fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΊΤΛΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός απόφασης: 1028/2014
TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αθανασία Βασιλάκη, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Στυλιανή Ντεμίρη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 15 Οκτωβρίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του καλούντος – ανακόπτοντος:

__________  __________  του __________ , κατοίκου __________  __________ , οδός __________  αρ. __, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη.

Των καθ’ ων η κλήση – ανακοπή: 1) __________  __________  του __________ , κατοίκου __________  __________ , οδός __________  αρ. __, ο οποίος δεν παραστάθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «__________  & ΣΙΑ Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο «__________ », που εδρεύει στο Δήμο __________ , επί της οδού __________  αρ. ___ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Απόστολο Πόντο, 3) __________  __________  του __________ , κατοίκου Αθηνών, οδός: __________  αρ. __, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Απόστολο Πόντο.

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή η από 6-11-2012 ανακοπή, που κατατέθηκε με αριθμό 77118/764/2012, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 17-4-2013, και μετά από αναβολή για εκείνη της 6ης-11-2013, κατά την οποία η συζήτησή της ματαιώθηκε.

Ήδη με την από 16-6-2014 κλήση του ανακόπτοντος, που κατατέθηκε με αριθμό 78407/229/2014, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, φέρεται εκ νέου προς συζήτηση η ως άνω ανακοπή.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 62, 68 και 73 ΚΠολΔ συνάγεται ότι το Δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης την ύπαρξη των προβλεπομένων από το νόμο διαδικαστικών προϋποθέσεων και συγκεκριμένα αν ο ενάγων και ο εναγόμενος έχουν την ικανότητα να είναι υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και αν αυτοί νομιμοποιούνται ενεργητικά ή παθητικά. Επί τη βάσει τούτων, αν πρόκειται περί αγωγής ή αιτήσεως γενικά προς παροχή εννόμου προστασίας, η οποία ασκείται ή απευθύνεται κατά ανύπαρκτου (φυσικού ή νομικού) προσώπου, η διαδικαστική πράξη είναι ανυπόστατη, όπως και η εκδιδόμενη απόφαση (688/2007 ΕφΘεσσαλ. (460400). Περαιτέρω, εφόσον πριν την κατάθεση της αίτησης η ομόρρυθμη εταιρεία έχει αλλάξει εταιρική μορφή και δεν υφίστατο ως ομόρρυθμη εταιρία, αλλά ως ετερόρρυθμη, δεν νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά η μη υφιστάμενη πλέον ομόρρυθμη εταιρία, εφόσον το εν λόγω νομικό πρόσωπο με τη μορφή αυτή είναι ανύπαρκτο και ως εκ τούτου δεν δύναται να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αλλά η υφιστάμενη με τη μορφή της ετερόρρυθμης εταιρία, η οποία έχει υπεισέλθει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ομόρρυθμης, ως καθολική διάδοχος, ευθυνόμενη για τις κατά το χρόνο της μετατροπής υφιστάμενες υποχρεώσεις της παλιάς ( ΠΠρΠειρ 3891/2001, ΕφΘεσ 1260/1997 Αρμ.1997.784, ΠΠρΑΘ 1248/1997. Αρμ 1999.524).

Με την υπό κρίση ανακοπή, η οποία φέρεται εκ νέου προς συζήτηση με την από 16-6-2014 κλήση του ανακόπτοντος, ο τελευταίος ζητεί, για τους διαλαμβανόμενους σε αυτήν λόγους, την ακύρωση της υπ1 αριθμ. 19321/2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού, που εκδόθηκε για απαίτηση των καθ’ ων η ανακοπή από συναλλαγματική και να καταδικαστούν οι καθ’ ών η ανακοπή στα δικαστικά του έξοδα.

Με τέτοιο περιεχόμενο κι αίτημα, η ανακοπή .αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 635 επ. ΚΠολΔ, κατά την οποία εκδικάζεται η διαφορά από την απαίτηση (από συναλλαγματική), για την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής (άρθρα 632 παρ. 1, 3 και 636 ΚΠολΔ) κι έχει ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως. Πρέπει, κατά συνέπεια, να ερευνηθεί εάν οι λόγοι της ένδικης ανακοπής είναι νόμιμοι και ουσιαστικά βάσιμοι (άρθρο 633 παρ.1 ΚΠολΔ), ερήμην του πρώτου καθ’ου η ανακοπή, δεδομένου ότι, από την νομίμως επικαλούμενη και προσκομιζόμενη από τον ανακόπτοντα υπ’ αριθμ. 3603Β718-7-2014 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Κοπάνα, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της από 16-6-2014 κλήσης του ανακόπτοντος με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πρώτο καθ’ου η ανακοπή, ο οποίος, όμως, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Ωστόσο, το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρα 643 παρ. 2 και 649 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Με τον πρώτο λόγο ανακοπής, ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη Διαταγή Πληρωμής εκδόθηκε κατά της ομόρρυθμης εταιρείας «__________ -__________  Ο.Ε» και κατά του ιδίου ως ομορρύθμου μέλους αυτής, η οποία όμως, όπως εκθέτει, με το από 31-3-2012 συμφωνητικό  τροποποίησης εταιρικού, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ( Γ.Ε.ΜΗ), τροποποιήθηκε σε ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «  __________  & ΣΙΑ Ε.Ε» και ότι η ως άνω ομόρρυθμη εταιρεία δένζ^ζΓ νομιμοποιείται παθητικά, διότι δεν είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Ο λόγος αυτός της ανακοπής είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις προαναφερόμενες διατάξεις και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν.

Σύμφωνα με το από 31-3-2012 συμφωνητικό τροποποίησης εταιρικού της ομορρύθμου εταιρίας « ________-__________  Ο.Ε», που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 6450/2006, η ως άνω ομόρρυθμη εταιρεία είχε ήδη τροποποιηθεί κατά την έκδοσή της προσβαλλόμενης Διαταγής Πληρωμής, ήτοι την 4-10-2012 και σύμφωνα με τις προηγηθείσες νομικές σκέψεις, η εν λόγω εταιρεία δεν υφίστατο με τη μορφή της ομόρρυθμης και δεν ηδύνατο ως τοιαύτη να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ούτε νομιμοποιούνταν παθητικώς κατά την έκδοση της ως άνω Διαταγής Πληρωμής, η οποία απαραδέκτως εκδόθηκε εναντίον αυτής και του ανακόπτοντος, ως ομορρύθμου μέλους της και πρέπει να ακυρωθεί. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη ανακοπή, κατά παραδοχή του πρώτου λόγου αυτής, ως ουσία βάσιμου και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη Διαταγή Πληρωμής. Η δικαστική δαπάνη του ανακόπτοντος πρέπει να επιβληθεί σε βάρος των καθ ών η ανακοπή, λόγω της ήττας τους (άρθρα 191 παρ. 2 και 176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, επειδή ο πρώτος καθ’ ου η ανακοπή δεν δικαιούται να ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας κατά της απόφασης αυτής (άρθρο 644 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 12δ’ του Ν. 2479/1997).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του πρώτου καθ’ου η ανακοπή και κατ’αντιμωλία των λοιπών καθ’ων η ανακοπή.

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’ αριθμ. 19321/2012 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τη δικαστική δαπάνη του ανακόπτοντος σε βάρος των καθ’ων η ανακοπή, την οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στην Αθήνα στις 16/12/2014.

 Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία