fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

 Αριθμός απόφασης 772/2008

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα
2° ΤΡΙΜΕΛΕΣ
(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Συνήλθε στις 3 Ιουνίου 2008, με δικαστές τους: Αγγελική Παπαπαναγιώτου – Αέζα, Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Φιλομήλα Φαλτσέτα και Χρυσή Βλαστού – Είσηγήτρια, Πρωτόδικες Διοικητικών Δικαστηρίων, χωρίς την παρουσία γραμματέα.

Για να κρίνει την αίτηση αναστολής με χρονολογία 23-4-2008.

Του __________  __________  του __________ , κατοίκου __________  __________  (__________   __), για τον οποίο παραστάθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος Ιωάννα Μαρώση.

Κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται εν προκειμένω από τον Προϊστάμενο του Ε’ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά και δεν παραστάθηκε.

Η κρίση του Δικαστηρίου είναι η εξής :

  1. Επειδή με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα με αριθμούς 1140085 και 27 69595/23-4-2008, σειράς Α’, αποδεικτικά καταβολής     παράβολου), επιδιώκεται, παραδεκτώς, η αναστολή εκτέλεσης της 310/2007/2008 (αριθ. πρωτ. 10868) πράξης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Ε’ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά, κατά το μέρος που με αυτήν ο αiτών κρίθηκε συνυπαίτιος, με άλλα πρόσωπα, τελωνειακής παράβασης ενέχουσας τα στοιχεία της λαθρεμπορίας και επιβλήθηκε εις βάρος του, μετά από επίμερισμό, πολλαπλό τέλος, ύψους 240.226,99 Ευρώ, κηρύχθηκε δε αυτός αλληλεγγύως υπόχρεος για την καταβολή του συνολικού πολλαπλού τέλους, ύψους 300.283,26 Ευρώ. Η αναστολή ζητείται για το ποσοστό 30%, αντίστοιχα, του καταλογισθέντος σε βάρος του πιο πάνω ποσού, η είσπραξη του οποίου δεν αναστέλλεται αυτοδικαίως με την άσκηση προσφυγής, αλλά ούτε και με την άσκηση αίτησης αναστολής, κατ’ άρθρο 150 παρ. 4 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Φ.Ε.Κ. Α’ 265), μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας κατ’ αυτής προσφυγής.
  2. Επειδή, η διάταξη του άρθρου 150 παρ. 4 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, η οποία αποκλείει τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης του ποσοστού 30% των ποσών που καταλογίζονται με τις αναφερόμε.νες στην mo πάνω διάταξη πράξεις των τελωνειακών αρχών, είναι αντίθετη στο άρθρο 20 του Συντάγματος και τις διατάξεις των άρθρων 6 και 13 της ΕΣΔΑ και 14 παρ. 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά δικαιώματα και, συνεπώς, ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα.
  3. Επειδή, στο άρθρο 200 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999 – Φ.Ε.Κ. Α’ 97) ορίζεται ότι : «Σε κάθε περίπτωση που η προθεσμία ή η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει χορηγηθεί αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχή, μπορεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή, να ανασταλε ί, με αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρε ι η εκτέλεση της πράξης αυτής», στο άρθρο δε 202 αυτού ότι : «1. Λόγο αναστολής μπορεί να θεμελιώσει η από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης απειλούμενη, οποιασδήποτε φύσης, υλική ή ηθική βλάβη του αιτούντος, εφόσον η επανόρθωσή της θα είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής σε περίπτωση ευδοκίμησης της αντίστοιχης προσφυγής. 2.        (…)».
  4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας και όσα ανέπτυξε προφορικός η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος, κατά την εξέταση της παρούσας αίτησης, Ιωάννα Μαρώση, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 310/2007/2008 πράξη του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Ε’ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά ο αϊτών κρίθηκε ως συνυπαίτιος τελωνειακής παράβασης, ενέχουσας τα στοιχεία της λαθρεμπορίας, από κοινού με άλλα φυσικά πρόσωπα και με ποσοστό συνυπαιτιότητας 80% και επιβλήθηκε σε αυτόν πολλαπλό τέλος, ίσο με το τριπλάσιο των διαφυγόντων ποσών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ποσού 245.127,62 Ευρώ (240.226,99 +2% υπέρ Ο.Γ.Α. + 20% τέλος χαρτοσήμου επί Ο.Γ.Α.) και κηρύχθηκε αλληλεγγύως υπόχρεος για το συνολικό ποσό των 300.283,26 €. Κατά της πράξης αυτής ο αϊτών άσκησε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά την από 23-4-2008 προσφυγή του (α/α βιβλίου κατάθεσης προσφυγών του Ε’ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά 7/23-4- 2008), ζητώντας την ακύρωσή της, για τους λόγους που, ειδικότερα, διαλαμβάνονται σ’ αυτήν. Ακολούθως, άσκησε την κρινόμενη αίτηση, ζητώντας την αναστολή εκτέλεσής της, κατά το άμεσα εκτελεστό ποσοστό (30%) επί του καταλογισθέντος σε βάρος του πολλαπλού τέλους, που ανέρχεται, ειδικότερα, σε 73.538,29 Ευρώ. Ειδικότερα, προβάλλεται ότι η άμεση εκτέλεση της πιο πάνω πράξης, σε συνδυασμό με τις αυξημένες οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του Δημοσίου, του Ι.Κ.Α. και τρίτων προμηθευτών, στις οποίες ανταποκρίνεται στο ακέραιο, θα έχει δυσβάσταχτες οικονομικές συνέπειες για τον ίδιο και την ατομική επιχείρηση που διατηρεί (βιοτεχνία εκκλησιαστικών ειδών), η οποία και αποτελεί τη μοναδική πηγή βιοπορισμού για την τετραμελή του οικογένεια, αποτελούμενη από τη σύζυγό του και τρία ανήλικα τέκνα, ιδίως ενόψει του ότι καλείται να καταβάλει το επίμαχο πολλαπλό τέλος παρά την αθώωσή του για την κατηγορία της λαθρεμπορίας από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών (βλ. προσκομιζόμενο απόσπασμα της 7083/2005 απόφασης). Προσκομίζει και επικαλείται, προς επίρρωση των ισχυρισμών του, μεταξύ άλλων, το από 19-11-2007 αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του Ι.Κ.Α., καθώς και αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, μισθολονικών περιόδων 4ου/2008, 3ου/2008 και 2ου/2008, από τα οποία προκύπτουν καταβολές ύψους 3.392,92 Ευρώ, 3.186,72 Ευρώ και 2.940,77 Ευρώ, αντίστοιχα, αντίγραφα ενταλμάτων πληρωμής Φ.Π.Α., από τα οποία προκύπτουν οι σχετικές καταβολές, αντίγραφο του εντύπου Ε3 της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008, από όπου προκύπτει ότι καταβάλει μίσθωμα 2.400 Ευρώ μηνιαίος για την επιχείρησή του, αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2007 και 2008 (με δηλωθέν καθαρό εισόδημα από ακίνητα και εμπορικές επιχειρήσεις το ποσό των 110.430,16 ευρώ), καθώς και το __________  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δημάρχου ________, από το οποίο προκύπτει ότι είναι έγγαμος και πατέρας τριών ανήλικων τέκνων.
  1. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις του αιτούντος έναντι του Δημοσίου και του Ι.Κ.Α., τις οποίες εκπληρώνει με συνέπεια, τις ανάγκες βιοπορισμού για την τετραμελή οικογένειά του, οι οποίες, ιδίως ενόψει των τριών ανήλικων τέκνων του παρουσιάζονται, κατά την κοινή πείρα, αυξημένες και συνεκτιμώντας το ύψος του ποσού, το οποίο δεν αναστέλλεται, κατόπιν άσκησης προσφυγής και ανέρχεται ατομικών του εισοδημάτων για το οικονομικό έτος 2008, το Δικαστήριο κρίνει ότι η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, κατά το μέρος που τον αφορά και κατά το προαναφερόμενο ποσοστό (30%), θα προκαλέσει σ’ αυτόν βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη, συνιστάμενη στην έλλειψη των στοιχειωδών μέσων βιοπορισμού του ίδιου και της οικογένειάς του, αλλά και στο σοβαρό κλονισμό της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησής του, ακόμη δε και στη διακοπή αυτής.
  2. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να αποδοθεί στον αιτούντα το παράβολο που κατέβαλε (άρθρο 277 παρ. 9 περ. α’ του Κ.Διοικ.Δlk.).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της 310/2007/2008 καταλογιστικής πράξης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Ε’ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά μόνο κατά το μέρος αυτής με το οποίο επιβλήθηκε στον αιτούντα, κατόπιν επιμερισμού, πολλαπλό τέλος, κατά το αμέσως εκτελεστό ποσοστό αυτού.

Διατάσσει την απόδοση στον αιτούντα του καταβληθέντος παράβολου.

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στον Πειραιά στις 2Ο-6-2008 και η απόφασή του εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 16-7-2008.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ