fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης 3231/2007
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Γεώργιο Ανδρεάδη, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τον Γραμματέα Ιωάννη Πετρόπουλο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Απριλίου 2007 για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:   _________ συζ.   _________   _________, το γένος   _________   _________, κατοίκου   _________, η οποία εμφανίσθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της Παρασκευή Κουπλίδου.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 23.10.2006 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 9748/2006, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις της.

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΌΜΟ
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Σύμφωνα με τα άρθρα 819 και 810 ΚΠολΔ και 1956 ΑΚ, προκύπτει ότι αρμόδιο δικαστήριο για την παροχή στον αιτούντα κληρονομητηρίου είναι το δικαστήριο της κληρονομιάς, δηλαδή το Μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε, κοιτά το χρόνο του θανάτου του, την κατοικία του και, αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και, αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Μονομελές Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 3 ΚΠολΔ, στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων υπάγονται Έλληνες και αλλοδαποί, εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου. Από το συνδυασμό των παραπάνω άρθρων προκύπτουν οι προϋποθέσεις διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων για έκδοση κληρονομητηρίου, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του αιτούντος, από το αν πρόκειται για κληρονομιά ημεδαπού ή αλλοδαπού και από το αν στο δίκαιο της ιθαγένειας του αλλοδαπού κληρονομουμένου αναγνωρίζεται ή όχι ο θεσμός του κληρονομητηρίου. Στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος δεν είχε ούτε κατοικία, ούτε διαμονή στην ημεδαπή, για να έχει διεθνή δικαιοδοσία το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ως δικαστήριο της πρωτεύουσας του κράτους, θα πρέπει να συντρέχει κάποιο συνδετικό δικαιοδοτικό στοιχείο των άρθρων 22-4 Τ ΚΠολΔ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκειται στη ρύθμιση του κληρονομητηρίου και προσαρμόζεται με τη διαδικασία αυτή (άρθρο 741 ΚΠολΔ). Τέτοιο συνδετικό δικαιοδοτικό στοιχείο, που μπορεί να θεμελιώνει τη διεθνή δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων στην περίπτωση αυτή, είναι η δωσιδικία της περιουσίας του άρθρου 40 ΚΠολΔ. Επομένως, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ως το Μονομελές Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους, θα έχει διεθνή δικαιοδοσία για τη χορήγηση κληρονομητηρίου ακόμα και αν ο κληρονομούμενος δεν είχε ποτέ κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα, εφόσον όμως κατέλιπε περιουσία στην Ελλάδα. Εξάλλου, στην περίπτωση που δεν συντρέχει το στοιχείο της ύπαρξης περιουσίας στην Ελλάδα, δεν υφίσταται και έννομο συμφέρον στο πρόσωπο του αιτούντος για την παροχή κληρονομητηρίου, με την έννοια ότι δεν συντρέχει λόγος διασφαλίσεως των συναλλαγών του αιτούντος στην Ελλάδα, καθόσον δεν υπάρχουν στην Ελλάδα κληρονομιαία στοιχεία. Κρίσιμος χρόνος για την ύπαρξη της περιουσίας και τη θεμελίωση της διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων είναι ο χρόνος “κατάθεσης της αίτησης (Κλαμαρής σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλο, ΕρμΑΚ τ. X, σ. 442-449,Γνωμοδότηση Ε. Βασιλακάκη, Αρμ 1997.45 5, Κεραμέα-Κονδύλη, ΕρμΚΠολΔ, άρθρα 810 αριθμ. 3 και 40 αριθμ. 2, ΕφΔωδ 103/1983 Αρμ T9S4.30).

Η αιτούσα ζητεί να της χορηγηθεί κοινό κληρονομητήριο, το οποίο να πιστοποιεί το κληρονομικό δικαίωμα και τη μερίδα που αναλογεί σ’ αυτήν και στους: 1)   _________     _________     _________, 2)   _________-  _________    _________   _________, 3)   _________   _________   _________, 4)   _________   _________   _________ και 5)   _________-  _________   _________   _________από την κληρονομιά του   _________   _________   _________, που απεβίωσε στην πόλη   _________ της   _________ στις 7.12.2000.

Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα ισχυρίζεται, προκειμένου να θεμελιώσει τη διεθνή δικαιοδοσία του Δικαστηρίου αυτού, ότι ο κληρονομούμενος   _________   _________    _________, κάτοικος εν ζωή του   _________ της   _________ και ο οποίος απεβίωσε στην ίδια πόλη στις 7.12.2000, κατέλιπε περιουσία στην Ελλάδα και δη καταθέσεις σε λογαριασμούς ελληνικών τραπεζών, προς απόδειξη δε αυτού του ισχυρισμού της προσκομίζει την από 30.4.2001 βεβαίωση της   _________ Τράπεζας της. Από την εν λόγω βεβαίωση, όμως, δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη περιουσίας στην Ελλάδα του αποβιώσαντος κατά τον κρίσιμο χρόνο της κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης, δηλαδή στις 27.11.2006. Περαιτέρω, από το προσκομίζόμενο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασής, που έχει εκδοθεί από το Δήμο _____, προκύπτει ότι ο κληρονομούμενος κατέλιπε ως πλησιέστερους συγγενείς του μόνο τη σύζυγό του   _________    _________   _________ και τα τέκνα του   _________-  _________   _________   _________,   _________   _________   _________ και την αιτούσα, ενώ δεν προκύπτει ότι κατέλιπε και τα άλλα δύο αναφερόμενα στην αίτηση τέκνα του, δηλαδή την   _________   _________   _________ και τον   _________-  _________   _________   _________, εκ των οποίων το τελευταίο, κατά τους ισχυρισμούς της αιτούσας, είναι εξώγαμο τέκνο του, που είχε αναγνωρίσει με δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου της Παμπλόνα Κολομβίας. Επίσης, από το με αριθμό 3752/2007 πιστοποιητικό του Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού (Τμήμα Πινακίων Τακτικής Διαδικασίας) προκύπτει ότι έχει ασκηθεί αγωγή από την αιτούσα κατά του   _________ –  _________   _________   _________, χωρίς να προκύπτει όμως αν αφορά σε προσβολή του κληρονομικού του δικαιώματος επί της κληρονομιάς του πατρός τους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, συντρέχει νόμιμη περίπτωση, κατ’ άρθρο 254 παρ. 1 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να προσκομισθούν από την αιτούσα τα αναφερόμενα στο διατακτικό ελλείποντα έγγραφα.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο για να προσκομισθούν από την αιτούσα: 1) έγγραφη βεβαίωση ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει ότι κατά το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης (27.Π .2006) υπήρχαν καταθέσεις σε λογαριασμούς του αποβιώσαντος   _________   _________   _________, 2) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το οποίο να προκύπτει ποιους πλησιέστερους συγγενείς κατέλιπε ο ως άνω αποβιώσας και ειδικά για το φερόμενο ως εξώγαμο τέκνο του   _________-  _________   _________   _________η αναφερόμενη στην αίτηση συμβολαιογραφική δήλωση αναγνώρισής του από τον αποβιώσαντα και 3) η με αριθμό κατάθεσης 9443/2006 αγωγή της αιτούσας κατά του   _________-  _________   _________   _________, που έχει κατατεθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα, χωρίς να παρευρίσκονται η αιτούσα και η πληρεξούσια δικηγόροςο τους, στις 25/5/2007.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία