fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ  ΚΑΙ  ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

Αριθμός απόφασης  3008/2018
9134/4526/2017

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή, Ελεάνα Σταυγιανουδάκη, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά και τη Γραμματέα Πετρούλα Δαμίγου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, την 8η Ιουνίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ:   _________   _________    _________ του   _________ και της   _________ ενεργούσης  ατομικώς και δια λογαριασμό του ανηλίκου θήλεος αβάπτιστου τέκνου της ηλικίας επτά (7) μηνών ως ασκούσης την επιμέλεια αυτού, κατοίκων   _________ (ΑΦΜ   _________ και αριθμός διαβατηρίου    _________), η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Αντωνίου Χονδρογιάννη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ:   _________   _________ του   _________ και της   _________, κάτοικου   _________   _________, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 11-8-2017 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό 9134/4526/2017 και προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 26-1-2018 και μετ’αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 1479, 1480 και 1483 προκύπτει ότι η μητέρα έχει δικαίωμα να ζητήσει με αγωγή την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της που γεννήθηκε χωρίς γάμο της με τον πατέρα του, η αγωγή αυτής (μητέρας) ασκείται κατά του πατέρα ή των κληρονόμων του, το δε δικαίωμα της να ζητήσει την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της αποσβήνεται όταν περάσουν πέντε έτη από τον τοκετό. Από τις αυτές διατάξεις προκύπτει ότι το ίδιο δικαίωμα έχει και το τέκνο, η αγωγή του οποίου ασκείται κατά του γονέα που δεν έχει προβεί στην αναγκαία για την εκούσια αναγνώριση δήλωση ή κατά των κληρονόμων του (επομένως, αν την στρέφει μόνο κατά του πατέρα που αρνείται την αναγνώριση του ή των κληρονόμων του, για να είναι παραδεκτή ως προς την παθητική της νομιμοποίηση, πρέπει να επικαλείται ότι η μητέρα του συναινεί στην αναγνώριση του από τον εναγόμενο ή τους εναγόμενους), το δε δικαίωμα του αποσβήνεται ένα έτος μετά την ενηλικίωσή του.

Σημειώνεται ότι όταν το τέκνο που ασκεί την αγωγή είναι ανήλικο και η μητέρα του συναινεί στην αναγνώρισή του από τον εναγόμενο, δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της μητέρας και του τέκνου της και, συνεπώς, για την ενεργητική νομιμοποίηση του τελευταίου, η αγωγή ασκείται από τη μητέρα του που έχει τη γονική του μέριμνα, με την ιδιότητα της νόμιμης αντιπροσώπου του (βλ. Μανωλεδάκη σε Σταθόπουλου Γεωργιάδη ΑΚ, αρθρ. 1479, αριθ. 19, 24). Περαιτέρω, η παραπάνω τασσόμενη από το νόμο πενταετής από τον τοκετό προθεσμία άσκησης του δικαιώματος της μητέρας για την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της (και αντίστοιχα ενιαύσια από την ενηλικίωση του τέκνου στην περίπτωση που την αγωγή ασκεί το τελευταίο) είναι αποσβεστική του δικαιώματος της, αν δεν το ασκήσει μέσα σ’ αυτήν, κατά τη διάταξη του άρθρου 279 ΑΚ και, κατά τη διάταξη του επόμενου άρθρου 280 ΑΚ, το δικαστήριο τη λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως και η τυχόν παραίτηση από αυτήν είναι άκυρη. Για να είναι δε εμπρόθεσμη η άσκηση του ως άνω δικαιώματος, δεν αρκεί να κατατεθεί αλλά πρέπει και να επιδοθεί η σχετική αγωγή μέσα σε πέντε έτη από τον τοκετό. Αν δεν γίνει η επίδοση της αγωγής μέσα στην προαναφερόμενη αποσβεστική προθεσμία των πέντε ετών, καθιερώνεται ουσιαστικό απαράδεκτο το οποίο κατά κύριο λόγο πλήττει το δικαίωμα της επίκλησης της αναγνώρισης της πατρότητας. Έτσι, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, το δικαίωμα αποσβήνεται και η σχετική αγωγή απορρίπτεται ως ουσιαστικά απαράδεκτη (για τη συνέπεια του ουσιαστικού απαραδέκτου σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της αποσβεστικής προθεσμίας, βλ. ΟλΑΠ 1338/1985 ΝοΒ 1986.1574, ΑΠ 1619/2006 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 161/1997 ΕΕργΔ 1998.550, ΕφΠειρ 658/2005 ΕΕργΔ 2006.870).

Στην προκειμένη περίπτωση η ενάγουσα εκθέτει με την υπό κρίση αγωγή ότι στις 10-1-2017 γεννήθηκε στον _________, στο   _________ Νοσοκομείο, εκτός γάμου, ένα θήλυ τέκνο, που δεν έχει ακόμη βαπτισθεί και το οποίο προήλθε από τη σαρκική συνάφεια που είχε αυτή με τον εναγόμενο. Ότι η σχέση της με τον εναγόμενο διήρκεσε από το καλοκαίρι του έτους 2015 έως και τον Ιούνιο του έτους 2016 και ότι εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, πραγματοποιήθηκε η σύλληψη του τέκνου της με τον εναγόμενο, ο οποίος αρνείται να προβεί στην κατ’ άρθρα 1475 και 1476 ΑΚ εκούσια αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της. Με βάση τα ανωτέρω ζητεί α) να αναγνωριστεί ότι ο εναγόμενος είναι ο φυσικός πατέρας του τέκνου της , β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της προκαταβάλλει με την ιδιότητα της ως ασκούσας την επιμέλεια του ως άνω ανήλικου θήλεος τέκνου της εντός του πρώτου πενθημέρου έκαστου μηνός ως τακτική μηνιαία διατροφή του το ποσό των 850,00 € διότι αυτό στερείται εισοδημάτων για να αυτοδιατραφεί, για χρονικό διάστημα 2 ετών αρχόμενο από την επόμενη της κοινοποίησης της υπό κρίση αγωγής με τον νόμιμό τόκο για την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας παροχής μέχρι την ολοσχερή της εξόφληση, γ) να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί αυτός στη δικαστική της δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα στην υπό κρίση αγωγή, στην οποία σωρεύονται δύο αγωγές ήτοι μια διαπλαστική αγωγή αναγνώρισης πατρότητας ανήλικου τέκνου που ασκείται εντός της νομίμου προθεσμίας (5 έτη από τον τοκετό, καθώς το τέκνο γεννήθηκε την 10/1/2017 και η αγωγή κατατέθηκε την 1-9- 2017 και επιδόθηκε εντός της πενταετίας στις 1/9/2017, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 10848/1-9-2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου   Πειραιώς Γεωργίου Σταυριανού), και μια αγωγή διατροφής εξώγαμου ανηλίκου σε βάρος του πατέρα του, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 17 αρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 αρθρ. 6 του Ν. 4055/2012, 22 ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των άρθρων 592 παρ.2 περ. γ’ και παρ. 3 περ. α’, 593-602, 606-609, 610-613 του ΚΠολΔ και 610 του ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη. Περαιτέρω, οι σωρευομενες αγωγές είναι νόμιμες στηριζόμενες η μεν πρώτη στις διατάξεις των άρθρων 1479 εδ. α’ , 1480 εδ. α , 1481 του ΑΚ και 176 ΚΠολΔ η δε δεύτερη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1493, 1496, 1497 του ΑΚ, 907, 908, 176 του ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθούν περαιτέρω οι δυο αγωγές και ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα, απορριπτομενου του ισχυρισμού του εναγομένου περί απαραδέκτου της πρώτης εξ αυτών λόγω μη άσκησης αυτής και κατά του ειδικού επιτρόπου του ανήλικου τέκνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 609 παρ. 3 περ. α’ του ΚΠολΔ , διότι η αναφερόμενη στην περίπτωση αυτή αγωγή είναι η αρνητική ή αναγνωριστική αγωγή υφιστάμενης σχέσης γονέα – τέκνου και δεν αναφέρεται στην διαπλαστική αγωγή ίδρυσης τέτοιας νομικής σχέσης που το πρώτον ιδρύεται με την έκδοση και το αμετακλητο της αποφασεως που δεχεται την αγωγή (βλ. Ευαγγελία Ποδηματα «Διάφορες από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση» ΧρΙΔ 2015.641 επ.). Σημειωτέον, δε, ότι ως προς τη δεύτερη αγωγή ο εναγόμενος κατέβαλε τα ορισθέντα σε βάρος του προκαταβλητέα έξοδα της δίκης.

Ο εναγόμενος με τις έγγραφες προτάσεις του αρνείται την αγωγή, ισχυριζόμενος ότι δεν είναι πατέρας του τέκνου. Επιπλέον ισχυρίζεται ότι κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης του τέκνου δεν είχε ολοκληρωμένες σχέσεις με την ενάγουσα αφού λάμβαναν προφυλάξεις, καθώς και ότι η ενάγουσα του είχε πει ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις με έτερο άντρα που ενίοτε αυτή γινόταν και ερωτική σχέση. Ο ισχυρισμός του αυτός είναι νόμιμος, στηριζόμενος στο άρθρο 1482 ΑΚ και θα ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 254 ΚΠολΔ, το Δικαστήριο μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά τη μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη, παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση, η, δε, συζήτηση που επαναλαμβάνεται με τον τρόπο αυτό θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης. Η διάταξη αυτή, που εφαρμόζεται και στην υπό κρίση πρώτη αγωγή, αποσκοπεί να παράσχει τη δυνατότητα στο Δικαστήριο να διερευνήσει πληρέστερα την υπόθεση και να σχηματίσει ασφαλή δικανική πεποίθηση. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 368, 387 και 388 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι η διάταξη για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί συγκεκριμένου ζητήματος ή για τη διάταξη νέας πραγματογνωμοσύνης ή επανάληψης ή συμπλήρωσης αυτής, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου της ουσίας, όταν κατά την κρίση του, πρόκειται για ζητήματα η αντίληψη των οποίων απαιτεί ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης (ΑΠ 418/1990 ΕλλΔνη 31.1026, ΑΠ 63/1990 ΕλλΔνη 30.813, ΕφΘεσ 236/2008 Αρμ 2008.706, ΕφΑΘ 5509/2001 ΕλλΔνη 43.502, ΕφΘεσ 2295/2000 Αρμ 2001.507), ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 368 του ΚΠολΔ το δικαστήριο οφείλει να διορίσει πραγματογνώμονες αν το ζητησει κάποιος διάδικος και κρίνει ότι χρειάζονται ιδιαζουσες γνώσεις επιστήμης ή τέχνης. Στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της φύσεως της υπόθεσης, δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν με μάρτυρες τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την ιστορική βάση της αγωγής, δοθέντος ότι οι μάρτυρες δεν δύναται να έχουν άμεση αντίληψη για την ύπαρξη ή μη σαρκικής συνάφειας μεταξύ των διαδίκων (ενάγουσας και εναγομένου), κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης του αβάπτιστου ανηλίκου θηλεος τέκνου, που γεννήθηκε στις 10-1-2017 στο   _________ Νοσοκομείο του ________ ενόψει του ότι ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι η εναγομένη δεν μπορούσε να καταστεί έγκυος από τον ίδιο λόγω των προφυλάξεων που λάμβαναν, καθώς και ότι διατηρούσε ερωτικές σχέσεις και με άλλο άνδρα, ενώ η κατάθεση του μάρτυρα που εξετάσθηκε με την επιμέλεια της ενάγουσας’ δεν κρίνεται πειστική στο σύνολό της ενόψει της άσχημης κατάληξή της φιλικής σχέσης που τον σύνδεε με τον εναγόμενο , αλλά και της κοινής συμβίωσης και των τριών στην ίδια οικία, ήτοι στην οικία του εναγομένου. Επιπλέον, ούτε και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζονται κρίνονται ικανά να οδηγήσουν το Δικαστήριο σε πλήρη και ασφαλή δικανική πεποίθηση για την κατάφαση ή μη της πατρότητας του άνω ανηλίκου. Ως εκ τούτου, ενόψει του ότι για τη διαπίστωση της πατρότητας του ανηλίκου τέκνου της ενάγουσας απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης και συγκεκριμένα γνώσεις μοριακής βιολογίας-γενετικής, το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο όπως, πριν ερευνήσει περαιτέρω την ένδικη υπόθεση και αποφανθεί οριστικά επ’ αυτής, διατάξει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 254 ΚΠολΔ, την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, ώστε να διενεργηθεί, επιμελεία του επιμελέστερου των διαδίκων, ιατρική πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα διεξαχθεί από έναν πραγματογνώμονα που θα διοριστεί από τον επίσημο κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Δικαστήριο τούτο, ώστε να διακριβωθεί αν στο ανήλικο άρρεν τέκνο της ενάγουσας εντοπίζονται γονιδιακές μορφές που μπορούν να αποδοθούν στον εναγόμενο, θέμα για το οποίο απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της απόφασης, γενομένου δεκτού του αιτήματος του εναγομένου, το οποίο άλλωστε αποδέχεται και η ενάγουσα. Περαιτέρω, αναφορικά με τη δεύτερη σωρευμένη αγωγή διατροφής που άσκησε η εναγόμενη για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της, πρέπει να αναβληθεί η έκδοση απόφασης επ’αυτης σύμφωνα με τα αρθρα 249 και 600 του ΚΠολΔ μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση επί της πρώτης σωρευμένης αγωγής, αφού η αξίωση διατροφής του ανήλικου έχει προϋπόθεση τη$ τη συγγενική σχέση μεταξύ του έκτος γάμου ανήλικου τέκνου του εναγομένου με τον ίδιο , η οποία θα δημιουργηθεί από και μετά τη δικαστική αναγνώριση της πατρότητας με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Τέλος, διάταξη περί επιβολής δικαστικών εξόδων δεν θα περιληφθεί στην απόφαση, ενόψει του ότι αυτή δεν αποτελεί οριστική απόφαση, μη απεκδυομένου του Δικαστηρίου κάθε περαιτέρω εξουσίας επί της κρινόμενης διαφοράς (βλ. ΑΠ 1027/1992 ΕλλΔνη 35.378).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’αντιμωλία των διαδίκων τις δυο σωρευόμενες αγωγές , ήτοι την αγωγή αναγνώρισης πατρότητας εξώγαμου ανήλικου τέκνου και την αγωγή διατροφής εξώγαμου ανήλικου τέκνου .

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την συζήτηση της σωρευόμενης αγωγής διατροφής εξώγαμου ανήλικου τέκνου της ενάγουσας εως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για την αγωγή αναγνώρισης πατρότητας του εξώγαμου ανήλικου τέκνου της ενάγουσας.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της αγωγής αναγνώρισης πατρότητας εξώγαμου ανήλικου τέκνου νέα συζήτηση, που θα οριστεί με επιμέλεια του επιμελέστερου από τους διαδίκους, προκειμένου να διενεργηθεί ιατρική πραγματογνωμοσύνη, που θα διεξαχθεί με επιμέλεια του επιμελέστερου των διαδίκων.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα από τον κατάλογό πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Δικαστήριο τούτο, την   _________   _________ του   _________, Βιολόγο, κάτοικο   _________,   _________  ___, τηλ.επικοινωνίας   _________. Η ανωτέρω πραγματογνώμονας, αφού δώσει το νόμιμο όρκο του πραγματογνώμονα ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση σ’ αυτόν της απόφασης και αφού λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο, κατά την κρίση της, στοιχείο, θα προβεί – λαμβάνοντας όλα τα μέσα ώστε να εξασφαλιστούν πλήρως η υγεία και η αξιοπρέπεια αυτών που θα εξεταστούν – στη λήψη δείγματος αίματος, από την ενάγουσα, τον εναγόμενο και το αβάπτιστο ανήλικο θήλυ τέκνο που γέννησε η ενάγουσα στις 10-1-2017 στο   _________ Νοσοκομείο του ______, τα οποία (δείγματα) θα πρέπει να αναλύσει με την επιστημονική μέθοδο του υβριδισμού DNA με RNA ή και με συνδυασμό περισσοτέρων επιστημονικά ενδεδειγμένων μεθόδων, εφόσον αιτιολογημένα το κρίνει σκόπιμο, και εν συνεχεία να γνωμοδοτήσει με εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη έγγραφη έκθεσή της για το εάν στο άνω ανήλικο τέκνο της ενάγουσας διαπιστώθηκαν γονιδιακές μορφές που μπορεί να αποδοθούν στον εναγόμενο και ειδικότερα αν ο εναγόμενος,   _________   _________ του   _________ και της   _________ είναι ο βιολογικός πατέρας του αμέσως ανωτέρω αναφερόμενου ανηλίκου θήλεος τέκνου. Την εν λόγω γνωμοδότησή της πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την όρκισή της, ενώ αυτοί, από τους οποίους θα ληφθεί δείγμα αίματος, πρέπει να κληθούν, για να παραστούν στην εξέταση, δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της ως άνω εξέτασης.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 29 Ιουλίου 2018, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία