fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

M.K
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αριθμός 4998/2006
6212/2005

TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Διαδικασία Πιστωτικών Τίτλων)

 

Συγκροτήθηκε από το Δικαστή, Γεώργιο Γρίβα Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Πειραιώς και από το Γραμματέα Εμμανουήλ Μαστρογιάννη. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25-9-2006 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ:     Εταιρείας, με την επωνυμία «  _________ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΏΝ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «  _________ ΕΠΕ» η οποία εδρεύει στην ________  _________, νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία εκπροσωπήθηκε μετά του νομίμου εκπροσώπου   _________   _________, ο οποίος διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της την Ιωάννα Μαρώση.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Εταιρείας με την επωνυμία «  _________   _________ Α.Ε – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» εδρεύουσα στην   _________, νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία δεν παραστάθηκε, (απούσα).

Η ανακόπιουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 8-8-2005 και με αριθμό κατάθεσης 6212/8-8-2005 ανακοπή της, η οποία ορίστηκε να δικαστεί για τη δικάσιμο της 21-11-2005 και μετά από αναβολή για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως η πληρεξούσια δικηγόρος της ανακόπτουσας, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις γραπτές προτάσεις της.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθμ. 5585β/2^-8-2005 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά  Ιωάννη Χονδροκούκη, που επικαλείται και προσκομίζει η ανακόπτουσα, προκύπτει οτι ακριβές επικυρωμένα αντίγραφο της υπό κρίση ανακοπής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 21-11-2005 επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην καθής η ανακοπή εταιρεία, οπότε η συζήτηση αναβλήθηκε για την δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της απόφασης. Η καθής η ανακοπή όμως δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης κατά την υπόθεση εκφωνήθηκε στην σειρά της από το πινάκιο και συνεπώς ενόψει του ότι η αναβολή της συζήτησης και η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο θεωρείται ως κλήτευση προς όλους τους διαδίκους, πρέπει να δικαστεί ερήσην (άρθρο 226 μ ΚΠολΔ). Το Δικαστήριο ωστόσο πρέπει να προχωρήσει στην συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 643, 649 §2 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη ανακοπή και για τους αναφερόμενους σ’ αυτή ισχυρισμούς, η ανακόπτουσα ζητεί να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 761/2005 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που εκδόθηκε βάσει της αναφερόμενης σ’ αυτή εκδοθείσας επιταγής και την υποχρέωσε να καταβάλει στην καθής το ποσό των 20.000 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων και συνολικά το ποσό των 22.643,55 ευρώ. Περαιτέρω, ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να επιβληθεί σε βάρος της καθής η δικαστική δαπάνη αυτής (ανακόπτουσας).

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται η κρινόμενη ανακοπή για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των άρθρων 638-644 ΚΠολΔ, κατά την οποία δικάζεται η διαφορά από την απαίτηση (τραπεζική επιταγή) με βάση την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής (άρθρο 632 §§1,3 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 632 επ ΚΠολΔ. Σε ό,τι αφορά όμως το αίτημα περί κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, πρέπει να απορρκρθεί ως μη νόμιμο, καθόσον, εξαιτίας του διαπλαστικού χαρακτήρα της απόφασης επί της ανακοπής, η διαπλαστική απόφαση αυτοεκτελείται και συντελείται η διάπλαση με την έκδοσή της (Στέφ. Πανταζόπουλου «Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής», σελ. 176). Πρέπει επομένως ως προς το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, η υπό κρίση ανακοπή να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του νομίμου εκπροσώπου της ανακόπτουσας εταιρείας που εξετάστηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά και των μετ’ επικλήσεως προσκομιζομένων έγγραφων, αποδείχτηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Η ανακόπτουσα είναι εμπορική εταιρεία και έχει ως αντικείμενο της εμπορίας της την εισαγωγή και εξαγωγή αλιευμάτων. Το ίδιο αντικείμενο έχει και η εταιρεία με την επωνυμία «  _________   _________ L.T.D.», που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα. Στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας και ειδικότερα εξαιτίας της αγοράς αλιευμάτων εκ μέρους της ανακόπτουσας από την ως άνω εταιρεία, η ανακόπτουσα παρέδωσε στην ανωτέρω εταιρεία την υπ’ αριθμ. 35225669-9 επιταγή εκδόσεώς της με την επωνυμία «  _________ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.». Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι την ως άνω επίδικη επιταγή παρέδωσε η ανακόπτουσα στην ανωτέρω εταιρεία ως εγγύηση για την πώληση αλιευμάτων, τα οποία (εμπορεύματα) δεν παραδόθηκαν στην ανακόπτουσα λόγω αδυναμίας της ανωτέρω εταιρείας Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι είχε συμφωνηθεί ρητά μεταξύ της ανακόπτουσας και της ανωτέρω εταιρείας οτι ηκυς άνω επίδικη επιταγή δεν θα κυκλοφορούσε καθόσον παραδόθηκε στην ανωτέρω εταιρεία αποκλειστικά για διασφάλισή της ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της μεταξύ τους συμφωνίας. Τα ανωτέρω ενισχύονται ιδίως από το 18/1/2005 ιδιωτικό συμφωνητικό που συνήφθη μεταξύ της ανακόπτουσας και της ανωτέρω εταιρείας καθώς επίσης και απο την 1/2/2005 υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της ανωτέρω εταιρείας   _________   _________, όπου συνομολογούνται τα ανωτέρω. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι η καθής η ανακοπή εταιρεία κατα τον χρόνο που της παραδόθηκε η επίδικη επιταγή από την ανωτέρω εταιρεία εγνώριζε ότι η επιταγή έχει παραδοθεί υπό αίρεση. Τούτο ενισχύεται ιδίως από το γεγονός ότι κατά τον χρόνο παράδοσης της ανωτέρω επιταγής στην καθής, της γνωστοποιήθηκε από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας «  _________   _________ L.T.D.» ότι η επίδικη επιταγή δεν οφείλεται και ότι είχε παραδοθεί υπό αίρεση και υπό τον όρο της μη κυκλοφορίας της, πέραν του γεγονότος ότι η καθής μετά την άσκηση της υπό κρίση ανακοπής, παρέδωσε στην ανακόπτουσα το σώμα της επιδίκου επιταγής και το απόγραφο της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, τα οποία προσκομίζονται από την ανακόπτουσα, χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή εκ μέρους της ανακόπτουσας του ποσού που επέτασσε η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής ή ποιουδήποτε άλλου χρηματικού ποσού, γεγονός που αποδεικνύει ότι η καθής παραιτήθηκε εν τοις πράγμασι από κάθε δικαίωμα ή αξίωσή της από την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής.

Πρέπει επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, να γίνει δεκτή η υπό κρίση ανακοπή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 761/2005 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Σε ό,τι αφορά τη δικαστική δαπάνη πρέπει να επιβληθεί σε βάρος της καθής η ανακοπή, λόγω της ήττας της (άρθρο 176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό.

Τέλος, δεν θα ορισθεί παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους της καθής, καθόσον όταν δικάζεται η ανακοπή με τη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων, η ανακοπή ερημοδικίας δεν επιτρέπεται (άρθρο 644 ΚΠολΔ),

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της καθής η ανακοπή.

Δέχεται την ανακοπή.

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. 761/2005 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Επιβάλλει σε βάρος της καθής τη δικαστική δαπάνη της ανακόπτουσας, το ύψος της οποίας ορίζει σε εξακόσια ογδόντα (680) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά την 12-10-2006, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και την πληρεξούσια δικηγόρο της ανακόπτουσα.

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία