fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αριθμός Απόφασης 176/2018
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από την Δικαστή Ελένη Νικολακοπούλου, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς και από τη Γραμματέα Καλλιόπη Δερμάτη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 1η Μαρτίου 2018 για να δικάσει επί της από 16.1.2018 Πράξεως της Εφέτη Πειραιώς Σοφίας Καλούδη, κατόπιν της από 16.1.2018 αίτησης του δικηγόρου Πειραιώς Χρήστου Οικονομάκη, για αυτεπάγγελτη διόρθωση της υπ’ αριθ.2/2018 αποφάσεως του ιδίου Δικαστηρίου που εκδόθηκε επί της υπόθεσης μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «_________  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην _________   και εκπροσωπείται νόμιμα, που τότε εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο Πολύμνια – Ελένη Γκατζιούλα – Πάρρη, με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, νυν απούσα.

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: ναυτιλιακής εταιρίας με την επωνυμία « _________    _________  .», που εδρεύει στον  _________   και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία τότε παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη με δήλωση, κατ’ άρθρο 242 § 2 ΚΠολΔ, νυν απούσα.

Η κρινόμενη πράξη κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 47/7/16-1-2018 και προσδιορίστηκε για την παρούσα δικάσιμο.

Κατά τη δικάσιμο αυτή η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε οίκοθεν. Οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους δεν εμφανίστηκαν, ούτε παραστάθηκαν στο ακροατήριο, μήτε κατέθεσαν δήλωση, κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 315, 317 και 318 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι για τη συζήτηση στο ακροατήριο αιτήσεως διορθώσεως μιας αποφάσεως, που μπορεί να προκληθεί αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση των διαδίκων, πρέπει όλοι οι διάδικοι που αναφέρονται σ’ αυτή να κληθούν οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση και ότι, αν οι απόντες κατά την εκφώνηση της υποθέσεως κλητεύθηκαν νόμιμα, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι και, αν δεν κλητεύθηκαν νόμιμα, η συζήτηση αναβάλλεται και το δικαστήριο διατάζει την κλήτευση τους. Στην περίπτωση όμως κατά την οποία οι μη κληθέντες και μη παραστάντες διάδικοι της αρχικής δίκης δεν έχουν άμεσο ή έμμεσο έννομο συμφέρον από τη διωκόμενη διόρθωση της αποφάσεως, δεν πρέπει να αναβάλλεται η συζήτηση για να κληθούν οι διάδικοι της υπό διόρθωση απόφασης και η συζήτηση προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (ΑΠ 1856/1999 ΕλΔνη 41,1307).

Εξάλλου, κατά μεν το άρθρο 143 παρ. 1 ΚΠολΔ, ο κατά το άρθρο 96 διορισμένος δικαστικός πληρεξούσιος είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη, στην οποία είναι πληρεξούσιος, έως και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης (όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο πρώτο παρ. 2 του Ν.4335/2015 – ΦΕΚ Δ’ 87/23.7.2015, με έναρξη ισχύος από 1.1.2016 σύμφωνα με άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 4 Ν 4335/2015.), κατά δε το άρθρο 100 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, η πληρεξουσιότητα παύει και όταν περατωθεί η δίκη ή η πράξη για την οποία είχε δοθεί η πληρεξουσιότητα. Από τις διατάξεις αυτές σαφώς συνάγεται ότι για την έγκυρη συζήτηση της αίτησης διόρθωσης απόφασης, σε περίπτωση που απουσιάζει κάποιος από τους διαδίκους είναι αναγκαίο να έχει προκληθεί εμπρόθεσμη και νομότυπη επίδοση της προς αυτούς και κλήτευση τους και δεν αρκεί η επίδοση της αιτήσεως με την κλήση προς συζήτηση στον δικηγόρο που είχε παρασταθεί, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του στη δίκη στην οποία εκδόθηκε η προς διόρθωση απόφαση, γιατί η πληρεξουσιότητα αυτού, όπως και η εξουσία του ως αυτοδικαίως αντικλήτου, ισχύει για την δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η προς διόρθωση απόφαση μέχρι της αμετακλήτου περατώσεως αυτής, ενώ η αίτηση διόρθωσης ανοίγει νέα αυτοτελή δίκη, για την οποία ουδεμία πληρεξουσιότητα ή εξουσία αντικλήτου αυτού υφίσταται ή τεκμαίρεται (ΑΠ 795/2012 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 26/2013 ΠειρΝομ 2013, 145).

Στην προκειμένη περίπτωση εισάγεται κατόπιν της υπ’αριθμόν έκθεσης κατάθεσης οίκοθεν δικογράφου 47/7/16.1.2018 πράξης της Εφέτη Πειραιώς Σοφίας Καλούδη, για συζήτηση η από 16.1.2018 αίτηση του πληρεξουσίου δικηγόρου της εφεσίβλητης, Χρήστου Οικονομάκη, για αυτεπάγγελτη διόρθωση της υπ’αριθμ.2/2018 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, που εκδόθηκε κατ’ αντιμωλία των διαδίκων και κατά την τακτική διαδικασία επί της με αριθμό κατάθεσης 613/18.9.2015 και προσδιορισμού 1013/889/12.10.2015 έφεσης της εκκαλούσας-ενάγουσας, που στρέφεται κατά της υπ’αριθμ.974/2015 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία εξαφανίστηκε κατά παραδοχή της, διότι από παραδρομή στο 2° και 4° φύλλο του σκεπτικού του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου αναφέρονται εσφαλμένα τα έτη 2017 και 2018 των αντίστοιχων ημερομηνιών, αντί των ορθών 2007 και 2008 αντίστοιχα, καθώς επίσης και των πρακτικών δημόσιας συνεδρίασης τούτου, εφόσον το επώνυμο της δικάσασας Δικαστή αναφέρεται ως «Νικολοπούλου » αντί του ορθού « Νικολακοπούλου ».

Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το οικείο πινάκιο, κατά την, ως άνω, στην αρχή της παρούσας αναφερόμενη δικάσιμο, οι διάδικοι δεν εμφανίστηκαν ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο. Όπως προκύπτει από τα από 18.1.2018, 22.1.2018 και 23.1.2018 αποδεικτικά επίδοσης του επιμελητή δικαστηρίων του Εφετείου Πειραιώς Σαράντη Ταρλάμη, ακριβές αντίγραφο της ανωτέρω πράξης της Εφέτη Πειραιώς, με ορισμό δικασίμου, καθώς και της κλήσης της Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου για συζήτηση της ως άνω υπόθεσης κατά την προαναφερόμενη δικάσιμο, επιδόθηκαν στους δικηγόρους Πολύμνια- Ελένη Γκατζιούλα-Πάρρη και Χρήστο Οικονομάκη, αντίστοιχα, υπό την ιδιότητα τους, ως πληρεξουσίων δικηγόρων της εκκαλούσας, ήδη καθ’ου η αίτηση και της εφεσίβλητης, ήδη αιτούσας και για λογαριασμό τούτων αντιστοίχως, πλην όμως από κανένα στοιχείο του φακέλου της δικογραφίας δεν προκύπτει η ιδιότητα των εν λόγω δικηγόρων, ως αντίκλητων των μη εμφανισθέντων διαδίκων, καθόσον σύμφωνα με τα προεκτεθέντα δεν αρκεί η επίδοση της ως άνω πράξης, μετά της κλήσης προς συζήτηση της, στους δικηγόρους, που είχαν παραστεί στη δίκη, στην οποία εκδόθηκε η προς διόρθωση απόφαση, εφόσον δεν θεωρούνται πληρεξούσιοι και αντίκλητοι των διαδίκων αντίστοιχα και για την παρούσα έτερη αυτοτελή δίκη. Ενόψει των ανωτέρω, οι απολειπόμενοι διάδικοι δεν κλητεύθηκαν νόμιμα, πλην όμως δεν χρειάζεται να αναβληθεί η δίκη προκειμένου να κλητευθούν, κατ’άρθρο 318 παρ.2 ΚΠολΔ, ελλείψει εννόμου συμφέροντος για την διωκόμενη διόρθωση, καθόσον ουδεμία ασάφεια δημιουργείται από την διατύπωση του περιεχομένου του σκεπτικού, ως προς τα ορθά έτη 2007 και 2008, στα οποία ανάγονται τα πραγματικά και αποδειχθέντα περιστατικά της κρινόμενης υπόθεσης, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό της υπό διόρθωση απόφασης, μάλιστα αυτά αναφέρονται πλειστάκις σε διάφορα χωρία, ώστε να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία στην αποτύπωση της σκέψης του Δικαστηρίου, που να χρήζει αποσαφήνισης, λαμβανομένου υπόψη ότι οι εκ παραδρομής, κατά την καθαρογραφή της απόφασης, αναγραφόμενες άπαξ χρονολογίες των ετών 2017 και 2018, έπονται ακόμα και του χρόνου εκδίκασης της υπόθεσης από το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο και επομένως, καθίσταται αντικειμενικά αδύνατο να αφορούν την κρινόμενη υπόθεση. Όσον αφορά το επώνυμο της δικάσασας Δικαστή, τούτο αναφέρεται ορθά στο προεισαγωγικό μέρος της απόφασης, ώστε να μην δημιουργείται ουδεμία αμφιβολία ή σύγχυση, ως προς το πρόσωπο της, δεδομένου ότι δεν υφίσταται Δικαστής με το αναγραφόμενο στα πρακτικά ονοματεπώνυμο, η δε διαφορά έγκειται μόλις σε μία παραληφθείσα συλλαβή. Κατ’ακολουθίαν, πρέπει η διαδικασία να προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (318παρ.2 ΚπολΔ) και να απορριφθεί η ένδικη πράξη-αίτηση, ως αβάσιμη, ελλείψει εννόμου συμφέροντος. Δεν ορίζεται παράβολο ερημοδικίας, καθόσον η παρούσα δεν μπορεί να προσβληθεί με ανακοπή ερημοδικίας (319ΚπολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην των διαδίκων.

Απορρίπτει την ένδικη πράξη-αίτηση.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, στις 12 Μαρτίου 2018.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ