fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ

Αριθμός Απόφασης: 1982/2011
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Αναστασία Βλάχου, Πρωτόδικη, η οποία ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου της Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Ηλέκτρα Καβρουλάκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Φεβρουάριου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ:  _________   _________ , συζ.  _________   _________ , κατοίκου  _________ , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Νικολάου Καραμητσάνη.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: 1) Της εταιρείας με την επωνυμία « _________   _________  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 06-12-2007 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 12223/2007, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 19-03-2009 κατά την οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι δυνάμει συμβάσεως που συνήψε με την εναγόμενη τον Οκτώβριο του 2006, ανέλαβε η τελευταία την αποτρίχωση των άνω και κάτω άκρων της έναντι του ποσού των 3.500 ευρώ. Ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης αυτής οι προστιθέντες της εναγομένης, από αμέλειά τους, της προκάλεσαν για τους λόγους και υπό τις συνθήκες που αναφέρει στην αγωγή της, σωματικές βλάβες, όπως ειδικότερα εκτείθενται σ’ αυτήν. Ότι εξαιτίας των σωματικών αυτών βλαβών δεν δύναται να ολοκληρωθεί το συμφωνηθέν πρόγραμμα θεραπείας από υπαιτιότητα των προστηθέντων της εναγομένης, για το λόγο αυτό υπαναχωρεί από την σύμβαση. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί, όπως το αίτημά της παραδεκτώς ετράπη από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά αλλά και με τις προτάσεις της (άρθρα 223, 224, 297 ΚπολΔ), να αναγνωρισθεί ότι υποχρεούται η εναγομένη να της καταβάλει λόγω της υπαναχώρησής της από την σύμβαση, το ποσό των 3.500 ευρώ κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού και να αναγνωρισθεί ότι υποχρεούται να της καταβάλει και το ποσό των 50.000 ευρω ως χρηματική  ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη από την πρόκληση των σωματικών βλαβών, με το νόμιμο τόκο αμφότερα τα ποσά από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και να καταδικασθεί η εναγομένη στα δικαστικά της έξοδα. Μ’ αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, (άρθρα 25 παρ. 2 και 14&2 ΚΠολΔ) κατά την τακτική διαδικασία. Είναι αρκούντως ορισμένη, απορριπτομένων όσων περί του αντιθέτου ισχυρίζεται η εναγομένη και νόμιμη στηριζόμενη στα άρθρα 361, 330, 334, 382, 380, 346, 914, 922, 932 ΑΚ, άρθρο 8 του ν. 2251/1994 και 176 ΚπολΔ. Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί περαιτέρω στην ουσία της.

Η εναγόμενη με τις προτάσεις της αρνήθηκε την αγωγή ισχυριζόμενη ότι η θεραπεία αποτρίχωσης που εκτέλεσε στην ενάγουσα έγινε από πτυχιούχο αισθητικό, η οποία είχε εκπαιδευθεί στην χρήση του συγκεκριμένου μηχανήματος lazer, ουόεμία πλημμέλεια δεν την βαρύνει κατά την εκτέλεση της θεραπείας, ούτε η ενάγουσα υπέστη εγκαύματα παρά μόνον ερύθημα και μελαχρωματικές κηλίδες για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η ίδια, διότι παραβιάζοντας τις οδηγίες που της εδόθησαν από τους υπαλλήλους της, εκτέθηκε στον ήλιο πριν την θεραπεία, άλλως είναι για το λόγο αυτό συνυπεύθυνη σε ποσοστό τουλάχιστον 95%. Ο επικουρικός αυτός ισχυρισμός συνιστά νόμιμη ένσταση στηριζόμενη στο άρθρο 300 ΑΚ και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω στην ουσία του. Επιπλέον, αρνήθηκε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της υπαναχώρησης απ’ την πλευρά της ενάγουσας ισχυριζόμενη ότι η επίδικη βλάβη δημιουργήθηκε στην τελευταία, κατά την ένατη συνεδρία και απέμεναν τέσσερις ακόμη συνεδρίες για την ολοκλήρωση του προγράμματος, τις οποίες η ενάγουσα την επόμενη ημέρα (3-10-2007) ζήτησε να αντικατασταθούν και πράγματι        αντί καταστάθηκαν και πραγματοποιήθηκαν με αντιγυραντική θεραπεία προσώπου, παρ’ ότι ήταν οικονομικά ασύμφορο γί αυτήν. Επικουρικά, ισχυρίστηκε ότι σε περίπτωση που κριθεί ισχυρή η υπαναχώρηση της ενάγουσας απ’ την επίδικη σύμβαση, αυτή θα πρέπει να γίνει μόνο κατά το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης, δηλαδή την πραγματοποίηση των τεσσάρων απολειπόμενων συνεδριών και να της επστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό των 1.170 ευρώ που αντιστοιχεί μόνο στην αξία αυτών. Ο ισχυρισμός αυτός συνιστά νόμιμη ένσταση στηριζόμενη στο άρθρο 386 ΑΚ και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω στην ουσία του.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος ανταπόδειξης και την ανωμοτί κατάθεση της ενάγουσας, ενώπιον του Δικαστηρίου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης κι απ’ το σύνολο των εγγράφων που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι προσκομιζόμενες από την ενάγουσα φωτογραφίες, διότι αμφισβητήθηκε από την εναγομένη ότι απεικονίζουν το σώμα της ενάγουσας, η δε τελευταία δεν κατάφερε να αποδείξει ότι απεικονίζεται πράγματι η ίδια σ’ αυτές, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η εναγομένη διατηρεί ινστιτούτο αισθητικής και αδυνατίσματος στο Παγκράτι. Στις 15-11-2006 συνήψε με την εναγόμενη σύμβαση για αποτρίχωση με τη μέθοδο του laser των άνω και κάτω άκρων της. Η συμφωνία προέβλεπε ότι η θεραπεία θα γινόταν σε δώδεκα συνεδρίες που θα πραγματοποιούνταν στο ινστιτούτο της εναγομένης στο Παγκράτι σε χρονικό διάστημα έως δύο έτη, έναντι του ποσού των 3.500 ευρώ. Η ενάγουσα, είχε ήδη πριν την υπογραφή της ως άνω σύμβασης ακολουθήσει στην εναγομένη πρόγραμμα αποτρίχωσης με την ίδια μέθοδο, σε άλλο σημείο του σώματός της (μπικίνι). Η ενάγουσα ξεκίνησε την πρώτη θεραπεία στις 16­11-2006. Σε κάθε συνεδρία γινόταν αποτρίχωση με laser στην περιοχή των άνω άκρων, των μηρών και των γαμπών. Το μηχάνημα με το laser χρησιμοποιούσαν εργαζόμενες υπάλληλοι της εναγομένης εκ των οποίων μόνο η ________  _________  ήταν πτυχιούχος αισθητικής, ενώ οι υπόλοιπες δεν αποδείχτηκε ότι είχαν κάποιο αντίστοιχο πτυχίο. Πάντως, ούτε και η  _________   _________  αποδείχτηκε ότι είχε εκπευδευτεί στην χρήση του laser. Πριν την χρήση του laser οι υπάλληλοι της εναγομένης χρησιμοποιούσαν ψυκτική γέλη (gel) στην περιοχή που επρόκειτο να αποτριχώσουν, ως μηχανισμό ψύξης, ο οποίος σε συνδυασμό με την δράση της φωτεινής δέσμης αυξάνει την ενεργειακή πυκνότητα και έτσι επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα. Στις 2-10-2007 η ενάγουσα επισκέφτηκε το κέτρο της εναγομένης προκειμένου να πραγματοποιήσει την ένατη συνεδρία στις ως άνω περιοχές του σώματός της. Έως τότε, την θεραπεία την πραγματοποιούσε στην ενάγουσα τόσο η  _________   _________  όσο και άλλες υπάλληλοι της εναγομένης επειδή το τμήμα τους σώματος που θα γινόταν η θεραπεία ήταν μεγάλο. Την ως άνω μέρα, την θεραπεία στα χέρια της ενάγουσας ανέλαβε η υπάλληλος της εναγομένης με το όνομα  _________  και στα πόδια η  _________   _________ . Η  _________ , η οποία δεν είναι αισθητικός και για το λόγο αυτό η εναγομένη απέκρυψε να δώσει περισσότερα στοιχεία γι’ αυτήν, ήταν η πρώτη φορά που θα πραγματοποιούσε τέτοια θεραπεία, τούτο δε έκανε γνωστό στην ενάγουσα. Έως τότε εργαζόταν για την εναγομένη αλλά σε αλλά σε άλλη θέση. Όπως κατέθεσε η ενάγουσα, αρχικά διαφήμιζε τις υπηρεσίες της εναγομένης στην είσοδο του ινστιτούτου, ενώ αργότερα έκανε και περιποίηση νυχιών. Η  _________   _________  κατά την πραγματοποίηση της ένατης συνεδρίας στην ενάγουσα, έκρινε ότι επειδή έως τότε η θεραπεία γινόταν ομαλά, χωρίς να υπάρξει δηλαδή, οποιοδήποτε πρόβλημα στο σώμα της ενάγουσας, έπρεπε να αυξήσουν την θερμοκρασία του μηχανήματος ώστε να επιταχυνθεί η θεραπεία. Αυτό πράγματι και έπραξαν και άρχισαν την αποτρίχωση όχι ταυτόχρονα σ’ όλα τα συμφωνηθέντα σημεία του σώματος της ενάγουσας, αλλά διαδοχικά. Η ενάγουσα άρχισε να νιώθει πόνους στα σημεία που γινόταν η θεραπεία, τούτο δε αμέσως έκανε γνωστό στις δύο υπαλλήλους της εναγομένης, οι οποίες δεν ολοκλήρωσαν για το λόγο αυτό την θεραπεία. Γ ιατρός δερματολόγος, όπως θα έπρεπε, εφόσον πραγματοποιούνταν τέτοιου είδους θεραπείες στο κέντρο της εναγομένης δεν υπήρχε. Η εναγομένη συνεργαζόταν με τον ιατρό παθολόγο,  _________   _________ , ο οποίος όμως, δεν βρισκόταν στον κέντρο της εναγομένης. Ο τελευταίος εξέτασε την εναγομένη την επόμενη ημέρα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού σε μεγάλο τμήμα των άνω και κάτω άκρων και συνέστησε στην ενάγουσα την χρησιμοποίηση της κρέμας bepanthol, όπως τούτα κατέθεσε η ίδια η ενάγουσα. Ωστόσο, η κατάσταση της ενάγουσας δεν βελτιωνόταν και για τον λόγο αυτό επισκέφτηκε στις 5-10-2007 τον ιατρό – ειδικό αλλεργιολόγο _______.  _________ , ο οποίος μετά από εξέταση της ενάγουσας διαπίστωσε: α) πυρετική κίνηση έως 38,7° C, β) εκτεταμένες επιπολής φυσαλιδώδεις και εφελκιδοποιημένες καφειοειδείς ή διαυγαστικές πλάκες στα άνω και κάτω άκρα, με εμφανή στοιχεία δερματικής λοίμωξης και έντονης δερματίτιδας εξ επαφής και γ) κνησμό στα παραπάνω σημεία. Της χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή και συγκεκριμένα αντιβίοση,κορτιζόνη και καλλυντική περιποίηση με ενυδατικά, ενώ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ως άνω τραύματα είναι πολύ πιθανόν να προήλθαν συνεπεία θερμικού εγκαύματος ή δερματίτιδας εξ επαφής με την εφαρμογή της ανωτέρω μεθόδου αποτρίχωσης. Ο ίδιος ιατρός εξέτασε την ενάγουσα στις 21-11-2007 και διέγνωσε εκτεταμένες πλάκες με λευκωτή χροιά στα άνω και κάτω άκρα, συνεπεία επουλωτικής διαδικασίας και της χορήγησε φαρμακευτική αγωγή. Εκ νέου την εξέτασε ο ίδιος ιατρός στις 30-01-2009 και διαπίστωσε ότι φέρει διάχυτα δυσχρωματικά στοιχεία (βλάβες) στην επιφάνεια των δύο κάτω άκρων και στην επιφάνεια του πήχεος του δεξιού άνω άκρου, συνεπεία πιθανής μεταφλεγμονώδους αντίδρασης λόγω επίδρασης φωτοθερμικής ενέργειας στα μελανοκύτταρα του δέρματος των παραπάνω περιοχών. Με βάση επομένως, τα ως άνω, αποδεικνύεται ότι η ενάγουσα υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα στα άνω και κάτω άκρα της από την χρήση της φωτοθερμικής ενέργειας. Αποκλειστικά υπαίτιοι για την βλάβη αυτή είναι η απουσία δερματολόγου ιατρού κατά την διάρκεια της θεραπείας και η διενέργεια της από υπαλλήλους της εναγομένης, οι οποίες δεν είχαν τις απαιτούμενες γνώσεις ως προς την ακολουθούμενη θεραπεία και χρησιμοποίησαν ένταση ακτινοβολίας μεγαλύτερη της ενδεδειγμένης με αποτέλεσμα να προκαλέσουν στην ενάγουσα τα ως άνω εγαύματα. Η ενάγουσα δεν συνέβαλε με οποιοδήποτε τρόπο στην πρόκληση των βλαβών αυτών. Ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι είχε η ενάγουσα εκτεθεί προηγουμένως στον ήλιο και για το λόγο αυτό προκλήθηκαν τα εγκαύματα, δεν αποδείχτηκε, απορριπτομένης έτσι ως ουσία αβάσιμης της σχετικής ένστασης της εναγομένης. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα προέκυψε ότι την επόμενη ημέρα του επίδικου ατυχήματος που η ενάγουσα επισκέφτηκε εκ νέου το ινστιτούτο της εναγομένης και την εξέτασε ο ως άνω ιατρός της, οι υπάλληλοί της, αισθανόμενοι την ευθύνη τους για την τραύματα της ενάγουσας, της πραγματοποίησαν στο πρόσωπο μια αντιγηραντική θεραπεία με οξυγόνο. Την θεραπεία αυτή δεν την ζήτησε η ενάγουσα, αλλά μόνη τους προσφέρθηκαν οι υπάλληλοι της εναγομένης και όχι προς συμψηφισμό με τις συνεδρίες αποτρίχωσης που υπολείπονταν για την ολοκλήρωση του προγράμματος που είχε αγοράσει η ενάγουσα και τις οποίες λόγω των τραυμάτων δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει, απορριπτομένων, ως ουσία αβάσιμων όσων περί του αντιθέτου ισχυρίζεται η εναγομένη. Η ενάγουσα με την κρινόμενη αγωγή υπαναχώρησε από την επίδικη σύμβαση. Επειδή, όμως, πρόκειται για σύμβαση εκτελεστέα κατά τμηματικές παροχές και συγκεκριμένα σε δώδεκα συνεδρίες εκ των οποίων οι οκτώ είχαν πραγματοποιηθεί με επιτυχή αποτελέσματα, ενώ δεν μπορούσαν πλέον να πραγματοποιηθούν οι υπολειπόμενες λόγω των σωματικών βλαβών, μόνο ως προς αυτές έχει δικαίωμα η ενάγουσα να υπαναχωρήσει (386ΑΚ). Η αξία των τεσσάρων αυτών συνεδριών ανέρχεται στο ποσό των 1.166 (3.500 : 12 = 291,66 X 4) ευρώ, το οποίο οφείλει η εναγομένη να επιστρέφει στην ενάγουσα ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Περαιτέρω, εξαιτίας της προδιαλαμβανόμενης αδικοπρακτικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων της εναγομένης σε βάρος της ενάγουσας και των συνεπειών αυτής, ήτοι της ψυχικής και ηθικής ταλαιπωρίας της από τις σωματικές βλάβες της, η τελευταία υπέστη ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται χρηματικής,ικανοποίησης. Λαμβάνοντας υπόψη το είδος της προσβολής, το πταίσμα των υπαλλήλων της εναγόμενης, καθώς και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των μερών, ως εύλογο ποσό, κρίνεται αυτό των 8.000 ευρώ. Το ποσό αυτό οφείλει να το καταβάλει η ενάγουσα ως προστήσασα τους υπαλλήλους που προκάλεσαν τα τραύματα στην ενάγουσα. Με βάση επομένως τα ως άνω, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή και να αναγνωρισθεί ότι υποχρεούται η εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 9.166 (8.000 + 1.166) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής. Τα δικαστικά έξοδα θα κατανεμηθούν μεταξύ των διαδίκων ανάλογα με την έκταση της νίκης και ήττας του καθενός όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

-ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

-ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι υποχρεούται η εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των εννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (9.166) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής.

-ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

-ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, την 9-6-2011.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ