fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Αριθμός Απόφασης 8116/2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Χαρίκλεια Ζώη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε κατόπιν κλήρωσης, σύμφωνα με το νόμο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριά του στην Αθήνα την 1-10­2014, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:   _______ (επώνυμο)   _______ (όνομα) του   _______ και της   _______, εν διαστάσει συζύγου του   _______ (  _______)   _______ (  _______) του   _______ (  _______) κα, της   _______ (  _______), για τον εαυτό της ατομικά και ως εχούσης τη γονική μέριμνα και εν τοις πράγμασι αποκλειστική επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της   _______(επώνυμο)   _______ (όνομα) του   _______   _______, κατοίκου   _______,η οποία εμφανίστηκε ακροατήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ:   _______ (  _______)   _______ (  _______) του   _______ (  _______) και της   _______ (  _______), συριακής υπηκοότητας, κατοίκου   _______ στην περιοχή   _______  _______   (  _______  ), στο κτίριο   _______  , στο διαμέρισμα   _______  , ο οποίος δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 6-8-2014 αίτησή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 94592/10552/2014 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 686 ΚΠολΔ η γραμματεία του δικαστηρίου, υποβάλλει αμέσως την αίτηση στο δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ή τον ειρηνοδίκη, ο οποίος ορίζει τόπο ημέρα και ώρα για τη συζήτηση της αιτήσεως, διατάζει την κλήση εκείνων κατά των οποίων απευθύνεται η αίτηση, καθώς και το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει κατά την κρίση του μεταξύ της επίδοσης της κλήσης και της συζήτησης. Κατά δε την παρ. 4 του ίδιου ως άνω άρθρου, η γνωστοποίηση γίνεται με επίδοση εγγράφου, που εκδίδεται από τη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο αναγράφεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συζήτησης, ή με τηλεγραφική ή με τηλεφωνική πρόσκληση της γραμματείας χου| δικαστηρίου, με δαπάνες του αιτούντος. Ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης μπορεί συγχρόνως με την επίδοση της κλήσης να διατάξει και την επίδοση αντιγράφου της αίτησης. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι, ο δικαστής που ορίζει τη δικάσιμο, έχει τη διακριτική ευχέρεια να προσαρμόσει στις εκάστοτε συνθήκες και στις αντίστοιχες ανάγκες, αφενός τον τρόπο, με τον οποίο θα γίνει η κλήση του αντίδικου και αφετέρου το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να μεσολαβήσει ανάμεσα στην κλήρη και στην εκδίκαση της αίτησης. Η διακριτική όμως ευχέρεια αυτή του δικαστή, αναφορικά με την επιλογή του πιο καταλλήλου τρόπου κοινοποίησης της κλήσης στον αντίδικοδεν είναι απεριόριστη. Ετσι μπορεί να διατάξει 1) την επίδοση αντίγραφου της μύησης με επισημείωση του προσδιορισμού δικασίμου, σύμφωνα με τ,ς γενικές διατάξεις, 2) την επίδοση αντιγράφου που εκδίδει η γραμματεία του δικαστηρίου που αναφέρει οπωσδήποτε, εκτός από το όνομα εκείνου που ζητάει τα ασφαλιστικά μέτρα και τον συνοπτικό προσδιορισμό του ασφαλιστέου δικαιώματος, επιπλέον, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συζητηθεί η αίτηση, 3) την αποστολή τηλεγραφήματος απο τη γραμματεία του δικαστηρίου, το δε τηλεγράφημα πρέπει να αναφέρει τα στοιχειά που σημειώθηκαν και γ,α το επιδιδόμενο ως ανω έγγραφο (Μπέης ΠολΔ άρθρο 686) κα, 4) την τηλεφωνική γραμματεία του δικαστηρίου, για την οποία να συντάξει έκθεση (ΜονΠρΑΘ 1038/1993 τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων η πρόσκληση από τη γραμματέας πρέπει ΑΡΧΝ 1994.585) κλήτευση του καθ’ |υ η αίτηση, αν δεν διατάχθηκε να γίνει κατά τον ειδικό τρόπο που προβλέπει το άρθρο 686 παρ. 4 ΚΠολ γίνεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 122 ει ΚΠολΔ (ΜονΠρΘεσ 204/1973 ΕλλΔνη 1974.538, ΜονΠρΑΘΧ 2507/1988 ΕλλΔνη 1989.639). Στην προκειμένη περίπτωση, από την από 12-8-2014 πράξη του Προέδρου Υπηρεσίας στο σώμα της αίτησης προκύπτει ότι διατάχθηκε η αποστολή τηλεγραφήματος με μεταφρασμένη την αίτηση προ δέκα (10) ημερών. Η αιτούσα προς απόδειξη της νόμιμης και εμπρόθεσμης επίδοσης της ένδικης αίτησης στον καθ’ ου προσκομίζει και επικαλείται με το σημείωμα της ακριβές αντίγραφο του πρωτογράφου τηλεγραφήματος που κατατέθηκε στον ΟΤΕ στις 15-9-2014 και ώρα 15.00 και έλαβε αριθμό 101 και με το οποίο καλεί τον καθ’ ου να παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο για την συζήτηση της αίτησης, στο δε αντίγραφο αυτό υπάρχει βεβαίωση κατάθεσης του τηλεγραφήματος με την επισήμανση ότι η βεβαίωση αυτή δεν καλύπτει και την περαιτέρω διαχείρισή του. Ωστόσο, στο ως άνω τηλεγράφημα δεν αναφέρεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, ο συνοπτικός προσδιορισμός του ασφαλιστέου δικαιώματος και επιπρόσθετα η ως άνω τηλεγραφική πρόσκληση είναι διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα και συνεπώς δεν δύναται να θεωρηθεί ως επαρκής γνωστοποίηση της ανοιγείσας δίκης στον καθ’ ου, που είναι κάτοικος αλλοδαπής με αλλοδαπή ιθαγένεια και δεν προκύπτει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα (βλ. ΜονΠρΑΘ 33721/1996 ΑΡΧΝ 1997.692). Περαιτέρω, από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι η αιτούσα απέστειλε, όπως διατάχθηκε από τον αρμόδιο δικαστή, τηλεγράφημα στον καθ’ ου με μεταφρασμένη την αίτηση με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο ούτε άλλωστε η αιτούσα επικαλείται με το σημείωμα της ότι απέστεώε στον καθ’ ου μεταφρατηαένη την αίτηση. Πρέπε, να σημειωθεί όττ η αττούσα  απόδειξη της νόμιμης και εμπρόθεσμης επίδοσης της ένδικης αίτησης στον καθ’ ου προσκομίζει κα, επικαλείται με το σημείωμά της και την υπ’ αριθ. 3727Β/16-9-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Δημητ. ΚΟΠΑΝΑ, από την οποία προκύπτει ότι η αιτούσα επέδωσε την ένδικη αίτηση για τον καθ ου που είναι κάτοικος εξωτερικού στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Ωστόσο η επίδοση της αίτησης στον Εισαγγελέα δεν δύναται να θεωρηθεί νομότυπη κλήτευση του καθ’ ου, αφού επίδοση της αίτησης κατά τις γενικές διατάξεις των άρθρων 122 επ. ΚΠολΔ, δύνατα, να γίνε, μόνο εάν δεν δ,ατάχθηκε η κλητευση του καθ’ ου κατά τον ειδικό τρόπο που προβλέπει το άρθρο 686 παρ. 4 ΚΠολΔ. Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση ο ικαστής που όρισε τη δικάσιμο, όπως προκύπτει από την από 12­8-2014 πράξη του στο σώμα της αίτησης, διέταξε να γίνει η κλήτευση του καθ’ ου με τον ειδικό τρόπο που προβλέπει το άρθρο 686 παρ. 4 του ΚΠολΔ και συγκεκριμένα με τηλεγραφική πρόσκληση κα, αποστολή μεταφρασμένης της αίτησης. Η διαταγή δε του τρόπου αυτού κλητεύσεως σκοπό είχε, λόγω των σύντομων προθεσμιών κλητεύσεως στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ιην εξασφάλιση της έγκαιρης γνωστοποίησης της αίτησης στον καθ’ ου. Επομένως, εφόσον δεν αποδε,κνύετα, νομότυπη κοινοποίηση κλήσης προς συζήτηση της ένδικης αίτησης γ,α την αναφερόμενη σιην αρχή της παρούσας δικάσιμο στον καθ’ ου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, πρέπει, σύμφωνα και με ιην απορρέουσα από το άρθρο 110 παρ. 2 ΚΠολΔ θεμελιώδη αρχή της «εκατέρωθεν ακροάσεως» που επιβάλει την αυτεπάγγελτη έρευνα για τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση του απόντος διαδίκου, να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της ένδικης αίτησης που έγινε απόντος του καθ’ ου.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της ένδικης αίτησης.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στις 30-9-2015.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ