fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Σ.Ε

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 1370/2010
7366/2009

TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Σπυριδούλα Λιάτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του , στις 9 Δεκεμβρίου 2009 , χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα , για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « _________ –  _________ Ο.Ε.», που έχει την έδρα της στην  _________  _________ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ιωάννας Μαρώση.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ : 1)  _________  _________ του  _________, κατοίκου  _________  _________, για τον εαυτό του ατομικά και ως ασκούντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου του  _________ –  _________, 2)  _________  _________ του  _________, κατοίκου  _________  _________, ως ασκούσης τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου της  _________ –  _________, οι οποίοι ήταν απόντες και δεν παραστάθηκαν.

Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 2-11-2009 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 7366/2009 και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτοί .

 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις υπ’ αριθμόν 11001Β/16-1 1-2009 και 1 1002Β/16- 11-2009 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, Δημητρίου Ραπατζίκου, που νομότυπα επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στους καθών η αίτηση. Οι τελευταίοι όμως δεν εμφανίστηκαν στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του εκθέματος και επομένως πρέπει να δικαστούν ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες, αφού στην προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων η απουσία των καθών δεν τεκμηριώνει σιωπηρή ομολογία των πραγματικών περιστατικών που θεμελιώνουν την αίτηση, όπως τούτο προκύπτει τόσο από τη διάταξη του άρθρου 699 Κ.Πολ.Δ. (βλ. και άρθρο 734 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ.), το οποίο αποκλείει την  αγακοπή ερημοδικίας κατά των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, όσο και από τη διάταξη του άρθρου 696 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., η οποία παρέχει τη δυνατότητα σ’ αυτόν που δεν συμμετείχε ή δεν κλήθηκε κατά τη συζήτηση της αίτησης να ζητήσει την ανάκληση της απόφασης σε συνδ. με τα άρθρα 734 παρ. 3 και 696 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. βλ. Π. Τζίφρα – Ασφαλιστικά μέτρα, έκδ. 1985, σελ. 50).

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων, 1274, 1000, 138, 939, 943 του ΑΚ και 706 του ΚΠολΔ συνάγεται ότι κατά κανόνα η αίτηση περί εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης απευθύνεται εναντίον εκείνου, που είναι κύριος του ακινήτου, στο οποίο θα γραφεί η προσημείωση. Όμως, είναι δυνατόν η ως άνω αίτηση να στρέφεται και κατά τρίτου, στον οποίο το ακίνητο μεταβιβάσθηκε από τον οφειλέτη εικονικά ή καταδολιευτικά. Αν λοιπόν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διάρρηξης καταδολιευτικής μεταβίβασης η αίτηση περί προσημειώσεως νομίμως απευθύνεται και εναντίον εκείνου που απέκτησε από τον οφειλέτη. Ειδικότερα, στην περίπτωση αυτή, αφού πιθανολογηθεί η ύπαρξη της σχετικής απαίτησης και η ευδοκίμηση της επιδιώκουσας την ανατροπή της καταδολιευτικώς γενομένης μεταβιβάσεως αγωγής, μπορεί να διαταχθεί η εγγραφή προσημειώσεως στο ακίνητο τρίτου εφόσον,με την (πιθανολογούμενη) διάρρηξη της μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας, η κυριότητα του μεταβιβασθέντος ακινήτου αυτομάτως επανέρχεται στην κυριότητα του οφειλέτη (βλ. ΜΠρΛευκ 39/2002 ΑρχΝ 2002 652, ΜΠρΤρικ 862/2000 ΑρχΝ 2001 677, ΜΠρΛαρ 1362/1998 ΑρχΝ 2000 825, X. Απαλαγάκη «Προσημείωση Υποθήκης διάταξη του άρθρου 682 παρ. 1 του ΚΠολΔ, απαραίτητη προϋπόθεση προκείμενου να διαταχθεί το ασφαλιστικό μέτρο της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης (άρθρο 706 του ΚΠολ.Δ) για την εξασφάλιση χρηματικής απαίτησης είναι να συντρέχει επείγουσα περίπτωση ή επικει μένος κίνδυνος.

Τέτοιος κίνδυνος υπάρχει όταν πιθανολογείται ότι επίκειται προσεχής εκποίηση από τον οφειλέτη ακινήτου του ή εγγραφής άλλων προσημειώσεων υποθήκης ή αναγκαστική εκποίηση ακινήτου για την πληρωμή άλλων χρεών, ώστε να καθίσταται αδύνατη η επίσπευση εναντίον του αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν κάποτε ο αϊτών δανειστής θα αποκτήσει εκτελεστό τίτλο μετά την περάτωση της σχετικής διαγνωστικής δίκης.

Μάλιστα, στην ως άνω περίπτωση της καταδολιευτικής μεταβιβάσεως ακινήτου του οφειλέτη, πρέπει να υφίσταται κίνδυνος περαιτέρω μεταβιβάσεως του ακινήτου από τον καθου η σχετική αίτηση, οπότε υπάρχει περίπτωση να ματαιωθεί η επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση μέσω της διαρρήξεως της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, δηλαδή προς αποτροπή του κινδύνου αυτού να είναι αναγκαία η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης. Ετσι, μόνον η ελαττωμένη περιουσιακή κατάσταση του καθου οφειλέτη δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη λήψη του ασφαλιστικού μέτρου της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης. Ούτε, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί επικείμενο κίνδυνο (ή επείγουσα περίπτωση) πιθανή μεταβολή στο μέλλον της περιουσιακής κατάστασης κάποιου προσώπου, διότι με τέτοια εκδοχή θα δικαιολογείτο η λήψη ασφαλιστικών μέτρων και μάλιστα με τη μορφή της προσημείωσης υποθήκης σε κάθε περίπτωση εκκρεμούς αγωγής, ενόψει της ενδεχόμενης, κατά την κοινή πείρα και λογική, μεταβολής ή ελαττώσεως της περιουσιακής κατάστασης του διαδίκου.

Επομένως, η ως άνω απαιτούμενη κατά το νόμο ύπαρξη επικειμένου κινδύνου (ή επείγουσας περίπτωσης), αφορά την ύπαρξη ασυνήθους ανάγκης έκτακτης δικαστικής προστασίας του διαδίκου, η οποία επιβάλλει την ταχεία και άμεση λήψη μέτρων και δικαιολογείται από τη συνδρομή παρόντων πραγματικών περιστατικών, κάποιου συγκεκριμένου κίνδυνου ματαιώσεως της απαιτήσεως ή επείγουσας περίπτωσης της παρούσας στιγμής. Εξάλλου, η άποψη αυτή συνάδει με το ότι η ακίνητη ιδιοκτησία αποτελεί σοβαρό παράγοντα οικονομικής πίστης και κατά συνέπεια η χωρίς σοβαρό λόγο επιβάρυνση της επιφέρει αδικαιολόγητο κλονισμό στην πίστη του προσώπου και δυσχέρεια στις συναλλαγές (βλ. ΜΠρΛαρ 1 111/2002 Δικογραφία 2002 37, ΜΠρΚαβ 1 158/1998 ΑρχΝ 1999 518, ΜΠρΑΘ 12407/1985 Δ 1985 725, ΜΠρΘεσ 2145/1971 Δ 1971 789, I. Χαμηλοθώρη – Θ. Κλουκίνα «Ασφαλιστικά Μέτρα» εκδ. 2003 τ . Γ σελ. 156 παρ. 620, Β. Βαρθακοκοίλη ΚΠολΔ άρθρο 706 σελ. 184 παρ. 4).

Περαιτέρω, το άρθρο 1509 ΑΚ, που ρυθμίζει τη γονική παροχή, δεν καθιερώνει νομική υποχρέωση των γονέων για παροχή περιουσίας προς το παιδί, αλλά αναγνωρίζει απλώς την ηθική τους υποχρέωση να βοηθήσουν οικονομικά στις προβλεπόμενες περιπτώσεις τα παιδιά τους. Άλλωστε στην έννοια της απαλλοτρίωσης της διατάξεως του άρθρου 939 περιλαμβάνεται κάθε διάθεση ή εκποίηση με δικαιοπραξια που επιφέρει μείωση της υπέγγυας στους δανειστές περιουσίας, περιλαμβανομένων τόσο των επαχθών όσο και των χαριστικών διαθέσεων καθώς και κάθε παροχής από ηθικό  καθήκον. Το ότι μια διάθεση γίνεται για την εκπλήρωση ηθικών υποχρεώσεων ή της κοινωνικής ευπρέπειας του οφειλέτη, δεν μπορεί να δικαιολογήσει ούτε τη βλάβη των δανειστών, ούτε την προτίμηση από τον οφειλέτη των ηθικών του υποχρεώσεων έναντι των νομικών. Για το λόγο αυτό δεν αναιρείται ο καταδολιευτικός χαρακτήρας μιας απαλλοτρίωσης αν εκτός από την πρόθεση βλάβης των δανειστών παράλληλα ο οφειλέτης επιδιώκει και άλλους σκοπούς, όπως εκείνους της γονικής παροχής (ΑΠ 677/2003, Δνη 45, 1652, ΑΠ 39/2000 Δνη 41, 1347, ΑΠ 881/2000 Δνη 41, 417, Εφ.Πατρ. 906/2005 δημ. ΝΟΜΟΣ, Δεληγιάννη – Κορνηλάκη, Ενοχικό Δίκαιο III,99 σελ. 378.

Η αιτούσα, με την κρινόμενη αίτησή της, επικαλούμενη τη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης και άμεσου κινδύνου βλάβης των συμφερόντων της, ζητεί, να διαταχθεί , ως ασφαλιστικό μέτρο, η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί του περιγραφομένου στην αίτηση ακινήτου, μέχρι του ποσού των 50000 ευρώ, ώστε να εξασφαλισθεί η αναφερόμενη στην αίτηση απαίτηση της κατά του πρώτου των καθών, από διαδοχικές συμβάσεις πωλήσεως, και της οποίας η είσπραξη είναι επισφαλής λόγω καταδολιευτικής μεταβίβασης, του μοναδικού περιουσιακού του στοιχείου στον ανήλικο υιό του, τον οποίον ασκεί τη γονική μέριμνα από κοινού με την δεύτερη των καθών. Η αίτηση αυτή, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 683 παρ. 1, 686 επ., Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 939 επ. του ΑΚ, 706 Κ.Πολ.Δ. Επομένως,    πρέπει,           η υπό  κρίση  αίτηση να       εξεταστεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα  _________  _________, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, με την επιμέλεια της αιτούσας και όλων των εγγράφων που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα            εταιρεία με      την      επωνυμία       « _________ –  _________ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο « _________» έχει ως αντικείμενο της δραστηριότητάς της την κατασκευή εμπορία και τοποθέτηση επιγραφών και διαφημιστικών κατασκευών. Στα πλαίσια της δραστηριότητάς της αυτής πώλησε και παρέδωσε στη μη διάδικο ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία « _________  _________ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με πρώην επωνυμία « _________ . –  _________ . ΟΕ», τα αναφερόμενα στην αίτηση εμπορεύματα κατά το χρονικό διάστημα από 8-9-2008 έως 16-2-2009, για τα οποία εκδόθηκαν τα αντίστοιχα τιμολόγια – δελτία αποστολής που αναλυτικά αναφέρονται στην αίτηση. Το τίμημα των ως άνω εμπορευμάτων που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 56655,4 ευρώ, ήταν καταβλητέο με την αποστολή των εμπορευμάτων στην ως άνω εταιρεία. Ο πρώτος των καθών ήταν ένας εκ των διαχειριστών αρχικά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «  _________   _________ ΟΕ» και στη συνέχεια δυνάμει του από 3-10-2008, τροποποιητικού συμφωνητικού της εν λόγω εταιρείας, ο πρώτος των καθών ορίστηκε διαχειριστής αυτής από 3-10-2008 έως 3-10-2013. τέλος, δυνάμει του από 18-11-2008 τροποποιητικού συμφωνητικού, η ως άνω εταιρεία μετατράπηκε από ομόρρυθμη σε ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία « _________  _________ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα τροποποιητικά ιδιωτικά συμφωνητικά τα οποία έχουν νόμιμα δημοσιευθεί.

Ο πρώτος των καθών ο οποίος ήταν διαχειριστής όπως προεκτέθηκε τόσο της πιο πάνω αρχικά ομόρρυθμης εταιρείας όσο και στη συνέχεια μοναδικός ομόρρυθμος εταίρος και διαχειριστής, της ανωτέρω ετερόρρυθμης εταιρείας, με την επωνυμία « _________  _________ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και επομένως ευθύνεται και ατομικά για την ως άνω απαίτηση της αιτούσας. Για την ανωτέρω απαίτησή της η αιτούσα άσκησε μεταξύ άλλων και κατά του πρώτου των καθών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, την από 4-5-2009 αγωγή της. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι ο πρώτος των καθών δυνάμει του υπ’ αριθμόν 4662/15-4-2009 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Τόλια, μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής στον ανήλικο υιό του  _________  _________, του οποίου μαζί με την δεύτερη των καθών ασκεί τη γονική μέριμνα, κατά πλήρη κυριότητα ποσοστό 41/100 εξ αδιαιρέτου, ενός διαμερίσματος, που βρίσκεται στον έβδομο (Ζ) όροφο μιας πολυκατοικίας επί της οδού _________ αριθμ. __, στον Δήμο  _________ και στη θέση « _________ ή  _________» επιφάνειας 89,63 τμ. Η μεταβίβαση αυτή είναι καταδολιευτική, καθόσον έγινε προς βλάβη της αιτούσας με σκοπό να ματαιώσει την ικανοποίηση της ως άνω απαιτήσεως, ενόψει του ότι αυτός (πρώτος των καθών) δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία για την ικανοποίηση της ένδικης απαίτησης. Επίσης, πιθανολογήθηκε ότι η δεύτερη των καθών ως σύζυγος του πρώτου των καθών τελούσε σε γνώση του ανωτέρω σκοπού του πρώτου των καθών.

Εξάλλου ενόψει του ότι το τέκνο του πρώτου των καθών ήταν, ανήλικο κατά την κατάρτιση της ένδικης απαλλοτριωτικής πράξεως και εκπροσωπήθηκε κατ’ αυτήν από τους γονείς του – καθών η αίτηση, οι οποίοι ασκούσαν τη γονική του μέριμνα, ως νόμιμοι αντιπρόσωπό του, δεν γεννάται θέμα για τη συμμετοχή του στο δόλο του οφειλέτη – πατέρα του, καθόσον αυτή θα κριθεί στο πρόσωπο των γονέων του ως νομίμων αυτού αντιπροσώπων (βλ. ΑΠ 1343/2000 Δνη 45, 1652, ΑΠ 39/2000 Δνη 41, 1347, ΑΠ 881 Δνη 41, 417, Εφ.Πειρ. 760/2006 δημ. ΝΟΜΟΣ, Εφ.Πατρ. 906/2005 δημ. ΝΟΜΟΣ).

Κατόπιν των ανωτέρω η αιτούσα άσκησε εναντίον των καθών η αίτηση, την από 2-11-2009 και με αριθμό κατάθεσης 7366/2009 αγωγή διαρρήξεως του υπ’ αριθμόν 4662/15-4-2009 συμβολαίου γονικής παροχής (939 επ ΑΚ) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η συζήτηση της ανωτέρο) αγωγής έχει προσδιορισθεί για τη δικάσιμο της 25-2-2009. Τέλος, μετά την ανωτέρω, ικανοποίηση της απαιτήσεως της αιτούσας. Άλλωστε, πρέπει καθών η αίτηση, με το αναφερόμενο πιο πάνω συμβόλαιο γονικής παροχής, είναι βεβαρημένο με προσημείωση υποθήκης ποσού 1 16.909,52 ευρώ υπέρ της Τραπέζης Πειραιώς (βλ. το από 21-7-2009 απόσπασμα του Κτηματολογικού Γραφείου Νίκαιας). Κατόπιν τούτου, λόγω του κινδύνου που δημιουργείται για την ικανοποίηση της πιο πάνω απαιτήσεως της αιτούσας, επιβάλλεται να διαταχθεί το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο σε βάρος των καθών η αίτηση. Επομένως η υπό κρίση αίτηση, πρέπει, να γίνει δεκτή, ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, όπως ορίζεται στο διατακτικό. Έξοδα τέλος δεν επιδικάζονται λόγω του αντικειμένου της αιτήσεως (άρθρο 178 παρ. 3 Κώδικα περί Δικηγόρων).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην των καθών
Δέχεται την αίτηση
Επιτρέπει στην αιτούσα να εγγράψει προσημείωση υποθήκης μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50000) ευρώ, για την εξασφάλιση της απαίτησής της που αναφέρεται στο σκεπτικό στο    παρακάτω περιγραφόμενο ακίνητο και συγκεκριμένα, στα 41/100 εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος του εβδόμου (Ζ) πάνω από την πυλωτή ορόφου, μιας πολυκατοικίας που βρίσκεται στη θέση « _________ ή  _________» της περιφερείας του Δήμου  _________  _________, πρώην _________   ________, επί της οδού   _________ αριθμός __, το οποίο φέρει αριθμό ΚΑΕΚ 05071 20 20 001/0/20, έχει επιφάνεια 89,63 τμ και συνορεύει βόρεια με ακάλυπτο χώρο ακινήτου, φρέαρ ανελκυστήρα και πλατύσκαλο ορόφου, κλιμακοστάσιο, ακάλυπτο χώρο ακινήτου και όμορη ιδιοκτησία αγνώστου.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά, την 1-3-2010 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και την πληρεξούσια δικηγόρο της αιτούσας, με την παρουσία και την Γραμματέα.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία