ακινήτων, οι οποίες ορίσθηκαν α) για το υπό στοιχεία Δ-1 διαμέρισμα στο ποσό των 150.000,00 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 100.000,00 ευρώ, β) για την υπό στοιχεία Υ-2 αποθήκη στο ποσό των 1.000,00 ευρώ, με τιμή πρώτηςπροσφοράς χο ποσό των 666,66 ευρώ και γ) για το 1/2 εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 1-2 καταστήματος στο ποσό των 40.000,00 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 26.666,66 ευρώ, ενώ ορίσθηκε νέα ημερομηνία πλειστηριασμού η 24*1 Ιουλίου 2013. Η διενέργεια, όμως, του εν λόγω πλειστηριασμού ανεστάλη, μετά την άσκηση της από 21.03.2013 ανακοπής του ανακόπτοντος κατά του κύρους της ένδικης Διαταγής Πληρωμής, η οποία απερρίφθη με την υπ’ αριθμ. 245/2015 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου. Ακολούθως, συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 3046/08.11.2016 Α’ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου C0C άνω δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκίδας Νικολάου Αντωνίου, δυνάμει  της οποίας τα παραπάνω αναφερόμενα κατασχεθέντα ακίνητα του ανακόπτοντος εκτίθενται την 14η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη, από την 16ί έως και την 17η  απογευματινή ώρα της εν λόγω ημέρας, σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό. Η αξία, δε, της παραπάνω ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος εκτιμήθηκε, από τον συντάξανια αυτή δικαστικό επιμελητή, ως ε§09· α) έο υπό στοιχεία Δ-1 διαμέρισμα στο ποσό των 108.000,00 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 72.000,00 ευρώ, β) η υπό στοιχεία Υ-2 αποθήκη στο ποσό των 750,00 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 500,00 ευρώ, και γ) το 1/2 εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 1-2 καταστήματος στο ποσό των 21.000,00 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 14.000,00 ευρώ, η οποία είναι μεγαλύτερη από την  αντικειμενική αξ’ια του ακινήτου. πράξεων, ήτοι της ένδικης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης και της Α’ επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης, αμφότερες δεν συμμορφώθηκαν στην ως άνω δικαστική διόρθωση, που διετάχθη με την υπ’ αριθμ. 308/2013 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, ως προς την εκτίμηση της αξίας και την τιμή πρώτης προσφοράς των ως άνω περιγραφόμενων ακινήτων.

Το γεγονός αυτό πιθανολογείται ότι επιφέρει βλάβη στα έννομα συμφέροντα του ανακόπτοντος, καθώς η αξία της κατασχεθείσας ακίνητης περιουσίας του εκπμάται ότι τυγχάνει υπέρτερη, όπως τούτο άλλωστε κρίθηκε και από το προαναφερόμενο δικάσαν Δικαστήριο, σε σχέση με αυτή που αναφέρεται στην ως άνω κατασχετήρια έκθεση και στην επαναληπτική περίληψη αυτής. Εκ του λόγου αυτού, δεν πιθανολογείται ότι η άσκηση της υπό κρίση ανακοπής έλαβε χώρα με σκοπό παρέλκυσης της εκτελεστικής διαδικασίας, όπως αβασίμως διατείνεται η καθ’ ης η ανακοπή, καθ’ όσον η προαναφερθείσα εκτίμηση της αξίας των κατασχεθέντων ακινήτων αποβαίνει σε βάρος του ανακόπτοντος, με δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση επιδιωκόμενο αποτέλεσμα τυγχάνει η επίτευξη του κατά το δυνατόν υψηλότερου εκπλειστηριάσματος. Σημειωτέον, επιπλέον, όχι το παρόν Δικαστήριο δεν δεσμεύεται από το προσωρινό δεδικασμένο (άρθρα 993 παρ. 2 εδ. α’, 954 παρ. 4 και 695 ΚΠολΔ, για το ότι παράγεται προσωρινό δεδικασμένο, βλ. ΜΠρΖακυνθ 112/2014 ΕφΑΔ 2014,948, ΜΠρΘεσ 14016/2011 ΕΠολΔ 2011,659, ΜΠρΧαλκ 778/2009 ΑρχΝ 2010,536) της προηγουμένως εκδοθείσας υπ’ αριθμ. 308/2013 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, που έκανε εν μέρει δεκτή προγενέστερη ανακοπή του ανακόπτοντος και προέβη στη διόρθωση, σύμφωνα με τα προλεχθέντα, της προαναφερόμενης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης και της υπ’ αριθμ. 2690/02.04.2013 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης.

Τούτο διότι, η υπό κρίση ανακοπή στρέφεται μεν κατά της ίδιας έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, αλλά επιπλέον και κατά της μεταγενεστέρους συνταχθείσας υπ’ αριθμ. 3046/08.11.2016 Α’ επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης και συνεπώς, ελλείπει η προϋπόθεση της ταυτότητας της ιστορικής αιτίας για την παραγωγή δεδικασμένου (άρθρα 695 και 324 ΚΠολΔ). Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση, η προβλεπόμενη εκ της διάταξης του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ διόρθωση, ισχύει και για την περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, τόσο της αρχικής, όσο και της επαναληπτικής, στην οποία περιέχονται ως απαραίτητα στοιχεία της και εκείνα της κατασχετήριας έκθεσης, αφού ο νόμος αποβλέπει στη διόρθωση της διαδικαστικής πράξης, με την οποία επισπεύδεται ο πλειστηριασμός (ΑΠ 1687/2005 ΕλλΔνη 2008,1031). Περαιτέρω, ενόψει της θέσης, της συνολικής επιφάνειας, της ηλικίας και της εν γένει κατάστασης της κατασχεθείσας ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος, λαμβάνοντας υπόψιν και τα σημερινά δεδομένα της εγχώριας οικονομικής κρίσης, συνεπεία της οποίας παρατηρείται μείζονα κάμψη στην αγορά ακινήτων, πιθανολογείται ότι η αξία της παραπάνω ακίνητης περιουσίας προσδιορίζεται ως εξής: α) για το υπό στοιχεία Δ-1 διαμέρισμα στο ποσό των 150.000,00 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 100.000,00 ευρώ, β) για την υπό στοιχεία Υ-2 αποθήκη στο ποσό των 1.000,00 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 666,66 ευρώ και γ) για το 1/2 εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 1-2 καταστήματος στο ποσό των 40.000,00 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 26.666,66 ευρώ. Τούτο, άλλωστε, επιρρωνύεται και από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του ανακόπτοντος, ο οποίος ανέφερε ότι οι περιοχές, στις οποίες ευρίσκονται τα ένδικα ακίνητα, δεν έχουν υποστεί μεγάλη πτώση τιμών, παρά την οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα οι τιμές αγοράς τους να ανέρχονται αφενός μεν για το διαμέρισμα και την αποθήκη στο συνολικό ποσό των 160.000,00 ευρώ, αφετέρου, δε, για το κατάστημα στο ποσό των 30.000,00 με 40.000,00 ευρώ, παραμένοντας σταθερές κατά τα τελευταία τρία έτη. Ενόψει όλων των ανωτέρω, εφόσον πιθανολογείται ότι θα επέλθει βλάβη στον ανακόπτοντα από τη διαφορά στην εκτίμηση της αξίας και την τιμή πρώτης προσφοράς της εκπλειστηριαζόμενης ακίνητης περιουσίας του, πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσία βάσιμη και να διαταχθεί η διόρθωση της υπ’ αριθμ. 2689/01.04.2013 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, Νικολάου Αντωνίου, καθώς και της υπ’ αριθμ. 3046/08.11.2016 Α’ επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ως προς την εκτίμηση της αξίας της και ως προς την τιμή πρώτης προσφοράς της, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό. Εφόσον, δε, ο υπολειπόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, πρέπει να ορισθεί νέα ημέρα πλειστηριασμού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, πρέπει τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος να επιβληθούν, στο σύνολό τους, εις βάρος της καθ’ ης η ανακοπή, ένεκα της ήττας της, καθώς η υπό κρίση ανακοπή απορρίφθηκε κατ’ ελάχιστον και δεν έδωσε αφορμή για να αυξηθούν τα έξοδα (άρθρα 178 παρ. 2, 189 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την ανακοπή.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την διόρθωση της υπ’ αριθμ. 2689/01.04.2013 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, Νικολάου Αντωνίου, καθώς και της υπ’ αριθμ. 3046/08.11.2016 Α’ επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ως προς την εκτίμηση της αξίας και την τιμή πρώτης προσφοράς της κατασχεθείασς ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος, που εκπλειστηριάζεται με επίσπευση της καθ’ ης η ανακοπή.

 ΟΡΙΖΕΙ την αξία της καταοχεθείσας ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος, ως εξής: α) για το υπό στοιχεία Δ-1 διαμέρισμα στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, β) για την υπό στοιχεία Υ-2 αποθήκη στο ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (666,66 €) και γ) για το 1/2 εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία 1-2 καταστήματος στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (26.666,66 ευρώ),

ΟΡΙΖΕΙ ως νέα ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού την 22α Φεβρουάριου 2017, ημέρα Τετάρτη.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (γνωστοποιήσεων και δημοσιεύσεων), αφού λάβει χώρα η ως άνω διαταχθείσα διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης, ως και της επαναληπτικής περίληψης αυτής.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ’ ης η ανακοπή στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ανακόπτοντος, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στη Χαλκίδα, την 7η Δεκεμβρίου 2016, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, με την παρουσία και της Γραμματέως

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ