fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ  4120 /2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Γκόλφω Ζωγράφου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως Μαρίας-Πολυτίμης Τόλη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19/2/2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Α’Αγωγή (με αριθμό κατάθεσης 16847/2008).

Των εναγόντων : 1)   _________   _________, κατοίκου   _________, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Κυριάκου Κατσόρχη, 2)   _________   _________, κατοίκου   _________, η οποία παραστάθηκε δια του ίδιου ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου.

Των εναγόμενων : 1)   _________   _________, κατοίκου   _________, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Ευαγγέλου Ρεγκούτα, 2) Της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία ”  _________ Α.Ε.Ε.Γ.Α.”, που εδρεύει στην   _________και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου της δικηγόρου Μαρινέττας Γούναρη.

Β Αγωγή (με αριθμό κατάθεσηςί 1645/2007-αριθμ.καταθ.κλήσης 1133/2011).

Του καλούντος-ενάγοντος :   _________   _________, κατοίκου   _________, ο οποίος παρασταθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Ευαγγέλου Ρεγκούτα.

Των καθών η κλήση-εναγομένων : 1)   _________   _________, κατοίκου __________, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Κυριάκου Κατσόρχη, 2) Της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία ”  _________   _________Α.Α.Ε.”, που εδρεύει στην   _________και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του ίδιου ως άνω πληρεξούσιου δικηγόρου.

Οι ενάγοντες   _________  _________ και   _________   _________ με την από 30/11/2008 αγωγή τους, διαδικασίας αυτοκινήτων, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό   _________ και ορίσθηκε δικάσιμος η 7/12/2009, κατά την οποία αναβλήθηκε για την 2/2/2011, οπότε αναβλήθηκε πάλι για την 25/10/2011 και στη συνέχειά για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, ζήτησαν όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Ο ενάγων   _________   _________ με την από 25/9/2007 αγωγή του, διαδικασίας αυτοκινήτων, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό   _________ και ορίσθηκε δικάσιμος η 2/12/2008, κατά την οποία αναβλήθηκε για την 7/12/2009, οπότε ματαιώθηκε και επαναφέρθηκε με την από 1/2/2011 κλήση του, που κατατέθηκε με αύξ.αριθμ.1193/1-2-2011 και ορίσθηκε δικάσιμος η 25/10/2011, κατά την οποία αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’αυτή.

Για την προκειμένη συζήτηση των αγωγών και μετά την εκφώνηση των υποθέσεων από το πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής τους σ’ αυτό, το Δικαστήριο αφού:

 

Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο

Στην Α και με αριθμό κατάθεσης   _________αγωγή οι ενάγοντες εκθέτουν ότι στις 4/6/2007 και περί ώρα 16.30 ο πρώτος εναγόμενος, οδηγώντας την με αριθμ.κυκλοφορίας   _________ δίκυκλη μοτοσικλέτα, που ανήκε κατά κυριότητα στον ίδιο και ήταν ασφαλισμένη στη δεύτερη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, προκάλεσε από υπαιτιότητά του φθορές και βλάβες στο με αριθμ.κυκλοφορίας   _________ Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό τους, που ανήκει κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου στον καθένα τους, κατά τη σύγκρουση των εν λόγω οχημάτων, που έγινε κάτω από τις αναφερόμενες στην αγωγή συνθήκες. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητούν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να τους καταβάλουν, σε ολόκληρο ο καθένας, το ποσό των 524,39 ευρώ στον καθένα με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής, ως αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση, να κηρυχθεί η παρούσα προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική τους δαπάνη.

Στη Β και με αριθμ.καταθ.   _________ αγωγή ο εναγών εκθέτει ότι στις 4/6/2007 και περί ώρα 16.30 ο πρώτος εναγόμενος, οδηγώντας το με αριθμ.κυκλοφορίας   _________ Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του, που ήταν ασφαλισμένο στη δεύτερη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, προκάλεσε από υπαιτιότητα του το αναφερομενο στην αγωγή αυτοκινητικό ατύχημα, κατά το οποίο τραυματίσθηκε αυτός (ενάγων) και υπέστη φθορές και βλάβες η με αριθμ,κυκλοφορίας   _________ δίκυκλη μοτοσικλέτα του. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλουν, σε ολόκληρο ο καθένας, το ποσό των 6.669,77 ευρώ με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής, ως αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική του βλάβη, να κηρυχθεί η παρούσα προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική του δαπάνη.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα οι αγωγές εισάγονται αρμόδια στο δικαστήριο αυτό (άρθρ. 14 παρ 1α , 25 παρ.2, 37 παρ.1 Κ.Πολ.Δ.) κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των άρθρων 666, 667, 670-676, 68 ΙΑ Κ.Πολ,Δ. και είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 2,4, 9, 10 του ν. ΓΠΝ/1911, 10 του ν. 489/76, 914, 297, 298, 330 εδ.βζ 926, 932, 346 Α.Κ., 907, 908 και 176 Κ.Πολ.Δ. Επομένως, πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα, αφού καταβλήθηκε και το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ.με αριθμ.171622 (Α αγωγή) και 192795, 231740, 372976 (Β αγωγή) ειδικά έντυπα δικαστικού ενσήμου). Οι ανωτέρω αγωγές πρέπει να συνεκδικασθούν, αφού αφορούν στο ίδιο αυτοκινητικό ατύχημα και έτσι διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης (άρθρ. 31, 246 Κ,Πολ.Δ.).

Από την ανωμοτί κατάθεση του πρώτου ενάγοντος της Α’αγωγής, την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του ενάγοντος της Β αγωγής, που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα της σχηματισθείσας ποινικής δικογραφίας, από τους ισχυρισμούς των διαδίκων και από όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα : Στις 4/6/2007 και περί ώρα 16.30 ο ενάγων της με αριθμ.καταθ.   _________ αγωγής,   _________   _________, οδηγώντας την με αριθμ.κυκλοφορίας   _________ δίκυκλη μοτοσυκλέτα του, που ήταν ασφαλισμένη στην ασφαλιστική εταιρεία ”  _________ Α.Ε.Ε.Γ.Α.”, εκινείτο στη λεωφόρο   _________, στην περιοχή της   _________, και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς   _________. Η λεωφόρος   _________ είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης, τα δύο ρεύματα χωρίζονται με διαχωριστική νησίδα και το πλάτος του προς   _________ρεύματος κυκλοφορίας είναι 7,2 μ. Στο δεξιό τμήμα του οδοστρώματος του ρεύματος προς   _________υπήρχε κατά τον παραπάνω χρόνο σειρά σταθμευμένων αυτοκινήτων και ο   _________   _________  εκινείτο δίπλα από αυτά. Κατά τον ίδιο χρόνο ο πρώτος ενάγων της με αριθμ.καταθ.   _________αγωγής,   _________  _________ς, οδηγώντας το με αριθμ,κυκλοφορίας   _________ Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που ανήκε κατά κυριότητα στον ίδιο και στη   _________   _________, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου στον καθένα, και ήταν ασφαλισμένο στην ασφαλιστική εταιρεία ”  _________   _________Α.Α.Ε.”, εκινείτο στην ίδια ως άνω λεωφόρο   _________, στο ρεύμα προς   _________, αλλά αριστερά και λίγο πιο πίσω από την οδηγούμενη από τον   _________   _________ μοτοσικλέτα, με πρόθεση να στρίψει δεξιά στη συμβολή της με την οδό   _________ και να κινηθεί στην τελευταία αυτή οδό. Όταν ο οδηγός αυτός πλησίασε στην ανωτέρω συμβολή και επιχείρησε ελιγμό προς τα δεξιά για να εισέλθει στην οδό   _________, επέπεσε με το εμπρόσθιο δεξιό τμήμα του αυτοκινήτου του στην αριστερή πλευρά της οδηγούμενης από τον   _________   _________ μοτοσικλέτας, ο οποίος έπεσε στο οδόστρωμα, η δε μοτοσικλέτα συνέχισε για 6-7 περίπου μέτρα την πορεία της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αμέσως μετά τη συμβολή όχημα. Η σύγκρουση αυτή, από την οποία τραυματίσθηκε ελαφρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας και υπέστησαν υλικές ζημιές και τα δύο οχήματα, οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του με αριθμ.κυκλοφορίας   _________ Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου,  _________   _________, διότι, από έλλειψη της προσοχής που οφείλε από τις περιστάσεις και μπορούσε ως μέσος συνετός οδηγός να καταβάλει, δεν οδηγούσε το αυτοκίνητό του με σύνεση και διαρκώς τεταμένη την προσοχή του και επιχείρησε ελιγμό προς τα δεξιά για να αλλάξει κατεύθυνση και να εισέλθει στην οδό   _________, κάθετη στη λεωφόρο   _________ που εκινείτο, χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορούσε να πραγματοποιήσει τον ελιγμό αυτό με ασφάλεια, χωρίς δηλαδή να προκαλέσει κίνδυνο ή παρακώλυση στους άλλους οδηγούς που χρησιμοποιούσαν την οδό και στη συγκεκριμένη περίπτωση στον οδηγό της μοτοσυκλέτας   _________   _________, που εκινείτο δίπλα του και δεξιά του, λαμβάνοντας υπόψη του την ταχύτητά του και την απόστασή του από το δικό του αυτοκίνητο, παραβαίνοντας έτσι τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ.1, 21 παρ. 1 και 20 παρ.4 του Κ.Ο.Κ. Αντίθετα, καμία υπαιτιότητα δεν βαρύνει τον οδηγό της μοτοσικλέτας,   _________   _________, ο οποίος εκινείτο κανονικά και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αποφευχθεί η σύγκρουση, λόγω του αιφνίδιου ελιγμού προς τα δεξιά του οδηγούμενου από τον Σπυρίδωνα   _________ αυτοκινήτου, τη στιγμή που η μεταξύ τους απόσταση ήταν ελάχιστη- τα δύο οχήματα εκινούντο σχεδόν παράλληλα. Έτσι, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη η ένσταση των εναγομένων της Β αγωγής περί συνυπαιτιότητας του ενάγοντος της ίδιας αγωγής   _________   _________. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι για την αποκατάσταση των ζημιών της μοτοσικλέτας του ο ενάγων   _________   _________  δαπάνησε τα παρακάτω ποσά : 1) Για την αγορά των απαιτούμενων ανταλλακτικών, ήτοι δύο καλυμμάτων μπουζί, μπάρας, καλύμματος μπάρας, καλύμματος βαλβίδων, βαλίτσας και πάνω φτερού 1.108,80 ευρώ μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (βλ.με αριθμ.  _________τιμολόγιο – απόδειξη παροχής υπηρεσιών της εταιρείας ”   _________   _________Ε.Π.Ε” και με αριθμ.  _________ απόδειξη λιανικής πώλησης του   _________   _________). 2) Για την τοποθέτηση των ανωτέρω ανταλλακτικών 119,00 ευρώ μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.(βλ.με αριθμ. 0  _________τιμολόγιο -απόδειξη παροχής υπηρεσιών της εταιρείας ”  _________   _________Ε.Π.Ε.”. Αποδείχθηκε ακόμη ότι η αγοραστική αξία της μοτοσικλέτας του ανωτέρω ενάγοντος , εργοστασίου κατασκευής   _________.,τύπου   _________, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά την 15/6/2005, μειώθηκε, εξαιτίας των προκληθεισών ζημιών, κατά το ποσό των 350,00 ευρώ και όχι κατά το αιτούμενο με την αγωγή ποσό των 1.700,0 00 ευρώ, δοθέντος ότι η έκταση των ζημιών δεν ήταν μεγάλη και όλα τα βλαβέντα μέρη, τα οποία δεν ήταν σε καίρια σημεία της, αντικαταστάθηκαν με καινούρια. Αποδείχθηκε επίσης ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας   _________   _________, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, τραυματίσθηκε ελαφρά από την πτώση του στο οδόστρωμα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο   _________ ”   _________-  _________Ε.Ε.Σ. , όπου υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί μικρού βαθμού θλάση αριστερού ημιθωρακίου. Μετά τον έλεγχο αυτό, εξήλθε από το νοσοκομείο με οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή, του συστήθηκε δε μιας εβδομάδος αναρρωτική άδεια (βλ.με αριθμ.πρωτ. 16244/18-6-2007 και 16276/26-6-2007 ιατρικές βεβαιώσεις-γνωματεύσεις). Για τις ακτινολογικές εξετάσεις (λεκάνης- ισχίων, κρανίου, πλευρών, ΑΜΣΣ F/R, υπέρηχο ήπατος- χοληφόρων-χοληδόχου κύστεως, σπληνός και νεφρών-ουρητήρων) ο ενάγων κατέβαλε το συνολικό ποσό των 41,97 ευρώ (βλ.με αριθμ.5837/4-6-2007 δελτίο παροχής υπηρεσιών του ανωτέρω νοσοκομείου). Αποδείχθηκε ακόμη ότι ο ενάγων   _________   _________ς φορούσε κράνος, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από την πτώση του στο οδόστρωμα. Η αξία του κράνους αυτού προσδιορίζεται με βάση, κυρίως, τα διδάγματα της κοινής πείρας, στο ποσό των 150,00. Ενόψει της μικρής έκτασης των σωματικών βλαβών του ανωτέρω ενάγοντος και των συνθηκών, κάτω από τις οποίες αυτές προκλήθηκαν, δεν αποδείχθηκε ότι καταστράφηκαν τα ενδύματα που φορούσε. Η κατάθεση του συνεπιβαίνοντος στη μοτοσικλέτα μάρτυρά του δεν κρίνεται πειστική ως προς το σημείο αυτό, αφού αυτός κατέθεσε ότι και οι δύο (ο ίδιος και ο ενάγων) σέρνονταν στο οδόστρωμα για 15 μέτρα και γι αυτό καταστράφηκαν τα ενδύματά τους, ενώ, αποδείχθηκε ότι αυτοί έπεσαν από τη μοτοσικλέτα στο οδόστρωμα σχεδόν αμέσως μετά τη σύγκρουση, 5 μ. μετά από το σημείο της σύγκρουσης, όπως άλλωστε αναφέρει και ο ενάγων στην αγωγή του, ο οποίος και δεν ισχυρίζεται ότι σύρθηκε στο οδόστρωμα. Τέλος, ο ενάγων, λόγω του άλγους που δοκίμασε από τον τραυματισμό του και των ταλαιπωριών του από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο και τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, αλλά και λόγω της στενοχώριας του για τις ζημιές της μοτοσικλέτας του, υπέστη ηθική βλάβη, για την οποία, λαμβανομένων υπόψη του είδους των σωματικών του βλαβών, της έκτασης των ζημιών της μοτοσικλέτας του, των συνθηκών της ένδικης σύγκρουσης, καθώς και του βαθμού υπαιτιότητας του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου, πρέπει να του επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση 400,00 ευρώ για τον τραυματισμό του και 100,00 ευρώ για τις υλικές ζημιές του. Επομένως, το σύνολο των ζημιών του ενάγοντος   _________   _________, ανήλθε στο ποσό των 2.269,77 ευρώ ( 1.108,80 + 119,00 + 350,00 + 41,97 + .150,00 + 500,00). Κατ ακολουθία των προαναφερομένων πρέπει : 1) Να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη η με αριθμ.καταθ.   _________αγωγή και να καταδικασθούν οι ενάγοντες στη δικαστική δαπάνη των εναγομένων, κμτ άρθρο 176 Κ.Πολ.Δ. 2) Να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσίαν ‘βάσιμη η με αριθμ.καταθ.   _________ αγωγή και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στον ενάγοντα, σε ολόκληρο ο καθένας, το ποσό των 2.269,77 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από της επιδόσεως της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως. Η παρούσα απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή, διότι συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι και η επιβράδυνση της εκτελέσεως μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στον ενάγοντα. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να κατανεμηθούν μεταξύ των διαδίκων ανάλογα με την έκταση της νίκης και ήττας τους και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι σε μέρος της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος, κατ άρθρο 178 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει κατ’αντιμωλία των διαδίκων τις με αριθμούς καταθέσεως   _________και   _________ αγωγές.

Απορρίπτει την με αριθμ.καταθ.   _________αγωγή των εναγόντων   _________   _________ και   _________ς   _________ .

Καταδικάζει τους ενάγοντες στη δικαστική δαπάνη των εναγόμενων, που ορίζει στο ποσό των εκατόν τριάντα (130,00) ευρώ.

Δέχεται εν μέρει την με αριθμ.καταθ.   _________ αγωγή του ενάγοντος   _________   _________.

Υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν στον ενάγοντα, σε ολόκληρο ο καθένας, το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2.269,77) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από της επιδόσεως της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως.

Κηρύσσει την παρούσα προσωρινώς εκτελεστή.

Καταδικάζει τους εναγόμενους στη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, που ορίζει στο ποσό των εκατόν εξήντα (160,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 22-7-2013

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία