fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης 7919/2014
Γενικός Αριθμός κατάθεσης αίτησης 84231/2014

Αριθμός κατάθεσης δικογράφου αίτησης 9193/2014
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Κοσμία Γιαννούση, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε με κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3327/2005, χωρίς της σύμπραξη γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 17 Ιουλίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

Του ανακόπτοντος:   ___________  ___________ του   ___________, κατοίκου   ___________(οδός,   ___________), ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Γεωργίου  Παναγάκου (AM ΔΣΑ 35780).

Της καθ’ ης η ανακοπή:   ___________  ___________ του   ___________, κατοίκου   ___________(οδός,   ___________-  __ ), η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Κυριάκου Βιγελλη (AM ΔΣΑ 20546).

Ο ανακόπτω ν ζητεί να γίνει δεκτή η από 15-7-2014 ανακοπή του, η οποία προσδιορίσθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της υποθέσεως και κατά την εκφώνησή της από τη σειρά του οικείου πινακίου, παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως σημειώνεται παραπάνω και οι πληρεξούσιου δικηγόροι τους ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 954 παρ.4 ΚΠολΔ, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 993 παρ. 2εδ.α του ίδιου Κώδικα, η ελλιπής ή ανακριβής περιγραφή στην έκθεση κατάσχεσης του κατασχεμένου ακινήτου δικαιολογεί, κατ’ αρχήν, τη διόρθωση της έκθεσης με ανακοπή που ασκείται κατά την προαναφερόμενη διάταξη και μόνον όταν η πλημμέλεια της περιγραφής είναι ιδιαίτερα σοβαρή και δημιουργεί αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του κατασχεθέντος, που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με απλή διόρθωση της έκθεσης κατάσχεσης, προκαλείται ακυρότητα της κατάσχεσης, η οποία κηρύσσεται ύστερα από ανακοπή κατ’ άρθρο 933 ΚΠολΔ, εφόσον η ανακρίβεια της περιγραφής συνεπάγεται, γι’αυτόν που την προτείνει, αναπότρεπτη αλλιώς βλάβη (ΑΠ 433/2002, ΕφΠειρ. 824/2004 «ΝΟΜΟΣ»). Ακολούθως, με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 7 του ν.3714/2008 τροποποιήθηκε εκτός των άλλων διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και το άρθρο 995 παρ.1, το οποίο είναι ενταγμένο στο πέμπτο κεφάλαιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και αφορά την κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη. Συγκεκριμένα, προστέθηκε τελευταίο εδάφιο στην πρώτη παράγραφο του άρθρου, στο οποίο ορίζεται πλέον ειδικά ο τρόπος προσδιορισμού της τιμής πρώτης προσφοράς στους, πλειστηριασμούς ακινήτων. Μέχρι την ισχύ του ως άνω νόμου η τιμή της πρώτης προσφοράς στις περιπτώσεις πλειστηριασμών ακινήτων προσδιορίζονταν από τη διάταξη του άρθρου 993 παρ. 2εδ.α ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 954 παρ.2 περ.γ ΚΠολΔ, στην οποία αυτό παρέπεμπε. Ανέρχονταν, δε, η τιμή της πρώτης προσφοράς στα δύο τρίτα της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή εκτιμήθηκε από το δικαστικό επιμελητή. Μετά την ισχύ του ως άνω νόμου (7.1.2008) και τη θέσπιση ρητής διάταξης στο πέμπτο κεφάλαιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της τιμής πρώτης προσφοράς στους πλειστηριασμούς ακινήτων, ζήτημα ανακύπτει κατά πόσο εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη του άρθρου 954 παρ.2περ.γ ΚΠολΔ ή θεωρείται αυτή σιωπηρά καταργημένη, δεδομένου ότι ο νέος νόμος δεν περιέχει διάταξη τροποποιητική του άρθρου 993 παρ.1 εδ.5α. Ειδικότερα, το ζήτημα αποκτά πρακτική σημασία στην περίπτωση που η τιμή της πρώτης προσφοράς υπολογιζόμενη με τον κανόνα των 2/3 επί της εκτιμηθείσας από τον επιμελητή αξίας του ακινήτου (άρθρα 993 παρ. 2 εδ.α και 954 παρ.2περ.β ΚΠολΔ) υπερβαίνει την αντικειμενική του αξία, αφού η αντίστροφη περίπτωση, δηλαδή αυτή να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας φαίνεται να ρυθμίζεται ευθέως από τη νέα διάταξη, η οποία ουσιαστικά εμποδίζει τον ορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς κατώτερης από την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Ο σκοπός της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης, που είναι η απαγόρευση πλειστηριασμών ακινήτων σε τιμή κατώτερη της αντικειμενικής αξίας τους, ώστε να αποτρέπονται οι εκποιήσεις ακινήτων σε μη εύλογες αξίες και ιδιαίτερα χαμηλές τιμές προς βλάβη των συμφερόντων των δανειστών, των οφειλετών και της οικονομίας ευρύτερα (αιτιολ. Έκθεση του ν.3714/2008), συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ως παράλληλα ισχύουσα η διάταξη του άρθρου 954 παρ. 2περ.γ, ήτοι ο κανόνας των 2/3, αφού ο ορισμός της τιμής πρώτης προσφοράς ανώτερης της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου πραγματώνει τον ως άνω σκοπό του νόμου. Εξάλλου, η παράλειψη της λέξης «τουλάχιστον» στη διατύπωση της νέας διάταξης σε σημείο που να υποδηλώνει σαφώς ότι η αντικειμενική αξία αποτελεί το κατώτερο σημείο για τον προσδιορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς, δεν πρέπει να αποδοθεί σε ηθελημένη παράλειψη του νομοθέτη, αφού στην αιτιολογική έκθεση του νόμου με αριθμό πρωτ. 129486/7.11.2008 εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης, ρητά αναφέρεται ότι η τιμή της πρώτης προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την αντικειμενική αξία των ακινήτων, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως, ενώ σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, ο προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας θα γίνεται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις (ΜΠρΤρίπολης 193/2011 «ΝΟΜΟΣ»).

Ο ανακόπτων ζητεί να διορθωθεί ως προς την περιγραφή, την πραγματική αξία και την τιμή πρώτης προσφοράς του κατασχεθέντος, η με αριθμό 1907/2014 κατασχετήρια έκθεση ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ιφιγένειας Γκούλιου και η με αριθμό 1915/2014 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης αυτής της ιδίας ως άνω δικαστικής επιμελήτριας, με βάση τις οποίες εκτίθεται, την 23η Ιουλίου 2014, σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το ακίνητο που περιγράφεται στην ανωτέρω έκθεση και περίληψη, για την ικανοποίηση αξίωσης της καθ’ ης, επειδή, όπως ισχυρίζεται, αυτό έχει αποπερατωθεί ήδη από το έτος 2001 και δεν τελεί στο στάδιο της αποπεράτωσης με την αξία της ψιλής κυριότητάς του, αλλά και την ορισθείσα τιμή πρώτης προσφοράς να είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που αναφέρονται στην κατασχετήρια έκθεση και περίληψη αυτής.

Μ’ αυτό το περιεχόμενο η ένδικη ανακοπή, αρμοδίως φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 933 παρ.1-2, 954 παρ.4, 686 επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζομένη στη διάταξη του άρθρου 954 παρ.4 του ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, ενόψει του ότι ασκήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι, εντός της εκ της προαναφερθείσης διατάξεως προβλεπομένης προθεσμίας, να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την ένορκη κατάθεση των μαρτύρων,   _________   _________ και   ___________  ________, που εξετάσθηκαν νόμιμα στο ακροατήριο, από τα έγγραφα, τις φωτογραφίες που οι διάδικοι προσκομίζουν, από αυτά που ανέπτυξαν προφορικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και διέλαβαν στα σημειώματα που κατέθεσαν και γενικά από την όλη συζήτηση της υποθέσεως, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Με επίσπευση της καθ’ ης και για την ικανοποίηση απαιτήσεώς της, κατά του ανακόπτοντος, που απορρέει από την 5167/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με την από 7-4-2014 παραγγελία επίδοσης με επιταγή προς πληρωμή, δυνάμει της υπ’αριθμ. 1907/2014 κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας και της με αριθμό 1915/2014 Α’ επαναληπτικής περίληψης αυτής, της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ιφιγένειας Γκούλιου, κατασχέθηκε κι εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το δικαίωμα ψιλής κυριότητας του ανακόπτοντος επί του ακινήτου που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, ήτοι το δικαίωμα ψιλής κυριότητας διαμερίσματος πρώτου ορόφου, επιφάνειας 106,25 τ.μ., αποτελούμενο από δύο υπνοδωμάτια, ένα βοηθητικό δωμάτιο, διάδρομο, κουζίνα, λουτρό και εξώστες, σε αποπερατωθείσα και ανεγερθείσα οικοδομή, ήδη από το έτος 2001, όπως ανέφερε ο μάρτυρας του αιτούντος, με την αποπεράτωση της οικοδομής να μην αμφισβητείται από την καθ’ ης. Μία οικοδομή, που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο-πυλωτή, πρώτο (Α) όροφο, δεύτερο (Β) όροφο, τρίτο (Γ) όροφο, τέταρτο (Δ) όροφο και δώμα. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως 300 τ.μ., στον   _________ στη θέση   _________, μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης του Δήμου   _________, στο με αριθμό   __  οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου  αυτού στην οδό   ___________. Πλην, όμως, στην 1907/11-4-2014 κατασχετήρια έκθεση δεν αναφέρεται ότι πρόκειται για διαμέρισμα οικοδομής πλήρως αποπερατωμένης, παρά, όπως αναφέρεται στην 6η σελίδα αυτής, αλλά κι επαναλαμβάνεται στην 3η σελίδα της 1915/6-6-2014 Α’ επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης για διαμέρισμα «…μίας οικοδομής που βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο – πυλωτή, πρώτο Α) όροφο, δεύτερο (Β) όροφο, τρίτο (Γ) όροφο, τέταρτο (Δ) όροφο και δώμα ανεγειρόμενη σε εκτέλεση της με αριθμό 965/8-7-91 σχετική οικοδομικής άδειας του πολεοδομικού γραφείου Αργυρούπολης, που έχει υπαχθεί στις περί οριζόντιας ιδιοκτησίας διατάξεις και προσαρτάται στην 1247/25-2-98 πράξη της συμβολαιογράφου Γεωργίας συζ.Παναγιώτη Μαρούδα…». Συνεπώς, πρέπει να διορθωθεί η ανωτέρω κατασχετήρια έκθεση και η Α’ επαναληπτική περίληψη κατασχετήρια έκθεση, ως προς την ελλιπή περιγραφή του ακινήτου με τη διόρθωση του προαναφερθέντος στοιχείου, καθώς πρόκειται για πλημμέλεια που μπορεί να αντιμετωπισθεί με απλή διόρθωση της έκθεσης κατασχέσεως δεδομένου ότι δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρή και δεν δημιουργεί αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του κατεσχημένου ακινήτου. Με την ίδια προσβαλλομένη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και α’ επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης εκτιμήθηκε η αξία της ψιλής κυριότητας του κατασχεθέντος στο ποσό των 100.000 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς αυτού ορίσθηκε στο ποσό των 90.000 ευρώ, (καθόσον, όπως και στην ανωτέρω μείζονα σκέψη αναφέρεται η τιμή πρώτης προσφορά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την αντικειμενική αξία του ακινήτου) με την αντικειμενική αξία αυτής να ανέρχεται, όπως συνομολογείται στο ύψος των 87.855,47 ευρώ. Πλην, όμως, η ανωτέρω εκτίμηση και η ορισθείσα τιμή πρώτης προσφοράς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική αξία της ψιλής κυριότητας του ακινήτου του ανακόπτοντος, γεγονός που επηρεάζει δυσμενώς τη θέση του και θέτει σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά του, καθόσον πρόκειται για ακίνητο κείμενο σε αποπερατωμένη και ήδη ανεγερθείσα οικοδομή, πλησίον της Λεωφόρου   ________  , της πλατείας   ________  , του Γηπέδου   ________  , αλλά και καταστημάτων πώλησης τροφίμων, σχολείου και τραπεζικών καταστημάτων, για την ανέγερση του οποίου χρησιμοποιήθηκαν προσεγμένα υλικά. Εκ των ανωτέρω, πιθανολογείται ότι η αγοραία αξία της ψιλής κυριότητας του εν λόγω ακινήτου ενόψει της επιφάνειας, της θέσης και της κατάστασής του, ανέρχεται σε 150.000 κι όχι σε 100.000 ευρώ, όπως εκτιμήθηκε από την δικαστική επιμελήτρια, με την τιμή της πρώτης προσφοράς πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 100.000 ευρώ κι όχι των 90.000 ευρώ, που όρισε η ίδια ως άνω δικαστική επιμελήτρια. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι από την προαναφερόμενη εκτίμηση της δικαστικής επιμελήτριας της αγοραίας αξίας της ψιλής κυριότητας του ακίνητου και της τιμής πρώτης προσφοράς αυτού θα επέλθει βλάβη στον ανακόπτοντα, διότι θα επιτευχθεί μικρότερο πλειστηρίασμα. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει κατά ένα μέρος δεκτή η ανακοπή ως και ουσιαστικά βάσιμη, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Πρέπει, επίσης, να καθοριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού, δεδομένου ότι ο υπολειπόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας. Τέλος, η καθ’ης πρέπει να καταδικαστεί στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων του ανακόπτοντος, κατόπιν σχετικού αιτήματος του τελευταίου, αφού η ανακοπή έγινε κατά ένα μέρος δεκτή (άρθρα 178 παρ 1, 191 παρ 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται κατά ένα μέρος την ανακοπή.

Διατάσσει τη διόρθωση της 1907/11-4-2014 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ιφιγένειας Γκούλιου και της με αριθμό 1915/6-6-2014 Α’ επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης της ιδίας ως άνω δικαστικής επιμελήτριας, ως προς: α) την περιγραφή του κατασχεθέντος ακινήτου με την αναγραφή στην 1907/11-4-2014 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και στην 1915/6-6- 2014 Α’ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης «…μίας οικοδομής που έχει ήδη αποπερατωθεί και ανεγερθεί αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο – πυλωτή, πρώτο Α) όροφο, δεύτερο (Β) όροφο, τρίτο (Γ) όροφο, τέταρτο (Δ) όροφο και δώμα σε εκτέλεση της με αριθμό 965/8-7-91 σχετική οικοδομικής άδειας του πολεοδομικού γραφείου Αργυρούπολης, που έχει υπαχθεί στις περί οριζόντιας ιδιοκτησίας διατάξεις και προσαρτάται στην 1247/25-2-98 πράξη της συμβολαιογράφου Γεωργίας συζ.Παναγιώτη Μαρούδα…», β) ως προς την εκτίμηση της αξίας της ψιλής κυριότητας του κατασχεθέντος ακινήτου και την τιμή πρώτης προσφοράς.

Ορίζει την αξία της ψιλής κυριότητας του κατασχεθέντος ακινήτου στο ποσό των 150.000 ευρώ και την τιμή πρώτης προσφοράς στο ποσό των 100.000 ευρώ.

Διατάσσει την επανάληψη των γνωστοποιήσεων και δημοσιεύσεων.

Ορίζει χρόνο πλειστηριασμού την 1η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη.

Καταδικάζει την καθ’ ης η ανακοπή σε μέρος των δικαστικών εξόδων του ανακόπτοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, την 21 Ιουλίου 2014.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία