fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 Αριθμ 1431/2012 

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

 Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Βλάχος Δημοσθένης έχοντας υπόψιν την από 19-4-2012 αίτηση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «_________   ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «_________   ΕΠΕ», που εδρεύει στον _________  , Λεωφ. _________   αρ.__, με Α.Φ.Μ. _________   της Δ.Ο.Υ. _________   και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη του Γεωργίου με ΑΜΔΣΠ 2517.

ΚΑΤΑ

Του _________   _________   του _________  κατοίκου _________  , οδός _________   αρ. __, κάτοχο του με Α.Δ.Τ. _________  , εκδοθέν την 30-3­2007 από το AT _________   και ΑΦΜ _________   της Δ.Ο.Υ. _________  , ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «_________   _________  »

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τα έγγραφα που αναφέρει στην αίτηση τους ήτοι του από 26/7/2006 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ της αιτούσας και του έχοντος την κυριότητα του μίσθιου ακινήτου, το οποίο κατατέθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και συγκεκριμένα στην Δ.Ο.Υ. _________   με αριθμό κατάθεσης 234/26.7.2006 και των από 18/6/2007 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως καταστήματος και από 8/7/2010 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης συμβάσεως μίσθωσης καταστήματος μεταξύ της αιτούσας και του καθού δυνάμει των οποίων η αιτούσα  εκμίσθωσε στον καθού το επί της Λεωφόρου _________   αριθ. __ στον _________  , ευρισκόμενο κατάστημα ισογείου ορόφου συνολικής επιφάνειας 115 τ.μ., με αποθήκη και πατάρι. Το ως άνω ακίνητο είχε δε ήδη μισθώσει δυνάμει του από 26/7/2006 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης το οποίο και προέβλεπε ρητά πως η αιτούσα έχει δικαίωμα να εκμισθώνει το μίσθιο ακίνητο σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της επιλογής μας. Η διάρκεια της μεταξύ της αιτούσας και του καθού εμπορικής μισθώσεως, όπως προκύπτει εκ του υπ’ αριθμό 1 όρου του σχετικού ιδιθ)τικού συμφωνητικού, συμφωνήθηκε εννεαετής, αρξάμενη την 01/7/2007 και λήγουσα την 30/6/2016, η δε ως άνω ημερομηνία ορίστηκε ως δήλη ημέρα.

Το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε αρχικά στο ποσό των 3.500 Ευρώ μηνιαίως το οποίο ρητώς ορίστηκε για το πρώτο έτος της μισθώσεως, ήτοι από 01-7-2007 μέχρι και 30/6/2008, επιβαρυνόμενο με το αναλογούν χαρτόσημο 3,6% ήτοι 126 ευρώ και κατά συνέπεια συνολικά στα 3.626 ευρώ. Δυνάμει του ανωτέρω συμφωνητικού ορίστηκε ότι το εν λόγω μίσθωμα, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 4, θα αναπροσαρμόζεται μετά την 1-7-2008, ετησίως κατά ποσοστό 6%. Με το από 8/7/2010 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης συμβάσεως μίσθωσης καταστήματος και προς εξυπηρέτηση του καθού συνομολογήθηκε η μείωση του μηνιαίου μισθώματος, που κατά τον χρόνο εκείνο είχε ανέλθει στο ποσό 3.858,75 € μηνιαίως, στο ποσό των 3.500 € πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου 3,6% ήτοι 126 ευρώ και κατά συνέπεια συνολικά στα 3.626 € μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από 17/2010 ως την 30/6/2011. Περαιτέρω συνομολογήθηκε ετήσια αναπροσαρμογή του μηνιαίου μισθώματος κατά ποσοστό 5%, της ίόσαυξήσεως υπολογιζόμενης πάντοτε επί του καταβαλλόμενου μισθώματος του τελευταίου έτους. Το μίσθωμα δε έπρεπε να προκαταβάλλεται εντός των πρώτων τριών εργάσιμων ημερών εκάστου μισθωτικού μηνός στον τηρούμενο στην Τράπεζα με την επωνυμία _________   με αρ. 0026.0142.91.0200141970 λογαριασμό της αιτούσας ενώ η καταβολή του μισθώματος αποδεικνύεται μόνο δια του αποδεικτικού της τραπεζικής κατάθεσης, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, του όρκου υμπεριλαμβανομένου. Κατά τα λοιπά εξακολουθούσαν να ισχύουν οι όροι του από 18/6/2007 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης καταστήματος.

Το αρχικό μισθωτήριο κατατέθηκε αρμοδίως και προσηκόντως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δη στην Δ.Ο.Υ _________  , με αρ.3918/18.6.2007 ενώ η από 8/7/2010 τροποποίηση αυτού κατατέθηκε στην Δ.Ο.Υ _________  , με αρ.5242/14.7.2010.

Ο καθού από δυστροπία και μόνο συνεχώς και επανειλημμένους και παρά του ότι κάνει προσήκουσα, ανενόχλητη, ανεμπόδιστη και ακώλυτη χρήση του μίσθιου ακινήτου δεν έχει καταβάλει στην αιτούσα μέρος του συμφωνηθέντος μισθώματος του Νοεμβρίου του 2011 ύψους 418,5 € (καταβολή ποσού 3.388,80 € σε μερική εξόφληση του μηνιαίου μισθώματος ύψους 3.807,30 €) και το σύνολο των μισθωμάτων των μηνών Δεκεμβρίου του 2011, Ιανουάριου, Φεβρουάριου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2012 ύψους 19.036,50 € για (3.803,70 X 5 = 19.036,50) και άρα συνολικά το ποσό των 19.455 € (418,50 + 19.036,50 = 19.455).

Επειδή κατά συνέπεια ο καθού τυγχάνει υπερήμερος ως προς την καταβολή των ως άνω μισθωμάτων (στο ποσό των οποίων περιλαμβάνεται και ο αναλογούν φόρος χαρτοσήμου).

Επειδή η αίτηση αυτή είναι νόμιμη κατά άρθρο 623 επ. του ΚΠολΔ., 66 του Εισ.Ν. ΚΠολΔ , 574 και 595 του ΑΚ αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενο και νόμιμα θεωρημένο από την αρμοδία ΔΟΥ μισθωτήριο που προσκομίζεται νόμιμα, καθώς και την τροποποίηση αυτού.

Πρέπει, συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία , όπως ορίζεται στο διατακτικό δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ και γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής Δ.Σ.Α. (αρ. διπλ.17672402).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση

Διατάσσει τον καθού η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα το συνολικό ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (19.455 €) ήτοι 418,5 € για το υπόλοιπο του συμφωνηθέντος μισθώματος του μηνός Νοεμβρίου του 2011 και 19.036,50 € για το σύνολο των μισθωμάτων των μηνών Δεκεμβρίου του 2011, Ιανουάριου, Φεβρουάριου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2012 (3.803,70 X 5 = 19.036,50), του τέλους χαρτοσήμου συμπεριλαμβανομένου, με το νόμιμο τόκο από της επομένης της λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή κάθε μισθώματος έως την εξόφληση, καθώς και 329/001 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.

Σημειώνεται ότι ο καθού η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 16-7-2012.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία