fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 121/2019
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Ιωάννα Κατσουλίόη. Πρόεδρο Πρωτοδικών. Σοφία Καραγεωργίου. Πρωτόδικη. Αγγελική Θωμά. Πρωτόδικη – Εισηγήτρια. και τη Γραμματέα Φρειδερίκη Τσόκαρα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του. στις 23 Μαίου 2018. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ:   _________   _________ του   _________, κατοίκου   _________   _________, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη.

ΤΗΣ ΚΑΘΉΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «  _________ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «________ BANK», που εδρεύει στην _______ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια των πληρεξουσίων δικηγορίαν της, Δημητρίου Νταφούλη και Μαρίας Χριστοδούλου.

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή η από 1.12.2017 ανακοπή του κατά της υπ’αρ. 8729/2017 Διαταγής Πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της από 13.11.2017 επιταγής προς πληρωμή, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης 604272/2017 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 4336/2017 και προσδιορίστηκε αρχικώς να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 14.2.2018, οπότε αναβλήθηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του σχετικού πινακίου και τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα δε με ίο άρθρο 249 ΚΠολΔ. αν η διάγνωση της διαφοράς εςαρτάται ολικά ή εν μέρει από την ύπαρξη ή ανυπαρξία μιας έννομης σχέσης ή την ακυρότητα ή τη διάρρηξη μιας δικαιοπραςίας που συνιστά αντικείμενο άλλης δίκης εκκρεμούς σε πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο ή από ζήτημα που πρόκειται να κριθεί ή κρίνεται από διοικητική αρχή, το δικαστήριο μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαόίκου να διατάξει την αναβολή της συζήτησης εως ότου περατωθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα η άλλη δίκη ή εωσότου εκδοθεί από τη διοικητική αρχή απόφαση που δεν θα μπορεί να προσβληθεί. Σημειώνεται, δε, ότι αμετάκλητη περάτωση της άλλης δίκης απαιτείται όταν οι κύριες συνέπειες της άλλης δίκης προϋποθέτουν αμετάκλητη απόφαση (λ.χ. 1439 ΑΚ) ενώ στις λοιπές περιπτώσεις αρκεί η τελεσιδικία (ΕφΑθ 12901/1987 ΕλλΔνη 1990.587).

Εν προκειμένω, ο ανακόπτων με την κρινόμενη ανακοπή του ζητεί, για τους λόγους που εκθέτει σ’ αυτήν, την ακύρωση (α) της υπ* αρ. 8729/2017 Διαταγής Πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αφορά  απαίτηση της καθ’ης κατ” αυτού. συνολικού ύψους 1.543.577.40 ευρώ, προερχόμενη από από 29.4.2008 σύμβαση εγγυήσεως. μετά των από 29.4.2008, 24.6.2008. 5.6.2008 και 24.6.2008 πρόσθετων πράξεων αυτής, αναφορικά με την υπ’αρ. 1256154/22.10.2003 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, μετά των από 22.10.2003. 28.6.2005. 9.8.2005. 9.6.2006. 22.1.2007. 12.10.2007. 29.4.2008, 5.6.2008 και 24.6.2008 πρόσθετων πράξεων αυτής, καθώς και (β) της από 13.11.2017 επιταγής προς πληρωμή. Η κρινόμενη ανακοπή αρμοδίως φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο [άρθρα 632 παρ. 1 (όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο τέταρτο του άρθρου 1 Ν. 4335/2015. ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015). 14 παρ. 2 και 18 ΚΠολΔ]. προκειμένου να δικαστεί κατά την προσήκουσα διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρ. 614επ. ΚΠολΔ). πλην του σκέλους της κατά του οποίου στρέφεται κατά της από 13.11.2017 επιταγής προς πληρωμή, ως προς το οποίο πρέπει να παραπεμφθεί προς εκδίκαση στο καθ’ ύλην αρμόδιο Δικαστήριο, ήτοι το Μονομελές Πρωτοδικείο (άρθρο 933 παρ. 1 ΚΠολΔ). και είναι νόμιμη καθώς έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στον ανακόπτοντα στις 14.11.2017 (βλ. την υπ’αρ. 8077Ζ714.11.2017 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών, Αθανάσιου Γεωργαντόπουλου), ενώ αντίγραφο της κρινόμενης ανακοπής επιδόθηκε στην καθ’ ης στις 5.12.2017 (βλ. την υπ:αρ. 7342β75.32.2017 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών, Ιωάννη Κοπανά), ήτοι εντός της νόμιμης δεκαπενθήμερης προθεσμίας. Επομένως, πρέπει η κρινόμενη ανακοπή να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό, νόμιμο και ουσία βάσιμο των λόγων της.

Εντούτοις, στην υπό κρίση ανακοπή, όπως αυτή συμπληρώθηκε επιτρεπτά μετά των νο μίμος κατατεθεισών επ’αυτής προτάσεων, ο ανακόπτων αναφέρει ότι αμφισβητεί την εγκυρότητα της υπογραψείσας από αυτόν από 29.4.2008 σύμβασης εγγύησης, δυνάμει της οποίας ανέλαβε την υποχρέωση παροχής εγγύησης μέχρι του ποσού των 3.800.000 ευρώ, αναφορικά με την τήρηση των όρων της υπ’αρ. 1256154/22.10.2003 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, μετά των πρόσθετων πράξεων αυτής, η οποία είχε συναφθεί μεταξύ της νυν αντιδίκου του και της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «_______________ __________ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε στην τελευταία πίστωση ποσού 3.800.000 ευρό), προβάλλοντας σχετικώς και λόγο ακύρωσής αυτής (ανακοπής). Ότι. περαιτέρω, έχει προβεί ήδη στην άσκηση της από 16.1.2018 και με αριθμό κατάθεσης 4773/234/2018 αγωγή, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, αιτούμενος την αναγνώριση της ακυρότητας της προμνησθείσας σύμβασης εγγύησης. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και επειδή η εκκρεμής πολιτικοί δίκη επηρεάζει σαφώς την διάγνωση της προκειμένης διαφοράς και ειδικότερα την κρίση επί της ακυρότητας ή μη της υπογραψείσας από τον ανακόπτοντα σύμβασης εγγύησης, δυνάμει της οποίας εκδόΘηκε σε βάρος του η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, κρίνεται αυτεπαγγέλτως αναγκαίο, κατ’ εφαρμογή του προμνημονευόμενου άρθρου 249 ΚΠολΔ. να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης εωσότου περατωθεί τελεσίδικα η δίκη που ανοίχθηκε με την από 16.1.2018 (αρ. κατ. 4773/234/2018) αγωγή, η οποία ασκήθηκε από τον ανακόπτοντα ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα ανωτέρω. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται, καθώς η παρούσα απόφαση δεν είναι οριστική (ΑΠ 1027/1991 Ελλ.Δνη 1992.815).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιαωλία των όιαόίκων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον χωρισμό της σωρευόμενης στο ίδιο δικόγραφο ανακοπής κατά της από 13.11.2017 επιταγής προς πληρωμή, που συντάχθηκε κάτω από το αντίγραφο εξ απογράφου της υπ’αρ. 8729/2017 Διαταγής Πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ εαυτό καθ’ ύλην αναρμόδιο για την εκδίκαση της αμέσως προαναφερόμενης ανακοπής και

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ αυτήν προς εκδίκαση στο καθ’ύλην αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ τη συζήτηση της ανακοπής κατά της υπ’αρ. 8729/2017 Διαταγής Πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εωσότου περατωθεί τελεσίδικα η δίκη που ανοίχθηκε με την 16.1.2018 (αρ. κατ. 4773/234/2018) αγωγή, η οποία ασκήθηκε από τον ανσκόπτοντα ενώπιον ίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του. στην Αθήνα.

Κρίθηκε. αποφασίσθηκε. στις 12 Δεκεμβρίου 2018.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ