fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης: 6210/2012
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από την Δικαστή Ιωάννα Μάμαλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 28.06.2012, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ανακόπτουσας:   _________   _________ του   _________, κατοίκου   _________   _________, οδός   _________ αρ. __, ομόρρυθμου εταίρου της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «  _________   _________ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ευάγγελο Ρεγκούτα.

Της καθ’ ης η ανακοπή: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «  _________Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στη   _________   _________, οδός   _________  αρ. __ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Σπυρίδωνα Χατζηανδρέου.

Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 18.06.2012 ανακοπή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης γενικό 108700/2012 και ειδικό 10978/2012 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη ανακοπή, η ανακόπτουσα ζητεί να διορθωθεί η υπ’αριθ. 1716/10.05.2012 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κρυστάλλως Δημητρού καθώς και η υπ’ αριθ. 1718/18.05.2012 περίληψη της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου της ιδίας ως άνω δικαστικής επιμελήτριας, δυνάμει της οποίας την 04.07.2012 εκτίθεται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό το ακίνητο που περιγράφεται στη σχετική έκθεση για την ικανοποίηση αξιώσεων της καθ’ ης, επειδή, όπως ισχυρίζεται, η αξία του ακινήτου είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρεται στην έκθεση.

Η κρινόμενη ανακοπή παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 954 παρ. 4 και 933 παρ. 2 του ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 954 παρ. 4 και 686 επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, πλην του αιτήματος περί διόρθωσης της ανωτέρω περίληψης κατασχετήριας έκθεσης, το οποίο είναι μη νόμιμο και ως εκ τούτου απορριπτέο, αφού τέτοια διόρθωση αφενός στο νόμο δεν προβλέπεται και αφετέρου άνευ αντικειμένου καθίσταται, διότι, αν διορθωθεί η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, θα καταρτισθεί νέα επαναληπτική περίληψη αυτής κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 954 ΚΠολΔ, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933, 954 παρ. 4 και 995 εδάφιο τελευταίο του ΚΠολΔ, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3714/2008, ο οποίος,  κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 7, εφαρμόζεται από την – έναρξη της ισχύος του, δηλαδή από την 07.11.2008, κατά το άρθρο 10 αυτού, οπότε δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 231/7.11.2008, και στις εκκρεμείς εκτελέσεις ως προς το ατέλεστο μέρος της διαδικασίας αυτών και ως προς τις πράξεις εκτέλεσης που θα γίνουν μετά την έναρξη της ισχύος του.

Σημειώνεται ότι, κατά την άποψη που υιοθετεί το παρόν Δικαστήριο, το άρθρο 2 του ως άνω νόμου 3714/2008, που φέρει τον τίτλο «Απαγόρευση διενέργειας πλειστηριασμών ακινήτων σε τιμή κατώτερη της αντικειμενικής τους αξίας» και πρόσθεσε τελευταίο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 995 του ΚΠολΔ, με το ακόλουθο περιεχόμενο «Ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η αξία που προκύπτει από τον προσδιορισμό της αξίας του με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α), όπως εκάστοτε ισχύουν και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδομένων κανονιστικών αποφάσεων», το οποίο (άρθρο 995) απευθύνεται μόνο προς το δικαστικό επιμελητή ορίζοντας το αναγκαίο περιεχόμενο της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης και τις επιδόσεις αυτής, στοιχεία των οποίων η παράλειψη επιφέρει ακυρότητα, θεσπίζει, όπως προκύπτει από τον τίτλο του και ενισχύεται και από την εισηγητική έκθεση του νόμου, ελάχιστη κατώτατη τιμή πρώτης προσφοράς προκειμένου για πλειστηριασμό ακινήτων, ίση με την αντικειμενική του αξία, χωρίς όμως να αναιρεί από το Δικαστήριο τη δυνατότητα, στο πλαίσιο εφαρμογής των παρ. 1 και 4 του άρθρου 954 του ΚΠολΔ, το οποίο ούτε κατήργησε, ούτε τροποποίησε ο νέος νόμος, να ορίσει, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική αξία του ακινήτου, την τιμή της πρώτης προσφοράς σε ποσό ανώτερο από αυτό της αντικειμενικής αξίας, ούτε να περιορίζει την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου να διορθώσει την τιμή της πρώτης προσφοράς του κατασχεθέντος ακινήτου αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που αυτή είναι κατώτερη της αντικειμενικής του αξίας (βλ. ΜΠρΑΘ 1602/2011 ΝΟΜΟΣ contra ΜΠρΝαυπλ 40/2009 ΕΠΟΛΔ 2009. 518). Πρέπει συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν η ανακοπή.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης στο ακροατήριο του  μάρτυρος της ανακόπτουσας   _________   _________ του   _________ και των’ εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν και την εν γένει διαδικασία πιθανολογείται ότι την 04.07.2012 εκτίθεται με την επίσπευση της καθ’ ης σε αναγκαστικό πλειστηριασμό, δυνάμει της υπ’ αριθ. 1716/10.05.2012 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κρυστάλλως Δημητρού καθώς και της υπ’ αριθ. 1718/18.05.2012 περίληψης της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου της ιδίας ως άνω δικαστικής επιμελήτριας και για την ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης της καθ’ ης σε βάρος της ανακόπτουσας   _________   _________ του   _________, ως ομόρρυθμου εταίρου της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «  _________   _________ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία δυνάμει του από 13.03.2012 ιδιωτικού συμφωνητικού μετατράπηκε σε ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «  _________   _________ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και ομόρρυθμο εταίρο την ανακόπτουσα (βλ. το προσκομιζόμενο από 13.03.2012 ιδιωτικό συμφωνητικό και την υπ’ αριθ. Πρωτ. 6501/29.03.2012 ανακοίνωση του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών), ύψους 20.652,57 ευρώ, προερχομένης από την με αριθμό 14674/2012 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το ακίνητο της ανακόπτουσας που περιγράφεται σε αυτές. Συγκεκριμένα η ψιλή κυριότητα της υπό στοιχεία Β οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) του δεύτερου ορόφου, επιφάνειας 161,67 τ.μ., στην οποία ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση το τμήμα του φωταγωγού που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο επιφάνειας 1,44 τ.μ., της πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Δήμο   _________ –   _________   _________ και επί της οδού   _________ αρ. __. Η αξία της ψιλής κυριότητας του εν λόγω εκπλειστηριαζομένου ακινήτου εκτιμήθηκε στο χρηματικό ποσό των 226.500 ευρώ, η δε τιμή της πρώτης προσφοράς ορίσθηκε στα 2/3 αυτής, δηλαδή στο ποσό των 151.000 ευρώ που αντιστοιχεί στην αντικειμενική αξία αυτού. Οι τιμές αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εμπορική αξία του ακινήτου. Πράγματι, ενόψει της έκτασης, της θέσης (σε περιοχή κατοικίας, κοντά σε κεντρικούς άξονες της περιοχής) και της κατάστασής του (επιμελημένη κατασκευή έτους 1988 και ανακαίνιση έτους 2010), η αξία της ψιλής κυριότητας του κατασχεθέντος και εκπλειστηριαζομένου ακινήτου ανέρχεται σε 300.000,00 ευρώ, η δε τιμή της πρώτης προσφοράς ανέρχεται στα 2/3 αυτής, δηλαδή στο ποσό των 200.000 ευρώ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 954 παρ. 2 περ. γ’ του ΚΠολΔ, και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η επικαρπία του ακινήτου ανήκει στον πατέρα της ανακόπτουσας   _________   _________ και στην μητέρα αυτής   _________ συζ.   _________   _________, ηλικίας σήμερα 68 και 63 ετών αντίστοιχα. Εξάλλου, πιθανολογείται ότι η ανακόπτουσα θα υποστεί βλάβη από τη διαφορά αυτή της εκτίμησης. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει εν μέρει δεκτή η ένδικη ανακοπή ως βάσιμη και κατ’ ουσία. Η δικαστική δαπάνη της ανακόπτουσας, για την επιδίκαση της οποίας έχει υποβληθεί αίτημα, θα επιβληθεί σε βάρος της καθ’ ης, η οποία ηττάται στη δίκη (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει ότι κρίθηκε απορριπτέο.

Δέχεται κατά τα λοιπά εν μέρει την ανακοπή.

Διατάσσει τη διόρθωση της υπ’ αριθ. 1716/10.05.2012 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κρυστάλλως Δημητρού.

Ορίζει την αξία του αναφερομένου στην ανωτέρω έκθεση ακινήτου στο χρηματικό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και την τιμή της πρώτης προσφοράς στο χρηματικό ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Ορίζει χρόνο πλειστηριασμού την 19.09.2012, ημέρα Τετάρτη.

Διατάσσει την επανάληψη των γνωστοποιήσεων και δημοσιεύσεων.

Επιβάλλει σε βάρος της καθ’ ης τη δικαστική δαπάνη της ανακόπτουσας, την οποία καθορίζει σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 02.07.2012 σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία