fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 Αριθμός Αποφάσεως 677/2007

 TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, Βασιλική Ευσταθοπούλου και από την Γραμματέα, Όλγα Τσέρου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6­9-2007, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Του αιτούντος :  _________    _________  του  _________  , κατοίκου  _________  , που εκπροσωπήθηκε απο την πληρεξούσια δικηγόρο, Ιωάννα Μαρώση.

ΚΑΤΑ

Των καθ’ ων η αίτηση : _________   χήρας  _________    _________  , το γένος  _________  και  _________    _________  , κατοίκου  _________  , Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « _________   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο « _________   Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην  _________   και εκπροσωπείται νόμιμα, και (3  _________   συζ. _______  _________  , το γένος  _________   _________  , κατοίκου  _________  , εκ των οποίων η μεν 2η εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο Μαρία Γιάγκου, οι δε λοιπές δεν εμφανίστηκαν και ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Ο αϊτών με την από 10-7-2007 αίτησή του, που απευθύνεται προς το παρόν Δικαστήριο και στρέφεται κατά των καθών, που νόμιμα κατατέθηκε στο σχετικό βιβλίο με αύξοντα αριθμό 573/2007, ζητά όσα αναφέρονται σ’αυτή.

Κατά την δικάσιμο που ορίστηκε και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού εκθέματος και συζητήθηκε.

Το Δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους που έχουν κατατεθεί,

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ανατροπή της αναγκαστικής κατάσχεσης που επιβλήθηκε στο στην αίτηση περιγραφόμενο ακίνητο διαμέρισμα που βρίσκεται στην περιοχή  _________   και επί της 5η” παρόδου της οδού  _________  _________   αρ. __ και καταλαμβάνει τον δεύτερο και τρίτο από το ισόγειο οροφής της οικοδομής μετά του παραρτήματος (χώρου στάθμευσης) στο ισόγειο αυτής και γράφηκε δυνάμει της με αρ. 1667/10-3-1999 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Θεμιστοκλή Αλεξίου του Ιωάννη και την 10-3-1999 στον τόμο 3 αρ. 146 για ποσό 568.800 δρχ. κατά της προκατόχου του αιτούντα  _________   συζ.  _________    _________  υπέρ της πρώτης των καθών επί του 14 εξ αδιαιρέτου του ακινήτου. Επίσης στον ανωτέρω τόμο 3 αρ. 146 εγγράφηκε αναγγελία την 9-7-2002 υπέρ της 2ης των καθών για 146.735,143 Ευρώ επί του  εξ αδιαιρέτου επί του ως άνω ακινήτου και κατά της προκατόχου τόυ αιτούντα    συζ.  _________    _________  . Η εν λόγω ανατροπή της κατασχέσεως ζητείται γιατί πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από [της εγγραφής) επομένης ημέρας της εν λόγω κατασχέσεως στα βιβλία κατασχέσεων του υποθηκοφυλακείου  _________  , χωρίς να επακολουθήσει  144 παρ. 1 ΚπολΔ/η εξάμηνη προθεσμία που αρχίζει από την επομένη ημέρα του πλειστηριασμού χωρίς να επακολουθήσει αναπλειστηριασμός.

Η ένδικη αίτηση είναι νόμιμη και στηρίζεται στις προπαρατεθείσες διατάξεις 1019 παρ. 1, 2 και 3 ΚπολΔ και 42 παρ. 3, 53 παρ. 2, 57 παρ. 3 και 4 του ν.δ. 17-7/13-8-1923 και αρμοδίως εισάγεται στο Δικαστήριο αυτό άρθρο 29 ΚπολΔ που δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚπολΔ m πρέπει να εξεταστεί ουσιαστικά ερήμην της 1ης και ^ των καθών οι οποίοι αν και κλητεύθηκαν νομίμως και  προσηκόντως δεν εμφανίσθηκαν κατά την παρούσα δικάσιμο (βλ. την με αριθ. 419/2-8-07 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιά Ευφροσύνη Βουγιουκλάκη και 401/27-7-07).

Κατά την κρατούσα άποψη η διάταξη του άρθρου 1019 εφαρμόζεται και στην αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται σύμφωνα με το ν.δ. του 1923 περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών. Ο αϊτών βάσει του με αρ. 13292 του 2002 αγοραπωλητηρίου   συμβολαίου   νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου  _________   απέκτησε το  εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας του ως άνω διαμερίσματος. Επειδή από την όλη αποδεικτική διαδικασία και όλα τα έγγραφα που επικαλείται και προσκομίζει ο αϊτών σε συνδυασμό με όσα προφορικά και δια του υποβληθέντος σημειώματος  ανέπτυξε σε συνδυασμό με τη δήλωση της 2ης καθής η οποία έχει καταχωρηθεί στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά ότι έχουν εξοφληθεί οι απαιτήσεις και συναινεί στην άρση της κατασχέσεως πιθανολογήθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου .τα εξής. Στον αιτούντα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1019 παρ. 1 ΚπολΔ συντρέχει η προϋπόθεση της ύπαρξης εννόμου συμφέροντος για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης. Δυνάμει της μ’ αριθμό 146/1998 αναγκαστικής κατάσχεσης των δικαστικών επιμελητών του Πρωτοδικείου Αθηνών Θεμιστοκλή Αλεξίου του Ιωάννη ενεγράφη κατάσχεση στις 10-3-1999 στο τόμο 3 αρ. 146 για 568.800 δρχ. κατά της προκατόχου του αιτούντα  _________   συζ.  _________    _________  πατέρα του  _________    _________  υπέρ της 1ης των καθών επί του εξ αδιαιρέτου μιάς αυτοτελούς ανεξάρτητης και διακεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας που καταλαμβάνει τον β. & Γ. πάνω από το ισόγειο οροφές μιάς οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο που βρίσκεται στο σχέδιο το εγκεκριμένο του Δήμου  _________   και επί της 5ης παρόδου της οδού  _________  _________   αρ. ___. Στην άνω ιδιοκτησία ανήκει ως παράρτημα  χώρος στάθμευση στο ισόγειο της άνω οικοδομής. Στον τόμο 3 αρ. 146 έχει εγγραφεί η από 9-7-2002 αναγγελία υπέρ της 2ης των καθών για 146.735,143 επί του εξ αδιαιρέτου επί του ως άνω ακινήτου και κατά της προκατόχου του  _________   συζ.  _________    _________  . Ότι από της εγγραφής της άνω κατασχέσεως και αναγγελίας έχει παρέλθει ένα έτος σύμφωνα με το άρθρο 1019 παρ. 1 ΚπολΔ και 1006 παρ. 4 ΚπολΔ (άρθρ. 4 Ν. 2145/94) όπως προκύπτει από το από 3^-9-2007 με αρ 258/07 πιστοποιητικό του υποθηκοφύλακα  _________   και από την 1 1-9-2007 βεβαίωση της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Λαγιανδρέου Κάκκου και ότι δεν πραγματοποιήθηκε πλειστηριασμός από την ημερομηνία που είχε ορισθεί μέχρι 1 1-9-2007.

Κατ’ακολουθία των παραπάνω εκτεθέντων πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη όπως ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην 1ης και 3ης των καθών.

Δέχεται την αίτηση.

Ανατρέπει την αναγκαστική κατάσχεση που έχει επιβληθεί με την με αρ. 1667/10-3 -1999 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου 1/2 εξ αδιαιρέτου του δικ. επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Θεμιστοκλή Αλεξίου του Ιωάννη με πίστωση από τον ________   _________   τον οποίον κληρονόμησε η πρώτη των καθών εγγραφείσα την 10-3-1999 τόμο 3 αρ. 146 στα βιβλία υποθηκών και κατασχέσεων του υποθηκοφυλακείου  _________   για το ποσό των 568.800 δρχ. κατά της προκατόχου του αιτούντα  _________   συζ.  _____________)   _________   υ π έ ρ  του  _________    _________   επί του 1/2 εξ αδιαιρέτου ακινήτου ιδιοκτησίας του αιτούντα που καταλαμβάνει τον Β’ και Γ’ πάνω από το-ισόγειο ορόφους μιας οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο που βρίσκεται στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου  _________   και επί της 5ης παρόδου της οδού  _________    _________   αρ. __ και η οποία ιδιοκτησία χαρακτηρίζεται με τον αρ. 3.

 Ανατρέπει και την εγγραφή του από  9-7-2002  στα βιβλία Υποθηκών και Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου  _________   στο τόμο 3 αρ. 146, υπέρ της β’ των καθών και κατά της  _________    _________  επί του 1/2 εξ αδιαιρέτου του ακινήτου και την εγγραφείσα στο τόμο 3 αρ. 146 δήλωση πλειστηριασμού από 16-7-2002 για 146735,14 ευρώ κατά της  _________    _________  και υπέρ της δεύτερης των καθών επί 1/2 εξ αδιαιρέτου επί του ανωτέρω ακινήτου.

Διατάσσει τη διαγραφή  της από τ’ ανωτέρω βιβλία.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Χαλάνδρι, την 8-10-2007 σε δημόσια έκτακτη στο ακροατήριο του συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ