fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑTΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΙΣΘΙΟΥ
Αριθμός:
1515/2014

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά Παπαχαραλάμπους Αθανάσιος έχοντας υπόψη του την από 24-10-2014 αίτηση των:

Της κ.  _________   _________  συζύγου  _________   _________ , κατοίκου  _________   _________ , οδός  _________ , αριθμός __, με ΑΦΜ  _________  και

Του κ.  _________   _________  του  _________ , κατοίκου  _________ , οδός  _________ , αρ. __, με ΑΦΜ  _________ ,που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο τους κ. Οικονομάκη Χρήστο του Γεωργίου με ΑΜΔΣΠ 2517

ΚΑΤΑ

Του κ.  _________   _________  του  _________ , κατοίκου  _________   _________ , οδός  _________ , αριθμός __.

Με την οποία ζητούν να εκδοθεί διαταγή απόδοσης μισθίου, με βάση τα έγγραφα που αναφέρουν στην αίτησή τους,

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Οι αιτούντες επιδιώκουν να εκδοθεί διαταγή απόδοσης χρήσεως του μισθίου με βάση τα έγγραφα που αναφέρουν, ήτοι:

1) To από 15-09-2004 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσις που υπεγράφη μεταξύ ημών και του καθ’ ου (το οποίο καταχωρήθηκε με αριθμό καταχώρησης 2270/16-9-2004 στυν Δ.Ο.Υ· Α Πειραια)

2) Το από 5-02-2009 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης επαγγελματικής μισθώσεως (το οποίο καταχωρήθηκε με αριθμό καταχώρησης   362/9-2-2009            στην    Δ.Ο.Υ. A’Πειραια)

3) Την υπ’ αριθμ. 1075/2014 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά Αθανασίου

4) Την υπ’ αριθμ. 3592PV16-7-2014 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Κοπάνα, απο την οποία προκύπτει η επίδοση της υπ’ αριθμ. 1075/2014 διαταγής πληρωμής το Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά Αθανασίου Παπαχαραλάμπους ,

5) Την υπ’ αριθμ. 3810 Β710-10-2014 έκθεσης επιδόσεως Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Κοπανά από την οποία προκύπτει η επίδοση της από 08/10/2014 εξώδικης διαμαρτυρίας μας στον καθ’ ου.

Ειδικότερα:

Με  το από 15-09-2004 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μισθώσεως (το οποίο καταχωρήθηκε με αριθμό καταχώρησης 2270/16-9-2004 στην Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά) που συνηφθη την  _________  μεταξύ των αιτούντων ως εκμισθωτών και του καθ’ ου ως μισθωτή, με το οποίο του εκμίσθωσαν ένα κατάστημα επι της  _________ , αριθμός __ στα  _________   _________ , εμβαδου 80 τετραγωνικών μέτρων, αποτελούμενο από έναν ενιαίο χώρο με κουζίνα, wc και ακάλυπτο, το οποίο ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα , νομή και κατοχή τους και κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου εις έκαστον αυτών. Ο καθ’ ου παρέλαβε ανεπιφύλακτα το μίσθιο κατά την υπογραφή του εν λόγω μισθωτηρίου αφού το εξέτασε και το βρήκε της τελείας αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση και απόλυτα κατάλληλο για την χρήση που το προόριζε.

Δυνάμει του ανωτέρω μισθωτηρίου συμφωνήθηκε ότι το μίσθιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως καφετέρια – ουζερί, με συμβατική διάρκεια της μίσθωσης εννέα ετών ήτοι αρχής γενομένης την 15-9-2004 και λήγουσα την 14-9-2013.

Περαιτέρω με το αυτό ως άνω συμφωνητικό συμφωνήθηκε κατά την έναρξη της εν λόγω μισθώσεως ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 1.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 3,6%, το οποίο συμφωνήθηκε να καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα στην κατοικία των αιτούντων – εκμισθωτών (και εξ ημισείας εις έκαστον εξ αυτών), η δε καταβολή του αποδεικνύεται αποκλειστικά με έγγραφη απόδειξη τους. Επιπλέον συμφωνήθηκε ότι μετά το πρώτο έτος της μισθώσεως, το μηναίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό 5% επί του μηνιαίου μισθώματος, όπως αυτό θα είχε διαμορφωθεί κατά το προηγούμενο της αναπροσαρμογής χρονικό διάστημα.

Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης , ο καθ’ ου κατέβαλε στους αιτούντες κατά την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού το ποσό των 2.000 ευρώ, με την ρητή συμφωνία ότι το εν λόγω ποσό θα αναπροσαρμόζεται σε κάθε αύξηση του μισθώματος, και ότι θα του επιστραφεί μετά την εμπρόθεσμη κατά την λήξη της μίσθωσης αποχώρηση του από το μίσθιο, την παράδοση του μισθίου και των κλειδιών του καθώς και την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεμών λογαριασμών.

Εν συνεχεία , όπως προκύπτει από το από 5-02-2009 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης επαγγελματικής μισθώσεως (το οποίο καταχωρήθηκε με αριθμό καταχώρησης 362/9-2-2009 στην Δ.Ο.Υ. Α’  _________ ) που συνήφθη την 5-02-2009 στον  _________  μεταξύ των αιτούντων και του καθ’ ου, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του αρχικού από 15-9-2004 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως κατά την διάρκεια ισχύος της εν λόγω μισθώσεως, η οποία ορίστηκε πλέον σε μίσθωση δώδεκα (12) ετών ήτοι αρχόμενη την 15-9-2004 και λήγουσα την 14-9-2016, συμφωνήθηκε δε ότι για όλο το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως και 31-12-2014 το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα θα ανέρχεται 1.000 ευρώ (ήτοι 500 ευρώ για έκαστον εκ των αιτούντων) επιβαρυνόμενο με το αναλογούν χαρτόσημο.

Επειδή ο καθ’ ου κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης, υπήρξε ασυνεπής στις έναντι αυτών αναληφθείσες υποχρεώσεις του και συγκεκριμένα, από δυστροπία και μόνο συνεχώς και επανειλημμένως και παρά του ότι έκανε προσήκουσα, ανενόχλητη, ανεμπόδιστη και ακώλυτη χρήση του μισθίου , δεν τους έχει εξοφλήσει τα οφειλόμενα μισθώματα {(που ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 1.000 ευρώ, επιβαρυνόμενο με το αναλογούν χαρτόσημο 3,6% ήτοι ύψους 36 ευρώ και κατά συνέπεια το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των (1.000 ευρώ + 36 =) 1.036 ευρώ, ήτοι Vi για έκαστον εξ αυτών εκ του ως άνω συνολικού μισθώματος και δη για έκαστον εξ αυτών (500 ευρώ ως μηνιαίο μίσθωμα για έκαστον εξ αυτών + 18 ευρώ ως αναλογούν χαρτόσημο του=) 518 ευρώ μηνιαίως} των μισθωτικών μηνών Μαρτίου 2014, Απριλίου 2014, Μαΐου 2014, Ιουνίου 2014 και 2014, την 3η Απριλίου 2014, 3η Μαΐου 2014, την 3η Ιουνίου 2014 και την 3η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα.

Επειδή οι αιτούντες προέβην στην έκδοση της υπ’αρ. 1075/2014 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά Αθανασίου Παπαχαραλάμπους, σε βάρος του καθ’ ου, με την οποία διατάχθηκε να τους καταβάλει τα ως άνω ληξιπρόθεσμα μισθώματα των μηνών Μαρτίου-Ιουλίου 2014 , συνολικού ποσού 2.590 ευρώ εις έκαστο εξ αυτών.

Επειδή, ουδέν εκ των ανωτέρω οφειλομένων μισθωμάτων τους έχει καταβάλει, αν και του κοινοποιήθηκε η ανωτέρω διαταγή πληρωμής δυνάμει της υπ’αρ. 3592βVI6-7-2014 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Κοπάνα, επιπλέον δε, τους οφείλει και τα μισθώματα των λοιπών έως σήμερα μισθωτικών μηνών, ήτοι Αυγούστου 2014 , Σεπτεμβρίου 2014 και Οκτωβρίου 2014 τα οποία όφειλε να τους καταβάλει έως την 3η Αυγούστου 2014, έως την 3η Σεπτεμβρίου 2014 και έως την 3η Οκτωβρίου 2014, αντίστοιχα.

Επειδή έως σήμερα τους οφείλει : ποσό 2.590 ευρώ εις έκαστο εξ αυτών βάσει της υπ’αρ. 1075/2014 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά Αθανασίου Παπαχαραλάμπους και ποσό 1.554 ευρώ εις έκαστο εξ αυτών, λόγω οφειλής των μισθωμάτων των μηνών Αυγούστου 2014, Σεπτεμβρίου 2014 και Οκτωβρίου 2014, ήτοι συνολικά τους οφείλει ποσό (2.590 + 1554) = 4.144 ευρώ εις έκαστο εξ αυτών.

Επειδή οι αιτούντες επέδωσαν στον καθ’ ου την 10-10-2014 δια του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Δ. Κοπανά την από 08-10-2014 εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωσή τους, [ήτοι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης] όπως άλλωστε προκύπτει και από την υπ’αριθμ. 3810 ΒVI0-10-2014 έκθεση επίδοσης του ως Δικαστικού Επιμελητή και τον κάλεσαν να τους καταβάλει προσηκόντως τα οφειλόμενα μισθώματα δηλώνοντας του ότι [σε περίπτωση παρελεύσεως άπρακτης της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω εξωδίκου τους για εξόφληση των ως άνω οφειλομενών μισθωμάτων, συνολικού ποσού 4.144 ευρώ εις έκαστο εξ ημών] καταγγέλλουν την ανωτέρω μίσθωση, κάνοντας χρήση παντός νομίμου εν γένει δικαιώματος τους για την απόδοση αυτού.

Επειδή ο καθ’ ου ακόμη και μετά την επίδοση της ανωτέρω εξώδικης διαμαρτυρίας σε αυτόν ουδέν τους κατέβαλε και ως εκ τούτου συνεχίζει να τους οφείλει τα αντίστοιχα μισθώματα των μηνών, Μαρτίου, Απριλίου, Μάί’ου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2014 τα οποία αδικαιολόγητα, υπαίτια και κατά παράβαση της μεταξύ τους συμβάσεως αρνείται να τους καταβάλει.

Η αίτηση είναι νόμιμη κατ’ άρθρα 662Α επ. Κ.Πολ.Δ., 66 Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ., 574 και 595 του ΑΚ. και αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρ. 662Β σε συνδ. με άρθρ. 14 παρ. Ιβ και 29 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 662Β επ. του ΚΠοΛΔ, ενώ δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού που ορίζεται στο άρθρ. 81 Παρ. 1 και 3 του Ν. 2238/1994, καθόσον δεν έχει ακόμη υποβληθεί η φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2014, στην οποία και θα δηλωθούν τα ανωτέρω μισθώματα .

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατ’ ουσίαν, όπως ορίζεται στο διατακτικό, δεδομένου ότι έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη δικαστικού ενσήμου (αγωγόσημου) με τα ποσοστά υπέρ Τ.Ν. και Τ.Π.Δ.Π. (υπ’αριθμ  ……παράβολα) καθώς και το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών Δ.Σ.Π του πληρεξουσίου δικηγόρου (βλ. αρ.τρ Α019859       ΔΣΠ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει τον καθ’ ου η αίτηση να αποδώσει στους αιτούντες τη χρήση του καταστήματος, επί της οδού  _________ , αριθμός __ στα  _________   _________ , εμβαδού 80 τετραγωνικών μέτρων, αποτελούμενο από έναν ενιαίο χώρο με κουζίνα, wc και ακάλυπτο, το οποίο ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα , νομή και κατοχή και κατά ποσοστό 14 εξ αδιαιρέτου εις έκαστον εξ αυτών καθώς και τριακόσια ευρώ για τα δικαστικά έξοδα της παρούσας Διαταγής.

Γίνεται υπόμνηση στον καθ’ ου ότι σύμφωνα με το άρθρο 662Δ παρ. 3 Κ.Πολ.Δ, ως αυτό τροποποιηθέν με το άρθρο 15 παρ. 4 Ν.4055/2012 ισχύει η παρούσα διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου αποτελεί τίτλο εκτελεστό, της εκτέλεσης δυναμένης να πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την προς αυτόν επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου της παρούσης και ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από της επιδόσεώς της προς αυτόν.

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 7-11-2014

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δίνεται εντολή στο Δικαστικό Επιμελητή, από τον οποίο θα ζητηθεί, να εκτελέσει την παρούσα Διαταγή Απόδοσης Χρήσης Μισθίου Πληρωμής Μισθωμάτων, στους Εισαγγελείς να ορίσουν ότι ο Νόμος τους επιτάσσει και στους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της Δημόσιας Δύναμης να συνδράμουν όταν τους ζητηθεί.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ