fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 3831/2012
3241/2012

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Εκούσια Δικαιοδοσία)

 

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Αριστέα Ρουσέα Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Μαλλούχο Πρωτοδίκη-Εισηγητή, Βασίλειο Τζελέπη Πρωτόδικη, και από τη Γραμματέα Ειρήνη Κανταρτζή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 30.5.2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Εταιρεία με την επωνυμία «  _________   _________ INTERNATIONAL TRADE CO. LTD», που εδρεύει στην Κίνα και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε αρχικά από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Παυλή και κατόπιν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Παυλή.

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1. Ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «  _________   _________ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» («  _________  _________& CO»), γνωστή στις συναλλαγές και ως «  _________GROUP» που εδρεύει στον _________ και εκπροσωπείται νόμιμα. 2.   _________   _________ του   _________, 3.   _________   _________ του   _________, κάτοικοι Πειραιώς. Εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ελευθέριο Φυλλαδάκη.

Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 6.4.2012 αίτηση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 3241/2012, προσδιορίστηκε για την αρχικά αναφερόμενη δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των, διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3588/2007 «περί Πτωχευτικού Κώδικα», ο οποίος κατά τις διατάξεις των άρθρων 180 και 182 παρ. 1 του ιδίου, εφαρμόζεται σε διαδικασίες, που αρχίζουν μετά την έναρξη της ισχύος του (16.9.2007), σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης, δηλαδή έμπορος ή ένωση προσώπων ή ένωση προσώπων με νομική προσωπικότητα, που επιδιώκει οικονομικό σκοπό (άρθρο 2 παρ. 1 του ιδίου νόμου), ο οποίος αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Ο ορισμός προσανατολίζεται προς την έννοια της παύσης των πληρωμών, όπως είχε διαμορφωθεί από την νομολογία και τη θεωρία κατά την ερμηνεία του άρθρου 525 του ΕμπΝ. Για την ύπαρξη της παραπάνω καταστάσεως δεν αρκεί οποιαδήποτε μη πληρωμή χρέους, έστω και από κακή πίστη, εφόσον ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, αλλά απαιτείται να έχει επέλθει κλονισμός της εμπορικής πίστεως του εμπόρου από μη πληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών του, η οποία προσδίδει γενική έναντι του κοινού και μόνιμη πραγματική αδυναμία για να συνεχίσει την εμπορία του, δηλαδή αδυναμία που δεν επήλθε από παροδική αιτία. Η παύση των πληρωμών είναι δυνατόν να υπάρχει και επί μη πληρωμής ενός μόνο χρέους, τέτοιας όμως σημασίας και σπουδαιότητος ώστε να εμφανίζει τα πιο πάνω στοιχεία της μονιμότητος και γενικότητος, χωρίς να αρκεί η απλή έλλειψη ρευστότητας του οφειλέτη (ΑΠ 281/2001, 1399/2000, Εφ. ΕλλΔνη 2001,733,). Η γενικότητα καταδεικνύεται από την έναντι του κοινού, αδυναμία αντιμετώπισης των χρεών του, που μπορεί να συντρέχει και στην περίπτωση της μη πληρωμής ενός μόνο χρέους, τέτοιας όμως σημασίας, ώστε αυτή να φανερώνει μη πληρωμή έναντι του κοινού, δηλαδή κλονισμό της εμπορικής πίστης του εμπόρου και πραγματική αδυναμία συνέχισης της εμπορίας του (ΑΠ 281/2001 ΕΕμπΔ 2001,590, ΕφΠειρ 161/2003, Α’ Δημ. ΝΟΜΟΣ). Το γεγονός της παύσης πληρωμών απόκειται στην κρίση του δικαστηρίου, το οποίο θα στηριχθεί επί πραγματικών γεγονότων, που μαρτυρούν την ιδιαίτερη εκείνη θέση του οφειλέτη, συνεπεία της οποίας αυτός δεν αντιμετωπίζει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του (ΑΠ 829/2003 ΕλλΔνη 45,171, ΕφΑΟ 2407/2006 ΕλλΔνη 2006,1115). Περαιτέρω κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και 3 του ανωτέρω νόμου, η πτώχευση κηρύσσεται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, μετά από αίτηση πιστωτή, που έχει έννομο συμφέρον, στην οποία πρέπει να αναγράφονται το όνομα, το επώνυμο και πατρώνυμο του οφειλέτη, η επωνυμία του, καθώς και η διεύθυνση, όπου έχει την κατοικία του ή, κατά περίπτωση, το κέντρο των κύριων συμφερόντων του και τις τυχόν δευτερεύουσες εγκαταστάσεις του, καθώς και ο αριθμός του εμπορικού μητρώου του. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται και για τα ομόρρυθμα μέλη ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, αφού η πτώχευση αυτής επάγεται και την πτώχευση των ομόρρυθμων μελών αυτής κατά το άρθρο 7 παρ. 4 του Πτωχευτικού Κώδικα. Επίσης, στην αίτηση για την κήρυξη της πτώχευσης πρέπει να επισυνάπτεται σε πρωτότυπο, με ποινή απαραδέκτου αυτής, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πεντακοσίων (500) ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, το οποίο αναλαμβάνεται από το σύνδικο με άδεια του εισηγητή.

Με την υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα εκθέτει ότι η πρώτη των καθ’ων, εμπορική ομόρρυθμη εταιρεία, με αριθμό εμπορικού μητρώου 044 23 690 7000 και ομόρρυθμους τους δεύτερο και τρίτη των καθ’ων, δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής και εμπορίας βιομηχανικών ειδών και από τις περιγραφόμενες στην αίτηση διεθνείς συμβάσεις πωλήσεως, οφείλει στην αιτούσα το χρηματικό ποσό των 91.874,35 δολλ. ΗΠΑ. Δεδομένου, δε, ότι η πρώτη των καθ’ων έχει παύσει τις πληρωμές της, από τις 16-6-2011 και βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία καταβολής των χρεών της, η αιτούσα, υπό την ιδιότητα της δανείστριας, ζητεί να κηρυχθούν οι αντίδικοι της σε κατάσταση πτώχευσης, να ορισθεί ημερομηνία παύσης των πληρωμών της η 16η-6-2011, να οριστεί εισηγητής δικαστής και προσωρινός σύνδικος, να διαταχθεί η σφράγιση της περιουσίας της, να οριστεί ο χρόνος συνελεύσεως των πιστωτών προς σύνταξη του καταλόγου αυτών και εκλογή του οριστικού συνδίκου, καθώς και να επιβληθούν τα δικαστικά της έξοδα σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας.

Με το περιεχόμενο αυτό η υπό κρίση αίτηση, για το παραδεκτό της οποίας: α) έχει κατατεθεί στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των 500 ευρώ, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του ΠτΚ (βλ. το επισυναπτόμενο σε πρωτότυπο στην αίτηση υπ’αριθμ. 108216/11-4-2012 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης), αρμοδίως και παραδεκτός, εισάγεται προς συζήτηση, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, που είναι καθ’ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρα 4 παρ. 1-3 ΠτΚ και 741 επ. του ΚΠολΔ). Είναι, δε, είναι ορισμένη, απορριπτομένων ως αβασίμων των αντίθετων ισχυρισμών των καθ’ων (για το ορισμένο της αίτησης κήρυξης της πτώχευσης απαιτείται, αλλά και αρκεί, η αναφορά στο δικόγραφο αυτής της εμπορικής ιδιότητας του καθ’ου και ότι αυτός έχει περιέλθει σε γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων εμπορικών του χρεών, βλ.σχετ. Εφ.Λαρ 726/2008, Α’ Δημ. ΝΟΜΟΣ) και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 3 παρ. 1, 5 παρ. 1, 180 και 182 παρ. 1 του ΠτΚ (Ν 3588/2007), πλην των παρεπόμενων αιτημάτων περί διορισμού Εισηγητού Δικαστού και προσωρινού συνδίκου, τα οποία είναι μη νόμιμα, καθώς ως προς το πρώτο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 58 παρ. 1 του ΠτΚ, αυτός ορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας των δικαστών που υπηρετούν στο Δικαστήριο τούτο και όχι από το πτωχευτικό δικαστήριο, ενώ ως προς το δεύτερο, στον Πτωχευτικό Κώδικα (Ν. 3588/2007) δεν προβλέπεται ο διορισμός προσωρινού συνδίκου από το Δικαστήριο (άρθρα 7 και 63 §§ 1 και 2). Επομένως, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις τους, οι καθ’ων αρνούνται αιτιολογημένος την ιστορική βάση της αιτήσεως, ήτοι και την απαίτηση της αιτούσας και την αδυναμία εκπληρώσεως των υποχρεώσεων τους και ζητούν την απόρριψη της αιτήσεως και την καταδίκη της αιτούσας στην καταβολή των δικαστικών τους εξόδων.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος της καθ’ης, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, καθώς και από τα έγγραφα, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι και χρησιμεύουν είτε προς άμεση είτε προς έμμεση απόδειξη, αποδείχθησαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η πρώτη των καθ’ων ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «  _________   _________ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με έδρα τον _______ και ομόρρυθμους εταίρους της το δεύτερο και τον τρίτο των καθ’ων, ασκεί κατά κύριο επάγγελμα εμπορικές πράξεις και ειδικότερα ασχολείται με την εισαγωγή και εμπορία στην Ελλάδα, με σκοπό το κέρδος, βιομηχανικών ειδών, ήτοι μανομέτρων, θερμόμετρων, πυρομέτρων και οργάνων υγρασίας, με Ί αποτέλεσμα να είναι έμΐιορος, κατά το ουσιαστικό σύστημα. Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτής της δραστηριότητας της, συνεργάσθηκε και με την αιτούσα, κιζενική εταιρεία με την επωνυμία «  _________   _________ INTERNATIONAL TRADE CO. LTD» και δυνάμει τριών συμβάσεων πωλήσεως, που κατήρτισε με αυτήν στις 31-3-2008, στις 7-8­2008 και στις 17-9-2008, η τελευταία ανέλαβε την υποχρέωση να της παραδώσει αντί τιμήματος 44.107,34 δολλ.ΗΠΑ, τα εμπορεύματα, που περιγράφονται λεπτομερώς στο υπ’αριθμ. _________  προτιμολόγιο, αντί τιμήματος 7094,76 δολλ.ΗΠΑ, τα εμπορεύματα, που περιγράφονται λεπτομερώς στο υπ’αριθμ. 669/7-8-2008 προτιμολόγιο και αντί τιμήματος 40672,25 τα εμπορεύματα, που περιγράφονται λεπτομερώς στο υπ’αριθμ. 674/17-9-2008 προτιμόλογιο. Σε εκτέλεση αυτών των συμβάσεων, η αιτούσα εκπλήρωσε, με επιμέλεια τις συμβατικές της υποχρεώσεις, και παρέδωσε στις 18-7-2008, τα εμπορεύματα της πρώτης συμβάσεως, για τα οποία εξέδωσε το υπ’αριθμ. __________ τιμολόγιο, και στις 24-10-2008 τα εμπορεύματα της δεύτερης και τρίτης συμβάσεως, για τα οποία εξέδωσε το υπ’αριθμ.   _________τιμολόγιο, πλην, όμως, η πρώτη των καθ’ων, που τα παρέλαβε ανεπιφύλακτα, δεν την έχει εξοφλήσει μέχρι σήμερα, αλλά εξακολουθεί να της οφείλει το τίμημα, που ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 44.107,34 δολλ.ΗΠΑ για τη πρώτη σύμβαση και των 47.767,01 δολλ. ΗΠΑ για τη δεύτερη και τρίτη σύμβαση. Οι καθ’ων, βέβαια, με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις τους, αρνούνται την οφειλή τους. Οι ισχυρισμοί τους, όμως, αυτοί πρέπει να απορριφθούν ως κατ’ουσία αβάσιμοι, καθώς όπως προκύπτει από την αλληλογραφία των δύο πλευρών, κατά την υπερημερία της πρώτης των καθ’ων, η τελευταία συνομολογούσε την οφειλή της και επικαλούμενη οικονομικά προβλήματα, υποσχόταν στην αιτούσα ότι θα την εξοφλούσε τμηματικά. Με βάση, επομένως, τα ανωτέρω, αποδείχθηκε ότι η αιτούσα έχει κατά της πρώτης των καθ’ων ληξιπρόθεσμη απαίτηση ύψους 91.974,35 δολλ. ΗΠΑ. Αντίθετα, δεν αποδείχθηκε ότι η καθ’ης, εκτός από την ως άνω οφειλή της προς την αιτούσα, αδυνατεί να εκπληρώσει κάποια άλλη ληξιπρόθεσμη χρηματική υποχρέωση της σε κάποιον άλλο δανειστή της και ότι η μη πληρωμή του προαναφερόμενου ληξιπρόθεσμου και απαιτητού εμπορικού χρέους της καθής η αίτηση προς την αιτούσα οφείλεται σε μόνιμη και διαρκή ταμειακή δυσχέρεια της. Ειδικότερα, η αιτούσα, για να αποδείξει τις οφειλές της πρώτης των καθ’ων, επικαλείται και προσκομίζει την από 21­3-2012 και με αριθμ. κατ. 4208/2012 αγωγή του   _________   _________ κατά των καθ’ων, με την οποία ο ενάγων επικαλούμενος υπερημερία της πρώτης των καθ’ων στην επιστροφή του χρηματικού ποσού των 63.200 ευρώ, που είχε λάβει από αυτόν ως δάνειο, κατά το χρονικό διάστημα από 25-9-2007 έως 27-3-2008, ζητεί ως αποζημίωση το χρηματικό ποσό των 83.200 ευρώ και την 8-2-2008 και με αριθμ. κατ. 1828/2008 αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «  _________ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Α.Ε.», που στρέφεται κατά της μη διαδίκου στην παρούσα δίκη   _________   _________ χήρας   _________ και των δύο τελευταίων των καθ’ων και στηρίζεται στα άρθρα 939 επ. ΑΚ. Ως προς αυτές τις αγωγές, η μεν δεύτερη δεν αφορά την πρώτη των καθ’ων, αλλά οφειλή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « _________-  _________ Ο.Ε.», με αποτέλεσμα να μην ασκεί έννομη επιρροή στην παρούσα υπόθεση, ενώ ως προς την πρώτη αγωγή, δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο για την αξίωση του ενάγοντος, πέραν των όσων αναφέρονται στο δικόγραφο. Επίσης, σε ερωτήσεις του πληρεξουσίου δικηγόρου της αιτούσας, η μάρτυρας των καθ’ων αναφέρθηκε σε οφειλές προς την ΤΡΑΠΕΖΑ   _________ Α.Ε. και στην   _________ BANK Α.Ε., πλην όμως, τα χρέη αυτά δεν είναι της πρώτης των καθ’ων, αλλά του δευτέρου και της τρίτης αυτών και δε σχετίζονται με την εμπορική τους δραστηριότητα. Εξάλλου, από το υπ’αριθμ. πρωτ. 192822/8-5-2012 έγγραφο του ΙΚΑ, βεβαιώνεται ότι η πρώτη των καθ’ων είναι ασφαλιστικά ενήμερη, ενώ από την από 22-5-2012 βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, προκύπτει ότι η καθ’ης είναι και φορολογικά ενήμερη και άρα δεν έχει χρέη στο Ελληνικό Δημόσιο. Κατ’ακολουθία των ανωτέρω, δεν αποδείχθηκε ότι η πρώτη των καθ’ων η αίτηση αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις της, κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, αλλά ούτε και ότι η μη πληρωμή του μόνου αποδειχθέντος χρέους της προς την αιτούσα είναι τέτοιας σημασίας, ώστε να αποτελεί μη πληρωμή έναντι του κοινού, ήτοι κλονισμό της εμπορικής τη πίστεως ως εμπόρου και πραγματική αδυναμία συνεχίσεως της εμπορίας της με ην έννοια της μονιμότητας και γενικότητας, που απαιτείται για την κήρυξη εμπόρου σε κατάσταση πτώχευσης κατά τα προεκτιθέμενα.

Ενόψει των ανωτέρω, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των καθ’ων η αίτηση να επιβληθούν σε βάρος της αιτούσης, λόγω της ήττας της (άρθρα 746, 741, 176 ΚΤΤολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει την αίτηση.

Απορρίπτει την αίτηση.

Επιβάλει εις βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα των καθ’ων, τα οποία ορίζει στο χρηματικό ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις 16.7.2012 και δημοσιεύθηκε την 1/8/2012, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτο, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία