fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1582/2014
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ευαγγελία Ζησοπούλσυ, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 26.11.2013, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας:  _________   _________  του  _________ , εν διαστάσει συζύγου του  _________   _________ , κατοίκου  _________   _________ , ατομικά και ως ασκούσης προσωρινά την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας της  _________ , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Παναγιώτη Παυλάκου.

Του καθ’ ου η αίτηση:  _________   _________  του  _________ , κατοίκου  _________   _________  (οδός  _________  και  _________ ), ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 8.5.2013 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 7437/2013 και προσδιορίστηκε για να συζητηθεί, στις 22.8.2013, και μετά από αναβολή, κατά την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη ζήτηση της υπόθεσης με τη σειρά της από το έκθεμα, οι διάδικοι, όπως παραστάθηκαν, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, η αιτούσα, εν διαστάσει σύζυγος του καθ’ ου, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί να παραχωρηθεί προσωρινά η αποκλειστική χρήση της οικογενειακής τους στέγης σ’ αυτήν. Η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1386, 1393 ΑΚ και 735 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει, να ερευνηθεί, περαιτέρω, κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και α7ΐό όλη εν γένει τη διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι σύζυγοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο, στο  _________  _________ , στις 4.11.2006 και από το γάμο τους αυτόν απέκτησαν ένα τέκνο, την  _________  (ηλικίας σήμερα 7 ετών). Η έγγαμη συμβίωσή τους αρχικά υπήρξε αρμονική, στη συνέχεια όμως άρχισαν να δημιουργούνται μεταξύ τους έριδες και προστριβές, εξαιτίας της συμπεριφοράς του καθ’ ου, ο οποίος αδιαφορούσε για τη σύζυγό του και δημιουργούσε συχνά επεισόδια σε βάρος της, κυρίως εξυβρίζοντάς την, με αποτέλεσμα να διαταραχθούν οι σχέσεις τους.

Εξαιτίας αυτής της καταστάσεως δημιουργήθηκε έκρυθμη ατμόσφαιρα στις σχέσεις των διαδίκων, με συνέπεια η αιτούσα να αποχωρήσει από τη συζυγική οικία μαζί με την ανήλικη θυγατέρα της και να εγκατασταθεί σε μισθωμένη οικία. Όμως, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες του καθενός από τους διαδίκους – συζύγους και ειδικότερα τις οικονομικές δυνατότητες αυτών και κυρίως την καλή οικονομική κατάσταση του καθ’ ου, που του επιτρέπει τη μίσθωση κατοικίας για τη χωριστή του εγκατάσταση, καθώς και το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου, κρίνει, συνεκτιμώντας σχετικά και τη συναίνεση του καθ’ ου, ότι λόγοι επιείκειας επιβάλουν την παραχώρηση προσωρινά της αποκλειστικής χρήσεως της οικογενειακής στέγης των διαδίκων στην αιτούσα. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και εφόσον υπάρχει και επείγουσα περίπτωση πρέπει να γίνει δεκτή η κρινομένη αίτηση, ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ρυθμίζει προσωρινά τη χρήση της οικογενειακής στέγης των διαδίκων – συζύγων.

Παραχωρεί αποκλειστικά τη χρήση της οικογενειακής στέγης που βρίσκεται στα ___________  _________  επί της οδούς  _________  και  _________  στην αιτούσα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στην Αθήνα, στις 10/2/2014.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Για τη δημοσίευση

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία