fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Αριθμός απόφασης 1466/2017

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή, Ελεάνα Σταυγιανουδάκη, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά και τη Γραμματέα Πετρούλα Δαμίγου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, την 17η Φεβρουάριου 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ:  _________  _________ του  _________ και της  _________, κατοίκου ________, ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιου δικηγόρου Μαρίας Κανακάκη (ειδικό πληρεξούσιο με αριθμό 5459/23-1-2017 ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιώς Βαρβάρας Δόξα του Αποστόλου), η οποία κατέθεσε προτάσεις.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ:  _________  _________ του  _________ και της  _________, συζ.  _________  _________, κατοίκου Πειραιά, η οποία δεν παραστάθηκε.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 20/1/2014 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό 388/20-1-2014 και προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 2/10/2015 και μετ’αναβολών για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος του ενάγοντος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη με επίκληση υπ’ αριθ. 141Γ725-2-2015 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς Αριστείδη Πετρίδη, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτησή της για την δικάσιμο της 2- 10-2015 επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην εναγομένη, σύμφωνα με το άρθρο 129 παρ. 1 του ΚΠολΔ στον τόπο εργασίας της. Κατά την ως άνω δικάσιμο η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 10/6/2016 και αναβλήθηκε εκ νέου για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, και ο γραμματέας τη μετέφερε και στις δυο περιπτώσεις στη σειρά των υποθέσεων που έπρεπε να συζητηθούν και επομένως δεν απαιτούνταν νέα κλήτευση της εναγομένης (άρθρο 226 παρ. 4 του ΚΠολΔ). Παρά, όμως, την παραπάνω νομότυπη επίδοση της αγωγής η εναγόμενη δεν εμφανίσθηκε ούτε παραστάθηκε με πληρεξούσιο δικηγόρο κατά την ορισθείσα ημέρα συζήτησής της, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και, συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 603 ΚΠολΔ).

Ο ενάγων με την υπό κρίση αγωγή του, νομίμως παρασταθείς διά της ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου δυνάμει του ειδικού πληρεξουσίου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας (άρθρα 96 παρ. 3 και 98 του ΚΠολΔ), ζητεί να λυθεί ο γάμος του με την εναγόμενη, για το λόγο ότι βρίσκονται σε συνεχή διάσταση επί δύο και πλέον έτη και να καταδικασθεί στην δικαστική του δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αγωγή παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο τυγχάνει καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρα 17 αρ. 1 και 39 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών (άρθρα 592 επ. ΚΠολΔ), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438, 1439§3 ΑΚ (όπως το εδάφιο β’ του άρθρου 1438 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3§ 1 του ν. 4055/2012 και όπως η τρίτη παράγραφος του άρθρου 1439 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3719/2008), 176 και 191 §2 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα που εξετάσθηκε με την επιμέλεια του ενάγοντος στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού, καθώς και από όλα τα έγγραφα, τα οποία ο ενάγων νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις 2/8/1999 στο Δημαρχείο _________, ο οποίος ιερολογήθηκε στις 12/2/2001 στον Ιερό Ναό του __________ στον ___________ (βλ. την υπ’ αριθμόν 163/τομος Α7ετος 1999 ληξιαρχική πράξη γάμου του Ληξίαρχου Δήμου ________).

Από το γάμο τους αυτό απέκτησαν δύο δίδυμα τέκνα, που είναι ανήλικα, τον  _________ και την  _________που γεννήθηκαν στις 31/12/2001, ενώ η τελευταία κοινή τους κατοικία βρισκόταν στον Πειραιά στην οδό  _________ αρ. __. Συμβίωσαν έως το Σεπτέμβριο του έτους 2013, οπότε η έγγαμη συμβίωσή τους διασπάσθηκε οριστικά και ουδέποτε αποκαταστάθηκε. Η διάσταση του ζεύγους συνεχίσθηκε έκτοτε χωρίς διακοπή, έως και την συζήτηση της υπό κρίση αγωγής, χωρίς να υπάρχει πρόθεση επανασύνδεσης. Συνεπώς, η διάρκειά της υπερβαίνει τα δύο έτη και, ως εκ τούτου, τεκμαίρεται αμάχητα ότι η έγγαμη σχέση των διαδίκων έχει κλονισθεί ισχυρά.

Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτή η αγωγή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να απαγγελθεί η λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου και να επιβληθούν σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, λόγω της ήττας της στη δίκη (άρθρα 176, 191 §2 ΚΠολΔ). Τέλος, επειδή η εναγομένη ερημοδικεί, πρέπει να καθοριστεί το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση που θέλει να ασκήσει κατά της απόφασης το ένδικο μέσο της ανακοπής ερημοδικίας (άρθρα 501, 502§ 1 και 505§2 ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης.
ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.
ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των διαδίκων πολιτικού γάμου που τελέσθηκε στις 2/8/1999 στο Δημαρχείο Κερατσινίου , ο οποίος ιερολογήθηκε στις 12/2/2001 στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους στον Πειραιά.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος , τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €).
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημιόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, στον Πειραιά στις 30 Μαρτίου 2017 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία