fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15084/2013

(Αριθ. κατάθεσης αίτησης 162588/19128/3-12-2013)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

 

Αποτελούμενο από το Δικαστή Θεοδόσιο Τενεκετζίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτο­δικείου Αθηνών.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του τη 12η Δεκεμβρίου 2013, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση, μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣ ΑΣ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ _________  », που εδρεύει στην _________  και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστά­θηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Νικολάου Μόσχου (Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 16544), που κατέθεσε σημείωμα.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: α) _________   _________   του _________   και β) _________   _________   του _________  , αμφοτέρων κατοίκων _________  , οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, Ευαγγέλου Ρεγκούτα (Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 33536), που κατέθεσε σημείωμα.

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 26-11-2013 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 162588/19128/3-12-2013 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου οι πληρε­ξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 966§2 ΚΠολΔ (η οποία εφαρμόζεται και επί πλειστηριασμού ακινήτων, κατ’ άρθρ. 1003§4 ΚΠολΔ), «αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, εάν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα (40) ημέρες». Κατά δε την παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, «αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει πάλι κατακύρωση, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933 ΚΠολΔ, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει να γίνει νέος πλειστηριασμός, μέσα σε τριάντα ημέ­ρες, με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, ή να επιτρέψει μέσα στην ίδια προθεσμία να πουληθεί ελεύθερα το πράγμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση ή σε τρίτον, με τίμημα που ο­ρίζεται από το δικαστήριο, το οποίο μπορεί να ορίσει και να πληρωθεί με δόσεις μέ­ρος του τιμήματος». Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι σκοπός του νομοθέτη είναι η κατά το δυνατόν συντομότερη περαίωση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και η αποφυγή συνεχών πλειστηριασμών, που αποβαίνουν άκαρποι από τη μη εμφάνιση πλειοδοτών. Προς το σκοπό αυτό ο νομοθέτης με τις διατάξεις αυ­τές, η ρύθμιση των οποίων είναι ειδική, θέτει ορισμένες προϋποθέσεις, τη συνδρο­μή των οποίων ελέγχει το δικαστήριο. Έτσι, εάν μετά και το δεύτερο πλειστηρια- σμό δεν επιτευχθεί κατακύρωση, είτε στον πλειοδοτήσαντα είτε στον επισπεύδοντα, παρεμβαίνει το αρμόδιο -κατ’ άρθρ. 933 ΚΠολΔ- δικαστήριο, ύστερα από αί­τηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και κατά τη διαδικασία των ασφαλιστι­κών μέτρων, το οποίο έχει τη διαζευκτική ευχέρεια να διατάξει: α) είτε τη διενέρ­γεια νέου πλειστηριασμού, εντός τριάντα ημερών, με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, β) είτε την εντός τριάντα ημερών ελεύθερη εκποίηση του πράγματος από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στον υπέρ ου η εκτέλεση ή τρί­το, με τίμημα καθοριζόμενο από το δικαστήριο. Ακολούθως, αν και ο νέος (τρίτος) πλειστηριασμός απέβη χωρίς αποτέλεσμα ή δεν επιτεύχθηκε η ελεύθερη εκποίηση, το ίδιο ως άνω δικαστήριο και κατά την ίδια διαδικασία των άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ, μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει την ενέργεια νέου (τέταρτου) πλειστηριασμού σε απώτερο χρονικό ση­μείο, το οποίο δεν προσδιορίζεται από το νόμο, για να ευρεθεί προφανώς ο προ­σφορότερος για την ενέργεια του πλειστηριασμού και επιτυχή έκβαση αυτού χρό­νος, με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, και ο τέταρτος δε πλειστηριασμός θα διεξαχθεί κατά τις διατυπώσεις και όρους των άρθρ. 959 – 960 ΚΠολΔ. Εξάλλου, από τη διατύπωση των παραπάνω διατάξεων του άρθρ. 966§§3 και 4 ΚΠολΔ καθίσταται σαφές ότι ο νομοθέτης με τις υπόψη διατάξεις θέλησε να απο­κλείσει τη δυνατότητα στον επισπεύδοντα να διενεργεί με δική του βούληση συνε­χείς πλειστηριασμούς στο διηνεκές, ενώ αυτοί είναι σαφώς ατελέσφοροι. Η παρα­δοχή αντίθετης άποψης, σύμφωνα με την οποία ο επισπεύδων μπορεί να παρακάμψει τη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρ. 966§§3 και 4 ΚΠολΔ, θα οδηγούσε στο άτοπο να έχει αυτός τη δυνατότητα να επισπεύσει και τρίτο, τέταρτο κ.ο.κ. πλειστηριασμό, χωρίς άδεια δικαστηρίου, οπότε στην περίπτωση αυτή θα καθίστα­το κενό γράμμα η ρύθμιση που προβλέπει την -κατόπιν παροχής αδείας από το Δι­καστήριο- διενέργεια νέου πλειστηριασμού και με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς. Σε κάθε δε περίπτωση ο νομοθέτης με το όλο πνεύμα των διατάξεων περί αναγκα­στικής εκτέλεσης καθιστά σαφές ότι οι υπόψη διατάξεις του άρθρ. 966 ΚΠολΔ απο­τελούν την έσχατη λύση για την περαίωση της διαδικασίας της εκτέλεσης, η οποία δεν είναι εύλογο να παραμένει σε εκκρεμότητα στο διηνεκές, με συνεχείς ατελέ­σφορους πλειστηριασμούς, γεγονός το οποίο ασφαλώς και προκαλεί βλάβη στον καθ’ ου η εκτέλεση (άρθρ. 159 ΚΠολΔ, βλ. ΑΠ 1460/95 ΕλλΔνη 38. 1548), εφόσον επιβαρύνεται αδικαιολόγητα με νέα έξοδα εκτέλεσης, τα οποία μάλιστα αφαιρούνται από το πλειστηρίασμα (άρθρ. 975§1 ΚΠολΔ, βλ. Χαμηλοθώρη, «Ασφαλιστικά μέτρα», έκδ. 2010, §§2228 επ., σελ. 530-531, καθώς και ΑΠ 1460/98 ΕλλΔνη 38. 1548, ΕφΑΘ 9241/98 ΕλλΔνη 40. 1591, ΕφΑΘ 5970/91 ΕλλΔνη 33. 889, ΜΠΡοδ 23/12 α’ δημοσίευση Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», ΜΠΑλεξ 1019/09 ΕφΑΔ 2010. 114, ΜΠΟρεστ 92/07 αδημ., ΜΠΛαρ 2965/03 ΑρχΝ 2004. 222).

Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα τραπεζική εταιρία με την ένδικη αίτησή της ζητάει να οριστεί νέος πλειστηριασμός της περιγραφόμενης ειδικότερα σ’ αυτήν ακίνητης περιουσίας των καθ’ ων η αίτηση με τιμές πρώτης προσφοράς κατώτερες εκείνων που ορίστηκαν, επειδή οι προηγούμενοι τέσσερις (4) πλειστηριασμοί της ίδιας ακίνητης περιουσίας με τις τιμές που είχαν οριστεί ματαιώθηκαν, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, οι δύο τελευταίοι των οποίων (πλειστηριασμών) ορίστηκαν μετά την έκδοση των με αριθ. 11403/11 και 2091/13 απόφαση του Δικαστηρίου, όπως η δεύτερη από αυτές διορθώθηκε με τη με αριθ. 4829/13 απόφαση του Δικαστηρίου, που έκαναν δεκτές σχετικές αιτήσεις της αιτούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 966 ΚΠολΔ, και με την πρώτη από αυτές μειώ­θηκαν οι τιμές πρώτης προσφοράς, ενώ με τη δεύτερη η αίτηση της αιτούσας για περαιτέρω μείωση απορρίφθηκε, καθόσον πιθανολογήθηκε ότι με τις ίδιες τιμές πρώτης προσφοράς είναι δυνατόν να προσέλθουν πλειοδότες για τα εκπλειστηριαζόμενα ακίνητα.

Με αυτό το περιεχόμενο η ένδικη αίτηση αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ (άρθρ. 966§4 και 933 ΚΠολΔ), είναι ωστόσο μη νόμιμη, καθόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρ. 966§3 ΚΠολΔ, αφού έχουν ήδη -κατά τα εκτιθέμενα στην αίτηση- προηγηθεί τουλάχιστον τέσσερις (4) πλειστηριασμοί, οι οποίοι ματαιώθηκαν ελλείψει πλειοδοτών, οι δύο τελευταίοι μάλιστα των οποίων (πλειστηριασμών) ορίστηκαν μετά την έκδοση των με αριθ. 11403/11 και 2091/13 αποφάσεων αυτού του Δικαστηρίου, όπως η δεύτερη από αυτές διορθώ­θηκε με τη με αριθ. 4829/13 απόφαση του Δικαστηρίου, που έκαναν δεκτές σχετι­κές αιτήσεις της αιτούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 966 ΚΠολΔ, και με την πρώτη από αυτές μειώθηκαν οι τιμές πρώτης προσφοράς, ενώ με τη δεύτερη η αίτηση της αιτούσας για περαιτέρω μείωση απορρίφθηκε, καθόσον πιθανολογήθηκε ότι με τις ίδιες τιμές πρώτης προσφοράς είναι δυνατόν να προσέλ­θουν πλειοδότες για τα εκπλειστηριαζόμενα ακίνητα. Τυχόν αντίθετη παραδοχή θα συνιστούσε σαφή παραβίαση των διατάξεων της εκτελεστικής διαδικασίας, σύμφω­να με τα προαναφερθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, λόγω παράκαμψης της ρύθμισης του άρθρ. 966 ΚΠολΔ, γενομένης μνείας του ότι δεν είναι ασφαλώς δυνατό να υποστηριχθεί πως η διάταξη του άρθρ. 966 ΚΠολΔ δίνει απλώς δυνατό­τητα σε όποιον αιτούντα επιθυμεί (και έχει έννομο συμφέρον) να ασκήσει σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρον οποτεδήποτε, καθόσον η λέξη «μπορεί» που αναφέ- ρεται στη διάταξη παρέχει απλώς την ευχέρεια στο δικαστήριο στον τρίτο και τέ­ταρτο πλειστηριασμό να επιλέξει έναν από τους αναφερόμενους τρόπους για την πρόοδο (και περαίωση) της εκτέλεσης και όχι την ευχέρεια στον επισπεύδοντα να παρακάμψει την πιο πάνω ρύθμιση.

Επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, σύμφωνα με όσα ορίζο­νται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας, και να επιβληθούν τα δικαστικά έξο­δα των καθ’ ων η αίτηση σε βάρος της αιτούσας (άρθρ. 176 και 191§2 ΚΠολΔ, σε συνδ. με άρθρ. 84§2 εδ. α’ Ν. 4194/13 «Κώδικα Δικηγόρων»), σύμφωνα με τα ει­δικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων,

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την αιτούσα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των καθ’ ων η αίτηση, που καθορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 250).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην

Αθήνα τη 18η Δεκεμβρίου 2013.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ