fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός Απόφασης 226/2010
ΓΑΚ: 433/2010

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ 18ο ΤΜΗΜΑ
(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

 

Συνήλθε στο κατάστημα του Δικαστηρίου στην Αθήνα, στις 2 Φεβρουάριου 2010, με δικαστές τους: Χρίστο Χουτόπουλο, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Ηλία Σαπουνά (Εισηγητή), Πρωτόδικη Δ.Δ., Σταματία Καλογήρου, Πάρεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., και γραμματέα την Αρτέμιδα Γερμανού, δικαστική υπάλληλο για να κρίνει την αίτηση αναστολής με χρονολογία κατάθεσης 7.1.2010, της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « _________  – ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στο  _________  και επί της πλατείας  _________  , νόμιμα εκπροσωπουμένης, κατά του Δήμου  _________  , εκπροσωπουμένου νόμιμα από τον Δήμαρχό του.

Η κρίση του Δικαστηρίου είναι η εξής:

 

1.Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε παράβολο, ποσού 25 ευρώ (σχετ. τα με σειρά A 2481448 και 5145248 ειδικά έντυπα), ζητείται να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης της 406/16.12.2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής , καθώς και του με αρ. πρωτ. οι κ. 11758/27.11.2009 εγγράφου του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας του ιδίου Δήμου. Με την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του καθ’ ου Δήμου, κατόπιν ερμηνείας της από το παρόν Δικαστήριο, ανακλήθηκε εν μέρει η χορηγηθείσα στην αιτούσα εταιρία, με την 358/2009 απόφαση του ιδίου διοικητικού οργάνου, «άδεια κατασκευής στήριξης τεντών επί κοινοχρήστου χώρου» για το ευρισκόμενο επί της πλατείας  _________   [ _________   Αττικής] κατάστημά της (εστιατόριο-καφετέρια- μπαρ με το διακριτικό τίτλο  _________  ), λόγω διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης αυτής στις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω κατασκευής, καθώς και της περιμετρικής τοποθέτησης σ αυτήν πλαστικών επιφανειών, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη μετατροπή της σε κλειστή αίθουσα και, συνακολούθως, τη μη νόμιμη κατάληψη του ανωτέρω κοινοχρήστου χώρου. Η κρινόμενη αναστολή εκτέλεσης ζητείται εως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 7.1.2010 προσφυγής, που άσκησε η αιτούσα εταιρία, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά των ανωτέρω διοικητικών πράξεων του καθ’ ου Δήμου.

2.Επειδή, στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, ΦΕΚ Α’ 97) ορίζεται ότι: «1. Σε κάθε περίπτωση που η προθεσμία ή η άσκησή της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχε. χορηγηθεί αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχή, μπορεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή, να ανασταλεί, με αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της πράξης αυτής» [άρθρο 200] και «Αρμόδιο για τη χορήγηση της αναστολής είναι το τριμελές ή μονομελές δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή, εφόσον αυτό είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της κύριας υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση αναρμοδιότητας, η αίτηση αναστολής παραπέμπεται. στο αρμόδιο δικαστήριο. υποχρεωτικά μαζί με την κύρια υπόθεση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 126Α» [άρθρο 201, όπως το δεύτερο εδάφιο αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3659/2008, ΦΕΚ A 77, με έναρξη ισχύος την 8.6.2008],

3. Επειδή, στο άρθρο 246 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Π. Δ/μα με χρονολογία 27.7.1999, ΦΕΚ 580 τ. Δ’) ορίζοντα, τα εξής: «1. Απαγορεύετα. απολύτως η ανέγερση με οπο.ονδήποτε τρόπο οικοδομών, περιτοιχισμάτων, φρακτών κα. γενικά η εκτέλεση οποιονδήποτε εργασιών δόμησης και οποιαδήποτε προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση στα οικόπεδα που καταλαμβάνονται από κοινόχρηστους χώρους του εγκεκριμένου σχεδίου κα. γενικά πάνω ή κάτω από το έδαφος των χώρων αυτών.  Στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές: α) για τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, β) για τον εξοπλισμό τους, όπως στέγαστρα, αποχωρητήρια, περίπτερα, κιόσκια, τέντες εγκαταστάσεις παιδότοπων κα. άθλησης, πάγκοι, γ) γ,α τον εξωραϊσμό τους όπως συντριβάνια, κρήνες, φανοί, δενδροφυτείες, ανθοδόχες, εγκαταστάσεις στήριξης φυτών και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών. Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση μνημείων κα. η τοποθέτηση έργων τέχνης, καθώς και μικρών περιπτέρων για σταθμαρχεία ή πώληση καρτών και εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών. Όλες ο, παραπάνω κατασκευές κα. εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται ύστερα από γνώμη της Ε.Π.Α.Ε. από τον οικείο δήμο ή κοινότητα ή, μετά από άδεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες …». Όπως, δε, έχει κριθεί, οι διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων ς πολεοδομικής νομοθεσίας είναι ακυρωτικές και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικράτειας (βλ. ΣτΕ 3445-7/2007,2500/2009).

4.Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την 406/16.12.2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής , η οποία στηρίχθηκε – μεταξύ άλλων και – στο με αρ. πρωτ. οικ.11758/27.11.2009 έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας του ανωτέρω Δήμου, ανακλήθηκε εν μέρει η χορηγηθείσα στην αιτούσα εταιρία, με την 358/3.11.2009 απόφαση του ιδίου διοικητικού οργάνου, «άδεια κατασκευής στήριξης τεντών επί κοινοχρήστου χώρου» για το ευρισκόμενο επί της πλατείας  _________   [ _________   ] κατάστημά της (εσπατόριο-καφετέρια-μπαρ με το διακριτικό τίτλο  _________  ), λόγω διαπίστωσης, κατόπιν διενεργηθείσας αυτοψίας, της μη συμμόρφωσης αυτής στις ισχύουσες σχετικώς, τεθείσες με την 390/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του ιδίου Δήμου, τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω κατασκευών, καθώς και της περιμετρικής τοποθέτησης σ’ αυτήν κατακόρυφων διάφανων επιφανειών πλαστικού, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη μετατροπή αυτής σε κλειστή αίθουσα και, συνακολούθως, τη μη νόμιμη κατάληψη του ανωτέρω κοινοχρήστου χώρου. Κατά των ανωτέρω διοικητικών πράξεων η αιτούσα εταιρία άσκησε, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, την από 7.1.2010 προσφυγή, η οποία εκκρεμεί προς εκδίκαση, καθώς και την κρινόμενη αίτηση, με την οποία ζητεί να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσής τους, έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της προσφυγής της, ισχυριζόμενη ότι από την άμεση εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων του καθ’ ου Δήμου θα υποστεί ανεπανόρθωτη ηθική και υλική (οικονομική) βλάβη, προσκομίζοντας προς απόδειξη του ισχυρισμού αυτού διάφορο αποδεικτικά στοιχεία.

5.Επειδή, με τα ανωτέρω δεδομένα, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι το από 7.1.2010 ένδικο βοήθημα, τιτλοφορούμενο «προσφυγή», που άσκησε η αιτούσο εταιρία, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, στρέφεται κατά της 406/16.12.2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής  , με την οποίο ανακλήθηκε εν μέρει η χορηγηθείσα σ’ αυτήν, με την 358/2009 απόφαση του ιδίου διοικητικού οργάνου, «άδεια κατασκευής στήριξης τεντών επί κοινοχρήστου χώρου» γιο το ευρισκόμενο επί της πλατείας  _________   κατάστημά της, καθώς και κατά του με αρ. πρωτ. οικ. 11758/27.11.2009 σχετικού εγγράφου του Αντιδημάρχου Τεχνική: Υπηρεσίας του ανωτέρω Δήμου, ότι εν προκειμένω οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 246 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, ότι, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην 3η σκέψη της παρούσας, η ανακύτττουσα από την έκδοση των προσβαλλομένων ως άνω πράξεων ένδικη διαφορά είναι ακυρυιτική, Και ότι επομένως, το ανωτέρω ένδικο βοήθημα δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του διοικητικού ττρωτοδικείου, αλλά συνιστά αίτηση ακυρώσεως υπαγόμενη στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα του Συμβουλίου ά Επικράτειας, στο οποίο και θα τταραττεμφθεί κατά την εκδίκαση της κύριας υπόθεσης (αίτησης αναστολής εκτέλεσης), αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο πρέπει αυτή, υποχρεωτικά μαζί με την κύρια υπόθεση, να παραπεμφθούν προς εκδίκαση, κατ’εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 201 και 126Α του Κ.Δ.Δ (Ν 2717/1999).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Κηρύσσει εαυτο καθ’ύλην αναρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Παραπέμπει την παρούσα υπόθεση (αίτηση αναστολής εκτέλεσης), υποχρεωτικά μαζί με την κύρια υπόθεση (το από 7.1.2010 ένδικο βοήθημα τιτλοφρούμενο «προσφυγή»), στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ως αρμόδιο καθ’ύλην, για να τις εκδικάσει.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 10/3/2010 και η απόφαση εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 7/4/2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ