fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Αριθμός Αποφάσεως 8514/2010

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από την Δικαστή Μελπομένη Χιώτου Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία οριίσθηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροτήριο του, στην Αθήνα, στις 27-9-2010 για να δικάσει χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα την υπόθεση μεταξύ:

Των αιτούντων 1. _________   _________ του _________  και της _________  , κατοίκου _________  , οδός _________   αριθμ. ___, ο οποίος εμφανίστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Γεωργούντζο  , 2. _________  _________, του _________   και της _________  , κατοίκου _________  , οδός _________   αριθμ. ___, τον οποίο εκπροσώπησε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Δημήτριος Γεωργούντζος  και 3. _________   συζ. _________  _________, κατοίκου _________  , οδός _________   αριθμ. __, η οποία εμφανίστηκε στο ακροα­τήριο του Δικαστηρίου τούτου με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της  Δημήτριος Γεωργούντζος.

Της καθής η αίτηση _________   _________   του _________   και της _________  , κατοίκου _________  , οδός _________   αριθμ. __, η οποία δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, ούτε εκπρο­σωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 14/06/2010 Αίτηση τους, που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 112127/9509/2010 προσδιορίστηκε, για την δικάσιμο που α­ναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στον έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ανέπτυξε τους ισχυρισμούς τους και ζήτησε να γίνουν δεκτά και όσα αναφέρονται στο έγγραφο σημείωμά τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες επικαλούνται επείγουσα περίπτωση και ζητούν, ως ασφαλιστικό μέτρο, να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας τους με το ανήλικο τέκνο του πρώτου εξ αυτών και εγγονό του δεύτερου και τρίτης.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου και τη διαδι­κασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις δι­ατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ και 735 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν ερήμην της καθής, η οποία δεν εμφανί­στηκε στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης παρότι κλήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (βλ. σχετικά την υπ’ αριθμόν 68Β/16-7-2010 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς Ευάγγελου Λέκκου).

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρος _________   _________   ο οποίος εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, καθώς επίσης και των εγγράφων που οι αιτούντες προσκομίζουν, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: ο πρώτος των αιτούντων διατηρούσε αισθηματικό δεσμό με την καθής και αποτέλεσμα της σχέσεως αυτής ήταν να γεννηθεί στις 14-3-2010 ένα άρρεν, αβάπτιστο ακόμη τέκνο, το οποίο ο πρώτος των αιτούντων αναγνώρισε με την υπ’αριθ. 12.648/2010 πράξη αναγνώρισης τέκνου εκτός γάμου της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Μαρίας Πάσχου./Το ανήλικο τέκνο διαμένει με την καθής και ο πρώτος αϊτών πρέπει να επικοινωνεί με αυτό ως εξής: κάθε Παρασκευή από ώρα 17.00 μέχρι 19.00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή από ώρα 11.00 έως 14.00. Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων 2010, από 24 έως 30 Δεκεμβρίου 2010 ο πρώτος αϊτών θα επικοινωνεί με το τέκνο του κάθε μέρα του ανωτέρω χρονικού διαστήματος από ώρα 17.00 έως 20.00. Τις Παρασκευές καθώς και τις ημέρες του χρονικού διαστήματος από 24 έως 30 Δεκεμβρίου 2010 η επικοινωνία του πρώτου αιτούντος με το ανήλικο τέκνο του θα λαμβάνει χώρα στην κατοικία της καθής χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε τρίτου προσώπου και τα Σαββατα και τις Κυριακές ο πρώτος αϊτών θα παραλαμβάνει το τέκνο του από την κατοικία της καθής, στην οποία και θα το επιστρέφει κατά τη λήξη της επικοινωνίας. Επίσης, ο δεύτερος και τρίτη των αιτούντων, παππούς και γιαγιά αντίστοιχα του ανηλίκου, πρέπει να επικοινωνούν με αυτό κάθε Σάββατο και Κυριακή από ώρα 11.00 έως 14.00 και θα παραλαμβάνουν το ανήλικο από την κατοικία της καθής στην οποία και θα το επιστρέφουν μετά τη λήξη της επικοινωνίας. Πρέπει, επομένως, να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της καθής (άρθρο 176 ΚΠολΔ) όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατα­κτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της καθής.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του πρώτου αιτούντος με το ανήλικο τέκνο του. ως εξής: κάθε Παρασκευή από ώρα 17.00 μέχρι 19.00 και κάθε Σάββατο και’Κυριακή από ώρα 11.00 έως 14.00. Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων 2010, από 24 έως 30 Δεκεμβρίου 2010 ο πρώτος αϊτών θα επικοινωνεί με το τέκνο του κάθε ημέρα του ανωτέρω χρονικόύ διαστήματος από ώρα 17.00 έως 20.00. Τις Παρα­σκευές, καθώς και τις ημέρες του χρονικού διαστήματος από 24 έως 30 Δεκεμβρίου 2010, η επικοινωνία του πρώτου αιτούντος με το ανήλικο τέκνο του θα λαμβάνει χώρα στην κατοικία της καθής χωρίς την παρου­σία οποιουδήποτε τρίτου προσώπου και τα Σάββατα και τις Κυριακές ο πρώτος αϊτών θα παραλαμβάνει το τέκνο του από την κατοικία της κα­θής, στην οποία και θα το επιστρέφει κατά τη λήξη της επικοινωνίας.

Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του δεύτερου και τρίτης των αιτούντων με τον ανήλικο εγγονό τους ως εξής : κάθε Σάββα­το και Κυριακή από ώρα 11.00 έως 14.00 θα παραλαμβάνουν το ανήλικο από την κατοικία της καθής στην οποία και θα το επιστρέφουν μετά τη λήξη της επικοινωνίας.

Απειλεί κατά της καθής, για την περίπτωση που παραβιάσει τις ανωτέρω διατάξεις χρηματική ποινή ύψους (πεντακοσίων) 500 ευρώ.

Επιβάλλει σε βάρος της καθής τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων ‘ΐτα οποία ορίζει σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στην Αθήνα στις 01/11/2011.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ