fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Χ.Α.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αριθμός 4922/2009
1270/2008

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή, Γεωργία Λάμπρου, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Πειραιώς και από το Γραμματέα Βασίλειο Βουγιούκα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 17 Οκτωβρίου 2008 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ:   _________   _________ του   _________, κατοίκου   _________ ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά, της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ιωάννας I. Μαρώση.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΚΛΗΣΗ – ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Δήμου   _________, εδρεύοντος στο Δήμος   _________   _________, νομίμως εκπροσωπούμενου, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο δια, της πληρεξούσιας δικηγόρου του Μαρίας Καραγκιοζοπούλου.

Ο ενάγων ζήτησε να γίνει δεκτή η από 2-5-2007 και με αριθμό έκθ. κατάθεσης 3967/2007 αγωγή του, η οποία ορίστηκε να δικαστεί για τη δικάσιμο της 6-2-2008 όπου και ματαιώθηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων.

Ήδη η υπόθεση εισάγεται για νέα συζήτηση. Η από 7-2-2008′ σχετική κλήση κατατέθηκε από τον ενάγοντα με αριθμό έκθ. κατάθ 1270/2008, η οποία προσδιορίστηκε για την αρχικά αναφερόμενη δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά την συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις γραπτές προτάσεις τους.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΙΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου με την από 7-2-2008 (αριθμ. κατάθ. 1270/2008) κλήση του ενάγοντος, η ένδικη από 2-5-2007 (αριθμ. κατάθ. 3967/2007) αγωγή η συζήτηση της οποίας αρχικώς είχε ορισθεί για τη δικάσιμο της 6-2-2008 κατά την οποία ματαιώθηκε.

Για το χαρακτηρισμό μιας συμβάσεως ως διοικητικής απαιτείται: α) ένα τουλάχιστον από τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο να ασκεί δημόσια εξουσία, β) το αντικείμενο της συμβάσεως να έχει σχέση με την άσκηση δημόσιας υπηρεσίας ή να εξυπηρετεί δημόσιο σκοπό και γ)γ\ κατάρτιση και η εκτέλεση της συμβάσεως να διέπονται, εν μέρει τουλάχιστον, από κανόνες διοικητικού δικαίου, ή η σύμβαση να περιέχει όρους που να δημιουργούν υπέρ του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ., εξαιρετικό συμβατικό καθεστώς, ιδίως της δυνατότητας μονομερούς επεμβάσεως στη σύμβαση και επιβολής κυρώσεων (βλ. ΟλΑΠ 8/2000 ΕλλΔνη 2000. 667, ΑΠ 260/1993 ΕλλΔνη 1994. 429, ΑΠ 88/1993 ΝοΒ 1994. 64). Αν δεν συντρέχει το τελευταίο αυτό στοιχείο, η σχετική σύμβαση δεν είναι  διοικητική αλλά ιδιωτικού δικαίου και η αναφερόμενη από αυτήν ή εξαιτίας αυτής διαφορά ανήκει στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων σύμφωνα με τα άρθρα 94 παρ.3 του Συντάγματος και 1 περ.α’ του ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 380/2001 ΕλλΔνη 2002.161).

Εκ του άρθρου 513 Α.Κ προκύπτει ότι με την κατάρτιση της υποσχετικής συμβάσεως της πωλήσεως γεννώνται εκατέρωθεν αξιώσεις αφενός του πωλητή για τη μεταβίβαση της κυριότητας και την παράδοση του πράγματος και αφετέρου του αγοραστή για την καταβολή του τιμήματος, η τελευταία δε αυτή χρηματική αξίωση του πωλητή είναι αμέσως απαιτητή, εκτός αν το τίμημα πιστωθεί και ορισθεί προθεσμία για την καταβολή του, οπότε καθίσταται αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμο με μόνη την πάροδο της προθεσμίας (βλ. ΑΠ 305/2004 ΕλλΔνη 45. 1432).

Κατά το άρθρο 529 ΑΚ, αν δεν πιστώθηκε το τίμημα, ο αγοραστής οφείλει τόκους αφότου λαμβάνει τα ωφελήματα του πράγματος. Η υποχρέωση τοκοδοσίας στην περίπτωση αυτή γεννάται άμεσα από το νόμο από τη στιγμή που τα ωφελήματα του πράγματος ανήκουν στον αγοραστή, δηλαδή από την παράδοση του πράγματος (άρθρ. 522 και 525 Α.Κ), ανεξάρτητα από την υπερημερία του αγοραστή. Μόνο η πίστωση του τιμήματος εμποδίζει κατ’ εξαίρεση την τοκοδοσία σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη (βλ. ΕφΑΘ 3339/86 Αρμ. ΜΑ λ 1028, ΕφΘεσ 1024/85 Αρμ. 1988. 975, ΕφΘεσ 3706/1990 Αρμ. 1991. 657, ΕφΘεσ 363/1994 Αρμ. 1994.1021, Σταθόπουλο – Γεωργιάδη ΑΚ, υπ’ άρθρ. 529, αριθ. 2, 4, 5 και Γαζή, Ερμ.ΑΚ 529 αριθ. 7).

Σύμφωνα δε με την κρατούσα στη νομολογία άποψη, μόλις παρέλθει η ορισμένη προθεσμία πιστώσεως του τιμήματος, επανέρχεται σε ισχύ ο κανόνας του άρθρου 529 Α.Κ. και οφείλονται τόκοι, χωρίς να απαιτείται όχληση (ΑΠ 1590/1991 ΕλλΔνη 33. 1621, ΕφΘεσ 1024/1988 Αρμ. 1988. 975 με ενημ. σημ., όπου παραπομπές στη σχετική θεωρία και στη νομολογία). Η πίστωση του τιμήματος εμποδίζει την τοκοδοσία, μόνο εφόσον η προθεσμία πιστώσεως είναι ορισμένη. Αυτονόητο δηλαδή είναι ότι η προθεσμία πιστώσεως του τιμήματος πρέπει να είναι ορισμένη, γιατί, αν αυτή είναι αόριστη, απαιτείται πάντοτε όχληση του αγοραστή για την πληρωμή του τιμήματος για να αρχίσουν να «τρέχουν» οι τόκοι (βλ. ΕφΘεσ 3706/1990 ό.π., ΕφΘεσ 363/1994 ό.π., Καυκά, Ενοχ. Δίκ. άρθρ. 529 παρ.2, σελ. 122, Γαζή ΕρμΑΚ 513, αριθ. 119).

Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση αγωγή, ο ενάγων εκθέτει ότι διατηρούσε στον   _________ επιχείρηση – πρατήριο υγρών καυσίμων πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων. Ότι κατόπιν διαδοχικών συμβάσεων πωλήσεως που κατήρτισε με τον εναγόμενο Δήμο, πώλησε και παρέδωσε στον τελευταίο (εναγόμενο) τα σ’ αυτήν (αγωγή) αναφερόμενα είδη (υγρά καύσιμα) συνολικής αξίας 13.040,84 Ευρώ. Ότι για το σκοπό αυτό εξέδωσε (ο ενάγων) τα εις την αγωγή ενσωματούμενα τιμολόγια πώλησης – δελτία αποστολής (ισόποσης ως άνω αξίας). Ότι αν και ο εναγόμενος ανεπιφύλακτα παρέλαβε τα ανωτέρω εμπορεύματα αρνείται να του καταβάλει το πιο πάνω τίμημα συνολικού ποσού 13.040,84 Ευρώ.

Με βάση το ιστορικό αυτό ο ενάγων ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να ταΐκαταβάλει το ως άνω ποσό των 13.040,84 Ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα παρόδου τεσσάρων μηνών πιστωτικής προθεσμίας από την ημερομηνία εκδόσεως ενός εκάστου των επίδικων τιμολογίων, επικουρικά δε κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού επικαλούμενος ακυρότητα της σύμβασης, άλλως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Ακόμη ζητεί να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση ως προς την καταψηφιστική της διάταξη και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αγωγή αρκούντως ορισμένη αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη της παρούσας, έχει δικαιοδοσία για να δικάσει την υπόθεση με την προκειμένη τακτική διαδικασία (άρθρα 1, 14 παρ.2, 25 και 33 ΚΠολΔ), καθόσον η επίδικη διαφορά δεν ανέκυψε στα πλαίσια διοικητικής συμβάσεως αλλά αντιθέτως στα πλαίσια σχέσεως ιδιωτικού δικαίου, αφού οι επικαλούμενες συμβάσεις πωλήσεως δεν περιέχουν όρους που να δημιουργούν υπέρ του εναγομένου εξαιρετικό) συμβατικό καθεστώς, ούτε διέπονται αποκλειστικά από κανόνες διοικητικού δικαίου. Είναι δε νόμιμη στη^^*-‘^ ω9 προς την κύρια βάση της στις διατάξεις των άρθρων 513 επ., 340, 345, 346 ΑΚ (ως προς την επικουρική στο άρθρο 904 επ. ΚΠολΔ), 907, 908^ai ^{^ΚΠολΔ. εκτός από το αίτημα καταβολής τόκων, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, αφού, κατά το άρθρο 7 παρ.2 του Ν.Δ. 496/1974 «Περί δημοσίου λογιστικού των ν.π.δ.δ^Ε ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος κάθε οφειλής του νομικού προσώπου ορίζεται σε 6% ετησίως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με σύμβαση ή ειδικό νόμο και αρχίζει από της επιδόσεως της αγωγής.

Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αγωγή καθό μέρος κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα υπέρ τρίτων ποσοστά (βλ. σχετ. υπ’ αριθ. 270515, 270516, 270517, 270518^71972 αγωγόσημα).

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του ενάγοντος που εξετάσθηκε νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, η οποία (άνω κατάθεση) περιέχεται στα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεώς του, (ο εναγόμενος δεν εξέτασε μάρτυρες) από όλα τα έγγραφα τα οποία επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι τα οποία εκτιμώνται τόσο προς άμεση απόδειξη των εις αυτά αναφερομένων όσο και προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τους ισχυρισμούς και τις ομολογίες των διαδίκων που εμπεριέχονται και συνάγονται αντίστοιχα από τις προτάσεις τους, αφορούν δε τα ειδικώς μνημονευόμενα κατωτέρω πραγματικά περιστατικά, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (άρθρ. 336 παρ.4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα έχοντα ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της προκειμένης δίκης πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων διατηρούσε επιχείρηση με την επωνυμία «  _________.   _________, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» που δραστηριοποιείται στον   _________ και επί της οδού   _________, αριθ. __, ως πρατήριο υγρών καυσίμων – πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων. Στις 3-12-2003 ο εναγόμενος Δήμος κατήρτισε στον   _________ με τον ενάγοντα διαδοχικές συμβάσεις πωλήσεως με τις οποίες αγόρασε από αυτόν (ενάγοντα) εμπορεύματα (υγρά καύσιμα) συνολικής αξίας 13.040,84 Ευρώ. Για τις πωλήσεις αυτές ο ενάγων εξέδωσε τα ενσωματώΐ^α στην αγωγή τιμολόγια πώλησης – δελτία αποστολής και συγκεκριμένα: 1) το υπ’ αριθμ. 431/2-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (στο οποίο αντιστοιχούν τα υπ’ αριθμ. 2510, 2511,2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517 δελτία αποστολής) με τα αναφερόμενα σ’ αυτό πωληθέντα είδη (βενζίνη) συνολικής αξίας μετά ΦΠΑ 185,98 Ευρώ 2) Το 432/5-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 229,37 Ευρώ, 3) Το 433/7-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2528 έως 2535 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 165,67 Ευρώ 4) Το 434/8-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2536 έως 2541 δελτία αποστολής που αντιστοιχούν σ’ αυτό) συνολικής αξίας 117,41 Ευρώ, 5) Το 435/9-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2542 έως 2550 δελτία αποστολής) συνολικής^22,47 Ευρώ 6) Το  436/12-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2551 έως 2559 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 177,83 Ευρώ, 7) Το 437/13-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2560 έως 2568 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 191,90 Ευρώ, 8) Το 438/14-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2569 έως 2575 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 162,66 Ευρώ, 9) Το 439/15-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2576 έως 2581 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 127,63 Ευρώ 10) Το 440/16-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2582 έως 2587) συνολικής |?3 6,43 Ευρώ 11) Το 441/19-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2588 έως 2596 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 188,92 Ευρώ, 12) Το 442/20-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2597 έως 2605 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 180,81 Ευρώ, 13) Το 443/21-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2606 έως 2613 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 162,85 Ευρώ, 14) Το 444/22-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2614 έως 2619 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 113,55 Ευρώ 15) Το 445/23-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2620 έως 2631 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 256,78 Ευρώ, 16) Το 446/26-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2632 έως 2641 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 220,08 Ευρώ, 17) Το 447/27-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2642 έως 2650 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 200,68 Ευρώ,)Το 448/28-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2651 έως 2657 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 178,52 Ευρώ, 19) Το 449/29-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2660 έως 2666 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 141,54 Ευρώ, 20) Το 450/30-1-2004 τιμολόγιο πώλησης (με το υπ’ αριθμ. 2667 -·χJ6 ^ δελτίο αποστολής) συνολικής αξίας 299,62 Ευρώ, 21) To 451/2-2-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2669 έως 2676 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 191,27 Ευρώ, 22) Το 452/3-2-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2677 έως 2684 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 152,63 Ευρώ, 23) Το 453/4-2-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2685 έως 2688 δελτία αποστολής)  συνολικής αξίας 81,36 Ευρώ, 24) Το 454/5-2-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2689 έως 2694 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 130,74 Ευρώ, 25) Το 455/6-2-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2695 έως 2702 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 180,16 Ευρώ, 26) Το 456/9-2-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2704 έως 2710 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 144,06 Ευρώ, 27) To 457M~t-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2711 έως 2716 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 148,07 Ευρώ, 28) Το 458/11-2-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2717 έως 2722 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 107,90 Ευρώ, 29) Το 459/12-2-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2723 έως 2727 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 101,Β6Ευρώ, 30) Το 460/13-2-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2728 έως 2733 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 120,23 Ευρώ, 31) Το 461/16- 2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2734 έως 2743 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 214,26 Ευρώ, 32) Το 462/17-2-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2744 έως 2750 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 150,28 Ευρώ, 33) Το 463/18-2-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2751 έως 2757 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 142,89 Ευρώ, 34) Το 464/19-2-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2758 έως 2765 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 161,79 Ευρώ,35) Το 465/20-2-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2766 έως 2773 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 188,23 Ευρώ, 36) Το 466/24- 2-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2774 έως 2784 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 265,61 Ευρώ, 37) Το 467/25-2-2004 τιμολόγιο Πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2785 έως 2792 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 161,61 Ευρώ, 38) Το 468/26-2-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2793 έως 2800 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 187,09 Ευρώ, 39) Το 469/27-2-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2801 έως 2812 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 268,93 Ευρώ, 40) Το 470/28-2-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2814 έως 2824 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 231,07 Ευρώ, 41) Το 471/28-2004 τιμολόγιο πώλησης (με το υπ’ αριθμ. 2825 δελτίο αποστολής) συνολικής αξίας 303,15 Ευρώ, 42) Το 472/1-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2826 έως 2833 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 190,46 Ευρώ, 43) Το 473/2-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2834 έως 2840 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 145,12 Ευρώ, 44) Το 474/3-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2841 έως 2846 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 124,45 Ευρώ, 45) Το 475/4-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2847 έως 2850 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 100,38 Ευρώ, 46) Το 476/5-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2851 έως 2858 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 204,77 Ευρώ, 47) Το 477/6-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2859 έως 2865 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 140,01 Ευρώ, 48) Το 478/9-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2866 έως 2871 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 138,54 Ευρώ, 49) Το 479/10-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2872 έως 2876 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 169,37 Ευρώ, 50) Το 480/11-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2879 έως 2883 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 110,37 Ευρώ, 51) Το 481/12-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2884 έως 2891 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 134,02 Ευρώ, 52) Το 482/13-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2892 έως 2897 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 134,02 Ευρώ, 53) Το 483/15-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2898 έως 2904 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 140,89 Ευρώ, 54) Το 484/16-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2905 έως 2911 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 158,79 Ευρώ, 55) Το 485/17-3-2004 τιμολόγιό, πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2912 έως 2919 δελτία αποστολής) συνολική αξίας 162,56 Ευρώ, 56) Το 486/18-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2920 έως 2924 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 123,22 Ευρώ 57) Το 487/19-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2925 έως 2931 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 154,27 Ευρώ, 58) Το 488/22- 3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2932 έως 2938 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 178,48 Ευρώ, 59) Το 489/17-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με το υπ’ αριθμ. 2918 δελτίο αποστολής) συνολικής αξίας 38,16 Ευρώ, 60) Το 490/23-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2939 έως 2944 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 129,39 Ευρώ, 61) Το 491/24-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2945 έως 2951 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 144,18 Ευρώ, 62) Το 492/26- 3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2952 έως 2962 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 263,91 Ευρώ, 63) Το 493/29-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2963 έως 2969 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 162,91 Ευρώ, 64) Το 494/30-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2970 έως 2977 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 174,89 Ευρώ, 65) Το 495/31-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2979 έως 2987 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 187,09 Ευρώ, 66) Το 496/31-3-2004 τιμολόγιο πώλησης (με το υπ’ αριθμ. 2988 δελτίο αποστολής) συνολικής αξίας 312,07 Ευρώ, 67) Το 497/1-4-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2989 έως 2996 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 196,87 Ευρώ, 68) Το 498/2-4-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 2997 έως 3005 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 181,75 Ευρώ, 69) Το 499/5-4-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 3006 έως 3015 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 233,22 Ευρώ, 70) Το 500/6-4-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 3016 έως 3022 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 136,73 Ευρώ, 71) Το 501/7-4-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 3023 έως 3030 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 188,33 Ευρώ, 72) Το 502/8-4-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 3031 έως 3036 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 150,36 Ευρώ, 73) Το 503/13-4-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 3037 έως 3047 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 254,46 Ευρώ, 74) Το 504/14-4-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 3048 έως 3056 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 180,81 Ευρώ, 75) Το 505/15-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 3057 έως 3062 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 137,05 Ευρώ και 76) Το 506/16-4-2004 τιμολόγιο πώλησης (με τα υπ’ αριθμ. 3063 έως 3068 δελτία αποστολής) συνολικής αξίας 150,05 Ευρώ.

Περαιτέρω, από το ίδιο ως άνω αποδεικτικό υλικό αποδείχθηκε ότι αν και ο εναγόμενος παρέλαβε από τον ενάγοντα όλα τα αναφερόμενα στα παραπάνω τιμολόγια πωληθέντα από τον ενάγοντα εμπορεύματα αρνείται αυτός (εναγόμενος) μέχρι σήμερα να καταβάλει το αίτημα αυτών, συνολικού ύψους 13.040,84 Ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση αγωγή καθό μέρος κρίθηκε νόμιμη πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 13.040,84 Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, με το επιτόκιο υπερημερίας που ορίζεται στο άρθρο 7 παρ.2 του Ν.Δ.496/1974 «περί δημοσίου λογιστικού των ν.π.δ.δ». Σχετικά δε με το παρεπόμενο αγωγικό αίτημα περί κήρυξης της παρούσας προσωρινά εκτελεστής, η καθυστέρηση στην εκτέλεση κατά την κρίση του Δικαστηρίου, δεν θα προκαλέσει σημαντική ζημία στον ενάγοντα, ούτε άλλωστε συντρέχουν εξαιρετικοί προς ·φοτ& λόγοι (άρθρ. 907, 908 ΚΠολΔ), ως εκ τούτου το άνω αίτημα απορριπτέο τυγχάνει ως ουσιαστικά αβάσιμο.

Τέλος, ο εναγόμενος λόγω της ήττας του στην προκειμένη δίκη πρέπει να καταδικασθεί στη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος (άρθρ. 176 σε συνιδ, με άρθρ. 191 παρ.2 εδ.β’ και 106 ΚΠολΔ) η οποία εν προκειμένω ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 Ν. 3693/1957, κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό της απόφασης αυτής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

Δέχεται κατά τα λοιπά την αγωγή.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο Δήμο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων σαράντα Ευρώ και ογδόντα τεσσάρων εκατοστών Ευρώ (13.040,84 Ευρώ), νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής με το επιτόκιο υπερημερίας που ορίζεται στο άρθρο 7 παρ.2 του Ν.Δ. 496/1974. Και

Καταδικάζει τον εναγόμενο στη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, την οποία ορίζει στο ποσό τριακοσίων (300) Ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά την 20­10-2009, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία