fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός απόφασης: 5280/2013
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ιη Δικαστή Αφροδίτη Παπανικολάου, Πρωτόδικη, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και από τη Γραμματέα Παναγιώτα Σύρρου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 9.4.2013, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1)   _________   _________   _________   _________, κατοίκου   _________   _________, 2)   ________  __________   _________  _________, κατοίκου   _________   _________ και 3)   _________   _________   _________  _________, κατοίκου   _________   _________, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Δημητρίου Βασιλάκου.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Του   _________   _________ του Γεωργίου, κατοίκου   _________ και της 2)   _________ συζ.   _________   _________, κατοίκου   _________   _________, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη.

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 4.10.2012 αγωγή τους, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 7903/2012, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί αρχικά για τη δικάσιμο της 13.11.2012 και μετά από αναβολή για ιη σημερινή δικάσιμο, γράφτηκε στο πινάκιο και εκφωνήθηκε στη σειρά της από αυτό.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 16 § 2 και 663 § 1 ΚΠολΔ σαφώς προκύπτει ότι το μονομελές πρωτοδικείο είναι αρμόδιο (εφόσον λόγω ποσού δεν είναι αρμόδιο το ειρηνοδικείο), να δικάσει κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 664 επ. ΚΠολΔ κάθε διαφορά από σύμβαση ή και απλή σχέση εργασίας ή εξ αφορμής αυτής μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων ή των διαδόχων τους, ή των κατά νόμο δικαιουμένων εκ της παροχής εργασίας ή εξ αφορμής αυτής, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτήρα της διαφοράς ως απορρέουσας από σύμβαση ή απλή σχέση εργασίας ή από αδικοπραξία που προκλήθηκε εξ αφορμής της εργασίας ή από αδικαιολόγητο πλουτισμό. Το μονομελές πρωτοδικείο δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών και τις διαφορές από εργατικά ατυχήματα, σύμφωνα με ης διατάξεις των άρθρων 4 και 37 Εν ΚΠολΔ μετά την κατάργηση της διατάξεως του άρθρου 13 ν. 551/1915 με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Εν ΚΠολΔ. Ομοίως και η αγωγή που έχει περιεχόμενο αξίωση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης των μελών της οικογένειας του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχημα, εφόσον στρέφεται κατά του εργοδότη και αποδίδεται σε αυτόν ή στους προστηθέντες από αυτόν πταίσμα για την επέλευση του ατυχήματος αυτού, η διαφορά υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου και εκδικάζεται κατά την εδική διαδικασία ίων εργατικών διαφορών, εφόσον αξιούται ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που ορίζεται για την αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου, δοθέντος ότι πρόκειται περί αδικοπραξίας που τελέστηκε εξ αφορμής της εργασίας (ΑΠ 600/1996 ΕΕργΔ. 1997,945. ΕφΑΘ 8886/2002 ΕλΔ 2002.1069, ΕφΠειρ 878/1999 ΔΕΕ 2000.1024, ΕφΑΘ 5610/1998 ΕλΔ 1998.1341, Εφθεσ 2591/1995 Αρμ 1995.1187, ΕφΑΘ 5358/1986 ΕλΔ 1986.1363, Δίον. Κονδύλης σε ΕρμΚΠολΔ, αρθ. 663 αριθμ. 12, Κ. Μπέη, ΠολΔικ αρθ. 663 § 2 αρ. 2. 2 και 2. 11, Λ. Σινανιώτη, Ειδ. Διαδικασίαι, έκδ. ΕΓ, σελ. 298). Στην παραπάνω περίπτωση, οι συγγενείς του θανατωθέντος διατηρούν το δικαίωμα αποζημίωσης       εναντίον κάθε    “τρίτου”           υπαιτίου         του  εργατικού ατυχήματος προσώπου, εφόσον το πρόσωπο αυτό είναι “διάφορο του κατά το νόμο τούτο (551/1914) υπόχρεου προς αποζημίωση”, δηλαδή πρόσωπο άλλο από τον εργοδότη και τους προστηθέντες από αυτόν (ΟλΑΠ 1117/1986 ΕλΔ 1987,112. ΑΠ 434/1992 ΕλΔ 35,1327. Εφ. Θεσ. 1396/1993 ΕΕργΔ 53,761 και Αρμ. ΜΗ’ 60. Εφ.Πειρ. 810/1993 ΕλΔ 35,1706. Εφ.ΑΘ, 6064/1990 ΕλΔ 32,571), ενώ η σχετική αγωγή υπάγεται στο καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο κατά την τακτική διαδικασία. Με την ίδια διαδικασία εκδικάζεται      και η αγωγή   εναντίον          του νομίμου εκπροσώπου του εργοδότη, όταν του αποδίδεται ατομικό πταίσμα για την επέλευση του    θανάτου του            εργαζόμενου (σχ.      ΑΠ 1175/1975 ΝοΒ 1976,436, ΠολΠρΑΘ 3067/2003, ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περίπτωση,       οι ενάγοντες   ζητούν            συνέπεια        του θανάσιμου τραυματισμού του   _________   _________ του   _________  _________, κατά τις ειδικότερα αναφερόμενες στο δικόγραφο της αγωγής συνθήκες, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, με την ιδιότητά τους ως καταστατικά όργανα, νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές της εταιρείας «  _________ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.», οι οποίοι παράνομα και υπαίτια δεν τήρησαν τους κανόνες και τους όρους ασφαλείας που απαιτούνται, με προσωρινά εκτελεστή απόφαση και απαγγελία προσωπικής  κράτησης ενός (1) έτους, κατά εκάστου των εναγόμενων, ως μέσο εκτέλεσης της εκδοθησόμενης απόφασης, να τους καταβάλουν εις ολόκληρον : α) στην πρώτη ενάγουσα, μητέρα του θανόντος, το ποσό των 55.000 ευρώ, β) στη δεύτερη ενάγουσα, αδερφή τουθανόντος, το ποσό των 30.000 ευρώ και γ) στον τρίτο ενάγοντα, αδερφό του θανόντος, το ποσό των 30.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από 14.12.2007, ήτοι από την επομένη της ημέρας που έλαβε  χώρα το επίδικο ατύχημα, άλλως από την επίδοση της αγωγής. Με το περιεχόμενο αυτό, η κρινόμενη αγωγή αρμοδίως φέρεται, καθ’ύλην και κατά τόπον, ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρ. 7, 9, 10, 22 ΚΠολΔ). Σύμφωνα, όμως, με όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη, ενόψει του ότι πρόκειται για αξίωση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης των μελών της οικογένειας του ως άνω θανατωθέντος από αδικοπραξία που προκλήθηκε εξ αφορμής της εργασίας του στην εταιρία με την επωνυμία «  _________ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε.», με την οποία συνδεόταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας και αποδίδεται στους εναγόμενους υπαιτιότητα ως προς την πρόκληση του εργατικού ατυχήματος, με την ιδιότητα τους ως νομίμων εκπροσώπων και διαχειριστών της ως άνω εργοδότριας εταιρίας, θα πρέπει η ένδικη διαφορά να εκδικαστεί κατά την τακτική διαδικασία και όχι κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών των άρθρων 664-676 ΚΠολΔ (άρθρ. 663 ΚΠολΔ), για την οποία εισάγεται. Περαιτέρω, η αγωγή είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις αναφερόμενες στη νομική σκέψη διατάξεις, καθώς και σε εκείνες των άρθρων 648 επ., 340, 341 και 346 ΑΚ, ν. 1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ Α’ 126), π.δ. 1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού» (ΦΕΚ Α’ 260), σε συνδ. με π.δ. 778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών», 68, 176, 191 αρ. 2, 907, 908 και 1047 παρ. 1 ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, με την επισήμανση ότι οι ενάγοντες δεν υποχρεούνται, σε κάθε περίπτωση, στην καταβολή δικαστικού ενσήμου μετά προσαυξήσεων υπέρ τρίτων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 ν. 551/1915, όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 24.7/25.8.1920, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 52 αριθ. 8 του ΕισΝΚΠολΔ, «τα πληρεξούσια, τα επιδοτήρια, τα αντίγραφα κλπ., γράφονται επί απλού χάρτου και δεν υποβάλλονται εις άλλο τέλος», όπως είναι και το βάσει του ν. ΓΠΝ/1912 επικολλώμενο ή προσαρτώμενο δικαστικό ένσημο. Από τη διάταξη δηλαδή αυτή συνάγεται ότι οι αγωγές, με τις οποίες διώκεται αποζημίωση του, από ατύχημα στην εργασία του, παθόντος εργάτη ή υπαλλήλου, δεν υποβάλλονται σε τέλος δικαστικού ενσήμου [βλ. ΑΠ 691/2006 ΕΕργΔ 65(2006). 1151=ΝοΒ 55(2007). 122, με σχόλια, αντίστοιχος, Στ. Βλαστού και Αντ. Ταμπάκη και ΔΕΝ 62(2006). 1374, με σημ. I. Πίκουλα, ΕφΑΘ 11116/1996 ΕΕργΔ 1997.1126, ΕφΝαυπλ 456/2002 ΕΕργΔ 62(2003).480].

Σύμφωνα με το άρθρο 250 ΚΠολΔ, το οποίο εφαρμόζεται και στην παρούσα τακτική διαδικασία, αν είναι εκκρεμής ποινική αγωγή που επηρεάζει τη διάγνωση της διαφοράς, το Δικαστήριο μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξει την αναβολή της συζήτησης εωσότου κερατωθεί αμετάκλητα η ποινική διαδικασία. Εν προκειμένω, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των εναγομένων, για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για παράβαση των άρθρων 1,2,3,4 παρ. 4 και άρθρο 9 σε συνδυασμό με παράρτημα II και 11 παρ. 2 π.δ. 395/94 ως νυν ισχύει σε συνδυασμό με άρθρο 25 παρ. 1α ν. 2224/94, η οποία έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί ενώπιον  του Β1 Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά στις 17.10.2012 (βλ. το υπ’αριθμ. 2/Φ07-1631 κλητήριο θέσπισμα ιης Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, που προσκομίζεται από τους εναγόμενους). Η ως άνω ποινική δίκη επηρεάζει τη διάγνωση της επίδικης διαφοράς, δεδομένου ότι θα διερευνηθεί σ’αυτήν, τυχόν ποινική ευθύνη των εναγομένων, οι οποίοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εναγόντων, από αμέλειά τους δεν μερίμνησαν ώστε ο χειρισμός του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος, που χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες της επιχείρησής τους, να γίνεται από αδειούχο χειριστή, παρά ανέθεσαν και επέτρεψαν την οδήγηση αυτού του μηχανήματος στον απλό εργάτη τους, ήτοι τον θανόντα, με αποτέλεσμα αυτός κατά την οδήγησή του και κατά τη διενέργεια οπισθοπορείας να προσκρούσει με σφοδρότητα και να σφηνωθεί σε σταθμευμένο κοντέινερ, υποστάς θλαστικές κακώσεις θώρακος, εκ των οποίων επήλθε ο θάνατος τους, καθώς και ότι οι εναγόμενοι δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα ώστε κατά την χρήση των εξοπλισμών εργασίας της επιχείρησής τους να επιτυγχάνεται επαρκής βαθμός ασφάλειας για τους εργαζομένους και συγκεκριμένα δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα ώστε ο χειρισμός του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος να γίνεται από αδειούχο χειριστή και όχι από το θανόντα που ήταν απλός εργάτης, μη διασφαλίζοντας έτσι όπως όφειλαν την ασφάλεια και την υγεία του ως άνω εργαζομένου κατά την χρησιμοποίηση του εν λόγω μηχανήματος (εξοπλισμού εργασίας). Η κρίση δε επί της ως άνω ποινικής υπόθεσης, ιδιαίτερα σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης σε βάρος των   _________   _________ και της   _________   _________, θα επηρεάσει και την παρούσα δίκη.

Κατ’ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση της υπό κρίση αγωγής εωσότου περατωθεί αμετάκλητα η ποινική  διαδικασία, κατά ία ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό και διατακτικό της παρούσης.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Διατάσσει την εκδίκαση της παρούσας υπόθεσης κατά την τακτική διαδικασία.

Αναβάλει τη συζήτηση της από 4.10.2012 αγωγής, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 7903/2012, μέχρι να εκδοθεί από το αρμόδιο ποινικό Δικαστήριο αμετάκλητη απόφαση αναφορικά με την αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσης ποινική δίωξη.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 17/10/2013 και δημόσια στο ακροατήριο διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ