fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αριθμός:4699/2011

Αριθμός κατάθεσης αγωγής 3694/2010
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Ελένη Β. Τσίτσιου Πρόεδρο Πρωτοδικών – Εισηγήτρια, Νίκη Παπουτσιδάκη, Πρωτόδικη, Αφροδίτη Κούτσουλα, Πρωτόδικη, καθώς και από τη Γραμματέα Μαρία Τσιρογιάννη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις 8-4-2011 για να δικάσει την αγωγή διαζυγίου με αριθμό κατάθεσης 3694/2010, μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ:   _________   _________ –   _________ του _______, κατοίκου   _________, που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Ε. Φυλλαδάκη (AM 28601 ΔΣΑ), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ:   _________   _________ του   _________, κατοίκου   _________, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Ο ενάγων κατέθεσε ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου τη με αριθμό κατάθεσης 3694/2010 αγωγή για την οποία ορίσθηκε δικάσιμος η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντος ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις του.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη με αριθμό 11979Β/30-4-2010 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Δ. Ραπατζικου, που επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και  εμπρόθεσμα στην εναγόμενη. Η τελευταία όμως δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν και εκείνη παρούσα (άρθρ. 603 εδ. β’ ΚΠολΔ, όπως αντί καταστάθηκε από το άρθρο 20 του ν. 2915/2001).

Με την ένδικη αγωγή του ο ενάγων ζητεί να λυθεί ο νόμιμος θρησκευτικός γάμος του με την εναγόμενη σύζυγό του για το λόγο ότι βρίσκονται σε συνεχή διάσταση δύο και πλέον χρόνια, καθώς και να επιβληθούν τα δικαστικά του έξοδα σε βάρος της. Η αγωγή παραδεκτά φέρεται για συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου το οποίο είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρ. 18 αριθμ. 1, 22 ΚΠολΔ), που δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών (άρθρ. 592 έως 613 Κ.Πολ.Δ) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1438,1439 εδ. γ’ ΑΚ, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 14 του ν. 3719/2008, 173 επ. ΚΠολΔ. Συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την κατάθεση της μάρτυρα απόδειξης, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά τον θρησκευτικό τύπο όρκου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, καθώς και από τα έγγραφα που ο ενάγων νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι σύζυγοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο κατά το τυπικό της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Κερατσίνι Απικής στις 4-5-1985. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διήρκεσε μέχρι και το Φεβρουάριο του 2006, οπότε και διασπάστηκε οριστικά, έκτοτε δε και μέχρι τη συζήτηση της αγωγής (: 8-4-2011) βρίσκονται συνεχώς σε διάσταση, δηλαδή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών, χωρίς καμία επικοινωνία ούτε και πρόθεση επανασυμβίωσης. Από το παραπάνω γεγονός, που αποδείχθηκε, τεκμαίρεται αμάχητα ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης των διαδίκων, χωρίς να ερευνάται ο λόγος που τον προκάλεσε και το πρόσωπο του συζύγου που αφορούσε (ΑΠ 1504/2003, Δ/νη 2004. 415, ΑΠ 1102/2000, Δ/νη 41.1596).

Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αγωγή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να κηρυχθεί λυμένος ο μεταξύ των διαδίκων γάμος. Τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της εναγόμενης, η οποία δικάζεται ερήμην και ηπάται (άρθρ. 176, 184 και 191 παρ.2 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση άσκησης αιτιολογημένης ανακοπής ερημοδικίας κατά της απόφασης αυτής εκ μέρους της απολιπόμενης εναγόμενης (άρθρ. 501 αριθμ. 1, 502 παρ.1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγόμενης.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου, που τελέστηκε κατά τους Κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Κερατσίνι Αττικής στις 4-5-1985.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της εναγόμενης τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις 20-6-2011 και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο’ του Δικαστηρίου στον Πειραιά στις  2-9-2011.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία