fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός Απόφασης
2091
/2013

Αριθμός κατάθεσης αίτησης 71120-7079/2012
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Στυλιανή Σπυριδωνίδου Πρωτόδικη, η οποία ορίσθηκε με κλήρωση, σύμφωνα με το νόμο, από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο στις 17.5.2012, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης 71120-7079/1012 αίτηση, μεταξύ:  ·

ΤΗΣ ΑΪΤΟΥΣ ΑΣ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ  _________  ΑΕ», που εδρεύει στην  _________ ( _________ ) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ευγενίας Γατοπούλου (Δ.Σ. Αθηνών με Α.Μ. : 32.862), η οποία κατέθεσε σημείωμα.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1)  _________   _________  του  _________  και 2)  _________   _________  του  _________ , αμφότερων κατοίκων  _________   _________  ( _________  __), οι οποίοι αμφότεροι παραστάθηκαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Ελευθερίου Φυλλαδάκη (Δ.Σ. Αθηνών με Α.Μ. : 28.601), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατά την εκφώνησή της από τη σειρά του οικείου εκθέματος, παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως σημειώνεται παραπάνω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα έγγραφά τους.

  

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 966 παρ. 3 και 4 τ ΚΠολΔ, όταν κατά το δεύτερο πλειστηριασμό που προβλέπεται από παράγραφο 2 του άρθρου 966 , δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιό δικαστήριο του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, μπορεί διαζευκτικά είτε να διατάξει τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού μέσα σε προθεσμία 30 ημερών με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς είτε να επιτρέψει, μέσα στην ίδια προθεσμία, να πουληθεί ελεύθερα το πράγμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση ή σε τρίτο, με τίμημα που ορίζεται από το δικαστήριο. Σε περίπτωση που και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα ή δεν κατορθώθηκε η ελεύθερη εκποίηση, το δικαστήριο μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα πλειστηριασμός με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς. Συνεπώς, εφόσον μετά τη ματαίωση ως άκαρπων δύο πλειστηριασμών διατάχθηκε από το δικαστήριο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 966 παρ. 3 του ΚΠολΔ, αντί της ελεύθερης εκποίησης του πράγματος, νέος (τρίτος) πλειστηριασμός αυτού και μάλιστα με κατώτερη τιμή της πρώτης προσφοράς, τότε, σε περίπτωση που αποβεί άκαρπος και ο νέος (τρίτος) πλειστηριασμός, το δικαστήριο δεν μπορεί να επανέλθει και να διατάξει την ελεύθερη εκποίηση του πράγματος, αλλά η εκτελεστική διαδικασία συνεχίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 966 του ΚΠολΔ και το δικαστήριο μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, είτε αίρει την κατάσχεση είτε διατάσσει τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού σε απώτερο χρονικό σημείο, το οποίο δεν προσδιορίζεται από το νόμο, για να ευρεθεί προφανώς ο προσφορότερος για την ενέργεια του πλειστηριασμού και επιτυχή έκβαση αυτού, χρόνος, με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, νοούμενης ως τέτοιας, όχι εκείνης που ορίστηκε με την αρχική κατασχετήρια έκθεση, αλλά την τιμή πρώτης προσφοράς που ορίστηκε αργότερα με την τυχόν μείωση αυτής από το Εικαστήριο κατ’άρθρο 966 παρ. 3 ΚΠολΔ, δηλαδή με αφετηρία την τιμή πρώτης προσφοράς του προηγούμενου τρίτου πλειστηριασμού (Βλ. και Β.Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση, τομ. Ε’, υπό αρθρ. 966 αριθ. 8, σελ. 833-834 και Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα Ερμηνεία ΚΠολΔ, τομ. II, υπό αρθρ. 966, αριθ. 10, σελ. 1865).

Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα με την υπό κρίση αίτησή της, ισχυρίζεται ότι με επίσπευσή της και δυνάμει της με αριθ.1853/12.3.2009 κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ιωάννη Μητρογιάννη, κατασχέθηκε αναγκαστικά το λεπτομερώς περιγραφόμενο σ’ αυτήν, ακίνητο των καθ’ ων, και ειδικότερα α) η υπό στοιχεία ΤΜΗΜΑ I κάθετη ιδιοκτησία-τμήματος οικοπέδου, μετά της επ’ αυτού οικοδομής και β) η υπό στοιχεία ΤΜΗΜΑ II κάθετη ιδιοκτησία-τμήματος οικοπέδου, μετά της επ’ αυτού οικοδομής, που ανήκουν αμφότερες σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως περιοχής  _________ , της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου  _________   _________ , εντός του  _________  Οικοδομικού Τετραγώνου, με αριθμό οικοπέδου -3-, επί της οδού  _________  ___, εκτάσεως 1.345,45 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Σεπτεμβρίου 2004 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού  _________   _________ , τα οποία εκτιμήθηκαν από τον ως άνω δικαστικό επιμελητή το μεν υπό στοιχείο α) ακίνητο στο ποσό των 681.000,00 €, με το ίδιο ποσό ως τιμή πρώτης προσφοράς και το δε υπό στοιχείο β) ακίνητο στο ποσό των 1.260.000,00 €, με το ίδιο ποσό ως τιμή πρώτης προσφοράς. Ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1872/26.3.2009 περίληψης της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε ως ημέρα πλειστηριασμού η 6.5.2009.

Ότι ο ανωτέρω πλειστηριασμός ανεστάλη διότι οι καθ’ ων άσκησαν ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 του ΚΠολΔ, αιτούμενοι τη διόρθωση της ανωτέρω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης. Ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3663/4.5.2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την ανωτέρω ανακοπή των καθ’ ων, καθορίστηκε η αξία για το μεν υπό στοιχείο α) ακίνητο στο ποσό των 900.000,00 €, με τιμή πρώτης προσφοράς 750.000,00 , για το δε υπό στοιχείο β) ακίνητο στο ποσό των 1.600.000,00 €, με τιμή πρώτης προσφοράς 1.400.000,00 €, ορίζοντας ως ημέρα πλειστηριασμού την 17.6.2009. Ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1892/6.5.2009 Α’ επαναληπτικής περίληψης της ως άνω
κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε ως ημέρα πλειστηριασμού η 17.6.2009 (με τις ανωτέρω τιμές πρώτης προσφοράς 750.000,00 € και 1.400.000€). Ότι ο εν λόγω πλειστηριασμός δεν έλαβε χώρα και ανεστάλη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4905/2009 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου (κατόπιν αίτησης αναστολής των καθ’ ων κατ’ άρθρο 1000 του ΚΠολΔ). Ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1932/23.7.2009 Β’ επαναληπτικής περίληψης της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε ως ημέρα πλειστηριασμού η 7.10.2009 (με τις ανωτέρω τιμές πρώτης προσφοράς 750.000,00 € και 1.400.000,00 €). Ότι ο εν λόγω πλειστηριασμός δεν έλαβε χώρα και ανεστάλη εξαιτίας της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 4.10.2009. Ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1949/9.10.2009 Γ’ επαναληπτικής περίληψης της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε ως ημέρα πλειστηριασμού η 25.11.2009 (με τις ανωτέρω τιμές πρώτης προσφοράς 750.000,00 € και 1.400.000,00€). Ότι ο εν λόγω πλειστηριασμός δεν έλαβε χώρα και ανεστάλη με συναίνεση της αιτούσας. Ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1980/26.11.2009 Δ’ επαναληπτικής περίληψης της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε ως ημέρα πλειστηριασμού η 20.1.2010 (με τις ανωτέρω τιμές πρώτης προσφοράς 00 € και 1.400.000,00 €). Ότι ο εν λόγω πλειστηριασμός δεν έλαβε χώρα και ανεστάλη εκ νέου με συναίνεση της αιτούσας. Ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2009/2.2.2010 Ε’ επαναληπτικής περίληψης της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε ως ημέρα πλειστηριασμού η 22.9.2010 (με τις ανωτέρω τιμές πρώτης προσφοράς 750.000,00 € και 1.400.000,00 €). Ότι ο εν λόγω πλειστηριασμός ματαιώθηκε λόγω μην εμφάνισης πλειοδοτών, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 64479/22.9.2010 Πράξη ματαίωσης     αναγκαστικού            πλειστηριασμού        ακινήτου         της Συμβολαιογράφου         Αθηνών          και       υπαλλήλου    του            πλειστηριασμού  _________   _________ . Ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2104/24.9.2010 ΣΤ’ επαναληπτικής περίληψης της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε ως ημέρα πλειστηριασμού η 1.12.2010 (με τις ανωτέρω τιμές πρώτης προσφοράς 750.000,00 € και 1.400.000,00 €). Ότι ο εν λόγω πλειστηριασμός ματαιώθηκε λόγω μην εμφάνισης πλειοδοτών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 64908/2.12.2010 Πράξη ματαίωσης    αναγκαστικού            πλειστηριασμού        ακινήτου         της Συμβολαιογράφου         Αθηνών          και       υπαλλήλου    του            πλειστηριασμού  _________   _________ .

Ότι μετά τη ματαίωση των πλειστηριασμών, που είχαν ορισθεί στις 22.9.2010 και στη συνέχεια στη 1.12.2010, λόγω μην εμφάνισης πλειοδοτών, με την υπ’ αριθμ. 3881/2011 εκδοθείσα επί αιτήσεως αυτής, απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, διατάχθηκε, κατ’ άρθρο 966 παρ.3 ΚΠολΔ, η διενέργεια νέου (τρίτου) πλειστηριασμού με μειωμένη την τιμή πρώτης προσφοράς για το μεν υπό στοιχείο α) ακίνητο στο ποσό των 700.000,00 €, για το δε υπό στοιχείο β) ακίνητο στο ποσό των 1.300.000,00 €. Ότι και ο πλειστηριασμός που ορίστηκε μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, δυνάμει της αριθ. 2233/14.12.2011 Ζ’ επαναληπτικής περίληψης της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε ως ημέρα πλειστηριασμού η 11.1.2011 (με τις ανωτέρω τιμές πρώτης προσφοράς 700.000,00 € και 1.300.000,00 €). Ότι ο εν λόγω πλειστηριασμός ματαιώθηκε και πάλι λόγω μην εμφάνισης πλειοδοτών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 67121/11.1.2011 Πράξη ματαίωσης αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αθηνών και υπαλλήλου του πλειστηριασμού  _________   _________ . Με βάση το ιστορικό αυτό, η αιτούσα, επικαλούμενη ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση, εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 966 παρ. 4 του ΚΠολΔ, ζητά να διαταχθεί νέος πλειστηριασμός με κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς των ακινήτων και ειδικότερα να ορισθεί αυτή για το μεν υπό στοιχείο α) ακίνητο στο ποσό των 600.000,00 €, για το δε υπό στοιχείο β) ακίνητο στο ποσό των 850.000 €, άλλως και επικουρικώς να διαταχθεί η ελεύθερη εκποίηση του ακινήτου στην ως άνω τιμή. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση, παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, ως προς το κύριο αίτημά της, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 966 παρ. 4 του ΚΠολΔ, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην μείζονα σκέψη της παρούσας, ενώ το επικουρικό αίτημα αυτής, είναι μη νόμιμο και απορριπτέο, σύμφωνα και πάλι με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη, εφόσον το Δικαστήριο δεν μπορεί να επανέλθει και να διατάξει την ελεύθερη εκποίηση του ακινήτου, όταν ήδη, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 966 ΚΠολΔ, έχει διατάξει τη διενέργεια τρίτου πλειστηριασμού, παρά μόνο μπορεί να διατάξει την άρση της κατάσχεσης ή τη διενέργεια νέου (τέταρτου) πλειστηριασμού. Πρέπει επομένως η αίτηση ως προς το κύριο αίτημά της, που κρίθηκε νόμιμη, να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης στο ακροατήριο του ”Δικαστηρίου, του μάρτυρα απόδειξης _____  _________  του ________, κατοίκου _______ και της μάρτυρος ανταπόδειξης  _________   _________  του  _________ , κατοίκου __________, των εγγράφων που νόμιμα προσκομίζονται από τους διαδίκους, από όσα ανέπτυξαν προφορικώς και με τα σημειώματά τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, σε συνδυασμό και με όλη γενικώς τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Μ’ επίσπευση της αιτούσας και δυνάμει της με αριθ. 1853/12.3.2009 κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ιωάννη Μητρογιάννη, κατασχέθηκε αναγκαστικά το λεπτομερώς περιγραφόμενο σ’ αυτήν, ακίνητο των καθ’ ων, και ειδικότερα α) η υπό στοιχεία ΤΜΗΜΑ I κάθετη ιδιοκτησία-τμήματος οικοπέδου, μετά της επ’ αυτού οικοδομής και β) η υπό στοιχεία ΤΜΗΜΑ II κάθετη ιδιοκτησία- τμήματος οικοπέδου, μετά της επ’ αυτού οικοδομής, που ανήκουν αμφότερες σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως περιοχής  _________ , της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου  _________   _________ , εντός του  _________  Οικοδομικού Τετραγώνου, με αριθμό οικοπέδου -3-, επί της οδού  _________  , εκτάσεως 1.345,45 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Σεπτεμβρίου 2004 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού  _________   _________ , τα οποία εκτιμήθηκαν από τον ως άνω δικαστικό επιμελητή το μεν υπό στοιχείο α) ακίνητο στο ποσό των 681 €, με το ίδιο ποσό ως τιμή πρώτης προσφοράς και το δε υπό στοιχείο β) ακίνητο στο ποσό των 1.260.000,00 €, με το ίδιο ποσό ως τιμή πρώτης προσφοράς. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1872/26.3.2009 περίληψης της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε ως ημέρα πλειστηριασμού η 6.5.2009. Ο ανωτέρω πλειστηριασμός ανεστάλη διότι οι καθ’ ων άσκησαν ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 του ΚΠολΔ, αιτούμενοι τη διόρθωση της ανωτέρω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3663/4.5.2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την ανωτέρω ανακοπή των καθ’ ων, καθορίστηκε η αξία για το μεν υπό στοιχείο α) ακίνητο στο ποσό των 900.000 €, με τιμή πρώτης προσφοράς 750.000,00 , για το δε υπό στοιχείο β) ακίνητο στο ποσό των 1.600.000,00 €, με τιμή πρώτης προσφοράς 1.400.000,00 €, ορίζοντας ως ημέρα πλειστηριασμού την 17/6/2009.Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1892/6.5.2009 Α’ επαναληπτικής περίληψης της ως άνω  κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε ως ημέρα πλειστηριασμού η 17.6.2009 (με τις ανωτέρω τιμές πρώτης προσφοράς 750.000,00 € και 1.400.000€).

Ο εν λόγω πλειστηριασμός δεν έλαβε χώρα και ανεστάλη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4905/2009 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου (κατόπιν αίτησης αναστολής των καθ’ ων κατ’ άρθρο 1000 του ΚΠολΔ). Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1932/23.7.2009 Β’ επαναληπτικής περίληψης της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε ως ημέρα πλειστηριασμού η 7.10.2009 (με τις ανωτέρω τιμές πρώτης προσφοράς 750.000,00 € και 1.400.000€. Ο εν λόγω πλειστηριασμός δεν έλαβε χώρα και ανεστάλη εξαιτίας της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1949/9.10.2009 Γ’ επαναληπτικής περίληψης της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε ως ημέρα πλειστηριασμού η 25.11.2009 (με τις ανωτέρω τιμές πρώτης προσφοράς 750.000,00 € και 1.400.000 €). Ο εν λόγω πλειστηριασμός δεν έλαβε χώρα και ανεστάλη με συναίνεση της αιτούσας. Δυνάμει της υπ’ αριθμ.1980/26.11.2009 Δ’ επαναληπτικής περίληψης της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε ως ημέρα πλειστηριασμού η 20.1.2010 (με τις ανωτέρω τιμές πρώτης προσφοράς 750.000,00 € και 1.400.000,00 €). Ο εν λόγω πλειστηριασμός δεν έλαβε χώρα και ανεστάλη εκ νέου με συναίνεση της αιτούσας. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2009/2.2.2010 Ε’ επαναληπτικής περίληψης της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε ως ημέρα πλειστηριασμού η 22.9.2010 (με τις ανωτέρω τιμές πρώτης προσφοράς 750.000 € και 1.400.000,00 €). Ο εν λόγω πλειστηριασμός ματαιώθηκε λόγω μην εμφάνισης πλειοδοτών, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 64479/22.9.2010 Πράξη ματαίωσης αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αθηνών και υπαλλήλου του πλειστηριασμού  _________   _________ . Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2104/24.9.2010 ΣΤ’ επαναληπτικής περίληψης της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε ως ημέρα πλειστηριασμού η 1.12.2010 (με τις ανωτέρω τιμές πρώτης προσφοράς 750.000,00 € και 1.400.000,00 €). Ο εν λόγω πλειστηριασμός ματαιώθηκε λόγω μην εμφάνισης πλειοδοτών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 64908/2.12.2010 Πράξη ματαίωσης αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αθηνών και υπαλλήλου του πλειστηριασμού  _________   _________ . Μετά τη ματαίωση των πλειστηριασμών, που είχαν ορισθεί στις 22.9.2010 και στη συνέχεια στη 1.12.2010, λόγω μην εμφάνισης πλειοδοτών, με την υπ’ αριθμ. 3881/2011 εκδοθείσα επί αιτήσεως της αιτούσας, απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, διατάχθηκε, κατ’ άρθρο 966 παρ.3 ΚΠολΔ, η διενέργεια νέου (τρίτου) πλειστηριασμού με μειωμένη την τιμή πρώτης προσφοράς για το μεν υπό στοιχείο α) ακίνητο στο ποσό των 700.000,00 €, για το δε υπό στοιχείο β) ακίνητο στο ποσό των 1.300.000,00 €. Ορίστηκε έτσι νέος πλειστηριασμός, μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2233/14.12.2011 Ζ’ επαναληπτικής περίληψης της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, για τις 11.1.2011 (με τις ανωτέρω τιμές πρώτης προσφοράς 700.000,00 € και 1.300.000,00 €). Όμως και αυτός ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε και πάλι λόγω μην εμφάνισης πλειοδοτών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 67121/11.1.2011 Πράξη ματαίωσης αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αθηνών και υπαλλήλου του πλειστηριασμού  _________   _________ . Συνεπώς πιθανολογήθηκε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 966 του ΚΠολΔ, και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην νομική σκέψη στην αρχή της παρούσας, το Δικαστήριο, μπορεί να διατάξει νέο πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς την ίδια ή κατώτερη, στην ευχέρεια του οποίου απόκειται, με βάση τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, ο ορισμός αυτής στο ίδιο ή κατώτερο ποσό, ενόψει της αδυναμίας κατακύρωσης και με προοπτική την πλειστηρίαση και κατακύρωση του πράγματος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, εφαρμοζόμενης της ως άνω διάταξης του άρθρου 966 παρ. 4 ΚΠολΔ, λαμβανομένης υπόψη της αξίας του κατασχεθέντος ακινήτου, η οποία, σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα στο ακροατήριο, λόγω των εγκαταστάσεων που υπάρχουν εντός αυτού (πισίνα εμβαδού 100 τ.μ., πολυτελές κτίσμα εμβαδού 1.120 τ.μ., 1,5 στρέμμα διαμορφωμένος κήπος, γκαράζ χωρητικότητας έξι αυτοκινήτων, πιστοποιητικό αντισεισμικής προστασίας 12 ρίχτερ, πέντε (5) υπνοδωμάτια, τέσσερα (4) καθιστικά, όλα πολυτελούς κατασκευής), ξεπερνά κατά πολύ το ποσό που είχε οριστεί ως αξία αυτού, με την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης από το δικαστικό επιμελητή, γι αυτό και η αξία τους αυξήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3663/4.5.2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Και ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς που είχε οριστεί από αυτήν, μειώθηκε ήδη με την προαναφερόμενη απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, κατ’ εφαρμογή της  διάταξης του άρθρου 966 παρ. 3 ΚΠολΔ, πιθανολογείται ότι ο λόγος μη εμφάνισης πλειοδοτών δεν είναι η υψηλή τιμή που ορίστηκε ως τιμή πρώτης προσφοράς, και συνεπώς δεν πρέπει να μειωθεί περαιτέρω αυτή, αλλά πρέπει να διαταχθεί η διενέργεια νέου πλειστηριασμού με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς, δηλαδή με τιμή πρώτης προσφοράς για το μεν υπό στοιχείο α) ακίνητο στο ποσό των 700.000,00 € , για το δε υπό στοιχείο β) ακίνητο στο ποσό των 1.600.000,00 €, με τιμή πρώτης προσφοράς 1.300.000,00 €, σε απώτερο χρόνο, όπως αυτός ορίζεται στο διατακτικό, καθ’ όσον πιθανολογείται ότι με την ίδια αυτή τιμή, είναι δυνατόν να προσέλθουν πλειοδότες για το εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο. Κατόπιν αυτών πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση και ως ουσιαστικά βάσιμη, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό, και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας τους (άρθρο 178 παρ. 1 ΚΠολΔ).

 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού του ακινήτου που αναφέρεται στο σκεπτικό, το οποίο κατασχέθηκε με την υπ’ αριθμ. 1853/12.3.2009 κατασχετήρια έκθεση ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ιωάννη Μητρογιάννη.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ την τιμή πρώτης προσφοράς για το μεν υπό στοιχείο α) ακίνητο στο ποσό των 700.000,00 €, για το δε υπό στοιχείο β) ακίνητο στο ποσό των 1.600.000,00 ευρώ.

ΟΡΙΖΕΙ χρόνο πλειστηριασμού την 10η Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη των γνωστοποιήσεων και δημοσιεύσεων.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 22.2.2013.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία