fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Αριθμός 1296 /2017
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αλεξάνδρα Κ. Μητσοπούλου Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005 και χωρίς τη σύμπραξη γραμματέως.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Ιουλίου 2017, για να δικάσει την αίτηση:

Της αιτούσας:  _________  _________ του  _________ και της  _________, κατοίκου  _________( οδός  _________ αρ ___) με ΑΦΜ  _________, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της  Κούρκουλος Κωνσταντίνος.

Του καθ’ου η αίτηση:  _________  _________ του  _________ και της  _________ , κατοίκου  _________  ______ ( επί της οδού  _________ αρ __ ), ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστο Οικονομάκη.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 15-5-2017 αίτησή της που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 5356/1026/17-5-2017, εγγράφηκε στο έκθεμα και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 8-6-2017 οπότε και η υπόθεση αναβλήθηκε κατόπιν καταθέσεως του υπ’ αριθμόν 137861923957 e παράβολου για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στο σημείωμά τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Α. Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 και 1493 του ΑΚ, όπως τώρα ισχύουν, προκύπτει ότι οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόμη και εάν τούτο έχει περιουσία, της οποίας όμως τα εισοδήματα ή το προϊόν της εργασίας του ή άλλα τυχόν εισοδήματα του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Οι γονείς έχουν, περαιτέρω, υπό τους όρους της διατάξεως του” άρθρου 1486 παρ.- -1 του ΑΚ, υποχρέωση διατροφής και του ενηλίκου τέκνου τους, εφόσον τούτο δεν είναι σε θέση να διαθρέψει τον εαυτό του από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες, ενόψει ιδία και των τυχόν αναγκών εκπαιδεύσεως του (ΑΠ 1060/1993 ΕλλΔνη 1994.1292, ΕφΠειρ 267/1998 ΕλλΔνη 1998.896, Γεωργιάδη – Σταθόπουλου ΑΚ, υπ’ άρθρο 1486 αριθ. 94 επ.). Η μόνη δε διαφορά στη διατροφική αξίωση του ενηλίκου τέκνου σε σχέση με ανήλικο τοιούτο εντοπίζεται στο γεγονός ότι το τελευταίο, και αν ακόμη διαθέτει απρόσοδη περιουσία, δεν έχει υποχρέωση, πριν στραφεί κατά των γονέων του, να την αξιοποιήσει ή να τη ρευστοποιήσει, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του (ΕφΑΘ 2239/98 ΕλλΔνη 1999.379, Εφθεσ 1272/90 Αρμ 44.838). Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και περιλαμβάνει τα αναγκαία για την εν γένει συντήρηση του έξοδα. Ως συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριμένοι όροι διαβιώσεως, που ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη εκπαιδεύσεως και την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου, σε συνδυασμό με την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου( ΜονΠρωθες 167/2010 Αρμ 2011.1054). Πλέον ειδικότερα, στην ανάλογη διατροφή ενηλίκου τέκνου, που στερείται επαρκών περιουσιακών στοιχείων και δεν έχει τη δυνατότητα να εργασθεί, γιατί σπουδάζει, περιλαμβάνεται η δαπάνη για τροφή, στέγαση και εν γένει συντήρηση του, επί πλέον δε και η δαπάνη για την επαγγελματική του εκπαίδευση, θεωρητική ή τεχνική, οιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, περιλαμβανομένης και της πανεπιστημιακής (ΑΠ 884/2003, ΕλλΔνη 2004.117, ΑΠ 212/1999 ΕλΔνη 40.1043, Εφ Πειρ 407/2015, ΜονπρωτΘες 39179/2009 Αρμ2011. 236). Η δε ικανότητα παροχής διατροφής του υπόχρεου κρίνεται από την εν γένει περιουσιακή του κατάσταση και ειδικότερα βάσει της ικανότητας του προς εργασία, των εισοδημάτων και της περιουσίας του. Ερευνώνται αρχικά, τα εισοδήματα του από την εργασία του ή την περιουσία του και αν αυτά δεν επαρκούν η αξία των περιουσιακών του στοιχείων, τα οποία υποχρεούται να αξιοποιήσει ή και να ρευστοποιήσει, τόσα όσα επαρκούν για την εκπλήρωση της διατροφικής του υποχρέωσης (ΑΠ 1801/1985 ΝοΒ 34.1406, ΜονΠρωτΘες 28355/2012 αδημ, ΕΡΝΟΜΑΚ Βαθρακοκοίλη, Τόμος Ε’, άρθρο 1487, παρ. 5, σελ. 747-748).

 Β. Η αιτούσα – ενήλικο τέκνο του καθού η αίτηση, το οποίο απέκτησε από το γάμο του με την  _________  _________ που λύθηκε αμετάκλητα το έτος 2012 ζητεί, κατά εκτίμηση του περιεχομένου της αιτήσεώς της, να υποχρεωθεί ο τελευταίος να της καταβαλει εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός ως προσωρινή μηνιαία σε χρήμα διατροφή το ποσό των 1000 ευρώ διότι στερείται εισοδημάτων και περιουσίας και δεν μπορεί να εργαστεί, καθόσον φοιτά στο πανεπιστήμιο, για χρονικό διάστημα αρχόμενο, από την επομένη της επίδοσης της κρινομένης αίτησης, νομιμότοκα από της καθυστερήσεως εκάστης δόσεως και μέχρι την εξόφληση και να καταδικαστεί ο καθ’ου η αίτηση στα δικαστικά της έξοδα. Η με το ανωτέρω περιεχόμενο αίτηση παραδεκτά εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485,1486,1493,1496,1498 ΑΚ, 728 729 ΚΠολΔ. Συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία, αφού επισημανθεί ότι για το παραδεκτό της παράστασης των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη συζήτηση προσκομίζονται τα απαιτούμενα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών (άρθρα 165 παρ. 11,61 παρ. 1 και 4. Ν. 4194/2013 Κώδικα περί Δικηγόρων – βλ. σχετ. τα υπό στοιχεία A 141423 ( κατάθεση αίτησης), και A 151646 ( παράσταση) γραμμάτια προκαταβολής εισφορών για την αιτούσα και A 151897 ( παράσταση) γραμμάτια προκαταβολής εισφορών & ενσήμων Δ.Σ.Π. αντίστοιχα για τον καθου η αίτηση).

Γ. Ο καθού με προφορική δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά υπέβαλε τον ισχυρισμό της συνεισφοράς της μητέρας της αιτούσας στη μηνιαία διατροφή του, ανάλογη με τα εισοδήματά της, ισχυρισμός που συνιστά νόμιμη ένσταση κατ’ άρθρο 1489 παρ. 2 ΑΚ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία . Περαιτέρω ισχυρίστηκε ότι δεν είναι σε θέση να καταβάλλει διατροφή στον ενήλικο υιό του χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή. Ο καταλυτικός της αίτησης αυτός ισχυρισμός, συνιστά ένσταση, η οποία είναι νόμιμη κατ’ άρ. 1487 ΑΚ( δοθέντος ότι η ένσταση ιδίας διακινδύνευσης προβάλλεται κατά του αξιώνοντος διατροφή ενηλίκου τέκνου) και θα πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

Δ. Από την εκτίμηση της ένορκης καταθέσεως της μάρτυρος της αιτούσας  _________  _________ και της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα  _________  _________ που εξετάσθηκε επιμελεία του καθ’ου. από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν, ακόμη και αυτών που δεν πληρούν τους όρους του νόμου, καθώς και από τους ισχυρισμούς που περιέχονται στο έγγραφο σημείωμά τους πιθανολογήθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, γεννηθείσα την 6-6-1998 ηλικίας 19 ετών σήμερα τυγχάνει τέκνο του καθ’ου από το γάμο του με την  _________  _________ που έλαβε χώρα στις 27-9-1997 στην  _________  _________ και λύθηκε αμετάκλητα με την υπ’αριθμόν 1115/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Το φθινόπωρο του 2016 η αιτούσα είσήχθη στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου και εγκαταστάθηκε σε μισθωμένο διαμέρισμα επί της οδού  _________ αρ __. Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει είναι η ψιλή κυριότητα διαμερίσματος β ορόφου, εμβαδού 162 τ.μ. επί οικοδομής κειμένης στον Κορυδαλλό  _________ που απέκτησε από τη μητέρα της αιτία συμβάσεως γονικής παροχής δυνάμει του υπ’ αριθμόν 4682/2011 συμβολαιογραφικού εγγράφου της συμβολαιογράφου Πειραιά βαρβάρας Δόξα, η επί του οποίου επικαρπία ανήκει στον καθ’ου όπου και διαμένει μετά το χωρισμό του ζεύγους. Συνεπώς συντρέχει επείγουσα περίπτωση να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, προς το σκοπό της προσωρινής επιδίκασης της διατροφής, που η ενήλικη θυγατέρα των διαδίκων δικαιούται, λόγω της αδυναμίας της να διατρέφει τον εαυτό της, καθόσον δεν διαθέτει εισοδήματα από περιουσία και η ηλικία της και οι ανάγκες για εκπαίδευση δεν της επιτρέπουν να εργαστεί, και επομένως έχει αξίωση διατροφής κατά των γονέων της {ΑΠ 471/2005, ΕλλΔνη 2005.14125, ΑΠ 396/2001, ΕλλΔνη 2002.113, ΑΠ 212/1999, ΕλλΔνη 1999.1044, ΕφΑΘ 4481/2009, ΕλλΔνη 2010.155, ΕφΑΘ 6931/2008, ΕΦΑΔ 2009.209, ΕφΑΘ 3454/2008, ΕλλΔνη 2008.1490). Προς τον σκοπό καθορισμού του ποσού της δικαιούμενης διατροφής θα αξιολογηθούν καταρχήν τα εισοδήματα των γονέων από οποιαδήποτε πηγή και στη συνέχεια θα προσδιοριστούν οι ανάγκες του τέκνου (ΑΠ 120/2013, ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 837/2009, ΤΝΠ Νόμος, ΜΠΑΘ 7433/2011, ΕΦΑΔ 2012.154, ΜΠΘεσ 39179/2009, Αρμ 2011.236). Επί του θέματος αυτού πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ου διατηρεί ατομική επιχείρηση συνεργείου επισκευής οχημάτων από την οποία πιθανολογείται ότι αποκερδαίνει το ποσό των 1.500 μηναίως και όχι των 1.000 ευρώ μηνιαίος, όπως διατείνεται στην αίτηση προσκομίζοντας μάλιστα δήλωση φορολογίας εισοδήματος απευθυνόμενη προς τη Δ’ Δ.Ο.Υ. Πειραιά στην οποία εμφαίνεται ως δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 996,16 ευρώ ετησίως διότι οι σχετικές φορολογικές του δηλώσεις δεν προκύπτει ότι έχουν ελεγχθεί (πρβλ. ΕφΑΘ 1009/1991 ΑρχΝ 1992.481), αλλά έχουν εκκαθαριστεί με βάση τα όσα ο ίδιος ο φορολογούμενος δήλωσε. Εξάλλου πιθανολογήθηκε: α) ότι οφείλει στον ΟΑΕΕ το ποσό των 9.097 ευρώ για μη καταβληθείσες εισφορές ( βλ το από 2-6-2017 έγγραφο ΕΦΚΑ), β) ότι καταβάλει μηνιαίο μίσθωμα για τη στέγαση της επιχείρησή του εκ ποσού 250 ευρώ μηνιαΐως ( βλ την με αριθμό 279/28-5-2017 απόδειξη καταβολής μισθώματος), γ) είναι κύριος ενός οχήματος εργοστασίου κατασκευής PEUGEOT τύπου 207 με έτος α κυκλοφορίας το έτος 2010. Η συζυγός του καθ’ου από την άλλη πλευρά και μητέρα της αιτούσας άρα συνυπόχρεη διατροφής, εργάζεται στην μεταφορική επιχείρηση του πατρός της από την οποία πιθανολογείται ότι αποκερδαίνει το ποσό των 700 ευρώ μηναίως, τα όσα δε κατέθεσε η αδερφής της εξεταζόμενη στο ακροατήριο ότι βοηθάει την οικογενειακή) επιχείρηση η οποία καταρρέει και για το λόγο αυτό δεν αμείβεται δεν κρίνονται βεβαίως πειστικά. Περαιτέρω, πιθανολογείται ότι οι μηνιαίες ανάγκες σε χρήμα για τη διατροφή της αιτούσας, και συγκεκριμένα για την συντήρηση και την διαβίωσή της, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία της, τον τόπο κατοικίας της, την κατάσταση υγείας της και τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής της, σε συνδυασμό με την περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων (ΑΠ 680/2010, ο.α., ΑΠ 1681/2005, ΕλλΔνη 2006,461, ΑΠ 823/2000, ΠειρΝομ 2002.133, ΕφΑΘ 5878/2010, ΤΝΠ Νόμος, ΕφΑΘ 1095/2009, ο.α., ΕφΠειρ 58/2006, ΠειρΝομ 2006.228, ΕφΛαρ 50/2013, Δικ/φία 2013.112) διαμορφώνονται, σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, στο ποσό των 500 ευρώ, ποσό που είναι ανάλογο προς τις ανάγκες της ζωής της και της εκπαίδευσης της. Από το παραπάνω ποσό των 500 ευρώ η αναλογία συμμετοχής του καθού ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως, γιατί αυτός εκ των δύο γονέων έχει τα μεγαλύτερα εισοδήματα, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 200 ευρώ βαρύνει τη μητέρα της (η οποία δεν προσφέρει μη αποτιμητή σε χρήμα προσφορά προσωπικής εργασίας για την ανατροφή και επιμέλεια της αιτούσας, γιατί η τελευταία είναι ενήλικας και μπορεί να επιμεληθεί του εαυτού της), γενομένης δεκτής της ένστασης συνεισφοράς του άλλου γονέα στη διατροφή της αιτούσας που πρόβαλε ο καθού, όχι όμως και της ενστάσεως ιδίας διακινδυνεύσεως δοθέντος ότι δεν πιθανολογήθηκαν ως βάσιμα αντίστοιχα πραγματικά περιστατικά. Πρέπει, επομένως, να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ’ ου η αίτηση να προκαταβάλλει στην αιτούσα, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, από την επομένη της επίδοσης της αίτησης, ως προσωρινή μηνιαία σε χρήμα διατροφή τους  το ποσό των 300 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της καθυστέρησης πληρωμής κάθε περιοδικής παροχής και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν λόγω της μεταξύ των διαδίκων συγγένειας (άρθρο 179, 591 παρ 1 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

– ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό της παρούσας.

-ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

-ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ προσωρινά τον καθ’ ου η αίτηση να προκαταβάλλει στην αιτούσα, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, από την επομένη της επίδοσης της αίτησης, ως προσωρινή μηνιαία σε χρήμα διατροφή τους το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της καθυστέρησης πληρωμής κάθε περιοδικής παροχής μέχρι την πλήρη εξόφληση.

-ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα μεταξύ των διαδίκων δικαστικά έξοδα

-ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στον Πειραιά χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στις  28-7-2017

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                             Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ