fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως: 1892/2013
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΔΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Δικαστή Φωτεινή Μάμαλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από τον Γραμματέα Νικόλαο Μόσσορα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα, στις 19-11-2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ενάγοντος:         _________   _________  του  _________ , κατοίκου  _________   _________ , ο οποίος εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Επαμεινώνδα Κλειτσίκα.

Του εναγομένου:  _________   _________  ( _________   _________ ) υπηκόου  _________ , κατοίκου  _________   _________ , τον οποίο εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος του Ιωάννα Μαρώση.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 9-6-2010 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 1 14683/3522/2010, προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 15-02-2012 κατά την οποία η συζήτηση της υποθέσεως αναβλήθηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως αυτής, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

Από το άρθρο 700 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ η απόφαση που διατάζει ασφαλιστικό μέτρο εκτελείται κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτελέσεως. Η εκτέλεση του μέτρου που έχει διαταχθεί γίνεται χωρίς να εκδοθεί απόγραφο, με βάση αντίγραφο ή απόσπασμα της απόφασης που το διατάζει, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση αντιγράφου της. Στις περιπτώσεις όμως των ασφαλιστικών μέτρων 728 και 73 1 – 735 ΚΠολΔ, απαιτείται η προηγούμενη επίδοση επιταγής και άλλη πράξη εκτελέσεως δεν μπορεί να γίνει πριν περάσουν είκοσι τέσσερις ώρες από την επίδοσή της. Στην επιταγή πρέπει, και αρκεί κατ’ άρθρο 924 εδ. β’, γ’ ΚΠολΔ, να ορίζεται με ακρίβεια η απαίτηση, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της εκτελέσεως, δηλαδή η πράξη την οποία ο οφειλέτης υποχρεούται να εκτελέσει, χωρίς να χρειάζεται να καθορίζονται και τα χρησιμοποιηθησόμενα μέσα εκτελέσεως. Στην περίπτωση κατά την οποία, ο οφειλέτης παραβαίνει εκ προθέσεως την απόφαση που επιβάλλει την υποχρέωσή του αυτή, δηλαδή από απείθεια προς τη δικαστική απόφαση, με επίγνωση των πραγματικών και νομικών όρων του παράνομου αποτελέσματος αλλά και του παράνομου χαρακτήρα της ενέργειάς του, τότε η παράβαση βεβαιώνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των άρθρων 663 επ. ΚΠολΔ πάντοτε και προκειμένου περί ασφαλιστικών μέτρων, και επιβάλλονται η χρηματική ποινή και η προσωπική κράτηση, που έχουν απειληθεί.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 700 παρ. 1, 947 παρ. 1, 695 ΚΠολΔ στην περίπτωση απειλής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία, κατά το άρθρο 699 ΚΠολΔ, δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο, απαγγελθείσα χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση της αποφάσεως κατά τη διάρκεια της ισχύος της, έστω και αν εν τω μεταξύ ανακλήθηκε ή μεταρρυθμίστηκε, χωρίς να ερευνώνται από το δικαστήριο που καλείται να βεβαιώσει την παράβαση, κατά την διαδικασία των άρθρων 670 – 676 ΚΠολΔ, οι ισχυρισμοί με τους οποίους αμφισβητείται η απαίτηση του δανειστή που αναγνωρίστηκε με την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων και η ορθότητα της εκτελούμενης απόφασης. Διότι κατά την τελευταία αυτή διαδικασία είναι απαράδεκτος κάθε ισχυρισμός που κατατείνει στην αμφισβήτηση της συνδρομής των προϋποθέσεων της υποχρέωσης του οφειλέτη να παραλειφθεί ή να ανεχθεί πράξη με την απειλή των ως άνω ποινών, αφού προδήλως προσκρούει στη δεσμευτικότητα της απόφασης (Α.Π.         1103/2006, Ελλ.Δνη 2009. 1016, Κεραμέας/Κονδύλης/Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ άρθ. 947 σελ. 1822 επ., άρθ. 733 σελ. 1437 επ., 734 σελ. 1444 επ., άρθ. 700 σελ. 1374 περ. 2γ Εφ.ΑΟ. 8762/1995 Ελλ.Δνη 1996. 1 126, Εφ.ΑΘ. 3574/1992, Ελλ.Δνη 1994 σελ. 145-147).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων ισχυρίζεται ότι κατά παραδοχή αιτήσεώς του με την 14/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικοί» ν μέτρων, διατάχθηκε ο εναγόμενος σε άρση της διατάραξης και αποφυγή κάθε μελλοντικής διατάραξης και ειδικότερα διατάχθηκε: «Να πάψει να διαταράσσει στο μέλλον την νομή του αιτούντος επί της άνω θέσης στάθμευσης Π-12 και επίσης τη συννομή του επί του κοινόχρηστου χώρου (διαδρόμου – ράμπας) με το να σταθμεύει το όχημά του πέρα από το μέσο της λευκής διαχωριστικής γραμμής που υπάρχει μεταξύ της θέσης στάθμευσης Π-12 του αιτούντος και της θέσης στάθμευσης Π-13 που χρησιμοποιεί ο καθ’ ου ούτε να προεξέχει πέρα από το μέσο της λευκής διαχωριστικής γραμμής που υπάρχει μεταξύ της θέσης στάθμευσης Π-13 που χρησιμοποιεί ο καθ’ ου και του κοινόχρηστου διαδρόμου πίσω από τις θέσεις στάθμευσης Π-13 και Π-12 για να μη παρεμποδίζει την πρόσβαση του αιτούντος στη θέση στάθμευσης του Π-12. Διατάσσει τον καθ’ ου να πάψει να διαταράσσει στο μέλλον τη συννομή του αιτούντος που ο Κανονισμός του άνω κτιρίου επί του κοινόχρηστου χώρου (διαδρόμου) που βρίσκεται στα δεξιά της θέσης στάθμευσης Π-13 στο υπόγειο πάρκινγκ του ως άνω κτιρίου Β του συγκροτήματος κατοικιών επί των οδών  _________  αρ. ___ και  _________  στα  _________   _________ . Διατάσσει τον καθ’ ου να μην αποθηκεύει ξυλεία ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο και να μη χρησιμοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο άνω ως δικό του αποθηκευτικό χώρο καθ’ υπέρβαση της προσήκοι χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αυτού ως διαδρόμου υπέρβαση της προσήκοι για την μετακίνηση των πεζών. Απειλεί κατά του καθ’ ου η αίτηση χρηματική ποινή 300 ευρώ και απαγγέλλει κατά του καθ’ ου προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση των απαγορευτικών διατάξεων της παρούσας και για κάθε προσβολή της νομής και συννομής του αιτούντος ως άνω στο μέλλον». Ότι αν και την απόφαση αυτή επέδωσε στον εναγόμενο στις 12.2.2010 με επιταγή προς εκτέλεση, ο τελευταίος κατά το χρονικό διάστημα από 16.2.2010 έως και 9.5.2010 από πρόθεση παραβίασε το διατακτικό της ως άνω απόφασης 26 φορές. Ζητεί δε να βεβαιωθεί ότι ο εναγόμενος με πρόθεση παραβίασε 26 φορές την 14/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, να υποχρεωθεί να του καταβάλει χρηματική ποινή από 7.800 (300 χ 26) ευρώ, να απαγγελθεί προσωπική κράτηση 26 μηνών (1 μήνας x 26 παραβάσεις), να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην δικαστική του δαπάνη.

Η αγωγή αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά την διαδικασία των άρθρων 670 έως 676 (άρθ. 947 παρ. 1 εδ. β’), δεδομένου ότι ο ενάγων έχει καταβάλει το προσήκον για το καταψηφιστικό αντικείμενό της δικαστικό ένσημο με τις υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. τα υπ’ αρ. 1976 1 6, 583655,  244867 αγωγόσημα με τα επικολληθέντα ένσημα ΤΠΔΑ και ΤΝ1. Πλην όμως η εκτέλεση της 14/2010 αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου που διατάσσει την παράλειψη των προαναφερομένων πράξεων στα πλαίσια των διατάξεων των άρθρων 733 – 734 ΚΠολΔ, προϋποθέτει επίδοση της επιταγής προς τον υπόχρεο σε παράλειψη κατά το άρθρο 700 παρ. 2 ΚΠολΔ. Έτσι, έπρεπε να κοινοποιηθεί προς τον υπόχρεο σε παράλειψη (εναγόμενο) επιταγή, η οποία να έχει συνταχθεί κάτω από το αντίγραφο εξ απογράφου της καταδικάζουσας σε παράλειψη ως άνω αποφάσεως, η οποία αποτελεί και τον εκτελεστό τίτλο για την είσπραξη της χρηματικής ποινής και την προσωποκράτηση, και σ’ αυτή (επιταγή προς εκτέλεση) έπρεπε να καθορίζονται με ακρίβεια μόνο οι πράξεις τις οποίες οφείλει να παραλείψει ο εναγόμενος. Στις πράξεις δε αυτές δεν περιλαμβάνεται η αναγνώριση του ενάγοντος ως προσωρινού νομέα – συννομέα με την ως άνω 14/2010 απόφαση, η οποία (αναγνώριση) αποτελεί παρεμπίπτον μόνο ζήτημα και όχι ασφαλιστικό μέτρο καθεαυτό και κατά συνέπεια δεν μπορεί να διαταχθεί από το δικαστήριο για την προσωρινή ρύθμιση της νομής.

Ο ενάγων κατά τα επικαλούμενα στην υπό κρίση αγωγή του, επέδωσε στον εναγόμενο στις 12.2.2010 με την υπ’ αρ. 1249Γ έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Φώτιου Δρακάκη, αντίγραφο της 14/2010 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, προς γνώση και με επιταγή προς συμμόρφωση στο διατακτικό αυτής (αποφάσεως), στο οποίο (διατακτικό), πέραν των προ αν αφερό μενών περιλαμβάνεται και διάταξη με την οποία ο ενάγων αναγνωρίζεται προσωρινά νομέας της θέσης στάθμευσης Π-12 και προσωρινά συννομέας των κοινόχρηστων χώρων. Η ως άνω όμως επίδοση αντιγράφου της απόφασης προς γνώση και με επιταγή συμμόρφωσης στο διατακτικό της 14/2010 ως άνω αποφάσεως, ως παραπάνω αναφέρεται, δεν έγινε κανονικά (αντίγραφο από απόγραφο με επιταγή προς εκτέλεση οριζομένων με ακρίβεια των πράξεων που οφείλει να παραλείψει ο εναγόμενος) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 700 παρ. 2 και 924 ΚΠολΔ. Η επίδοση όμως επιταγής προς εκτέλεση αποτελεί προϋπόθεση επιβολής της προσωπικής κρατήσεως και της χρηματικής ποινής που έχουν απειληθεί με την 14/2010 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (άρθ. 947 παρ. 1 β ΚΠολΔ) και πριν την κανονική επίδοση αυτής θέμα παραβίασης του διατακτικού της ως άνω αποφάσεως δεν ανακύπτει, και κατά συνέπεια ελλείπουσας της ως άνω προϋποθέσεως η υπό κρίση αγωγή είναι απαράδεκτη και πρέπει ν’ απορριφθεί. Η δικαστική δαπάνη των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστεί ολικά λόγω/του δυσερμήνευτου των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν από το Δικαστήριο (άρθ. 179 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με παρόντες τους διαδίκους.

Απορρίπτει την αγωγή.

Συμψηφίζει ολικά μεταξύ των διαδίκων την δικαστική δαπάνη.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου 2013.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία