fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη δόκιμη Ειρηνοδίκη Δ’ Τάξης Μαγδαληνή Μπίρκου που όρισε η Προϊστάμενη του Ειρηνοδικείου και τη γραμματέα Πατρούλα Χρονοπούλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 18/02/2014 για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: __________  __________  του __________ , κατοίκου __________  __________ , οδός __________ , αρ. __, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Δημητροπούλου.

 

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ:

1) __________  __________  του __________ , κατοίκου __________  __________ , οδός __________ , αρ. __, η οποία δεν παραστάθηκε.
2)__________ __________ , κατοίκου __________  __________ , οδός __________ , αρ. __, ο οποίος δεν παραστάθηκε.
3) __________ __________  του __________ , κατοίκου __________  __________ , οδός __________ , αρ. __, ο οποίος δεν παραστάθηκε.
4)__________ __________  του __________ , κατοίκου __________  __________ , οδός __________ , αρ. __, η οποία δεν παραστάθηκε.

Η ενάγουσα με την από 27-06-2012 και με αριθ. εκθ. κατάθ. 219/2012 αγωγή της, ζητεί να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Η συζήτηση της αγωγής προσδιορίστηκε για την αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά του οικείου πινακίου.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ενάγουσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις του.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τις θεμελιώδεις δικονομικές αρχές που διατυπώνονται στα άρ. 110 και 111 ΚΠολΔ, οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε όλες τις συζητήσεις της υπόθεσης, ακόμη και όταν γίνονται κεκλεισμένων των Ουρών και πρέπει, για το σκοπό αυτό, να καλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρ. 110 παρ. 2 ΚΠολΔ). Καμία κύρια ή παρεμπίπτουσα αίτηση για δικαστική προστασία δε μπορεί να εισαχθείς το Δικαστήριο χωρίς να τηρηθεί η προδικασία, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Η αίτηση που έχει εισαχθεί χωρίς προδικασία απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως (άρ. 111 παρ. 2 ΚΠολΔ). Τέλος, κατά το άρ. 271 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, αν ο εναγόμενος δεν εμφανισθεί κατά τη συζήτηση ή εμφανισθεί, αλλά δε λάβει μέρος σ’ αύτη κανονικά, το Δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν η αγωγή και η κλήση για συζήτηση, επιδόθηκαν σ’ αυτόν νόμιμα και εμπρόθεσμα. Αν η αγωγή και η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκαν εμπρόθεσμα, το Δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση. Διαφορετικά συζητεί την υπόθεση ερήμην του εναγομένου.

Από τις υπ’ αριθμ. 4657 Γ’/05-10-2012 και 4673 Γ’/08-10-2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Δημητρίου Σ. Ραπατζίκου που προσκομίζει και επικαλείται η ενάγουσα, προκύπτει ότι ακριβή αντίγραφα της κρινόμενης αγωγής, που δικάζεται με την τακτική διαδικασία, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, επιδόθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα με θυροκόλληση στους: τρίτο και τέταρτη εναγόμενους __________  __________  και __________  __________ . Αντίγραφα, δε, των θυροκολληθέντων δικογράφων, παραδόθηκαν στον αξιωματικό υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος Β’  , ενώ εστάλη και έγγραφη ειδοποίηση με συστημένη επιστολή στους ως άνω εναγόμενους για τις ανωτέρω πράξεις από τα ΕΛΤΑ Πειραιά (βλ. προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από 08-10-2012 αποδεικτικά παραλαβής εγγράφων και βεβαιώσεις για την παράδοση συστημένων επιστολών στην υπάλληλο του ως άνω ταχυδρομείου __________  __________ ). Οι ως άνω εναγόμενοι, όμως, δεν εμφανίσθηκαν ούτε εκπροσωπήθηκαν κατά την ανωτέρω δικάσιμο και την εκφώνηση της υπόθεσης στη σειρά του οικείου πινακίου, γι’ αυτό πρέπει να δικασθούν ερήμην (άρ. 271 ΚΠολΔ).

Εξ άλλου, οι εναγόμενοι __________  __________  και __________   __________ , τόσο στην αγωγή όσο και στις προτάσεις της παρούσας συζήτησης, φέρονται ως κάτοικοι __________ , οδός __________ , αριθμός __. Όπως όμως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες και επικαλούμενες υπ’αριθμ. 4659Π και 4661Γ’ /05-10-2012 εκθέσεις επίδοσης του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, για την επίδοση αντιγράφων της ένδικηςαγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τηναναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, αυτοί αναζητήθηκαν στην επί της οδού __________  αρ. __ στην _________  __________ , διεύθυνση, όπου δεν ανευρέθηκαν και έγινε θυροκόλληση. Η επίδοση όμως αυτή δεν είναι νόμιμη, διότι, ούτε από την αγωγή, ούτε από τις προτάσεις προκύπτει η διεύθυνση αυτή, στην οποία μάλιστα δεν ανευρέθηκαν και δεν παρέλαβαν τα δικόγραφα. Κατόπιν αυτών, πρέπει ως προς τους εναγόμενους αυτούς να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση, ενώ ως προς τους λοιπούς, πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση της υπόθεσης, δεδομένου ότι, όπως θα εκτεθεί κατωτέρω, η αγωγή στηρίζεται στην αδικοπραξία και τη συνεπεία αυτής ηθική βλάβη και επομένως υφίσταται απλή και όχι αναγκαστική ομοδικία.

Κατά το άρθρο 914 ΑΚ «Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και  υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει.» κατά δε το άρθρο 932 εδ. α’ και β’ του ίδιου κώδικα «Σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας, της τιμής ή της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του.». Περαιτέρω, για να γεννηθεί αξίωση προστασίας από προσβολή της προσωπικότητας κατά τις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 914 και 932 ΑΚ, θα πρέπει η προσβολή να είναι παράνομη, να αντίκειται, δηλαδή, σε διάταξη που απαγόρευε συγκεκριμένη πράξη, με την οποία προσβάλλεται έκφανση αυτής, είναι δε αδιάφορο σε ποιο τμήμα του Δικαίου βρίσκεται η διάταξη που απαγορεύει την προσβολή. Έτσι η προσβολή μπορεί να προέλθει και από ποινικά κολάσιμη πράξη. Αντικείμενο της προσβολής είναι η τιμή και η υπόληψη του φυσικού προσώπου. Η τιμή του προσώπου θεμελιώνεται επί της ηθικής αξίας, η οποία πηγή έχει την ατομικότητα και εκδηλώνεται με πράξη ή παράλειψη (ΑΠ 69/2013, ΑΠ 121/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ “1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση.”. Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας, απαιτείται αντικειμενικά μεν η κατάρτιση, από την αρχή, εγγράφου (κατά την έννοια του άρθρου 13γ’ ΠΚ) από τον υπαίτιο, είτε με απομίμηση του γραφικού χαρακτήρα, είτε με τη θέση της υπογραφής του φερόμενου ως συντάκτη, είτε με την κατάχρηση της υπογραφής, που να το εμφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον ή νόθευση γνήσιου εγγράφου, υποκειμενικά δε, δόλος, που περιλαμβάνει τη γνώση και τη θέληση των πραγματικών περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη αυτή και το σκοπό του δράστη να παραπλανήσει, με τη χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου, άλλον για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, όπως είναι εκείνο το γεγονός, το οποίο είναι σημαντικό για την παραγωγή, διατήρηση, μεταβολή ή απόσβεση δικαιώματος ή έννομης σχέσης (ΟλΑΠ 3/2008 ΠΧ ΝΗ 404). Δυνατή είναι η τέλεση της πράξης από περισσότερους, χωρίς να απαιτείται να καθορίζονται ειδικώς οι ενέργειες του καθενός, αδιάφορο αν το έγκλημα τελείται από τον ένα μόνο ιδιοχείρως και αρκεί η αναφορά στην απόφαση, της σύμπτωσης της θέλησης όλων των άλλων στην κατάρτιση από τον ένα (ΑΠ 2151/2006 Ποιν.Λόγος 2006. 2281, ΑΠ 184/2002 ΠΧ ΝΒ 898, Μιχ. Μαργαρίτη Ποιν. Κώδικας έκδ. 2η άρ. 216).

Στην προκειμένη περίπτωση, η ενάγουσα εκθέτει στην κρινόμενη αγωγή της, ότι οι: πρώτη και τέταρτη των εναγόμενων είναι ομόρρυθμοι εταίροι της εταιρίας με την επωνυμία “__________  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” που έχει ως αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας την εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων, ότι ο δεύτερος εναγόμενος είναι σύντροφος της πρώτης και πατέρας της τέταρτης εναγόμενης, που έχει τη διαχείριση και τη διοίκηση της ως άνω εταιρίας, ενώ ο τρίτος είναι συνεργάτης στην εταιρία αυτή. Ότι στις 06-12-2010, συνήψε με την εταιρία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με συμφωνηθέντα καθαρό μηνιαίο μισθό 730 ευρώ και εργαζόταν ως υπάλληλος γραφείου με καθεστώς πλήρους ωραρίου, ήτοι 5 ημέρες την εβδομάδα και 8 ώρες ημερησίως (συνολικά 40 ώρες) με συνεχές ωράριο από την 8η πρωινή έως τις 16:00 το απόγευμα. Ότι από τον Απρίλιο του έτους 2011 άρχισαν να εμφανίζονται καθυστερήσεις στην καταβολή του μισθού της και στις 01-07-2011, μετά από πρόταση της εργοδότριάς της, έλαβε άδεια άνευ αποδοχών. Ότι την 01-11-2011 επέστρεψε στην εργασία της και εργαζόταν χωρίς να λαμβάνει τον συμφωνηθέντα μισθό της, αλλά μονάχα κάποια ποσά έναντι, μέχρι και την 09-03-2012, οπότε και ενημερώθηκε από τους: πρώτη και δεύτερο εναγόμενους ότι η εργοδότριά της εταιρία είχε σταματήσει να της επικολλά ένσημα, διότι είχε απολυθεί από τις 14-07­2011, μολονότι αυτή ουδέποτε είχε ενημερωθεί σχετικά, ούτε είχε υπογράψει την απόλυσή της, ούτε είχε λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση, ενώ η εργοδότριά της εξακολουθούσε να της καταβάλλει ίρος του μισθού της. Ότι όταν έλαβε αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασής της από τον ΟΑΕΔ, διαπίστωσε ότι αυτή δεν έφερε τη σφραγίδα της εργοδότριάς της εταιρίας, αλλά και η υπογραφή που είχε τεθεί, δεν ήταν η υπογραφή της, αλλά προϊόν πλαστογραφίας.

Ότι η εν λόγω υπογραφή τέθηκε από τον τρίτο εναγόμενο __________  __________ , κατόπιν συναπόφασης όλων, επιδιώκοντας με την πλαστογραφία της υπογραφής της στο έντυπο της απόλυσής της, να θεωρηθεί αυτή έγκυρη και να δημιουργήσει έννομες συνέπειες. Ότι από την ως άνω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά των εναγόμενων, προσεβλήθη παράνομα η προσωπικότητά της και υπέστη ηθική βλάβη. Με το ιστορικό αυτό, ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλουν, εις ολόκληρο ο καθένας, ως χρηματική της ικανοποίηση το εύλογο ποσό των 15.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγή μέχρι εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη.

Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή, αρμόδια εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρ. 7, 8, 9, 10, 14 παρ. 1, 22, 31 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρ. 914, 932, 346 ΑΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, 907, 908 και 176 ΚΠολΔ. Κατόπιν αυτών, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο για το αντικείμενό της τέλος δικαστικού ενσήμου με τα νόμιμα υπέρ των τρίτων ποσοστά (βλ. υπ’ αριθμ. 13714757 σειράς Α’ διπλότυπο είσπραξης της Γ’ ΔΟΥ Πειραιά).

Κατά της αγωγής δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπάγγελτα και για τα γεγονότα της αδικοπραξίας που αναφέρονται στο δικόγραφό της, επιτρέπεται η ομολογία. Επομένως, λόγω της ερημοδικίας των ως άνω εναγόμενων, οι περιεχόμενοι στο δικόγραφο πραγματικοί ισχυρισμοί αναφορικά με την αδικοπραξία τους σε βάρος της ενάγουσας, θεωρούνται ομολογημένοι (άρ. 271 παρ. 3).

Περαιτέρω, με βάση τις συνθήκες υπό τις οποίες τελέσθηκε η αδικοπραξία, το είδος της προσβολής της ενάγουσας, του βαθμού του πταίσματος των εναγόμενων και των εν γένει συνθηκών, το Δικαστήριο κρίνει ότι η ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη. Για την αποκατάστασή της, πρέπει να της επιδικασθεί, ως χρηματική της ικανοποίηση, το ποσό των 4.000 ευρώ, το οποίο, μετά τη στάθμιση των κατά νόμο στοιχείων, κρίνεται εύλογο (ΑΚ 932).

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ’ ουσία βάσιμη, ως προς τους: τρίτο και τέταρτη εναγόμενους, __________  __________  και __________  __________ , να υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν στην ενάγουσα, εις ολόκληρο ο καθένας, το ποσό των 4.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, από την επίδοση της αγωγής μέχρι εξοφλήσεως. Επίσης πρέπει να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή κατά το ήμισυ του επιδικαζόμενου ως άνω ποσού, κατά το οποίο κρίνεται ότι συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι και ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στην ενάγουσα. Τέλος, πρέπει να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην πληρωμή μέρους της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας τους, κατανεμόμενης ανάλογα με την έκταση της νίκης και της ήττας καθενός, όπως ορίζεται στο διατακτικό (αρ. 178 παρ. 1 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΗΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς τους: πρώτη και δεύτερο εναγόμενους, __________  __________  και __________  __________ .

ΔΙΚΑΖΕΙ κατά τα λοιπά ερήμην των εναγόμενων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρειτην αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους: τρίτο και τέταρτη εναγόμενους, __________  __________  και __________  __________ , να καταβάλουν στην ενάγουσα, εις ολόκληρο ο καθένας, το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής μέχρι εξοφλήσεως.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή κατά το ήμισυ του επιδικασθέντος ως άνω ποσού,

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους ως άνω εναγόμενους στην πληρωμή μέρους της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας την οποία ορίζει σε τριακόσια ογδόντα (380) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του στο Περιστέρι, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την 31/7/2014χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία