fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΠ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Βουλεύματος 381/2005
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Χρήστο Σκευοφύλακα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Παναγιώτη Χουζούρη και Αικατερίνη Δρίλλια, Πλημμελειοδίκες.

Συνεδρίασε στο γραφείο του Προέδρου την ^-5-2006. Στη συνεδρίαση ήταν παρούσες η Αντ/λέας Πρωτοδικών Παναγιώτα Ζαφειριάδου (επειδή ’ κωλύονταν οι Εισαγγελείς) και η δικ. γραμματέας Σοφία Βήχου.

Το Συμβούλιο κλήθηκε να αποφανθεί για την από 13-12­2005 και την συμπληρωματική αυτής 16-2-06 αίτηση των: 1)..  _________    _________   του  _________  , νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία « _________  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», που εδρεύει στο  _________   κλπ. με τις οποίες ζητούν την άρση της υπ αοθ 602/04 Διάταξης του Γ’Ανακριτή Πειραιά. Η παραπάνω Αντ/λέας υπέβαλε προς το Συμβούλιο αυτό την ποινική δικογραφία, που σχηματίσθηκε, μαζί με τη με αριθμό Φ05/1038/43/2-5-06 έγγραφη πρότασή της, που έχει ως εξής:

Εισάγω ενώπιον του Συμβουλίου Σας ,σύμφωνα.με.το άρθρο 5 παρ.4 του Ν2331/95 ως ισχύει, την από 13-12- 05 και την συμπληρωματική αυτής 16-2-06 αίτηση των 1)  _________    _________   του  _________   ,νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία ”  _________  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ” που εδρεύει στο  _________   και 2)  _________    _________   του  _________   αναγκαστικού διαχειριστή της εταιρείας με την επωνυμία “ _________   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ,ΥΠΟΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ” που εδρεύει στην Αθήνα με την οποία, αιτούνται την άρση της υπ αρθ 602/04 Διάταξης του ΓΆνακριτή Πειραιά. , δυνάμει της οποίας έχει απαγορευθεί η κίνηση λογαριασμών, το άνοιγμα των. θυρίδων , και η κίνηση πάσης φύσεως τραπεζικών χρηματοοικονομικών και χρηματιστηριακών προϊόντων ,πιστωτικών καρτών κλπ μεταξύ, άλλων και του υπ αρθ.8496902 λογαριασμού στην  _________   Τράπεζας της εταιρείας με την επωνυμία  _________   ΑΕ ,ως εμπλεκόμενου του νομίμου εκπροσώπου αυτής,  _________    _________   του  _________   στα αδικήματα α) της αγοράς μεταφοράς . οργάνωσςη .χρηματοδότησης , κατεύθυνσης και εποπτείας σε αγορά ,κατοχή και μεταφορά ναρκωντικώνουσιών κατά συναυτουργία κατ’επάγγελμα β) εγκληματική οργάνωση β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική ραστηριότητα και άλλα πλημμελήματα ( 8 πέρθ’13στ ,45 ,94 παρ.1 187 παρ.1-5 και 4 παρ.παρ.1,3 Πιν Β 3 ,5 παρ.1 περ.β ζ’ιγ, ,8 Ν 1729/87 ως ισχύει με 2161/93 2479/97 και Ιπερ.α’υποπερ.αα’,β’γ’, 2 του Ν 2331/95 και σας εκθέτω τα εξής.

Σύμφωνα με τις διατάξας τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του άρθρου 5 του ως ισχύει. Οταν διεξάγεται τακτική ανάκριση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα μπορεί ο ανακριτής με σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα , να απαγορεύσει την κίνηση των λογαριασμών που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό ,καθώς και το άνοιγμα των θυρίδων θυσαυροφυλακείου του κατηγορουμένου έστω και κοινών οποιοδήποτε είδους με άλλο πρόσωπο ,εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί αυτοί ή οι θυρίδες περιέχουν χρήματα ή πράγματα που προέρχονται από νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η διάταξη του ανακριτή ή το βούλευμα του συμβουλίου επέχει θέση εκθέσεως κατασχέσεως ,εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του κατηγορουμένου ή του τρίτου , δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένα λογαριασμό ή θυρίδα και επιδίδεται στον κατηγορούμενο και στο διευθυντικό στέλεχος του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή στον διευθυντή του υποκαταστήματος του τόπου όπου εδρεύει ο ανακριτής , ή ο Εισαγγελέας Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού ή κοινής θυρίδας επιδίδεται και στον τρίτο ….4.0 κατηγορούμενος και ο τρίτος δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της διάταξης του ανακριτή ή την ανάκληση του βουλεύματος , με αίτηση που απευθύνεται προς το δικαστικό συμβούλιο και κατατίθεται στον ανακριτή ή στον Εισαγγελέα μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση σε αυτόν της διάταξης ή του βουλεύματος .Το συμβούλιο ,στο οποίο δεν μετέχει ο ανακριτής ,αποφαίνεται αμετακλήτως μέσα σε πέντε μέρες.Η υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διάταξης ή του βουλεύματος. Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου του άρθρου 2 παρ.6 του Ν 2331/95 περιουσία που αποτελεί προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας ή που αποκτήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο από προϊόν τέτοιας εγκληματικής δραστηριότητας ή που αποκτήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο · από προϊόν τέτοιας .εγκληματικής δραστηριότητας -ή περιουσία που χρησιμοποιήθηκε εν όλω ή εν. μέρει για ‘ εγκληματική δραστηριότητα κατάσχεται και εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση αποδόσεως της στον ιδιοκτήτη κατά τα άρθρα 310 παρ.2 και 373 του ΚΙΊΔ,δημεύεται υποχρεωτικά με την καταδικαστική απόφαση.Η δήμευση επιβάλλεται ακόμα και αν η περιουσία ανήκει σε τρίτο, εφόσον αυτός τελούσε σε γνώσει της εγκληματικής δραστηριότητας κατά το χρόνο κτήσεως της περιουσίας.

Τέλος,σύμφωνα με το άρθρο 1 περ .α υποπεριπτώσεις αα και ακγ του Ν 2331/95 για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτο κεφαλαίου (1-8) του νόμου αυτού ως ‘’εγκληματική δραστηριότητα.” θεωρούνται μεταξύ άλλων και τα εγκλήματα που προβλέπονται από το νόμο για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών και της εγκληματικής οργάνωσης.

Περαιτέρω από το άρθρο 2-68 παρ.3 του ΚΠΔ” Σε κάθε περίπτωση το Δραστικό Συμβούλιο μπορεί να διατάξει να αρθεί η κατάσχεση ,αν δεν είναι πιθανό ότι από αυτό το λόγο θα δημιουργηθούν δυσχέρειες στην εξακρίβωση της αλήθειας ” Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι ,υπό την προϋπόθεση τη. μη δυσχεράνσεως της εξακρίβωσης της αλήθειας, το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να διατάξει την άρση της κατάσχεσης ,εφόσον δεν προβλέπεται από το νόμο η  υποχρεωτική δήμευση των κατασχεθέντων είτε με ειδική διάταξη είετε. με το άρθρο 76 παρί του ΠΚ ως μέτρο ασφαλείας.

Στην προκειμένη περίπτωση με την ΦΟ4/1038 /14-7-04 παραγγελία μας ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων κατηγορουμένων και σε βάρος του  _________    _________   για τα αδικήματα της α) αγοράς μεταφοράς, οργάνωσης ,χρηματοδότησης , κατεύθυνσης και εποπτείας σε αγορά ,κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών κατά συναυτουργία κατ’επάγγελμα και από δράστη ιδιαίτερα επικίνδυνο β) εγκληματικής οργάνωσης β) νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και άλλα πλημμελήματα ( 8 περθ’13στ , 45 , 94 παρ.1 187 παρ.1-5 και 4 παρ.παρ.1,3 Πιν Β 3 ,5 παρ.1 περ.β ζ’ιγ, ,8 Ν 1729/87 ως ισχύει με Ν 2161/93 2479/97 και Ιπερ.α’υποπερ.αα’,β’γ’, 2 του Ν 2331/95).

Με την 602/04 Διάταξης του Γ Άνακριτή Πειραιά ,απαγορεύθηκε η κίνηση λογαριασμών, το άνοιγμα των θυρίδων , και η κίνηση πάσης φύσεως τραπεζικών χρηματοοικονομικών και χρηματιστηριακών προϊόντων ,πιστωτικών καρτών κλπ μεταξύ άλλων και του υπ αρθ.8496902 λογαριασμού στην  _________   Τράπεζας της εταιρείας με την επωνυμία  _________   ΑΕ ,ως εμπλεκόμενου του νομίμου εκπροσάυιου αυτής,  _________    _________   του  _________   στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις .Στη συνέχεια με το με το 285/2005 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά διατάχθηκε ο χωρισμός της κυρίας ανάκρισης ,η οποία είχε διαταχθεί δυνάμει της Φ04/103 8/14-7-04 παραγγελίας του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά για τα αδικήματα α) της αγοράς μεταφοράς . οργάνωσης ,χρηματοδότησης , κατεύθυνσης και εποπτείας σε αγορά ,κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών κατά συναυτουργία κατ’επάγγελμα β) εγκληματικής οργάνωσης β) νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και άλλα πλημμελήματα ( 8 περθ’13στ ,45 ,94 παρ.1 187 παρ.1-5 και 4 παρ.παρ.1,3 Πιν Β 3 ,5 παρ.1 περ.β ζ’ιγ, ,8 Ν 1729/87 ως ισχύει με Ν 2161/93 2479/97 και 1 περ.α’υποπερ.αα’,β’γ’, 2 του Ν 2331/95) αναφορικά με τη διωκόμενη πράξη της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ,η οποία διευρευνάται με την παρούσα ανακριτική δικογραφία Τα ανωτέρω αδικήματα σύμφωνα με τα προεκτεθέντα ,συναστούν ” εγκληματική δραστηριότητα ” φέρονται ότι έχουν τελεσθεί μεταξύ άλλων προσωποιηθείσας ακόμη της κατηγορίας λόγω της σωρείας των εμπλεκόμενων..1 προσώπων και · του πρωίμου σταδίου’ της ανακρίσεως) – και σε βάρος του’  _________    _________   του   _________   ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία”- _________   ΑΕ”.

Ήδη οι αιτούντες, ο μεν-πρώτος  _________    _________   του . _________   ,νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία ” __________  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  που εδρεύει στο  _________   με την ιδιότητα του τρίτου ,δανειστή της εταιρείας ” _________   ΑΕ ο δε δεύτερος ,’ _________   _________   του  _________   με την ιδιότητα του αναγκαστικοί) διαχειριστή της εταιρείας με την επωνυμία ‘’ _________   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ,ΥΠΟΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ” δυνάμει της 8001 /04 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την από 13-12-05 κοινή αίτηση.τους και την συμπληρωματική αυτής · αιτούνται την άρση της υπ αρθ 602/04 Διάταξης του Γ Ανακριτή Πειραιά ,δυνάμει της οποίας έχει απαγορευθεί η κίνηση λογαριασμών, το άνοιγμα των θυρίδων , και η κίνηση πάσης φύσεως τραπεζικών χρηματοοικονομικών και χρηματιστηριακών προϊόντων ,πιστωτικών καρτών κλπ μεταξύ άλλων και του υπ’αρθ.8496902 λογαριασμού στην  _________   Τράπεζας της εταιρείας με την επωνυμία  _________   ΑΕ (στην οποία ο  _________   _________   τύγχανε νόμιμος εκπρόσωπος -Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) προκειμένου από ανωτέρω λογαριασμό να εκταμιευθεί το ποσό των 808.000 ευρώ προκειμένου να ικανοποιηθεί νόμιμη αξίωση της πρώτης αιτούσας -δανείστριας σε βάρος της εταιρείας  _________  .    

Ειδικότερα η πρώτη αιτούσα ισχυρίζεται ότι τυγχάνει μοναδική και αποκλειστική προμηθεύτρια της εταιρείας με την επωνυμία ” _________   ΑΕ” της οποία αντικείμενο ,μεταξύ άλλων, είναι και η εισαγωγή και εμπορία πάσης  φύσεως ενδυμάτων υποδημάτων (ανδρικών ,γυναικείων ,παιδικών ) και η οποία.. ( _________  ) εκμεταλλεύεται τρεις επιχείρησης στην Αθήνα στο Χαλάνδρι και στο Μαρούσι. Ότι η εταιρεία  _________   ΑΕ οφείλει δυνάμει της υπ άρθ.4430/2004 . διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ,η οποία επιδόθηκε. δύο φορές αποτελούσα τίτλο εκτελεστό ,το χρηματικό ποσό των 729.000 ευρώ ?. πλέον εξόδων, συνολικά το ποσό 808.000 ευρώ .Συγκεκριμένα ότι η εν λόγω διαταγή πληρωμής εξεδόθη με βάσει εννέα μεταχρονολογημένες επιταγές  συνολικού ποσού 729.000 ευρώ (με ημερομηνίες 20-7-4,10-8-04,31-8-04,10-9- ; 04,30-9-04,31-10-04, 30-11-04,31-12-04 31-1-05),της.τράπεζας  _________   BANK ΑΕ οι οποίες είχαν εκδοθεί από την  _________   ΑΕ στα πλαίσια της εμπορικής τους συναλλαγής σε διαταγή της πρώτης αιτούσας σ&ίχρέωση του 1160023200003978 λογαριασμού που τηρούσε στην  _________   BANK – .Ότι, οι ανωτέρω επιταγές       εμφανίστηκαν την 16-7-04 στην πληρώτρια τράπεζα και δεν πληρώθηκαν λόγω της δεσμεύσεως του ανωτέρω λογαριασμού βάσει του ΕΜΠ2602/Υ2Ν/13-7-04 εγγράφου του ΣΔΟΕ . Στη συνέχεια η πρώτη αιτούσα προκειμένου να ικανοποιήσει τις χρηματικές αξιώσεις σε βάρος της δεύτερης με αίτηση της προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ζήτησε να διορισθεί προσωρινός αναγκαστικός διαχειριστής της εταιρείας  _________   ΑΕ ο δεύτερος, των αιτούντων. Πράγματι με την 8001/2004 απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου ,ο δεύτερος των αιτούντων διορίστηκε προσωρινός αναγκαστικός διαχειριστής της εταιρείας  _________   ΑΕ για χρονικό διάστημα είκοσι μηνών από την δημοσίευση .· της απόφασης ,την 26-11-04 . Ότι τα τρία καταστήματα που διατηρεί η  _________  ΑΕ σύμφωνα με τον ισολογισμό της 31-10-03 έχουν ετήσιο τζίρο 1.759.032 ,06 ευρώ ,ενώ σύμφωνα με τον ισολογισμό της 31-12-04 εμφάνισε κύκλο εργασιών 1.924.866 ,14 ευρώ .Ότι το ποσό του ετήσιου τζίρου της προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από την λιανική πώληση εμπορευμάτων από τα τρία καταστήματα , τα οποία προμηθεύται αποκλειστικά από την πρώτη αιτούσα.  Ότι την 19-7-04 ημέρα εκδόσεως της διάταξης του ανακριτή όπως προκύπτει από την ενοποιημένη καρτέλλα πελάτη η  _________   ΑΕ όφειλε στην αιτούσα το ποσό των 356.383,29 ευρώ, πλέον των 729.000 ευρώ δυνάμει της ως ανω διαταγής πληρωμής. Ότι την 19-7-04,ημέρα δέσμευσης του. λογαριασμού 84296902 της  _________   στην  _________   Τράπεζα , όπως προκύπτει από την 724/3-11-05 βεβαίωση της  _________  Τράπεζας το υπόλοιπο ανερχόταν πράγματι στο ποσό των d^o|^ευρώ , ενώ περαιτέρω όπως προκύπτει από την 821/5-12-05 βεβαίωση της ίδιας τράπεζας την 30-11-2005 το υπολοιπο του ανωτέρω λογαρισμού ανερχόταν στο ποσό των 1.224.356,49 ενώ σύμφωνα με. την 109/13-2-2006, τελευταία βεβαίωση της ίδιας τράπεζας την 9-2-06, το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αυξήθηκε ανερχόμενο πλεόν· σε 1.447.438,35 ευρώ .Τέλος ισχυρίζεται ότι οι ανωτέρω καταθέσεις προέρχονιαι από νόμιμες συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών πελατών λιανικής, των καταστημάτων της εταιρείας με την επωνυμία ”  _________   ΑΕ στα πλαίσια της 24-10-05 σύμβασης της  _________  Τράπεζας με την εταιρεία  _________   ΑΕ για ένταξη της επιχείρησης στο σύστημα πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαρισμού  προσκομίζοντας προς τούτο και την .110/13-2-06 βεβαίωση της ίδιας τράπεζας.

Αναζητώντας και οι δύο αιτούντες με την ιδιότητα του τρίτου την άρση της απαγόρευσης της κίνησης του εν λόγω λογαριασμό με σκοπό να ικανοποιηθούν οι χρηματικές αξιώσεις της .και μάλιστα από τα ποσά που κατατέθηκαν μετά τη δέσμευση του λογαριασμού , προερχόμενες όλες από νόμιμες εμπορικές  συναλλαγές ,σε βάρος της δεύτερης αιτούσας τελούσας υπό αναγκαστική διαχείριση.

Επί των ανωτέρω ισχυρισμών επαγόμεθα τα ακόλουθα Σύμφωνα με το γραμματική διατύπωση το σκοπό και πνεύμα του ποινικού νομοθέτη ,τρίτος δικαιούμενος να ζητήσει την άρση της απαγόρευσης της διάταξης του ανακριτή που επέβαλε την απαγόρευση της κίνησης τραπεζικού λογαριασμού δύναται να είναι μόνο ο συνδικαιούχος και μη κατηγορούμενος του τραπεζικού λογαριασμού που ενδεχομένως πλείττεται από την επιβολή αυτού του επαχθούς μέτρου δικονομικού καταναγκασμού ,αφού έτσι δεν δύναται να διακινήσει αποδεδειγμένα δικά του χρηματικά- ποσά ,τα οποία κινδυνεύουν να δημευθούν .’Οτι σε καμία περίπτωση τρίτος κατά την. έννοια του νόμου δεν δύναται να είναι δανειστής του κατηγορουμένου ακόμα και αν έχει νόμιμη και εκκαθαρισμένη απαίτηση διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα. καθίστατο δυσχερές το έργο της ανάκρισης ,αφού βέβαιο θα καθίστατο, ότι όλοι οι δανειστές του κατηγορουμένου- έστω από τις νόμιμες συναλλαγές του θα ζητούσαν να ικανοποιηθούν από κατατεθειμένα χρηματικά ποσά τα οποία στο παρόν στάδιο της διαδικασίας είναι λίαν αδιευκρίνιστο ,πρώιμης ούσας ακόμη της ανακρίσεως, αν προέρχονται από νόμιμη ή ‘ εγκληματική δραστηριότητα του  _________    _________   ,αφού έτσι το δικαστικό συμβούλιο θα μεταβάλλονταν σε πολιτικό δικαστήριο το οποίο κρίνοντας τη βασιμότητα αστικών απαιτήσεων δανειστών, θα ικανοποιούσε αξιώσεις αστικής φύσεως από χρηματικές απαιτήσεις σε βάρος του κατηγορουμένου . Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω δεν νομιμοποιείται η πρώτη αιτούσα με την ιδιότητα της δανείστριας προς υποβολή αιτήματος άρσης απαγόρευσης κίνησης τραπε· ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης .

Πέραν αυτού όμως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι·(βλ το συμπέρασμα της έκθεσης πορίσματος του ΣΔΟΕ) ότι ο  _________   _________   με σκοπό την νομιμοποίηση των εσόδων της εγκληματικής του δραστηριότητας ίδρυσες μεταξύ άλλων και την εταιρεία  _________   ΑΕ (δεύτερη αιτούσα) συμμετέχοντας με ιδιαίτερα υψηλά ποσά στο αρχικό μετοχικό κεφάλαια και σε μεταγενέστερες αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων . Οτι ο ίδιος συμμετείχε για μικρό χρονικό διάστημα από 30-8-99..έως 19-10-99 στην πρώτη αιτούσα εταιρεία ,αγοράζοντας 86.303 μετοχές ,τις οποίες στην συνέχεια και την 19-10-99 επώλησε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και νόμιμο εκπρόσωπο της πρώτης αιτούσας. ,_________  ________ , με τον οποίο έχει συγγενική σχέση αλλά και οικονομικές σχέσεις.

Μάλιστα στο 1148/27-10-03 ΦΕΚ δημοσιεύτηκε σχέδιο συγχώνευσης της πρώτης αιτούσας με την  _________   ΑΕ δια απορροφήσεως της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής του  _________    _________   και  _________    _________  50% περίπου ο καθένας και με συμμετοχή του A  _________   στο μετοχικό συμβούλιο και στο ΔΣ της εταιρείας ,συγχώνευση όμως η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε .Περαιτέρω ο κατηγορούμενος A  _________   το 2003 εγγυήθηκε με δέσμευση προσωπικών καταθέσεων  _________   Τράπεζα δάνειο προς την πρώτη αιτούσρ ύψους 3.000.000 ,το οποίο και αποπληρώθηκε το 2004 ,ενώ ο  _________   ________) “νόμιμος εκπρόσωπος τής; πρώτης αιτούσας είχε μπει εγγυητής στην  _________   Τράπεζα α δάνειο 152.188>7(7 ευρώ προς την  _________   ΑΕ το οποίο εξόφλησε ο ίδιος το 2004 .Τέλος ο   _________  μέσω των παιγνιδιών του  _________  νομιμοποίησε υπέρογκα χρηματικά ποσά ανερχόμενο στο ποσό 9.500.000 ευρώ, προερχόμενο από  εγκληματικές δραστηριότητας .Συγκεκριμένα στον με αρθ.5500011740 λογαριασμό της  _________   Τράπεζας κατάστημα, ακτή  _________   την περίοδο από 1-10-03 έως 14-11-03 , έχουν κατατεθεί υπέρογκα χρηματικά .ποσά ύψους 2.370.063,80 ως προϊόν εξόφλησης  _________  .Από το ποσό αυτό τα 917.339 ευρώ αφορά εξόφληση δελτίων  _________  στο όνομα του  _________    _________  νομίμου εκπροσώπου της πρώτης αιτούσας (βλ σελ 1Ο πορίσματος). Συνεπώς λαμβάνοντας, επιπροσθέτως, υπόψει τα ανωτέρω στοιχεία και επειδή η ανάκριση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο χωρίς να έχει προσωποιηθεί η κατηγορία σε βάρος όλων των εμπλεκόμενων προσώπων-με την εν λόγω εταιρεία-και χωρίς να  έχει διευκρινιστεί ακόμη η νομιμότητα των συναλλαγών της, δεύτερης με την
πρώτη αιτούσα και το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής φρονούμε στο παρόν στάδιο ότι θα δυσχερανθεί το έργο της ανάκρισης,ανεξάρτητα από τη βασιμότητα ή μη της απαίτησης της πρώτης αιτούσα ,με την άρση της απαγόρευσης :της 602/04 διάταξης του Γ Ανακριτή Πειραιά.

Ενώ αναφορικά με τον δεύτερο αιτούνται, αναγκαστικό διαχειριστή της ύποπτης εταιρείας η αίτηση είναι εκπρόθεσμη αφού κατέθεσε την παρούσα αίτηση εκπρόθεσμα ήτοι την 13-12-05 ενώ η 602/04 διάταξη του Γ Ανακριτή επιδόθηκε την προς την δεύτερη αιτούσα την .ί.4.Λ.[.0.;.^ήτοι μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 10 ημερών που τάσσει ο νομοθέτης.

Ενόψει των όσων προεκτέθηκαν φρονούμε ότι πρέπει να απορριφθεί η από 13­-12-05 κοινή αίτηση των αιτούντων περί άρσεως της απαγόρευσης της 602/04 λ. διάταξης του Γ Άνακριτή Πειραιά .            .

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ

Να απορριφθεί 13-12- 05 και η συμπληρωματική αυτής 16-2-06 αίτηση των 1)  _________    _________   του  _________   ,νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία ”  _________  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ “ που εδρεύει στο  _________   και 2)  _________    _________   του  _________   αναγκαστικού διαχειριστή της εταιρείας με την επωνυμία ” _________   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ,ΥΠΟΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ” που εδρεύει στην Αθήνα με την οποία αιτούνται την άρση της υττ αρθ 602/04 Διάταξης του Γ Ανακριτή Πειραιά ,δυνάμει της οποίας έχει απαγορευθεί η κίνηση του υπ αρθ.8496902 λογαριασμού στην  _________   Τράπεζας της εταιρείας με την επωνυμία  _________   ΑΕ με σκοπό την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων Πειραιάς 2-5-2006 IT.ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΑΝΤ/ΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ».

Αφού άκουσε την Εισαγγελέα να αναπτύσσει και προφορικά την παραπάνω έγγραφη πρόταση της και μετά την αποχώρηση της.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Δυνάμει της υπό στοιχεία Φ04 /1038 1\4-7-2004 παραγγελίας του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Πειραιώς ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά των _______   _______   του  _________   κλπ, διά τα εγκλήματα: α) της αγοράς ναρκωτικών ουσιών κατά συναυτουργίαν, β) της μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών κατά συναυτουργίαν, γ) της οργανώσεως, χρηματοδοτήσεως, κατευθύνσεως και εποπτείας σε αγορά, κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών κατά συναυτουργίαν, κατ επάγγελμα και κατά συνήθειαν υπό περιστάσεις καταδεικνύουσες ιδιαίτερη επικινδυνότητα [άρθρα 8 περ. θ’, 13 περ. στ’- ζ’, 45, 94§1, και 4§§1,3 πιν. Β3, 5§1 περ. β, ζ, ιγ και 8 Ν. 1729 71987, όπως ισχύει μετά τον Ν. 2163 /1993 και Ν. 2479 /1997], δ) της εγκληματικής οργανώσεως (άρθρο Ί87§§1-5 ΠΚ), ε) της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα [άρθρα 1§§1(περ.α’~ υποπερ. αα’, β’,γ’) και 2 Ν. 2331 /1995], στ) της παράνομης κατοχής όπλων (άρθρα 1§1α και 7§1, 2α, 8 Ν. 2168 71993), ζ) της παράνομης κατοχής πυρομαχικών (άρθρα 1§1δ και 7§1, 2β, 8α Ν. 2168 /1993), η) της παραβάσεως ίων άρθρων 8§4 και 22§6 Ν. 1599 /1986, θ) της ψευδούς ανωμότου καταθέσεως (άρθρο 225§2 ΠΚ) και ι) της παραβάσεως των άρθρων 2β(αα & δδ) και 59 εδ. β -α Ν. 3028 /2002. Διετάχθη δε κυρία ανάκριση ενώπιον του Γ’ Ανακριτή Πειραιώς. Ακολούθως διά της υπ’ αριθ. 602 /2Q04 διατάξεως του Γ’ Ανακριτή Πειραιώς απαγορεύθηκε η κίνηση λογαριασμών, το άνοιγμα των θυρίδων και η κίνηση πάσης φύσεως τραπεζικών χρηματοοικονομικών και χρηματιστηριακών προϊόντων, πιστωτικών δελτίων κλπ ( μεταξύ δε άλλων και η κίνηση του υπ’ αριθ. 8496902 τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας υπό την επωνυμία « _________   ΑΕ» στην  _________   Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ). Εν συνεχεία εξεδόθη το υπ αριθ. 258 /2005 βούλευμα του Συμβουλίου τούτου, διά του οποίου διετάχθη ο χωρισμός της κυρίας ανακρίσεως διά την πράξη της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Διαρκούσης της κυρίας ανακρίσεως εν σχέσει προς το ως άνω κακούργημα (της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα), διά της υπό στοιχεία Φ05 /1038 43/ 2- 5-2006 προτάσεως της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Πειραιώς αρμοδίως εισάγεται, κατά τα άρθρα 32§1, 138§2, 307 περ. β’ ΚΠΔ και 5§4 Ν. 2331 /1995, ενώπιον του Συμβουλίου τούτου η από 13-12-2005 αίτηση μετά της από 16-2-2006 συμπληρωματικής αντίστοιχης των: 1) ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία « _________  ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» και 2) ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία « _________   ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ, ΥΠΟΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΕ», διά της οποίας αυτές ζητούν την άρση της υπ’ αριθ. 602 /2004 διατάξεως του Γ Ανακριτή Πειραιώς.

Κατά τις ορθές, αιτιολογημένες, νόμιμες και βάσιμες σκέψεις της εισαγγελικής προτάσεως, στο περιεχόμενο της οποίας το Συμβούλιο τούτο προς αποφυγήν επαναλήψεων αναφέρεται, πρέπει να απορριφθεί η κρινομένη αίτηση, καθ’ ό μέρος αφορά την πρώτην αιτούσα ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη και καθ’ ό μέρος αφορά την δεύτερην αιτούσα ως εκπρόθεσμη και κατά συνέπειαν απαράδεκτη.

 

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 13-12-05 αίτηση μετά της .από 16-2-2006 συμπληρώματος των: 1) .ανώνυμου εταιρείας υπό την επωνυμία « _________  · ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕα  καιι 2) ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία « _________  ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ, ΥΠΟΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΕ» ,δια της οποίας αυτές ζητούν την άρση της υπ αριθ. 602/2004 διατάξεως του Γ’ Ανακριτή Πειραιώς.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά την 1η Μαιου 2006  και εκδόθηκε την 5η Μαίου 2006.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ                                                          ΣΟΦΙΑ ΒΗΧΟΥ

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία