fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμος 549/2014

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

 

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς    Παπαχαραλάμπους Αθανάσιος έχοντας υπόψη την από 14-03-2014 αίτηση του  _________    _________   του  _________   και της  _________   , δύτη, που γεννήθηκε στην Αθήνα , στις 27-07-1973 , κατοίκου  _________  , οδός  _________  αριθ. __ , κατόχου του υπ’ αριθ. _______ Δελτίου Ταυτότητας του A’ Τ.Α.  _________   με Α.Φ.Μ.  _________.

 ΚΑΤΑ

Του  _________    _________   του  _________   και της  _________  , γεννηθέντος στις 31/03/1970 στην  _________  , κατοίκου  _________  , οδός  _________   αριθ. __ , κατόχου του υπ’ αριθ. ΑΕ  _________   Τ.Α. Αχαρνών, με Α.Φ.Μ.  _________  , Δ.Ο.Υ  _________  .

Με την οποία για όσους λόγους αναφέρει στην αίτηση αυτή, ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 623 -634 Κ.Πολ.Δ. με βάση τον τίτλο που αναφέρει , προσάγει και επικαλείται στην αίτηση του

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αϊτών επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση το έγγραφο που προσάγει και επικαλείται : Το από 08/10/2009 ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους συνολικού ποσού σαράντα τριών γιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ( 43.500 Ευρώ) το οποίο καταρτίσθηκε στον Πειραιά, από το οποίο προκύπτει ότι ο καθ’ ου αναγνώρισε, συνομολόγησε, αποδέχθηκε και ανέλαβε άμεσα , ρητά και ανεπιφύλακτα , χωρίς οιαδήποτε αίρεση , όρο ή προθεσμία , την οφειλή του ανωτέρω ποσού προς τον αιτούντα , ως οριστική και εκκαθαρισμένη, που αντιστοιχεί στο τίμημα σύμβασης μεταβιβάσεως 2500 μετοχών το αιτούντος ( που αποτελούσαν το σύνολο των μετοχών του) στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με βάση τον Περί Εταιριών Νόμο , Κεφ. 113 της Κυπριακής Δημοκρατίας με την επωνυμία «  _________  » ( με αριθμό εγγραφής  _________  ) , με έδρα την  _________  ,  _________  , οδός  _________   αριθ. __ ,  _________   ,  _________,
2ος όροφος , Διαμ/Γραφείο 205 στον καθ’ ου στις 11/03/2009 και το οποίο τίμημα ο καθ’ ου αναγνώρισε επίσης δυνάμει του από 08/10/2009 ιδιωτικού συμφωνητικού ως εύλογο και δίκαιο και αντιστοιχούν πλήρως στο ποσό το οποίο είχε καταβάλλει ο αϊτών για την δημιουργία και τα εν γένει έξοδα της προαναφερθείσης εταιρίας.

Επιπλέον με το ως άνω συμφωνητικό συνομολογήθηκε ότι το εν λόγω ποσό των 43.500 Ευρώ το είχε καταβάλλει ο αϊτών τον Ιανουάριο του 2009 στον  _________    _________   του  _________   και της  _________  , που γεννήθηκε στο  _________    _________   στις 11-05-1981 , κατοίκου  _________  , οδός  _________  αριθ. __, (με τον οποίο είχε συστήσει την ανωτέρω εταιρία), για την δημιουργία της ανωτέρω εταιρίας, των γενικότερων εξόδων αυτής, την αγορά του εταιρικού και μηχανικού εξοπλισμού και ειδικότερα ενός jack up barge, το συνολικό ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ( 43.500) Ευρώ με κατάθεση σε λογαριασμό που διατηρούσε συγγενικό του πρόσωπο καθ’ υπόδειξη του ιδίου, στην Τράπεζα με την επωνυμία «  _________   BANK ΑΕ».

Με το ως άνω συμφωνητικό ο καθ’ ου ανέλαβε παράλληλα την υποχρέωση να καταβάλλει το εν λόγω ποσό των σαράντα τριών τιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ στον αιτούντα σε τέσσερις άτοκες δόσεις έκαστη εξ’ αυτών συμφωνηθείσα να καταβληθεί σε δήλη ημέρα ήτοι σε τρεις ισόποσες και άτοκες δόσεις των 10.000 ευρώ εκάστη εξ αυτών και μία δόση των 13.500 Ευρώ οι οποίες έπρεπε να καταβληθούν την 10/12/2009, την 10/01/2010, την 10/02/2010 και την 10/03/2010 αντιστοίχως ,αποδεικνυόμενης της καταβολής μόνο δια εγγράφου αποδείξεως του αιτούντος ή του σχετικού αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Εξάλλου με το ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό ρητώς συμφωνήθηκε ότι σε περίπτωση μη προσηκούσης και εμπροθέσμου καταβολής έστω και μίας εκ των ανωτέρω δόσεων καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής επιβαρυνόμενο με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας από τη στιγμή της γέννησης της οφειλής ιίτοι από τον Ιανουάριο του 2009 επομένως και εκ του μείζονος το έλασσον καθίσταται σε κάθε περίπτωση ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και από την επομένη της τελευταίας δόσεως.

 Ζητεί δε σήμερα ο αϊτών να εκδοθεί Διαταγή Πληρωμής κατά του καθ’ ου με βάση το έγγραφο που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ήτοι το από 08.10.2009 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίσθηκε στον Πειραιά, διότι ο καθ’ ου αν και παρήλθαν οι ως άνω συμφωνηθείσες δήλες ημερομηνίες καταβολής των δόσεων , δεν κατέβαλλε τα συμφωνηθέντα ποσά Εμπροθέσμως και προσηκόντως, ούδε εξόφλησε την οφειλή του παρά προέβη μόνο σε δυο καταβολές ποσού 5.000 Ευρώ εκάστης την 28/12/2009 και την 01/02/2010 αντίστοιχα, και να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να του καταβάλλει το ποσό των σαράντα τριών γιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ αφαιρουμένης της καταβολής των δέκα γιλιάδων Ευρώ ήτοι το συνολικό ποσό των ( 43.500-10.000=) τριάντα τριών γιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ ( 33.500 Ε) και αυτό επιβαρυνόμενο με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας από την επομένη που κατέστη απαιτητή και ληξιπρόθεσμη η τελευταία εκ των ανωτέρω δόσεων ήτοι από την 10/03/2010, όπως αυτά ορίζονται και συνομολογούντα στο ιδιωτικό συμφωνητικό έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του αιτούντος.

 Με το περιεχόμενο αυτό , η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη κατά τις διατάξεις των άρθρων 623 επ. Κ.Πολ.Δ. και των άρθρων 330 ΑΚ , 335 επ. Α.Κ . 361 επ Α.Κ., 374 επ. Α.Κ. και 873 επ. Α.Κ.

Περαιτέρω αποδεικνύεται και βάσιμη , αφού ο καθ’ ου με το προσαγόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνωρίζει εγγράφως, ρητώς και ανεπιφυλάκτως ως αληθινή, οριστική και εκκαθαρισμένη την παραπάνω οφειλή του η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή καθώς παρήλθαν όλες οι προσδιορισθείσες δήλες ημερομηνίες προς καταβολή, ήτοι η 10/12/2009, 10/01/2010, 10/02/2010 και η 10/03/2010 , και ο καθ’ ου δεν πλήρωσε το χρέος του παρά προέβη μόνο σε δύο καταβολές ποσού 5.000 Ευρώ εκάστη την 28/12/2009 και την 01/02/2010 και κατά συνέπεια η αξίωση του αιτούντος είναι ληξιπρόθεσμη και απαιτητή και μάλιστα νομιμοτόκως από την επομένη που η τελευταία των ανωτέρω συμφωνηθείσων δήλων ημερομηνιών των δόσεων κατέστη απαιτητή και ληξιπρόθεσμη ήτοι από την επομένη της 10/03/2010.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία η κρινόμενη αίτηση όπως ορίζεται στο διατακτικό , δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΠ με τα με αριθ. 13715541    γραμμάτια και η νόμιμη προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής με το υπ’ αριθ. γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση .

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον καθ’ ου η αίτηση να καταβάλλει στον αιτούντα το ποσό των τριάντα τριών πλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (33.500 Ευρώ) νομιμοτόκως από την επομένη που η τελευταία των ανωτέρω συμφωνηθεισών δήλων ημερομηνιών των δόσεων κατέστη απαιτητή και ληξιπρόθεσμη ήτοι από την επομένη της 10/03/2010 έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του αιτούντος καθώς και ευρώ ^^.όώΜ^ια τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι ο καθ’ ου η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 4/4/2014

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ